Quyết định 133/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 133/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 115/2001/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 133/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 133/2004/Q§­TTg  ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu  cña QuyÕt ®Þnh 115/2001/Q§­TTg vÒ phª duyÖt Quy ho¹ch  tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp  vËt liÖu x©y dùng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   c¸c   Bé   X©y   dùng   t¹i   c«ng   v¨n   sè   793/BXD­VLXD, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2004, Bé  Tµi nguyªn vµ   M«i trêng t¹i c«ng v¨n sè  1229/BTNMT­T§, ngµy 22 th¸ng 4   n¨m 2004, Bé Y tÕ t¹i c«ng v¨n sè 4911/YT­DP/AIDS, ngµy 7   th¸ng 7 n¨m 2004 vµ ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi mét sè ®iÒu kho¶n cña QuyÕt ®Þnh sè   115/2001/Q§­TTg, ngµy 1 th¸ng 8 n¨m 2001 nh sau: 1. Söa ®æi ®iÓm c, kho¶n 3 §iÒu 1: c) VËt liÖu lîp: Ph¸t   triÓn   vµ   æn   ®Þnh   s¶n   xuÊt   c¸c   chñng   lo¹i   vËt  liÖu phï  hîp  ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, tËp qu¸n cña tõng vïng.  KhuyÕn khÝch  ®Çu t  ph¸t triÓn ngãi kh«ng nung t¹i nh÷ng  vïng   kh«ng   cã   ®Êt   sÐt   tèt   nh  vïng   nói   phÝa   B¾c,   T©y  Nguyªn vµ Nam Trung Bé. Ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng cÇn cã  kÕ  ho¹ch   nghiªn cøu, s¶n xuÊt vµ  sö  dông  ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm  tÊm lîp tõ c¸c lo¹i cèt liÖu sîi.  Nghiªm cÊm viÖc sö  dông ami¨ng amphibole (ami¨ng n©u  vµ xanh) trong s¶n xuÊt tÊm lîp. C¸c  c¬  së  s¶n  xuÊt  tÊm lîp  sö  dông  ami¨ng  ph¶i  b¶o  ®¶m nghiªm ngÆt c¸c yªu cÇu vÒ  tiªu chuÈn m«i trêng vµ  y  tÕ; kh«ng ®Çu t míi, kh«ng më réng c¸c c¬ së s¶n xuÊt tÊm   lîp cã sö dông cèt sîi ami¨ng cryzotyl. 2. Söa ®æi kho¶n 2 vµ kho¶n 7 §iÒu 2 nh sau: 2. Bé Th¬ng m¹i phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan,   nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan ®Ó b¶o hé 
  2. 2 s¶n xuÊt trong níc sau khi ViÖt Nam thùc hiÖn cam kÕt víi  AFTA.  KiÓm so¸t nghiªm ngÆt viÖc nhËp khÈu vËt liÖu ami¨ng   ®Ó  s¶n xuÊt tÊm lîp vµ  kh«ng cho phÐp  nhËp  khÈu ami¨ng  nhãm amphibole vµo ViÖt Nam. 7. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ phèi hîp Bé X©y dùng, lËp  ph¬ng   ¸n   ®Èy   m¹nh   ho¹t   ®éng   khoa   häc   kü   thuËt   vµ   c«ng  nghÖ  trong lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng nh»m: tiÕp thu c«ng  nghÖ  kü  thuËt tiªn tiÕn cña thÕ  giíi vµ  khu vùc, n©ng cao   n¨ng lùc nghiªn cøu vµ t vÊn trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh, gi¸m  s¸t x©y dùng, chuyÓn giao c«ng nghÖ  vµ  më  réng thÞ  tr êng.  Ban hµnh c¸c quy  ®Þnh vÒ  c«ng nghÖ, tiªu chuÈn kü  thuËt,  m«i trêng ®Ó qu¶n lý ph¸t triÓn ngµnh. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng phèi hîp víi c¸c Bé  Y tÕ,  X©y dùng vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan tæ chøc kiÓm tra vÒ  m«i trêng vµ y tÕ c¸c c¬ së s¶n xuÊt tÊm lîp vµ chÊt lîng  s¶n phÈm tÊm lîp cã  sö  dông c¸c lo¹i cèt liÖu sîi, trong  ®ã cã sîi ami¨ng cryzotyl. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Héi   ®ång  qu¶n   trÞ   c¸c   Tæng   c«ng   ty   Nhµ   níc   vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬  quan   cã   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản