Quyết định 1366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
6
download

Quyết định 1366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1366/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1366/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (tờ trình số 2016/TTr-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6688/BKH- KTĐP&LT ngày 17 tháng 9 năm 2007), Tài chính (công văn số 12994/BTC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2561/BNN-HTX ngày 17 tháng 9 năm 2007). QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 1. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 6 như sau: "c) Hộ tái định cư xen ghép và hộ tái định cư tự nguyện di chuyển: Đối với hộ đến điểm tái định cư xen ghép và hộ tái định cư tự nguyện di chuyển được bồi thường đất ở, đất sản xuất bằng tiền theo định mức 26.000.000 đồng/khẩu hợp pháp để thực hiện khai hoang phục hóa, mở rộng diện tích hoặc để chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi tái định cư. Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng tiền bồi thường nêu trên để đảm bảo mức diện tích giao đất ở, đất sản xuất cho hộ tái định cư theo đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều này". 2. Sửa đổi khoản 3 Điều 16 như sau: "3. Hỗ trợ kinh phí làm thủ tục rời nhà cũ, nhận nhà mới: mức hỗ trợ là 200.000 đồng/hộ".
  2. 3. Sửa đổi Điều 17 như sau: "Điều 17. Hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại. Các xã tự nguyện tiếp nhận dân tái định cư đến ở xen ghép vào cộng đồng dân cư của mình được hỗ trợ kinh phí để cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình công cộng, cơ sở hạ tầng của xã do ảnh hưởng của việc tăng dân cư. Mức kinh phí hỗ trợ là 15.000.000 đồng/khẩu tái định cư hợp pháp. Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc sử dụng khoản hỗ trợ này". Điều 2. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn được áp dụng nội dung sửa đổi quy định tại Điều 1 của Quyết định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2007. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và PTNT; - HĐND, UBND các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn; (Đã ký) - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH; - Lưu: Văn thư, NN (5), 50
Đồng bộ tài khoản