Quyết định 134/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
102
lượt xem
11
download

Quyết định 134/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 134/2003/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 134/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 134/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 134/2003/Q -BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH DANH M C VÀ QUY CH QU N LÝ TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 67/2001/N -CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 ban hành các danh m c ch t ma túy và ti n ch t; s 80/2001/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hư ng d n vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma túy trong nư c và s 58/2003/N -CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy nh v ki m soát nh p kh u, xu t kh u, v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam ch t ma túy, ti n ch t, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n; Theo ngh c a V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p và Quy ch qu n lý ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , các B và UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Xuân Thuý ã ký DANH M C
  2. TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 134/2003/Q -BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p) STT Mã HS Tên ch t Công th c phân t 1 2915.24.00 Acetic anhydride (CH3CO)2O 2 2914.11.00 Acetone CH3COCH3 3 2922.43.00 Anthranilic acid NH2C6H4COOH 4 2909.11.00 Diethyl ether (C2H5)2O 5 2806.10.00 Hydrochloric acid HCl 6 2914.12.00 Methyl ethyl ketone C4H8O 7 2916.34.00 Phenylacetic acid C8H8O2 8 2933.32.00 Piperidine C5H11N 9 2841.61.00 Potassium permanganate KMnO4 10 2807.00.00 Sulphuric acid H2SO4 11 2902.30.00 Toluene C6H5CH3 QUY CH QU N LÝ TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P (ban hành kèm theo Quy t nh s 134/2003/Q -BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v i u ki n s n xu t: các nguyên t c trong phân ph i, mua bán, s d ng, trao i, v n chuy n, b o qu n, tàng tr ti n ch t; trình t , th t c c p và thu h i Gi y phép nh p khNu, xu t khNu ti n ch t trong lĩnh v c công nghi p (sau ây g i là ti n ch t). i u 2. T ch c, cá nhân ho t ng trên lãnh th Vi t Nam tham gia ít nh t m t trong các ho t ng quy nh t i i u 1 liên quan n ti n ch t ph i tuân th quy nh c a pháp lu t v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý và các quy nh c a Quy ch này. i u 3. 1. Ti n ch t là các hoá ch t ư c s d ng trong s n xu t, nghiên c u khoa h c, phân tích, ki m nghi m c a các ngành công nghi p như nh ng nguyên li u, dung môi, ch t xúc ti n, ng th i là các hoá ch t không th thi u trong quá trình s n xu t, i u ch ch t ma tuý. 2. Các ti n ch t quy nh t i Danh m c ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p ban hành kèm theo Quy t nh s 134/2003/Q -BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p là các hoá ch t c h i khi nh p khNu, xu t khNu ph i có gi y phép c a B Công nghi p. II. QUY NNH C TH
  3. i u 4. 1. Doanh nghi p s n xu t ti n ch t ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s n xu t m t hàng hoá ch t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p, ã ăng ký má s thu và có các i u ki n: a) Cơ s v t ch t, công ngh , máy móc, thi t b phù h p s n xu t ti n ch t t tiêu chuNn ch t lư ng mà doanh nghi p ăng ký; b) Có b ph n phân tích, ki m tra ch t lư ng s n phNm. Trong trư ng h p không có b ph n phân tích, ki m tra riêng thì có th thuê các phòng, trung tâm phân tích h p pháp thu c các cơ quan chuyên ngành ; c) Có h th ng x lý ch t th i, b o m s n xu t không gây ô nhi m môi trư ng. Có y các phương ti n và i u ki n làm vi c b o m an toàn lao ng, v sinh môi trư ng như i v i m t hoá ch t c h i theo quy nh c a pháp lu t v lao ng và v môi trư ng; d) Có i ngũ cán b k thu t, công nhân có trình chuyên môn, ư c hu n luy n, ào t o chuyên ngành hoá ch t, áp ng yêu c u công ngh s n xu t và qu n lý ch t lư ng. 2. Doanh nghi p có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 4 ph i ăng ký k ho ch s n xu t hàng năm v i B Công nghi p, trong ó nêu rõ t ng lo i ti n ch t, s lư ng, ch t lư ng. Trong tháng 11 hàng năm, B Công nghi p s xem xét xác nh n ăng ký k ho ch ơn v th c hi n. i u 5. i v i nh ng doanh nghi p thành l p m i theo quy nh c a pháp lu t, n u có ngành ngh kinh doanh liên quan n s n xu t ti n ch t ph i b o m các i u ki n như quy nh t i i u 4 và ph i ư c B Công nghi p tho thu n v ngành ngh kinh doanh. i u 6. Doanh nghi p thành l p theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng trong lĩnh v c thương m i, có ngành ngh phù h p ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hóa ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i do S Tài nguyên và Môi trư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p theo quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng, ư c phép mua, bán (tr xu t, nh p khNu), v n chuy n, tàng tr ti n ch t theo quy nh c u pháp lu t v ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý và các quy nh c a Quy ch này. i u 7. T ch c, cá nhân có nhu c u s d ng các ti n ch t ph c v cho s n xu t, nghiên c u, th c nghi m ph i có ngư i am hi u v tính năng, tác d ng, tính c h i, yêu c u x lý khi g p tai n n i v i lo i ti n ch t s d ng. i u 8. 1. Doanh nghi p có i u ki n quy nh t i i u 6 Quy ch này và có ăng ký kinh doanh xu t khNu, nh p khNu, ư c B Công nghi p c p gi y phép nh p khNu, xu t khNu ti n ch t. 2. H sơ ngh c p gi y phép nh p khNu, xu t khNu g i B Công nghi p bao g m: a) ơn xin phép nh p khNu, xu t khNu theo m u s 1 kèm theo Quy ch này; b) B n sao h p l Gi y phép thành l p và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c p; c) B n sao h p l ăng ký mã s thu ;
  4. d) B n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i; ) B n sao h p l ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu. Trư ng h p nh p khNu ph c v nhu c u s d ng tr c ti p c a doanh nghi p thì không c n ph i có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i. 3. Trong th i h n ch m nh t 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ơn h sơ h p l , B Công nghi p s c p gi y phép ho c có văn b n tr l i nêu rõ lý do chưa c p ho c không c p. 4. Gi y phép ư c c p cho t ng l n nh p khNu, xu t khNu và có giá tr trong th i h n ghi trong gi y phép. Trư ng h p h t h n ghi trong gi y phép nhưng vi c nh p khNu, xu t khNu chưa th c hi n ư c ho c th c hi n chưa xong thì ph i có công văn ngh B Công nghi p xem xét, gia h n thêm. i u 9. Các trư ng h p thu h i Gi y phép nh p khNu, xu t khNu: 1. Nh ng trư ng h p vi ph m m t trong các quy nh c a Quy ch này s b t m thu h i Gi y phép c a l n nh p khNu, xu t khNu ang th c hi n. 2. Trư ng h p doanh nghi p có hành vi gian l n như báo cáo sai s th t v s lư ng nh p khNu, xu t khNu, s lư ng kinh doanh s b thu h i Gi y phép nh p khNu, xu t khNu ã c p. N u doanh nghi p vi ph m l n th 2 s không ư c cáp Gi y phép trong th i h n m t năm. N u vi ph m l n th 3 s không ư c c p gi y phép vĩnh vi n. i u 10. Doanh nghi p ph i báo cáo c th k t qu th c hi n nh p khNu, xu t khNu, s d ng và cung ng cho t ng khách hàng nh ng ti n ch t ã ư c B Công nghi p c p phép khi có nhu c u nh p khNu, xu t khNu ti p. i u 11. Khi v n chuy n, giao nh n, t n tr , ti n ch t ph i ư c óng gói, niêm phong theo các quy nh hi n hành v an toàn hoá ch t. T ch c, cá nhân ph i ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i, h n s d ng hàng c a mình và có bi n pháp b o v an toàn, không th t thoát ho c l i d ng nh ng ti n ch t gia công ch bi n, i u ch ch t ma tuý. Trong trư ng h p có s nh m l n, ng c, th t thoát ph i báo cáo ngay cho cơ quan qu n lý tr c ti p, nêu rõ nguyên nhân và có bi n pháp kh c ph c ngay. i u 12. Các ti n ch t ph i có nhãn và b o qu n như i v i m t hoá ch t c h i theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.Nhãn ph i ghi rõ tên ch t, thành ph n, n ng , hàm lư ng, s lư ng, nơi nh p khNu, nơi xu t khNu, th i gian s d ng, cơ s s n xu t. i u 13. T ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, pha ch , v n chuy n, b o qu n, tàng tr , mua bán, s d ng ti n ch t ph i th c hi n y ch hoá ơn, ch ng t theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c. M i trư ng h p kinh doanh không có hoá ơn, ch ng t u b coi là kinh doanh trái phép và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. III. CH GHI CHÉP BÁO CÁO i u 14. T ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t pha ch , v n chuy n, b o qu n, tàng tr , mua bán, s d ng ti n ch t có trách nhi m l p h sơ theo dõi vi c xu t, nh p kho v s lư ng, ch t lư ng. Phi u xu t kho, nh p kho các ti n ch t không ư c vi t chung v i các lo i hàng hoá, v t tư khác. Các s sách, ch ng t ph i lưu tr như lưu
  5. tr tài li u k toán quy nh t i Quy t nh s 281/2000/Q -BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Ch lưu tr tài li u k toán. i u 15. Vào ngày 30 tháng 6 và 31 tháng 12 hàng năm, t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t pha ch , v n chuy n, b o qu n, tàng tr , mua bán, s d ng ti n ch t ph i ki m kê t n kho, làm báo cáo 6 tháng và báo cáo năm g i B Công nghi p theo m u s 2 và m u s 3 kèm theo. Báo cáo g i v B Công nghi p ch m nh t là ngày 17 tháng 7 ( i v i báo cáo 6 tháng) và ngày 15 tháng 01 năm sau ( i v i báo cáo năm). IV. I U KHO N THI HÀNH i u 16. Giao V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t ch trì cùng các V ch c năng thu c B Công nghi p th c hi n ch c năng qu n lý chuyên ngành i v i vi c ki m soát các ho t ng h p pháp liên quan n ma tuý trong nư c. Vi c s a i, b sung Quy ch do V trư ng V Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t xem xét, trình B quy t nh./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nguy n Xuân Thu M US 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN NH P KH U (XU T KH U) TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P Kính g i: B Công nghi p Tên doanh nghi p: Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s :………. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s :……. do ………… C p ngày: Nơi t tr s chính:……….. S phone: ……….. S Fax:………
  6. M t hàng, ngành ngh kinh doanh: ngh B Công nghi p c p gi y phép cho nh p (xu t) khNu nh ng ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p tr c ti p ph c v s n xu t c a ơn v (nêu rõ m c ích s d ng và gi i trình s lư ng xin nh p ho c xu t khNu) ho c kinh doanh (nêu rõ bán cho ơn v nào, làm gì), g m: STT Tên hoá h c Công th c VT S lư ng 1 2 ... Phương ti n và i u ki n b o m an toàn v n chuy n: Th i gian và tên c a khNu hàng nh p khNu (xu t khNu) s i qua: ơn v xin cam k t ch u trách nhi m qu n lý s d ng và cung ng s hoá chát theo úng m c ích nh p khNu (xu t khNu) và th c hi n y các quy nh c a Quy ch và các quy nh có liên quan v ti n ch t c a Chính ph , báo cáo k t qu th c hi n theo quy nh. ...., ngày...... tháng...... năm..... Giám c doanh nghi p (Ký tên và óng d u) H sơ kèm theo: 1. B n sao h p l các Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p. 2. B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 3. B n sao h p l ăng ký mã s thu 4. B n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh hàng hoá là hoá ch t c h i và s n phNm có hoá ch t c h i; 5. B n sao h p l ăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p khNu. M US 2 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TH C HI N KINH DOANH, S D NG NH NG TI N CH T TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P NĂM 200... Tên doanh nghi p: a ch : S phone: S Fax:
  7. Kính g i: B Công nghi p (V Cơ khí Luy n kim và Hoá ch t) STTTên DVT S lư ng Trong ó h p S lư ng Trong ó Xu t T n ti n kinh kh u s d ng kh u cu i ch t doanh t trong kỳ sang kỳ trong kỳ nư c(*) nư c (**) T n Mua Nh p Cho Bán Xu t u trong khNu s n trong khNu kỳ nư c trong xu t nư c (**) kỳ c a (*) doanh nghi p A B C 1=2+2+4 2 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 10 11 Ngày tháng năm (Th trư ng ơn v ký tên và óng d u) Ghi chú: (*) Yêu c u phân tích s lư ng nh p khNu theo t ng nư c. (**) Yêu c u phân tích s lư ng xu t khNu theo t ng nư c. M US 3 Chi ti t ph n bán trong nư c STT Tên ti n ch t/ ơn v mua VT S lư ng A Cho các ơn v tr c ti p s n xu t I H2SO4 1 Công ty.... 2 Xí nghi p.... ... ..... II Toluene 1 Xí nghi p.... 2 Công ty ... ....
  8. B Cho các ơn v kinh doanh ... .... B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA S : GP/CLH VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà N i, ngày ... tháng ... năm ... GI Y PHÉP NH P KH U (XU T KH U) TI N CH T S D NG TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P Kính g i:.............. Xét ngh c a .... t i ơn xin nh p khNu (xu t khNu) ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p (s .... ngày..... tháng.... năm....); Căn c Quy ch qu n lý ti n ch t s d ng trong lĩnh v c công nghi p ban hành theo Quy t nh s : 134/2003/Q -BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 c a B Công nghi p; Xét i u ki n c a .... có...... B Công nghi p cho phép.... ư c nh p khNu (xu t khNu) nh ng ti n ch t, g m: STT Tên hoá h c Công th c VT S lư ng 1 2 ... - Tên c a khNu hàng nh p khNu (xu t khNu) s i qua:.... - Phương ti n và i u ki n b o m an toàn v n chuy n:..... - Th i gian th c hi n nh p khNu (xu t khNu)... ơn v ch u trách nhi m qu n lý s d ng và cung ng s hoá ch t theo úng m c ích nh p khNu (xu t khNu), th c hi n y các quy nh c a Quy ch và các quy nh có liên quan v ti n ch t c a Chính ph , báo cáo k t qu n nh p khNu (xu t khNu), s d ng và cng ng cho khách hàng nh ng ti n ch t ã ư c B Công nghi p cho phép, khi có nhu c u nh p khNu (xu t khNu) ti p. Yêu càu.... tr c ti p liên h v i cơ quan H i quan ư c hư ng d n th t c nh p (xu t) khNu./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B CÔNG - Như trên, - B Tài chính, NGHI P - B Công an. KT. B TRƯ NG B CÔNG - Cơ quan H i quan,
  9. - Lưu VP. CLH NGHI P TH TRƯ NG
Đồng bộ tài khoản