Quyết định 139/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 139/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 139/2003/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 139/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 139/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 11 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 139/2003/Q -TTG NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c ý ki n c a y ban Thư ng v Qu c h i t i văn b n s 107/UBTVQH11 ngày 20 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành nh m c phân b d toán chi ngân sách nhà nư c áp d ng cho năm ngân sách 2004 kèm theo Quy t nh này. i u 2. nh m c phân b d toán chi ngân sách nhà nư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này ã bao g m ti n lương theo quy nh t i Ngh nh s 03/2003/N - CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph là cơ s xây d ng d toán chi ngân sách c a t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan khác Trung ương, d toán chi ngân sách c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (bao g m c p t nh, huy n và c p xã). i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi th c hi n nh m c này mà d toán chi năm 2004 th p hơn m c d toán chi năm 2003 Th tư ng Chính ph ã giao thì ư c b sung b o m không th p hơn m c d toán năm 2003. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương căn c d toán ngân sách hàng năm ư c Th tư ng Chính ph giao ban hành nh m c phân b chi ngân sách cho các ơn v tr c thu c m b o úng t ng m c và chi ti t theo t ng lĩnh v c. i u 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c nh m c phân b ngân sách do Th tư ng Chính ph quy t nh, kh năng tài chính ngân sách và c i m tình hình a phương, trình H i ng nhân dân ban hành nh m c phân b chi ngân sách làm căn c xây d ng d toán và phân b ngân sách a phương.
  2. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành cho năm ngân sách 2004. i u 6. B trư ng B Tài chính, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 CHO CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 139/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 1. nh m c phân b d toán chi qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th : ơn v : tri u ng/biên ch /năm 1. Các B , cơ quan Trung ương nh m c phân b năm 2004 (không ph i ngành d c) - Trên 500 biên ch 24,5 - T 401 n 500 biên ch 25,2 - T 301 n 400 biên ch 26 - T 201 n 300 biên ch 26,7 - T 101 n 200 biên ch 27,4 - Dư i 101 biên ch 28,2 2. Các cơ quan ngành d c 20 1. nh m c phân b nêu trên: - ã bao g m ti n lương, có tính ch t lương, các kho n (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...) trích theo lương, chi nghi p v , oàn ra, oàn vào và các kho n mua s m, s a ch a thư ng xuyên.
  3. - Chưa bao g m chi óng niên li m, nhi m v c thù; mua s m l n tài s n c nh, nâng c p cơ s v t ch t theo các d án u tư thi t b l n ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. i v i chi m b o ho t ng c a Qu c h i, chi m b o ho t ng c a các cơ quan Trung ương ng C ng s n Vi t Nam, Văn phòng Ch t ch nư c, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph tính d toán ngân sách theo nhi m v chi. 3. B Tư pháp, Thanh tra Nhà nư c, Ki m toán Nhà nư c ư c tính thêm 10% so v i nh m c áp d ng chung cho các B , cơ quan Trung ương (không ph i ngành d c). 4. Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Toà án nhân dân t i cao, cơ quan thi hành án ư c tính thêm 10% so nh m c áp d ng chung cho các cơ quan ngành d c. 5. B N i v và cơ quan có thNm quy n giao biên ch có trách nhi m th ng nh t v i B Tài chính v ch tiêu biên ch c a các B , cơ quan Trung ương làm cơ s xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm k ho ch vào ngày 20 tháng 7 năm trư c. 6. nh m c phân b ngân sách nêu trên không áp d ng cho Ngân hàng Nhà nư c, B o hi m xã h i Vi t Nam và các ơn v th c hi n khoán chi hành chính (T ng c c Thu , Kho b c Nhà nư c ); các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c ngân sách nhà nư c th c hi n h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 2. Phân b d toán chi s nghi p y t : Th c hi n theo ch trương i m i qu n lý tài chính i v i s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu trong lĩnh v c y t , m c kinh phí ngân sách c p chi thư ng xuyên cho các cơ s khám ch a b nh ư c giao n nh và hàng năm ư c tăng theo t l do Chính ph trình Qu c h i quy t nh. 3. Phân b d toán chi s nghi p ào t o (bao g m c ào t o ngh ): Th c hi n theo ch trương i m i qu n lý tài chính i v i s nghi p theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu trong lĩnh v c giáo d c - ào t o, m c kinh phí ngân sách c p chi thư ng xuyên cho các cơ s ào t o ư c giao n nh và hàng năm ư c tăng t l theo các nhóm ngành ào t o do Chính ph trình Qu c h i quy t nh. II. NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. nh m c phân b chi s nghi p giáo d c: Phân b theo dân s trong tu i n trư ng t 1 n 18 tu i. ơn v tính: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b
  4. ô th 355.450 ng b ng 390.995 Núi th p - vùng sâu 426.540 Núi cao - h i o 604.265 1. Trên cơ s nh m c trên, n u m c chi ngoài lương và có tính ch t lương nh hơn 15% so v i t ng chi s nghi p giáo d c s ư c b sung 15%; m b o t l chi lương, các kho n có tính ch t lương và các kho n (b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn,...) trích theo lương t i a 85%, chi ngoài lương t i thi u 15%. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có xã thu c Chương trình 135 ư c phân b thêm bình quân 49.400 ng/ngư i dân xã 135 trong tu i n trư ng t 1 n 18 tu i/năm. 3. nh m c phân b nêu trên bao g m: các c p giáo d c, các lo i hình giáo d c. 2. nh m c phân b chi s nghi p ào t o (bao g m c ào t o ngh ): ơn v tính: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b ô th 14.250 ng b ng 15.675 Núi th p - vùng sâu 18.525 Núi cao - h i o 22.800 1. nh m c phân b chi s nghi p ào t o, d y ngh bao g m các lo i hình ào t o, d y ngh (chính quy, t i ch c, ào t o l i, các lo i hình ào t o d y ngh khác), các c p ào t o, d y ngh , trung tâm chính tr t nh, huy n,... a phương. 2. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có các trư ng i h c, nhưng ho t ng mang tính ch t khu v c ư c phân b thêm m t ph n kinh phí th c hi n công tác ào t o, d y ngh cho s h c sinh ngoài t nh theo h c. M c h tr do Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách trung ương. 3. nh m c phân b chi s nghi p y t : ơn v tính: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b ô th 32.180 ng b ng 35.400
  5. Núi th p - vùng sâu 44.780 Núi cao - h i o 58.050 Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có b nh vi n do a phương qu n lý, nhưng ho t ng mang tính ch t khu v c ư c phân b thêm m t ph n kinh phí th c hi n công tác khám, ch a b nh. M c h tr c th do Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách trung ương. 4. nh m c phân b chi qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th : ơn v tính: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b ô th 56.000 ng b ng 51.100 Núi th p - vùng sâu 62.500 Núi cao - h i o 77.000 1. Ngoài nh m c phân b chi ngân sách theo dân s , phân b thêm cho a phương theo s ơn v hành chính c p huy n, c p xã v i m c c th như sau: - i v i ơn v hành chính c p huy n: + Huy n núi cao - h i o: 550 tri u ng/huy n/năm. + Huy n núi th p - vùng sâu: 500 tri u ng/huy n/năm. + Huy n còn l i: 450 tri u ng/huy n/năm. - i v i ơn v hành chính c p xã: + Xã núi cao - h i o: 250 tri u ng/xã/năm. + Xã núi th p - vùng sâu: 200 tri u ng/xã/năm. + Xã còn l i: 150 tri u ng/xã/năm. 2. nh m c phân b trên bao g m: chi c a các cơ quan qu n lý nhà nư c, cơ quan ng, oàn th , h tr kinh phí cho các h i, v.v... 5. nh m c phân b chi s nghi p văn hoá thông tin: ơn v tính: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b
  6. ô th 6.680 ng b ng 7.350 Núi th p - vùng sâu 9.350 Núi cao - h i o 11.020 Ngoài ra i v i các a phương có oàn ngh thu t truy n th ng ư c phân b thêm m t ph n kinh phí. M c h tr c th do Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách trung ương. 6. nh m c phân b chi s nghi p phát thanh truy n hình: ơn v : ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c 2004 ô th 3.950 ng b ng 4.350 Núi th p - vùng sâu 5.140 Núi cao - h i o 6.400 - i v i các a phương có nhi u ng bào dân t c, ư c phân b thêm m t ph n kinh phí h tr th c hi n tăng th i lư ng phát sóng phát thanh truy n hình b ng ti ng dân t c. M c h tr c th do Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách Trung ương. - ng th i, i v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s a phương có ngu n thu l n th c hi n theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. 7. nh m c phân b chi s nghi p th d c th thao: ơn v : ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b ô th 5.000 ng b ng 3.500 Núi th p - vùng sâu 3.640 Núi cao - h i o 4.200 Ngoài ra, i v i các a phương có nhi u v n ng viên t thành tích c p qu c gia, ư c phân b thêm m t ph n kinh phí h tr các v n ng viên. M c h tr c th do Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách trung ương.
  7. 8. nh m c phân b chi s nghi p m b o xã h i: ơn v : ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c phân b ô th 7.700 ng b ng 7.900 Núi th p - vùng sâu 8.600 Núi cao - h i o 9.400 Ngoài nh m c chi phân b theo dân s , chi s nghi p m b o xã h i c a các a phương còn ư c phân b thêm m t ph n kinh phí có ngu n th c hi n m t s chính sách xã h i, c th : - Kinh phí h tr thành l p qu khám ch a bênh cho ngư i nghèo theo Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 14 tháng 10 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; - Kinh phí th c hi n ch theo quy nh i v i các i tư ng b nhi m ch t c màu da cam; - Kinh phí th c hi n ch i v i cán b xã ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 99/1998/TT-LTTCCP-BTC-BL TB&XH ngày 19 tháng 5 năm 1998 c a Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Kinh phí thăm h i, ng viên các i tư ng chính sách (gia ình thương binh, b nh binh, li t s , ngư i có công,...) vào ngày l , ngày T t theo m c phân b thêm bình quân 100.000 ng/ i tư ng/năm; m c chi c th do a phương quy t nh. 9. nh m c phân b chi an ninh - qu c phòng: ơn v : ng/ngư i/năm Vùng D ki n nh m c năm 2004 ô th 14.000 ng b ng 10.000 Núi th p - vùng sâu 11.000 Núi cao - h i o 12.500 ng th i, các a phương có i u ki n c thù (có huy n o, có biên gi i,...) ư c phân b thêm m t ph n kinh phí th c hi n nhi m v an ninh - qu c phòng c thù. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng và B Công an th ng nh t
  8. m c h tr báo cáo Chính ph trình Qu c h i quy t nh trong phương án phân b ngân sách trung ương. 10. nh m c phân b chi s nghi p kinh t : Chi s nghi p kinh t tính theo t l 12% so v i t ng chi thư ng xuyên ư c tính theo nh m c phân b d toán chi ngân sách c a t ng a phương (không bao g m chi s nghi p kinh t ). Riêng i v i các ô th lo i II, lo i III theo quy nh t i Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph b sung thêm: 10.000 tri u ng/ ô th lo i II/năm, 5.000 tri u ng/ ô th lo i III/năm. 11. M t s lĩnh v c chi còn l i a) Chi tr giá chính sách: Căn c vào ch c a nhà nư c (m c tr giá, i tư ng tr giá,...) xác nh m c tr giá c th i v i t ng a phương. b) Chi s nghi p khoa h c công ngh : Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh căn c nhi m v d toán ư c giao các năm qua và có tính n nhi m v c giai o n 2001 - 2005 phân b d toán năm 2004. D toán chi s nghi p khoa h c công ngh năm 2004 t ng a phương b trí m c tăng theo t l ph n trăm (%) so d toán năm 2003 theo m c tăng chi chung chi s nghi p khoa h c công ngh c a ngân sách a phương. c) Chi thư ng xuyên khác ngân sách c a ngân sách a phương: Phân b theo t tr ng (b ng 0,5%) t ng các kho n chi thư ng xuyên ã tính ư c theo nh m c phân b d toán chi ngân sách và chi tr giá, chi s nghi p khoa h c công ngh ã xác nh theo nguyên t c trên. 12. i v i các t nh Tây Nguyên, 6 t nh c bi t khó khăn mi n núi phía B c, ng th i v i d toán ngân sách ư c tính theo nh m c chi ngân sách quy nh t i Quy t nh này, còn ư c b sung thêm kinh phí th c hi n m t s nhi m v phát tri n kinh t - xã h i theo Quy t nh s 168/2001/Q -TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001 và Quy t nh s 186/2001/Q -TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . 13. i v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh ư c tính tăng thêm 20%; thành ph H i Phòng, thành ph à N ng ư c tính tăng thêm 10%; các t nh khác có t l i u ti t v ngân sách trung ương ư c tính tăng thêm 6% so v i các nh m c chi ngân sách quy nh trên i v i các lĩnh v c: giáo d c, ào t o, y t , qu n lý hành chính nhà nư c, ng, oàn th , văn hóa thông tin, th d c th thao, m b o xã h i, an ninh - qu c phòng. 14. V nh m c, tiêu chí phân b d toán chi ngân sách i v i lĩnh v c u tư phát tri n:
  9. B trí v n u tư phát tri n c nư c m c 27 - 28% t ng d toán chi ngân sách nhà nư c. Trong ó: i v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương b trí v n u tư phát tri n năm 2004 m b o m c tăng t i thi u là 7% so v i d toán năm 2003, riêng i v i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh b trí tăng v n u tư phát tri n phù h p v i tăng ngu n ngân sách a phương khi th c hi n t l i u ti t theo ch trương c a ng và Nhà nư c i v i 2 thành ph này. Trong quá trình i u hành ngân sách nhà nư c, ph n u b trí v n u tư phát tri n c a c nư c t m c 30% t ng chi ngân sách nhà nư c. III. PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH DÂN S THEO VÙNG Dân s c a các vùng phân b d toán chi ngân sách theo nh m c quy nh nêu trên ư c xác nh như sau: - Dân s vùng ô th : g m dân s các phư ng và th tr n ( i v i dân s các th tr n thu c vùng núi th p - vùng sâu và vùng núi cao - h i o ư c tính vào dân s thu c các vùng tương ng, không tính là dân s vùng ô th ). - Dân s vùng núi th p - vùng sâu: g m dân s các xã vùng núi th p (xã vùng núi th p xác nh theo Quy t nh công nh n c a U ban Dân t c) và dân s các xã vùng sâu (xã vùng sâu là các xã ng b ng có cán b , công ch c công tác t i a bàn ư c hư ng ph c p khu v c theo quy nh c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, U ban Dân t c và Mi n núi t i Thông tư liên t ch s 03/2001/TTLT- BL TBXH-BTC-UBDTMN ngày 18 tháng 01 năm 2001). - Dân s vùng núi cao - h i o: g m dân s các xã núi cao, xã h i o (xã núi cao và h i o xác nh theo quy t nh công nh n c a U ban Dân t c). - Dân s vùng ng b ng: g m dân s các xã thu c khu v c còn l i.
Đồng bộ tài khoản