Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh c ñ a   B é   t r ë n g   B é   k Õ   h o ¹ c h   v µ   § Ç u   t   s è   1 3 4 7 / 2 0 0 4 / Q § ­ B K H   n g µ y  24 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ vÒ  qu¶n lý thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o  nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa  giai ®o¹n 2004 ­ 2008 Bé trëng Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   vµ   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n lý nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  61/2003/N§­CP ngµy 06/6/2003 cña   ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ   chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§­CP ngµy 23/11/2001 cña   ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh 143/2004/Q§­TTg ngµy 10/8/2004 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o   nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa giai  ®o¹n   2004 ­ 2008; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Côc   trëng   Côc   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp nhá vµ võa, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  qu¶n lý thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n  lùc   cho   c¸c   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa   giai   ®o¹n   2004   ­  2008. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.   Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé,   Côc   trëng   Côc   Ph¸t  triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ  võa, Thñ  tr ëng c¸c  ®¬n vÞ  trùc  thuéc   cã   liªn   quan,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   tiÕp   tæ  chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng, Thñ  trëng c¸c c¬  së  cung  cÊp dÞch vô   ®µo tµo båi dìng vµ  c¸c häc viªn cña Ch¬ng  tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy ch Õ Qu¶n lý thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o  nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa  giai ®o¹n 2004 – 2008 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1347/2004/Q§­BKH  ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu   t) Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Ch¬ng   tr×nh   trî   gióp   ®µo   t¹o   nguån   nh©n  lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa giai ®o¹n 2004 – 2008  (sau  ®©y  ®îc gäi t¾t lµ  Ch¬ng tr×nh) lµ  ch¬ng tr×nh môc  tiªu cña Nhµ níc dµnh cho doanh nghiÖp nhá vµ võa, ®îc tæ  chøc,  thùc  hiÖn vµ  qu¶n lý  theo c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  cña Nhµ níc. §i Ò u  2.  Môc tiªu cña ch¬ng tr×nh: 1. Môc tiªu tæng thÓ: Thóc  ®Èy vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ  chÊt   lîng,   ®ãng   gãp   ngµy   cµng  nhiÒu   cho   sù   nghiÖp  ph¸t   triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt níc;  ®ång thêi ph¸t triÓn  hÖ  thèng c¸c nhµ  cung cÊp dÞch vô  hç  trî  vµ  ph¸t triÓn  kinh doanh,  ®Æc biÖt lµ  dÞch vô  t  vÊn  ®µo t¹o båi dìng  c¸n bé  qu¶n lý   ®Ó  trî  gióp c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa  t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. 2. Môc tiªu cô thÓ: Cung   cÊp   nh÷ng   kiÕn   thøc   cÇn   thiÕt   cho   doanh   nh©n   nh÷ng ngêi cã   ý   ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp, c¸n bé  qu¶n  lý c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa; Kh¾c   phôc   nh÷ng   thiÕu   hôt   vÒ   kiÕn   thøc   qu¶n   lý,   kü  n¨ng kinh doanh; t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tõng  bíc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ph¸t triÓn kü  thuËt, c«ng   nghÖ vµ nguån nh©n lùc ®¸p øng nhu cÇu t¨ng trëng cña c¸c  doanh nghiÖp nhá vµ võa, ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ  vµ  môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ  x∙ héi cña  ®Êt n ­ íc.
 3. 3 § i Ò u   3.   §èi tîng  ®µo t¹o båi dìng cña Ch¬ng tr×nh  lµ  c¸c häc viªn: c¸c doanh nh©n; chñ  vµ  c¸n bé  qu¶n lý  doanh nghiÖp nhá  vµ  võa; c¸ nh©n cã  nguyÖn väng khëi sù  doanh nghiÖp vµ  nh÷ng ngêi cã  tiÒm n¨ng trë  thµnh gi¶ng  viªn cho Ch¬ng tr×nh. §i Ò u   4.   Côc   Ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa  thuéc Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chÞu tr¸ch nhiÖm lµm  ®Çu mèi  tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña Ch­ ¬ng tr×nh víi c¸c nhiÖm vô chñ yÕu nh sau: ­ Tæng  hîp  x©y dùng  kÕ  ho¹ch   ®µo  t¹o båi  dìng hµng  n¨m vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng cho c¸c ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng; ­ Tæng hîp lËp dù to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ níc (bao gåm  ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) vµ quyÕt to¸n  phÇn kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng cho Ch¬ng tr×nh; ­ Lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan biªn  so¹n, in  Ên tµi liÖu c¬  b¶n cÇn thiÕt phôc vô  cho Ch¬ng  tr×nh theo nguyªn t¾c kÕ thõa tÊt c¶ c¸c tµi liÖu hiÖn cã  ®ang  ®îc sö  dông trong  c«ng t¸c  ®µo t¹o båi dìng doanh  nghiÖp nhá vµ võa t¹i ViÖt Nam. ­ §iÒu phèi, híng dÉn vµ  kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; ­ Thêng xuyªn tæng kÕt rót kinh nghiÖm ®Ó Ch¬ng tr×nh  ®¹t   hiÖu   qu¶   cao   vµ   s¬   kÕt,   ®¸nh   gi¸   qua   hai   (02)   n¨m  thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   b¸o   c¸o   Bé   ®Ó   b¸o   c¸o   Thñ   tíng  ChÝnh phñ; ­ Hç  trî  c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo  t¹o   båi   dìng   thùc   hiÖn  Ch¬ng   tr×nh  trong   trêng  hîp  cÇn  thiÕt. §i Ò u   5.  C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo  t¹o båi dìng vµ  thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi  víi   Ch¬ng   tr×nh   trªn   ®Þa   bµn   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng lµ c¸c Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t, cã c¸c nhiÖm  vô chñ yÕu sau: ­ Tæng hîp nhu cÇu  ®µo t¹o båi dìng cña c¸c häc viªn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 cña Quy chÕ  nµy vµ  lËp dù  to¸n  kinh phÝ cho Ch¬ng tr×nh bao gåm c¶ phÇn kinh phÝ ®Ò nghÞ  ng©n s¸ch Trung ¬ng hç  trî  vµ  phÇn kinh phÝ  tõ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng. ­ Chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng  theo kÕ ho¹ch ®îc giao th«ng qua viÖc ký hîp ®ång víi c¸c 
 4. 4 c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng theo quy tr×nh  quy ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña Quy chÕ nµy. ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  chÊt lîng vµ  hiÖu qu¶ cña c¸c  khãa ®µo t¹o båi dìng. ­ LÊy  ý  kiÕn  ®¸nh gi¸ cña c¸c häc viªn, thêng xuyªn  rót kinh nghiÖm   ®Ó  c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng tiÕp theo  ®¸p øng ®îc yªu cÇu doanh nghiÖp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm ký hîp ®ång vµ thanh to¸n kinh phÝ   c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng cho c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng theo quy ®Þnh qu¶n lý tµi chÝnh vµ Th«ng  t  híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  sö  dông kinh phÝ   ®èi víi  Ch¬ng tr×nh vµ quyÕt to¸n kinh phÝ theo quy ®Þnh cña LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc. ­ Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. §i Ò u   6.   Trêng   hîp   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   c¸c   HiÖp   héi  doanh  nghiÖp  cã  nhu cÇu tæ chøc c¸c khãa (líp)   ®µo t¹o  båi   dìng   cho   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa,   liªn   hÖ   vµ   tháa  thuËn víi Côc Ph¸t triÓn Doanh nghiÖp nhá vµ võa hoÆc c¸c   Së  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t  vÒ  viÖc tæ chøc c¸c khãa (líp)  ®µo  t¹o båi dìng vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy. §i Ò u   7.  C¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi d­ ìng bao gåm c¸c trêng  ®¹i häc, Trung häc, Cao  ®¼ng, c¸c  c¬  së   ®µo t¹o  ®ang ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®¸p øng néi dung yªu cÇu cña c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng,  trùc   tiÕp   ký   hîp   ®ång   ®µo   t¹o   båi   dìng   víi   c¸c   ®¬n   vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng. Mét sè  yªu cÇu chÝnh  ®èi víi c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch  vô ®µo t¹o båi dìng: ­   Cã   n¨ng   lùc   vµ   kinh   nghiÖm   chuyªn   m«n   trong   lÜnh  vùc ®µo t¹o båi dìng ®èi víi c¸c häc viªn theo c¸c chuyªn  ®Ò cña Ch¬ng tr×nh. ­ Cã  ph¬ng ¸n hiÖu qu¶  ®Ò  xuÊt vÒ   ®µo t¹o båi dìng  phï  hîp víi yªu cÇu cña chuyªn  ®Ò   ®µo t¹o  ®ång thêi  ®¸p  øng c¸c yªu cÇu do  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo   t¹o båi dìng ®Ò ra. ­ Gi¶ng viªn ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn hoÆc cã  chøng chØ hµnh nghÒ  t vÊn  ®µo t¹o båi dìng theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt hoÆc cã  chøng chØ  ®∙ qua c¸c líp  ®µo t¹o  gi¶ng viªn. ­   Gi¶ng   viªn   kh«ng   ë   trong   t×nh   tr¹ng   ®ang   bÞ   truy  cøu   tr¸ch   nhiÖm   h×nh   sù   hoÆc   ®ang   bÞ   ¸p   dông   c¸c   biÖn 
 5. 5 ph¸p   xö   lý   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   hµnh   nghÒ   t  vÊn,  cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi dìng. NhiÖm vô  chñ  yÕu cña c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®¹o  t¹o båi dìng: ­ Tham gia Ch¬ng tr×nh theo c¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2  §iÒu 14 cña Quy chÕ nµy. ­ X©y dùng c¸c gi¸o ¸n, gi¶ng d¹y vµ gi¶i ®¸p c¸c yªu  cÇu cña häc viªn thuéc ph¹m vi chuyªn  ®Ò   ®µo t¹o båi d­ ìng. ­ Thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo c¸c néi  dung cña hîp  ®ång  ®∙  ®îc ký  kÕt víi  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ  chøc c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng. §i Ò u   8.   C¸c häc viªn cña Ch¬ng tr×nh tham gia Ch­ ¬ng tr×nh vµ  tham gia c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng cô  thÓ  ph¶i göi ®¬n ®¨ng ký néi dung ®µo t¹o båi d ìng víi ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng vµ  cã  tr¸ch  nhiÖm thùc hiÖn Quy chÕ  nµy vµ  néi quy cña khãa  ®µo t¹o  båi   dìng.   C¸c   häc   viªn   ®îc   lùa   chän   tham   gia   c¸c   khãa  (líp)  ®µo t¹o båi dìng ph¶i  ®¸p øng c¸c yªu cÇu vµ   ®iÒu  kiÖn cô thÓ sau: 1. §èi víi c¸c häc viªn lµ c¸c doanh nh©n, chñ vµ c¸n  bé   qu¶n   lý   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa   vµ   c¸c   c¸   nh©n   cã   nguyÖn väng khëi sù doanh nghiÖp: §Ó   tham   gia   Ch¬ng   tr×nh,   c¸c   häc   viªn   ph¶i   cã   ®¬n  ®¨ng ký  tham gia c¸c líp hoÆc khãa häc cô  thÓ  theo tõng  chuyªn ®Ò (néi dung cña ®¬n vÞ §¨ng ký theo Phô lôc I kÌm   theo Quy chÕ nµy). C¸c häc viªn  ®îc  u tiªn tham gia Ch¬ng tr×nh lµ  mét  trong c¸c trêng hîp sau: ­ ë c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa cã  sö  dông nhiÒu lao  ®éng hoÆc cã tiÒm n¨ng sö dông nhiÒu lao ®éng. ­  ë  c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa s¶n xuÊt kinh doanh  thuéc c¸c ngµnh nghÒ,  ®Þa bµn mµ  Nhµ  níc  ®ang tËp trung  khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. ­  ë  c¸c   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa   ®ang   hoÆc   cã   tiÒm  n¨ng tham gia xuÊt khÈu. ­ ë c¸c doanh nghiÖp nhá  vµ  võa cã  kh¶ n¨ng t¹o viÖc  lµm cho ngêi tµn tËt. ­ ë c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ë n«ng th«n, vïng s©u  vïng xa, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x∙ héi khã kh¨n. ­ Häc viªn lµ n÷.
 6. 6 2. §èi víi c¸c häc viªn lµ c¸c c¸n bé cã tiÒm n¨ng cã   nhu cÇu ®¹o t¹o båi dìng ®Ó lµm gi¶ng viªn c¸c khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng cho Ch¬ng tr×nh ph¶i cã ®¬n ®¨ng ký tham  gia c¸c khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng theo Phô  lôc I kÌm  theo Quy chÕ  nµy. Ngoµi ra cÇn cã  mét sè  c¸c yªu cÇu vµ  ®iÒu kiÖn cô thÓ sau: ­ Cã  tr×nh  ®é   ®¹i häc trë  lªn hoÆc cã  chøng chØ hµnh  nghÒ t vÊn ®µo t¹o, t vÊn kinh doanh trong trêng hîp ph¸t  luËt cã quy ®Þnh. ­ Cam kÕt sau khi  ®îc  ®µo t¹o båi dìng n©ng cao n¨ng  lùc th×  cã  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn  Ýt nhÊt 03 khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng cña Ch¬ng tr×nh. ­   Kh«ng   ë   trong   t×nh   tr¹ng   ®ang   bÞ   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm h×nh sù  hoÆc  ®ang bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö  lý  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc hµnh nghÒ  t  vÊn, cung cÊp dÞch  vô ®µo t¹o båi dìng. ¦u tiªn c¸c c¸n bé cã tiÒm n¨ng tham gia khãa ®µo t¹o  båi dìng n©ng cao n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu gi¶ng viªn cña  Ch¬ng tr×nh: ­ ë c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi dìng. ­  ë  c¸c   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh   mµ   Nhµ   níc   ®ang   tËp  trung khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, hoÆc trªn c¸c  ®Þa bµn cÇn  khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. ­ Häc viªn lµ n÷. ­ C¸c häc viªn lµ c¸c gi¶ng viªn cung cÊp dÞch vô ®µo  t¹o båi dìng  ®∙ tham gia Ch¬ng tr×nh nhng qua phiÕu  ®¸nh  gi¸ cña häc viªn cho thÊy cÇn ph¶i  ®µo t¹o n©ng cao chÊt  lîng míi ®¸p øng ®îc yªu cÇu. §i Ò u   9.  ViÖc ®µo t¹o båi dìng ®îc tæ chøc theo c¸c  khãa (líp)   ®µo t¹o båi dìng  ng¾n  h¹n. Sè  lîng  häc  viªn  trong mét khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng ph¶i  ®¶m b¶o kh«ng  díi 25 ngêi. KÕt thóc khãa ®µo t¹o båi dìng, c¸c häc viªn  ®îc cÊp chøng chØ tham gia khãa ®µo t¹o båi dìng. Ch¬ng II Néi dung ®µo t¹o båi dìng §i Ò u   10.   Néi   dung   chuyªn   ®Ò   ®µo   t¹o   båi   dìng   vµ  thêi gian cña c¸c khãa (líp) ®µo t¹o båi dìng 1.   §µo   t¹o   båi   dìng   khëi   sù   thµnh   lËp   doanh   nghiÖp  mçi khãa  ®îc tæ chøc víi thêi gian lµ  05 ngµy (trong  ®ã  kho¶ng 1/3 thêi gian  ®Ó  gi¶i  ®¸p th¾c m¾c vµ  th¶o luËn), 
 7. 7 bao gåm c¸c néi dung chñ  yÕu sau:  cung  cÊp nh÷ng th«ng  tin   cÇn   thiÕt   vÒ   lËp   ph¸p,   chÝnh   s¸ch   ®èi   víi   doanh  nghiÖp,   nh÷ng   quy   ®Þnh   vÒ   thµnh   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   cña   doanh nghiÖp; nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng lËp chiÕn l îc vµ  kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. 2. §µo t¹o qu¶n trÞ doanh nghiÖp mçi khãa ® îc tæ chøc  víi thêi gian lµ  07 ngµy (trong  ®ã  kho¶ng 1/3 thêi gian  ®Ó gi¶i ®¸p th¾c m¾c vµ th¶o luËn), bao gåm c¸c chuyªn ®Ò  chñ yÕu sau: ­ §µo t¹o vÒ qu¶n lý kinh doanh tæng hîp; ­ §µo t¹o qu¶n trÞ nh©n sù; ­ §µo t¹o vÒ  qu¶n trÞ  Marketing; kü  n¨ng xóc tiÕn më  réng thÞ trêng; ­   §µo   t¹o   nghiÖp   vô   vÒ   lËp   kÕ   ho¹ch   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, kü n¨ng tiÕp thÞ; ­ §µo t¹o vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh – kÕ to¸n; ­   §µo   t¹o   qu¶n   lý   kü   thuËt   –   c«ng   nghÖ   vµ   qu¶n   lý  chÊt lîng s¶n phÈm. 3. §µo t¹o vµ  n©ng cao chÊt l îng c¸c gi¶ng viªn cung  cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, mçi  khãa  ®îc tæ chøc víi thêi gian lµ  14 ngµy, bao gåm c¸c  chuyªn ®Ò chñ yÕu sau: ­ §µo t¹o båi dìng kü n¨ng gi¶ng d¹y vµ t vÊn ­ §µo t¹o vÒ  t  vÊn tæng hîp, kü  n¨ng  ®µo t¹o vµ  kü  n¨ng Marketing dÞch vô ­ §µo t¹o chuyªn biÖt vÒ c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña   Ch¬ng tr×nh  ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp   nhá vµ võa. 4. Tïy theo nhu cÇu cña häc viªn, c¸c néi dung khãa  (líp)   ®µo  t¹o  båi  dìng cã  thÓ  thùc hiÖn chuyªn  s©u mét  chuyªn  ®Ò  hoÆc mét sè  chuyªn  ®Ò   ®¸p øng yªu cÇu cña häc  viªn.
 8. 8 § i Ò u   11.   C¨n cø vµo t×nh h×nh cô  thÓ  trªn  ®Þa bµn  vµ  lÜnh vùc vµ  trong trêng hîp nhu cÇu  ®µo t¹o båi dìng  cña   c¸c   doanh   nghiÖp   nhá   vµ   võa   kh¸c   víi   c¸c   néi   dung  chuyªn  ®Ò   ®µo t¹o båi dìng  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 10 cña  Quy chÕ nµy th× c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa ®µo   t¹o båi dìng tæng hîp  ®Ò  xuÊt víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  (Côc   Ph¸t  triÓn   doanh  nghiÖp   nhá   vµ   võa)   xem   xÐt   quyÕt   ®Þnh viÖc tæ chøc khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng  ®Ó   ®¸p øng  nhu cÇu cña doanh nghiÖp nhá  vµ  võa. Thêi gian c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng nµy kh«ng qu¸ 5 ngµy. Ch¬ng III Quy tr×nh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o båi dìng §i Ò u  12.  Tæng hîp nhu cÇu ®µo t¹o båi dìng Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo  t¹o båi dìng tæng hîp nhu cÇu  ®µo t¹o båi dìng cña c¸c  häc viªn vµ  sè  khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng trªn  ®Þa bµn,  dù  to¸n kinh phÝ  cho Ch¬ng tr×nh, göi vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  ®Çu t (Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ  võa) vµ  Bé  Tµi  chÝnh tríc ngµy 30 th¸ng 6  ®Ó  tæng hîp kÕ  ho¹ch  ®µo t¹o  båi dìng cho n¨m sau. Riªng  ®èi víi n¨m 2005, c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc  c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng tæng häp nhu cÇu ®µo t¹o båi d­ ìng cho n¨m 2005 vµ  göi vÒ  Côc Ph¸t triÓn  doanh  nghiÖp  nhá  vµ  võa tríc ngµy 31/12/2004  ®Ó  tæng hîp tr×nh Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t th«ng qua. §i Ò u   13.   KÕ   ho¹ch   ®µo   t¹o   båi   dìng   vµ   kinh   phÝ,  ng©n s¸ch hç trî. C¨n cø vµo nhu cÇu  ®µo t¹o båi dìng cña c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng vµ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, Côc Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ  võa tæng hîp vµ  tr×nh Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  kÕ  ho¹ch n¨m  cña Ch¬ng tr×nh. Sau khi  ®îc Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  th«ng  qua kÕ  ho¹ch vµ  Bé  Tµi chÝnh c©n  ®èi kÕ    ho¹ch chi ng©n  s¸ch n¨m cho Ch¬ng tr×nh, Côc Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ võa th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi dìng tíi c¸c ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng bao gåm sè  khãa (líp) ®µo t¹o båi dìng vµ nguån kinh phÝ.
 9. 9 § i Ò u   14.  Tæ chøc thùc hiÖn c¸c khãa ®µo t¹o båi d­ ìng C¨n   cø   kÕ   ho¹ch   ®µo   t¹o   båi   dìng   trong   n¨m   ®∙   ®îc  th«ng b¸o, c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o  båi dìng x©y dùng kÕ  ho¹ch cô  thÓ  thùc hiÖn c¸c khãa  ®µo  t¹o båi dìng trong n¨m, chñ  tr×  phèi hîp víi c¸c ngµnh,  hiÖp héi doanh nghiÖp, hiÖp héi ngµnh nghÒ  kinh doanh vµ  c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o triÓn khai thùc hiÖn  kÕ  ho¹ch  ®µo t¹o båi dìng víi c¸c néi dung c«ng viÖc chñ  yÕu nh sau: 1. C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi  dìng cÇn x¸c ®Þnh häc viªn cho c¸c khãa (líp) ®µo t¹o båi  dìng theo c¸c néi dung chuyªn  ®Ò  cô  thÓ  vµ  kÕ  ho¹ch c¸c  líp ®µo t¹o trong n¨m. C¸c häc viªn ®îc lùa chän tham gia  c¸c   khãa   ®µo   t¹o   båi   dìng   ph¶i   ®¸p   øng   c¸c   yªu   cÇu   vµ  ®iÒu kiÖn cô thÓ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy. 2. Lùa chän c¸c c¬ së cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi d ­ ìng: C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi d­ ìng cÇn lùa chän c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi  dìng ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu néi dung cña khãa  ®µo t¹o  båi dìng mµ c¬ së cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi dìng cã ®ñ  n¨ng lùc thùc hiÖn. ViÖc lùa chän c¬ së cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi dìng  cho c¸c khãa (líp)  ®µo t¹o båi dìng cÇn  ®¸p øng c¸c yªu  cÇu  ®èi víi c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng  ®îc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ  nµy. Song theo nhu  cÇu ®µo t¹o båi dìng chuyªn ®Ò trªn ®Þa bµn, cã chuyªn ®Ò  c¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng  ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu lùa chän c¬ së cung cÊp dÞch vô ®µo   t¹o båi dìng theo quy  ®Þnh  ®Çu thÇu hiÖn hµnh cña Nhµ  n­ íc. 3. C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi  dìng ký  hîp  ®ång  ®µo t¹o båi dìng víi c¸c c¬  së  cung cÊp  dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng hoÆc víi c¸c gi¶ng viªn. Trong  Hîp ®ång ph¶i cã mét sè néi dung chñ yÕu sau: ­ Néi dung chuyªn  ®Ò   ®µo t¹o båi dìng, tiÕn  ®é  thùc  hiÖn, kinh phÝ thùc hiÖn (trong ®ã: kinh phÝ thùc hiÖn ® ­ îc tÝnh theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  Th«ng t  híng dÉn cña  Bé Tµi chÝnh ®èi víi Ch¬ng tr×nh). ­ Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña mçi Bªn. ­ Xö lý vi ph¹m Hîp ®ång vµ ®iÒu kho¶n thi hµnh. 4. KÕt thóc khãa (líp) ®µo t¹o båi dìng: ­ C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi  dìng gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c khãa ®µo t¹o båi dìng cña c¸c 
 10. 10 c¬  së  cung cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi d ìng theo hîp  ®ång  ®∙  ký  vµ  lÊy  ý  kiÕn häc viªn tham gia c¸c khãa  ®µo t¹o båi  dìng (theo mÉu t¹i Phô lôc II cña Quy chÕ nµy), ®ång thêi  tæng hîp rót kinh nghiÖm vÒ  viÖc tæ chøc thùc hiÖn khãa  (líp) ®µo t¹o båi dìng. ­ C¸c  ®¬n vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi  dìng thanh to¸n hîp  ®ång  ®µo t¹o båi dìng víi c¸c c¬  së  cung cÊp dÞch vô ®µo t¹o båi dìng theo Hîp ®ång ®∙ ®îc ký  ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   cung   cÊp   dÞch   vô   ®µo   t¹o   båi   dìng.  §ång thêi, chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n kinh phÝ cña Ch¬ng  tr×nh theo kÕ  ho¹ch  ®îc giao  ®∙  ®îc thùc hiÖn trong n¨m  cô thÓ: + §èi  víi sè   khãa (líp)   ®µo  t¹o båi  dìng dïng  ng©n  s¸ch Trung ¬ng, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa ®µo  t¹o båi dìng cã tr¸ch nhiÖm thanh quyÕt to¸n víi Côc Ph¸t   triÓn Doanh nghiÖp nhá vµ võa (Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t). + §èi  víi sè   khãa (líp)   ®µo  t¹o båi  dìng dïng  ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng, c¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa ®µo  t¹o   båi   dìng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thanh   quyÕt   to¸n  t¹i   ®Þa   ph¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §i Ò u   15.   §Þnh   kú   s¸u   th¸ng   mét   lÇn,   c¸c   ®¬n   vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng göi b¸o c¸o  kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh vµ  c¸c kiÕn nghÞ  cÇn gi¶i  quyÕt  ®Õn Côc Ph¸t triÓn Doanh nghiÖp nhá  vµ  võa (Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t) vµ Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o. §i Ò u   16.   Tïy theo  ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng c©n  ®èi cña  Nhµ  níc, c¸c tµi liÖu c¬  b¶n cÇn thiÕt cña c¸c chuyªn  ®Ò  ®µo t¹o båi dìng sÏ   ®îc Côc Ph¸t triÓn Doanh nghiÖp nhá  vµ   võa   cung   cÊp   cho   c¸c   häc   viªn   th«ng   qua   c¸c   ®¬n   vÞ  trùc tiÕp tæ chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng vµ   ®îc qu¶n  lý cÊp ph¸t chÆt chÏ. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   17.   Sau   khi   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   nµy   trong   02  n¨m vµ s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, Bé  KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  xem   xÐt   viÖc   ®iÒu   chØnh,   bæ   sung   vµ  hoµn chØnh Quy chÕ qu¶n lý thùc hiÖn Ch ¬ng tr×nh cho giai  ®o¹n tiÕp theo.
 11. 11 § i Ò u   18.  Côc trëng Côc ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ   võa   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   viÖc   thùc   hiÖn   Quy   chÕ  nµy. Trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn  nÕu thÊy cã   ®iÒu g×  cÇn  söa  ®æi, bæ sung th×  b¸o c¸o Bé  tr ëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu  t xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §i Ò u   19.  Côc trëng Côc Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá  vµ   võa,   Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc   cã   liªn   quan,   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   tiÕp   tæ  chøc c¸c khãa  ®µo t¹o båi dìng, Thñ  trëng c¸c c¬  së  cung  cÊp dÞch vô   ®µo t¹o båi dìng vµ  c¸c häc viªn cña Ch¬ng  tr×nh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Quy chÕ nµy.
 12. 12 Phô lôc II MÉu c©u hái ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sau khãa ®µo t¹o 1. Tªn häc viªn: 2. Doanh nghiÖp/®¬n vÞ cö tham gia: 3. Khãa ®µo t¹o mµ doanh nghiÖp/®¬n vÞ ®∙ tham gia: ­   Tªn   khãa   ®µo  t¹o:..................................................... ............................... ­   Thêi   gian   tham  gia:..................................................... ............................ ­   §Þa   ®iÓm   tæ  chøc:.................................................... ................................ 4. Xin Anh/ ChÞ cho biÕt chÊt lîng khãa ®µo t¹o theo  c¸c néi dung sau: Tèt  §îc  KÐm a. Néi dung gi¶ng d¹y ­ Phong phó, hÊp dÉn ­ Phï hîp víi nhu cÇu b. Møc ®é tiÕp thu cña anh/chÞ ®èi víi toµn khãa ®µo t¹o c. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y d. C«ng t¸c tæ chøc líp häc ®. Thêi gian khãa ®µo t¹o båi dìng: Qu¸ dµi Võa Ng¾n c. KiÕn nghÞ cña häc viªn ..................................................... ......................................................... ...... ..................................................... ......................................................... ...... ..................................................... ......................................................... ...... ..................................................... ......................................................... ......
 13. 13 ..................................................... ......................................................... ......

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản