Quyết định 139/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
184
lượt xem
13
download

Quyết định 139/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 139/2002/qđ-ttg', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 139/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 139/2002/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c t tr m y t xã n b nh vi n và vi n có giư ng b nh tuy n Trung ương th c hi n ch khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh t i Quy t nh này. i u 2. i tư ng ư c hư ng ch khám, ch a b nh theo Quy t nh này g m: 1. Ngư i nghèo theo qui nh hi n hành v chuNn h nghèo quy nh t i Quy t nh 1143/2000/Q -L TBXH ngày 01 tháng 11 năm 2000 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 2. Nhân dân các xã có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t "Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa". 3. Nhân dân các dân t c thi u s vùng Tây Nguyên theo Quy t nh s 168/2001/Q - TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 30 tháng 10 năm 2001 v vi c " nh hư ng dài h n, k ho ch 5 năm 2001-2005 và nh ng gi i pháp cơ b n phát tri n kinh t - xã h i vùng Tây Nguyên" và nhân dân các dân t c thi u s t i 6 t nh c bi t khó khăn c a mi n núi phía B c theo Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 7 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v "Phát tri n kinh t - xã h i 6 t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c th i kỳ 2001 - 2005". i u 3.
  2. 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) thành l p Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo v i nh m c t i thi u là 70.000 ng/ngư i/năm. 2. Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo là qu c a Nhà nư c, ho t ng theo nguyên t c không vì l i nhu n, b o toàn và phát tri n ngu n v n. 3. Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngân sách Nhà nư c c p m b o t i thi u b ng 75% t ng giá tr c a Qu ; ngoài ra, tuỳ i u ki n t ng a phương có th tăng chi cho Qu t ngu n ngân sách a phương. b) óng góp c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. c) Qu ư c m tài kho n t i h th ng kho b c Nhà nư c và ư c tính lãi xu t theo quy nh hi n hành. i u 4. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m t ch c, qu n lý và s d ng Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh sau: 1. Mua th b o hi m y t cho ngư i nghèo v i m nh giá 50.000 ng/ngư i/năm ho c th c thanh th c chi cho d ch v khám ch a b nh t i tuy n xã và vi n phí cho các i tư ng qui nh t i i u 2 c a Quy t nh này. Tùy theo i u ki n c a a phương, U ban nhân dân c p t nh quy t nh s d ng các hình th c trên cho phù h p và có hi u qu . 2. H tr m t ph n vi n phí cho các trư ng h p g p khó khăn t xu t (không thu c i tư ng qui nh t i i u 2 c a Quy t nh này) do m c các b nh n ng, chi phí cao khi i u tr b nh vi n Nhà nư c, ngư i nghèo, lang thang, cơ nh . i tư ng, m c h tr và trình t xét duy t do U ban nhân dân c p t nh quy t nh. i u 5. Các i tư ng qui nh t i i u 2 ư c quy n khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh và không ph i óng ti n t m ng khi nh p vi n. Trư ng h p ngư i b nh t l a ch n cơ s khám ch a b nh (trái tuy n, vư t tuy n) ho c khám, ch a b nh theo yêu c u thì ph i th c hi n vi c thanh toán vi n phí theo qui nh c a B Y t . i u 6. Cơ ch và t ch c th c hi n: 1. Quĩ khám, ch a b nh cho ngư i nghèo các a phương s ư c cân i trong d toán ngân sách a phương hàng năm. 2. B Y t hư ng d n các cơ s khám ch a b nh c a nhà nư c t ch c th c hi n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo qui nh t i Quy t nh này.
  3. 3. B Lao ng - Thương binh và Xã h i, U ban Dân t c ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương xác nh i tư ng ư c hư ng ch khám, ch a b nh theo Quy t nh này. 4. B K ho ch và u tư ph i h p v i U ban nhân dân t nh, B Ngo i giao, B Tài chính, B Y t huy ng s óng góp c a các t ch c kinh t - xã h i, các cá nhân trong nư c và nư c ngoài, Chính ph các nư c và các t ch c phi Chính ph h tr Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 5. ngh U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n v n ng các t ch c, cá nhân h tr Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo và giám sát vi c th c hi n. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày. i u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan c a Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản