Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh C ñ a   B é   t r ë n g   b é   g i a o   t h « n g   v Ë n   t ¶ i   s è   1 4 / 2 0 0 4 / Q § ­ B G T V T  ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ viÖc ph©n cÊp thÈm quyÒn  phª duyÖt quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh  trong ngµnh giao th«ng vËn t¶i Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  34/2003/N§­CP ngµy 04/4/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc bé m¸y cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña   ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng; NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP ngµy 05/5/2000 cña ChÝnh   phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­ CP; NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP ngµy 30/01/2003 cña ChÝnh   phñ söa ®æi, bæ sung mét ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP,   NghÞ ®Þnh sè 12/2000/N§­CP; C¨n cø Th«ng t  sè  45/2003/TT­BTC ngµy 15/5/2003 cña   Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn quyÕt to¸n vèn ®Çu t; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh, Vô  trëng Vô   Ph¸p chÕ Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Uû   quyÒn   cho   c¸c   Côc   trëng:   Côc   §êng   bé  ViÖt Nam, Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam,   Côc  ®êng  s«ng  ViÖt Nam, Chñ  tÞch  Héi   ®ång  qu¶n trÞ  c¸c  Tæng c«ng  ty nhµ  níc (Tæng c«ng  ty 91, 90) thuéc  ngµnh  Giao th«ng vËn t¶i  ®îc phª duyÖt quyÕt to¸n vèn  ®Çu t dù  ¸n hoµn thµnh c¸c dù  ¸n nhãm C (kÓ  c¶ c¸c dù  ¸n  ®Õn nay  cha  ®îc phª duyÖt quyÕt to¸n) do Bé  trëng Bé  Giao th«ng  vËn t¶i quyÕt  ®Þnh  ®Çu t b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  n­ íc, vèn tÝn dông do Nhµ  níc b¶o l∙nh, vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ níc, cô thÓ nh sau: 1.   Côc   trëng   Côc   §êng   bé   ViÖt   Nam   phª   duyÖt   quyÕt  to¸n vèn  ®Çu t  dù  ¸n hoµn thµnh c¸c dù  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Côc §êng bé ViÖt Nam, c¸c Së Giao th«ng vËn t¶i (Së  Giao th«ng c«ng chÝnh) lµ chñ ®Çu t. 2.   Côc   trëng   Côc   Hµng   h¶i   ViÖt   Nam   phª   duyÖt   quyÕt   to¸n vèn  ®Çu t  dù  ¸n hoµn thµnh c¸c dù  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ chñ ®Çu t.
  2. 2 3. Côc trëng Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam phª duyÖt quyÕt  to¸n vèn  ®Çu t  hoµn thµnh c¸c dù  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  thuéc   Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ chñ ®Çu t. 4. Côc trëng Côc §êng s«ng ViÖt Nam phª duyÖt quyÕt  to¸n vèn  ®Çu t  hoµn thµnh c¸c dù  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  thuéc   Côc §êng s«ng ViÖt Nam lµ chñ ®Çu t. 5. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty nhµ n­ íc (Tæng c«ng ty 91, 90) phª duyÖt quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  dù  ¸n hoµn thµnh c¸c dù  ¸n do c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Tæng c«ng   ty lµ chñ ®Çu t. §i Ò u   2.  ViÖc thùc hiÖn quyÕt to¸n vèn  ®Çu t dù  ¸n  hoµn thµnh ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè   45/2003/TT­BTC   ngµy   15/5/2003   cña   Bé  trëng   Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn quyÕt  to¸n  vèn  ®Çu t, c¸c quy  ®Þnh hiÖn  hµnh kh¸c cña Nhµ níc vµ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. §i Ò u   3.   QuyÕt  ®Þnh phª duyÖt quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  dù  ¸n hoµn thµnh vµ  c¸c b¸o c¸o, thèng kª trong lÜnh vùc  quyÕt to¸n vèn ®Çu t dù ¸n hoµn thµnh ®îc göi cho Bé Giao  th«ng vËn t¶i vµ  c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  cã  liªn quan theo  quy ®Þnh. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i  bá. §i Ò u   5.   C¸c   Ch¸nh   V¨n   phßng   Bé,   Vô   trëng   c¸c   Vô  trùc thuéc Bé, Côc trëng Côc Gi¸m ®Þnh vµ Qu¶n lý chÊt l­ îng   c«ng   tr×nh   giao   th«ng,   Côc   trëng   Côc   §êng   bé   ViÖt  Nam, Côc trëng Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Côc trëng Côc Hµng  kh«ng   ViÖt   Nam,   Côc   trëng   Côc   §êng   s«ng   ViÖt   Nam,   Chñ  tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   c¸c   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   (Tæng  c«ng   ty   91,   90),   Tæng   Gi¸m   ®èc   c¸c   Ban   Qu¶n   lý   dù   ¸n,  Gi¸m  ®èc c¸c Së  Giao th«ng  vËn t¶i (Së  Giao th«ng  c«ng  chÝnh) vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm   thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản