Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội Kon Tum do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH

  1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 1349/Q -L TBXH Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T U TƯ D ÁN KHU I U DƯ NG, NUÔI DƯ NG NGƯ I CÓ CÔNG THU C TRUNG TÂM B O TR XÃ H I KON TUM B TRƯ NG B LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Ngh nh s 186/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Công văn s 3110/L TBXH-KHTC ngày 03/9/2008 c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i v vi c u tư xây d ng Trung tâm nuôi dư ng, i u dư ng ngư i có công và b o tr xã h i t nh Kon Tum; Căn c Văn b n s 479/SXD ngày 02/10/2009 c a S Xây d ng Kon Tum v vi c th m nh thi t k cơ s c a d án u tư xây d ng công trình Phân khu nuôi dư ng, i u dư ng ngư i có công thu c Trung tâm B o tr xã h i Kon Tum; Xét T trình s 98/TTr-L TBXH-KH-TC ngày 5/10/2009 c a Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i t nh Kon Tum v vi c ngh phê duy t d án u tư Phân khu nuôi dư ng, i u dư ng ngư i có công thu c Trung tâm B o tr xã h i Kon Tum (kèm theo h sơ có liên quan); Xét ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T NNH i u 1. Phê duy t d án u tư xây d ng Khu i u dư ng, nuôi dư ng ngư i có công thu c Trung tâm B o tr xã h i Kon Tum v i các n i dung sau: 1. Tên d án: Khu i u dư ng, nuôi dư ng ngư i có công thu c Trung tâm B o tr xã h i Kon Tum. 2. Ch u tư: Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i Kon Tum. 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty C ph n Tư v n u tư xây d ng Kon Tum. 4. Ch nhi m l p d án: K sư xây d ng Ph m Th Sinh. 5. M c tiêu u tư: u tư cơ s v t ch t mb o i u ki n chăm sóc, i u dư ng ngư i có công v i cách m ng.
  2. 6. Quy mô u tư: 44 giư ng i u dư ng và 20 giư ng nuôi dư ng. 7. Kh i lư ng u tư xây d ng: - Nhà i u dư ng ngư i có công: 02 nhà i u dư ng v i t ng di n tích 970m2. - Nhà nuôi dư ng ngư i có công: 01 nhà nuôi dư ng v i di n tích 471m2 sàn; - Nhà b p ăn: 270m2 sàn; - Trang thi t b ng b cho công trình; - H th ng h t ng k thu t: Sân ư ng n i b , hàng rào, san n n, h th ng cây xanh, h th ng c p i n, c p thoát nư c, … m b o ng b c công trình. 8. a i m xây d ng: Phư ng Duy Tân, Thành ph Kon Tum. 9. T ng di n tích s d ng t: Kho ng 6.300m2 trong khuôn viên c a Trung tâm B o tr xã h i Kon Tum. 10. Phương án xây d ng: Phê duy t thi t k cơ s kèm theo d án u tư do Công ty C ph n Tư v n u tư xây d ng Kon Tum l p năm 2009 (không s d ng phương án ài c p nư c). Khi tri n khai bư c thi t k b n v thi công, Ch u tư ph i tuân th các n i dung v thi t k cơ s ã ư c phê duy t. Trư ng h p c n thay i, Ch u tư báo cáo B phê duy t i u ch nh trư c khi th c hi n. 11. C p công trình: Công trình c p IV. 12. T ng m c u tư: 17.800.000.000 ng; (B ng ch : Mư i b y t , tám trăm tri u ng ch n) Trong ó: Chi phí xây d ng: 11.718.042.000 Chi phí thi t b : 1.850.000.000 Chi phí qu n lý d án: 300.963.841 Chi phí tư v n u tư xây d ng: 969.419.408 Chi phí khác: 113.318.296 D phòng phí: 2.848.256.455 13. Ngu n v n u tư: Ngân sách Nhà nư c c p
  3. 14. Bư c thi t k : Thi t k 2 bư c g m thi t k cơ s và thi t k b n v thi công. 15. Hình th c qu n lý d án: Thuê tư v n qu n lý d án. 16. Th i gian th c hi n: Kh i công năm 2010. i u 2. Ch u tư d án ch u trách nhi m t ch c qu n lý tth c hi n d án theo các ch tiêu kinh t , k thu t ghi i u 1 và quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch u tư d án, V trư ng V K ho ch – Tài chính, Th trư ng các ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - Kho b c Nhà nư c t nh Kon Tum; - Lưu V KHTC, VT. Bùi H ng Lĩnh
Đồng bộ tài khoản