Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 138/2005/Q§-TTg ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi KiÓm s¸t viªn, §iÒu tra viªn vµ KiÓm tra viªn ngµnh KiÓm s¸t Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ níc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l- îng vò trang; Theo ®Ò nghÞ cña ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n c¸c cÊp (kÓ c¶ ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao), §iÒu tra viªn c¸c cÊp vµ KiÓm tra viªn c¸c cÊp ®îc ¸p dông phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ KiÓm s¸t theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao vµ §iÒu tra viªn cao cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 20% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 2. KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp tØnh vµ §iÒu tra viªn trung cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 25% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 3. KiÓm s¸t viªn ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cÊp huyÖn vµ §iÒu tra viªn s¬ cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 30% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 4. KiÓm tra viªn cao cÊp ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 15% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). 5. KiÓm tra viªn chÝnh ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 20% møc l- ¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã).
  2. 2 6. KiÓm tra viªn ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm b»ng 25% møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn vît khung (nÕu cã). §iÒu 2. Nguån kinh phÝ ®Ó chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi KiÓm s¸t viªn, §iÒu tra viªn vµ KiÓm tra viªn ngµnh KiÓm s¸t ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 3. ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá quy ®Þnh vÒ chÕ ®é båi dìng ®èi víi KiÓm s¸t viªn, §iÒu tra viªn ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh sè 06/2001/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ chÕ ®é båi dìng ®èi víi mét sè chøc danh t ph¸p. ChÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. §iÒu 5. ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, c¸c Bé tr ëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản