Quyết định 1365/QĐ-BNV

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
12
download

Quyết định 1365/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1365/QĐ-BNV về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1365/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1365/Q -BNV Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ CÔNG NH N I U L QU N N NHÂN CH T C DA CAM/DIOXIN VI T NAM B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n; Xét ngh c a H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam và c a V trư ng V T ch c phi chính ph , QUY T NNH i u 1. C p gi y phép thành l p và công nh n i u l Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam ư c ban hành kèm theo quy t nh này. i u 2. Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam t ch c, ho t ng theo i u l Qu và quy nh c a pháp lu t. Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam ch u s qu n lý nhà nư c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v lĩnh v c Qu ho t ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4. Ch t ch H i ng qu n lý Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam, V trư ng V T ch c phi chính ph và Chánh Văn phòng B N i v ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Các B : Tài chính, Công an (C13), Tài nguyên và Môi trư ng, Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Lưu VT, TCPCP. Tr n Văn Tu n I UL
  2. QU N N NHÂN CH T C DA CAM/DIOXIN VI T NAM (Phê duy t theo Quy t nh s 1365/Q -BNV ngày 06 tháng 10 năm 2009 c a B trư ng B N i v ) Chương 1. TÊN G I, TÔN CH M C ÍCH C A QU i u 1. Tên Qu 1. Tên ti ng Vi t: “Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam”. 2. Tên giao d ch qu c t : “Vietnam Association for Victims of Agent Orange/dioxin Foundation”. Tên vi t t t: VAVAF 3. Bi u tư ng Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam: bi u tư ng c a H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam ng th i là bi u tư ng c a Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam. i u 2. Tôn ch , m c ích Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam (sau ây g i t t là Qu ) thu c H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam là t ch c phi l i nhu n, ư c thành l p nh m m c ích v n ng các ngu n l c xã h i trong và ngoài nư c chăm sóc, giúp n n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam gi m b t khó khăn, c i thi n i s ng, hòa nh p v i c ng ng. i u 3. a v pháp lý và ph m vi ho t ng 1. Qu ho t ng trong ph m vi c nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u, ư c m tài kho n (k c tài kho n ngo i t ) t i ngân hàng, kho b c nhà nư c. 2. Tr s Qu t t i tr s H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam, t i thành ph Hà N i. Chương 2. NGUYÊN T C HO T NG, NHI M V , QUY N H N C A QU i u 4. Nguyên t c t ch c, ho t ng 1. Qu ho t ng theo i u l Qu ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c công nh n và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; ho t ng c a Qu không vì m c ích l i nhu n. 2. Qu ho t ng dư i s ch o, qu n lý c a Thư ng tr c Trung ương H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam và H i ng qu n lý Qu , g m i di n lãnh
  3. o Trung ương H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam, lãnh o m t s b , ban, ngành trung ương có liên quan và lãnh o m t s t ch c chính tr - xã h i. 3. Th c hi n m i kho n thu, chi công khai, minh b ch v tài chính, tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Qu ch u s ki m tra, giám sát c a Ban ki m soát qu . 5. Qu th c hi n công tác k toán, ki m toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t, m s sách ghi chép y và công khai danh sách các t ch c, cá nhân óng góp, tài tr , danh sách nh ng n n nhân ư c chăm sóc, giúp . i u 5. Nhi m v c a Qu 1. Xây d ng các d án, chương trình ho t ng ng n h n, dài h n v v n ng tài tr trong nư c, ngoài nư c duy trì, phát tri n ngu n tài chính cho ho t ng chăm sóc, giúp n n nhân. 2. V n ng các t ch c, cá nhân trong nư c và các chính ph , các t ch c phi chính ph nư c ngoài tài tr cho Qu ; ti p nh n tài s n do các cá nhân, t ch c trong nư c và ngoài nư c theo úng tôn ch , m c ích c a Qu và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Lưu tr các báo cáo, h sơ, ch ng t , tài li u v tài s n, tài chính c a Qu ; ngh quy t, biên b n v các ho t ng c a Qu theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hàng năm Qu ph i n p báo cáo v tình hình t ch c, ho t ng và báo cáo tài chính cho cơ quan cho phép thành l p và công nh n i u l Qu , cơ quan qu n lý nhà nư c v tài chính cùng c p và th c hi n công khai các kho n thu, chi c a Qu trư c ngày 31 tháng 3 năm sau. 5. Ki m tra, ki m soát vi c s d ng ti n, v t ch t chi dùng cho vi c giúp n n nhân ch t c da cam/dioxin và ho t ng c a Qu theo úng m c ích và nguyên t c tài chính. 6. B o t n và tăng trư ng tài chính c a Qu . 7. Th c hi n các nhi m v khác theo các quy nh c a pháp lu t. i u 6. Quy n h n c a Qu 1. T ch c và ho t ng theo i u l Qu ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Ti p nh n, qu n lý và l p k ho ch s d ng m i ngu n thu trong và ngoài nư c m b o vi c th c hi n nhi m v chăm sóc, giúp n n nhân theo ch trương, k ho ch c a H i ng qu n lý Qu . 3. xu t i tư ng, hình th c, phương th c và m c h tr , giúp n n nhân.
  4. 4. ư c trích t l ph n trăm theo quy nh th c hi n i ng các d án và các chương trình phù h p v i tôn ch , m c ích c a Qu . 5. Toàn b s ti n và tài s n c a Qu ư c s d ng úng m c ích, úng i tư ng, k p th i, công khai, minh b ch. Chương 3. T CH C VÀ HO T NG C A QU i u 7. T ch c Qu N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam, g m: 1. H i ng qu n lý Qu ; 2. Giám c Qu ; 3. Ban Ki m soát Qu ; 4. Các b ph n chuyên môn. i u 8. H i ng qu n lý Qu 1. H i ng qu n lý Qu (H i ng) làm vi c theo ch kiêm nhi m, thành ph n g m i di n: Lãnh o H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài nguyên và Môi trư ng, M t tr n T qu c Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam. a. Các thành viên H i ng, do H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam hi p thương v i các b , ngành quy t nh c ngư i tham gia ho c thay th thành viên c a b , ngành mình trong H i ng. b. Nhi m kỳ c a H i ng và nhi m kỳ c a các thành viên H i ng là năm (05) năm. H i ng nh kỳ h p sáu (06) tháng m t l n. c. Ngư i nư c ngoài có nhi u óng góp cho ho t ng Qu ư cH i ng tôn vinh thành viên danh d . 2. H i ng làm vi c theo nguyên t c t p th và quy t ngh theo a s quá bán. Các cu c h p c a H i ng là h p l khi có hai ph n ba (2/3) t ng s thành viên H i ng d h p. N u thành viên H i ng v ng m t mà có ý ki n b ng văn b n thì ư c coi như có m t t i cu c h p và ã tham gia bi u quy t. Trư ng h p s phi u bi u quy t trong H i ng b ng nhau thì quy t ngh theo bên có phi u c a Ch t ch H i ng. Thành viên H i ng có quy n xin t nhi m vì lý do cá nhân ho c có th b H i ng bãi nhi m trong trư ng h p có hành vi vi ph m i u l Qu ho c vi ph m pháp lu t. i u 9. Nhi m v , quy n h n c a H i ng 1. Thông qua phương hư ng ho t ng hàng năm và các d án, chương trình ho t ng ng n h n, dài h n.
  5. 2. Ban hành các quy nh v v n ng, qu n lý, s d ng ngu n thu c a Qu theo quy nh; quy t nh ch trương phương hư ng, nhi m v , i tư ng, hình th c, m c tr c p và phê duy t nh m c chi tiêu cho công tác qu n lý Qu , k ho ch tài chính, báo cáo quy t toán c a Qu . 3. Quy t nh cơ c u, nhân s ; ch o và giám sát ho t ng c a Qu . 4. ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n vi c s a i, b sung gi y phép thành l p, công nh n i u l Qu và cho rút tên kh i danh sách các thành viên trong H i ng và Ban Giám c Qu . 5. Trong trư ng h p c bi t, gi i quy t các v n c p bách c a Qu , các thành viên c a H i ng có quy n ngh Ch t ch H i ng tri u t p h p toàn th H i ng gi i quy t. i u 10. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu 1. Ch t ch H i ng qu n lý Qu (Ch t ch) ch trì các cu c h p c a H i ng, i u hành tri n khai ngh quy t các cu c h p c a H i ng. Ch t ch ch u trách nhi m giám sát, ôn c vi c th c hi n các ngh quy t c a H i ng; b nhi m, bãi nhi m nhân s ch ch t c a Qu . 2. Phó Ch t ch H i ng qu n lý Qu (Phó Ch t ch) m nhi m công vi c theo s phân công c a Ch t ch và ch u trách nhi m trư c Ch t ch. Trong trư ng h p c n thi t, Phó Ch t ch ư c Ch t ch y quy n b ng văn b n (ho c b ng l i tr c ti p) thay m t Ch t ch gi i quy t công vi c. 3. Qu có Ch t ch danh d . i u 11. Giám c, Phó Giám c, K toán trư ng Qu 1. Giám c Qu a. Giám c Qu do Ch t ch b nhi m, là ngư i i di n trư c pháp lu t c a Qu , ch u trách nhi m i u hành và qu n lý các ho t ng c a Qu . Ch p hành các nh m c chi tiêu c a Qu theo úng quy t nh c a H i ng, i u l Qu và các quy nh c a pháp lu t. b. Ch u s lãnh o, ch o, ki m tra, giám sát và báo cáo nh kỳ v ho t ng c a Qu v i H i ng và cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p Qu . c. Ban hành các văn b n thu c trách nhi m i u hành c a Giám c Qu và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình; d. Ch u trách nhi m qu n lý tài chính, tài s n c a Qu theo i u l Qu và các quy nh c a pháp lu t v qu n lý tài chính, tài s n; . Ph i h p v i các Ban c a Trung ương H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam th c hi n nhi m v c a Qu .
  6. e. ngh Ch t ch b nhi m Phó Giám c Qu và Trư ng các b ph n chuyên môn. 2. Phó Giám c Qu Phó Giám c Qu do Ch t ch b nhi m theo ngh c a Giám c Qu . Phó Giám c Qu giúp Giám c th c hi n nh ng nhi m v ư c phân công, thay th i u hành Qu khi Giám c v ng m t. 3. K toán trư ng K toán trư ng do Ch t ch b nhi m căn c vào tiêu chuNn c a B Tài chính v chuyên môn, nghi p v , theo ngh c a Giám c Qu . i u 12. Ban Ki m soát Qu 1. Ban Ki m soát Qu có t ba n năm (3-5) thành viên làm vi c kiêm nhi m, do Ch t ch quy t nh thành l p và b nhi m theo gnh c a H i ng qu n lý Qu . 2. Ban Ki m soát Qu có nhi m v : a. Ki m tra, giám sát ho t ng c a Qu theo i u l Qu và các quy nh c a pháp lu t; b. Báo cáo, ki n ngh v i H i ng v k t qu ki m tra, giám sát và tình hình tài chính c a Qu . Chương 4. NGUYÊN T C V N NG QUYÊN GÓP TI P NH N TÀI TR VÀ I TƯ NG Ư C GIÚP i u 13. V n ng quyên góp, v n ng tài tr 1. Qu ư c v n ng quyên góp, v n ng tài tr trong nư c và nư c ngoài nh m th c hi n m c tiêu ho t ng theo quy nh c a i u l Qu và theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i các cu c v n ng quyên góp, v n ng tài tr nư c ngoài trong ph m vi c nư c ho c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Qu ph i có án ư c Ch t ch H i ng phê duy t và ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n cho phép thành l p Qu ng ý b ng văn b n. i u 14. i tư ng ư c giúp 1. Nh ng ngư i b nhi m ch t c hóa h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam là i tư ng ư c chăm sóc, giúp c v tinh th n và v t ch t. 2. Con, cháu c a n n nhân sinh ra b khuy t t t, d d ng ho c b các b nh khác do ch t c hóa h c gây ra.
  7. 3. Ưu tiên ư c chăm lo giúp trư c là gia ình n n nhân c bi t khó khăn, n n nhân vùng sâu, vùng xa. i u 15. Hình th c giúp 1. T ng ti n, quà, thu c ch a b nh, phương ti n ph c h i ch c năng, ph c v sinh ho t. 2. Tr giúp làm nhà , s a ch a nhà . 3. Tr c p ch a b nh, tr c p khi m au, n m vi n dài ngày. 4. Nuôi dư ng t i các cơ s chăm sóc y t theo ch bán trú ho c lưu trú có th i gian, ho c thư ng xuyên. 5. C p h c b ng h c văn hóa, h c ngh . 6. T ng ho c cho vay ti n không tính lãi làm v n s n xu t, kinh doanh, m l p d y h c, d y ngh , và tư v n vi c làm. 7. Tr c p lúc g p khó khăn t xu t và các hình th c giúp khác tùy theo hoàn c nh c th c a n n nhân và kh năng tài chính c a Qu . Chương 5. TÀI S N, TÀI CHÍNH C A QU i u 16. Ngu n thu c a Qu 1. óng góp t nguy n, tài tr h p pháp c a cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c. 2. Thu t ho t ng cung c p d ch v ho c t các ho t ng khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngu n h tr t ngân sách nhà nư c th c hi n nhi m v ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n giao. 4. Lãi ti t ki m ti n g i ngân hàng ho c các ho t ng u tư, tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t; 5. Thu t các kho n thu h p pháp khác. i u 17. S d ng Qu 1. Giúp cho các i tư ng ư c nêu t i i u 15 c a i u l Qu . 2. Chi cho ho t ng qu n lý Qu theo quy nh và hư ng d n c a pháp lu t v tài chính hi n hành.
  8. 3. Tài tr theo s y nhi m c a cá nhân, t ch c và th c hi n các d án tài tr có a ch theo quy nh c a pháp lu t. 4. ư c s d ng ti n nhàn r i c a Qu mua trái phi u, tín phi u ho c g i ti t ki m theo các nguyên t c, ch tài chính hi n hành c a nhà nư c và quy nh c a Trung ương H i N n nhân ch t c da cam/dioxin Vi t Nam. i u 18. K toán, th ng kê, ki m tra, ki m toán 1. Qu th c hi n công tác tài chính, k toán, th ng kê theo úng quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê. 2. M s theo dõi và th ng kê y danh sách các t ch c, cá nhân óng góp, tài tr , ph n nh y t t c các ho t ng có thu c a Qu . 3. M s theo dõi và th ng kê y danh sách các trung tâm i u dư ng, nuôi dư ng n n nhân và n n nhân ư c Qu giúp . 4. Các k ho ch tài chính ph i ư c H i ng qu n lý Qu phê duy t trư c khi th c hi n. 5. Các báo cáo quy t toán ph i ư c H i ng qu n lý Qu phê duy t. 6. Giám c Qu có trách nhi m công b công khai các n i dung: a. Danh sách và m c óng góp, tài tr c a các t ch c, cá nhân cho Qu ; b. Báo cáo tài chính hàng quý và quy t toán năm c a Qu theo t ng n i dung thu, chi. 7. Ki m toán tình hình thu chi tài chính c a Qu ư c th c hi n theo Lu t ki m toán hi n hành c a nhà nư c. 8. Lưu tr s sách, ch ng t k toán tài chính th c hi n theo quy nh chung c a nhà nư c. Chương 6. H P NH T, SÁP NH P, CHIA, TÁCH VÀ GI I TH QU i u 19. H p nh t, sáp nh p, chia, tách 1. Vi c h p nh t, sáp nh p, chia, tách Qu ư c th c hi n theo quy nh c a B Lu t dân s , Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25/9/2007 c a Chính ph v t ch c ho t ng c a qu xã h i, qu t thi n và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. Khi h p nh t, sáp nh p, chia, tách Qu thì toàn b ti n và tài s n c a Qu ph i ư c ti n hành ki m kê y và k p th i trư c khi ti n hành các th t c trên. Tuy t i không ư c phân chia tài s n Qu . i u 20. Gi i th Qu
  9. Trong trư ng h p Qu b gi i th , tuy t i không ư c phân chia tài s n Qu . Toàn b s ti n và tài s n c a Qu trư c h t ph i ư c s d ng vào vi c thanh toán các kho n n (n u có). Sau khi thanh toán các kho n n và chi phí gi i th , s ti n còn l i c a Qu ư c n p vào ngân sách nhà nư c. Chương 7. KHEN THƯ NG, K LU T VÀ KHI U N I, T CÁO i u 21. Khen thư ng Cá nhân, t ch c có nhi u công lao trong v n ng quyên góp ho c tr c ti p óng góp, tài tr cho Qu , ư c Qu tôn vinh và khen thư ng ho c ư c ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n khen thư ng theo quy nh c a Lu t thi ua, khen thư ng. i u 22. K lu t Cá nhân, t ch c thu c Qu trong ho t ng có hành vi vi ph m các quy nh c a i u l này s b x lý k lu t tùy theo tính ch t và m c vi ph m; trư ng h p gây th t thoát tài s n, tài chính c a Qu thì ph i b i thư ng ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 23. Khi u n i, t cáo Cá nhân, t ch c có quy n khi u n i, t cáo nh ng hành vi vi ph m i u l Qu , t cáo nh ng hành vi tham ô tài chính, tài s n Qu v i H i ng Qu n lý Qu , v i Ban Ki m soát Qu ho c v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N THI HÀNH i u 24. Th th c s a i, b sung i u l 1. i u l Qu có th ư cs a i, b sung theo ngh c a H i ng qu n lý Qu . 2. M i s a i, b sung i u l Qu ph i ư c B N i v công nh n m i có giá tr th c hi n. i u 25. Hi u l c thi hành i u l này g m 8 chương 25 i u có hi u l c thi hành trong ph m vi toàn qu c k t ngày ư c B trư ng B N i v ra quy t nh c p Gi y phép thành l p và công nh n i u l Qu .
Đồng bộ tài khoản