Quyết định 14/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 336: 2005 “Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 22 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH S 14/2005/Q -BXD C A B XÂY D NG V VI C BAN HÀNH TCXDVN 336: 2005 “V A DÁN G CH P LÁT - YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH ” Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 336 : 2005 “V a dán g ch p lát - Yêu c u k thu t và phương pháp th ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXDVN………: 2005 Xu t b n l n 1 V A DÁN G CH P LÁT - YÊU C U K THU T VÀ PHƯƠNG PHÁP TH ADHESIVES FOR TILES - SPECIFICATION AND TESTING METHODS Hà N i - 2005 L I NÓI U TCXDVN…336…: 2005 “V a dán g ch p lát - Yêu c u k thu t và Phương pháp th ” ư c B xây d ng ban hành theo Quy t nh s 14 /Q -BXD ngày 22. tháng …4.. năm 200… 1. Ph m vi áp d ng
 2. Tiêu chuNn này áp d ng cho v a tr n s n ư c ch t o t xi măng poóc lăng, b t khoáng thiên nhiên và ph gia polyme, ư c s d ng dán g ch p lát. Chú thích: V a dán g ch p lát có th ư c s d ng cho các lo i g ch khác khi mà nh ng s n phNm này không có nh hư ng x u n ch t lư ng v a (ví d : á t nhiên, á kh i…). 2. Tài li u vi n d n TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác nh m n. TCVN 4787 : 2001 Xi măng - Phương pháp l y m u và chuNn b m u. TCVN 7239 : 2003 B t b tư ng - Yêu c u k thu t và phương pháp th . TCXD 236 : 1999 L p ph m t k t c u xây d ng - Phương pháp kéo t th bám dính. 3. Thu t ng và nh nghĩa Các thu t ng nêu trong tiêu chuNn này ư c nh nghĩa như sau: 3.1. Th i gian công tác Kho ng th i gian thi công t i a k t khi v a ư c tr n xong n th i i m g ch p lát ư c dán, sao cho cư ng bám dính c a v a sau 28 ngày không nh hơn 0,5 N/mm2. 3.2. trư t Kho ng cách t i a g ch b trư t xu ng theo phương th ng ng sau khi ư c dán lên v a. 4. Yêu c u k thu t Các ch tiêu k thu t c a v a dán g ch p lát ư c qui nh trong b ng 1. B ng 1 : Các ch tiêu k thu t c a v a dán g ch p lát Tên ch tiêu M c 1. m n (ph n còn l i trên sàng 0,3mm), %, không l n 7 hơn 2. Cư ng bám dính, N/mm2, - Sau 28 ngày, không nh hơn. 0,5 - Sau khi ngâm nư c, không nh hơn. 0,5
 3. - Sau lão hoá nhi t, không nh hơn. 0,5 - Sau 25 chu kỳ tan băng, không nh hơn (*) 0,5 3. Th i gian công tác, phút, không nh hơn 20 4. trư t, mm, không l n hơn 0,5 (*): Ch tiêu này ch ư c xác nh khi có yêu c u c a khách hàng. 5. L y m u Theo TCVN 4787: 2001. 6. Phương pháp th 6.1. Xác nh mn Theo TCVN 4030: 2003 trong ó sàng 0,09mm ư c thay b ng sàng 0,3mm và lư ng m u ư c s d ng là 100g. 6.2. Xác nh cư ng bám dính 6.2.1. Nguyên t c Cư ng bám dính c a v a dán g ch ư c c trưng b i kh năng bám dính c a nó v i n n chuNn và g ch m u, và ư c xác nh b ng l c ch u kéo vuông góc l n nh t trên m t ơn v di n tích b m t c a l p v a. 6.2.2. D ng c , thi t b thí nghi m - Cân k thu t có chính xác 0,1 gam. - V t nén: hình tr có ư ng kính 50mm và tr ng lư ng 2000g ± 50g. - Ch o, bay ph ng và bàn xoa b ng inox. - Bay răng lư c v i kích thư c răng 6mm x 6mm x 0.8mm, kho ng cách gi a hai răng k nhau là 12mm. - ng ong có dung tích 100 ml. - ng h b m giây. - T l nh: có th làm l nh t i (-15 ± 3)oC. - Thi t b o cư ng bám dính (theo tiêu chuNn TCXD 236: 1999, ho c tương ương).
 4. - T lưu m u có th kh ng ch nhi t (27 ± 2)oC và Nm ≤ 90%. - T s y có th i u ch nh nhi t (70 ± 2)OC. - Thùng ch a nư c có kích thư c 400mm x 300mm x 100mm. 6.2.3. ChuNn b m u th 6.2.3.1. Tr n m u Cân 2kg m u h n h p b t khô ư c l y theo i u 5 tr n u v i nư c ho c dung d ch ph gia theo úng t l ch d n s d ng c a nhà s n xu t. Ti n hành như sau: - nư c ho c dung d ch ph gia vào ch o; - Cho h n h p b t khô vào; - Tr n h n h p v a trong 30 giây r i h n h p v a tĩnh trong 1 phút; - Sau ó ti p t c tr n trong 1 phút. - h nh pv a tr ng tháI tĩnh trong kho ng 5 phút, sau ó tr n thêm 15 giây n a. 6.2.3.2. N n chuNn th N n chuNn th ư c gia công theo 5.7.2 c a tiêu chuNn TCVN 7239: 2003. Kích thư c c a n n chuNn: 300 mm x 250 mm x 10 mm. S lư ng n n chuNn: 4 t m. 6.2.3.3. G ch m u G ch m u ph i m b o còn m i, s ch và khô. G ch m u có hút nư c ≤ 0,2% theo kh i lư ng, m t dán v a không tráng men. G ch m u ư c c t thành nh ng viên tròn có ư ng kính (50 ± 1)mm. 6.2.3.4. T o m u Dùng bay ph ng trát m t l p v a m ng kho ng 1mm lên t m n n. Sau ó ph ti p m t l p v a dày hơn (kho ng 6mm) và c m bay răng lư c nghiêng kho ng m t góc 600 t o rãnh và g t u l p v a dán.
 5. Sau 4 ÷ 6 phút, dán 03 g ch m u lên trên v a c a 1 t m n n sao cho kho ng cách gi a chúng tương i u nhau và nén g ch m u dư i v t nén trong 30 giây. T o ít nh t 12 m u th trên 4 t m n n cho 4 lo i ch tiêu bám dính. 6.2.4. Cư ng bám dính sau 28 ngày 6.2.4.1. B o dư ng m u Ba m u th chuNn b theo 6.2.3 ư c lưu trong i u ki n tiêu chuNn nhi t (27± 2)oC và Nm (50 ± 5)% trong 27 ngày. Sau ó ư c em ti n hành xác nh cư ng bám dính. 6.2.4.2. Quy trình xác nh cư ng bám dính M t g ch m u ư c em dán v i u ĩa c a thi t b o b ng ch t k t dính có cư ng bám dính cao (ví d như epoxy, polyeste...). Sau 24 gi ti p theo trong i u ki n tiêu chuNn, l p quai kéo c a thi t b o cư ng bám dính vào núm c u c a u ĩa. V n và i u ch nh ba chân giá tì nh vào vùng th , gi máy v trí sao cho t o ra l c kéo úng tâm và th ng góc v i m t m u th . Không v n các chân giá quá ch t vì có th làm bong m u trư c khi kéo. Nh nhàng quay u tay máy theo chi u kim ng h kéo t m u kh i n n. T c tăng t i gi trong kho ng (0,1 ± 0,02 N/mm2.s). Khi m u th t, ng ng tay quay, ghi l i giá tr cư ng bám dính trên ng h o. Xem xét tình tr ng t c a m u. t theo m t ti p xúc gi a l p v a dán v i n n th ho c m t g ch m u, t trong l p v t li u n n, t trong l p v a dán, t t i l p keo dán u ĩa v i m t g ch: - N u t theo m t ti p xúc gi a l p v a dán v i n n th ho c m t g ch m u thì chính là k t qu cư ng bám dính c a v a dán g ch. - N u d t l p keo dán thì c n ánh s ch l p keo bám trên b m t m u th và m t u ia dán c a thi t b o. Dán l i u ĩa o v i m t g ch m u và ti n hành thao tác l i theo các bư c trên. -N u t trong l p v t li u n n ho c t trong l p v a dán thì lo i b m u th này. K t qu th là giá tr trung bình c ng c a 3 k t qu th , l y chính xác t i 0,01N/mm2. 6.2.5. Cư ng bám dính sau khi ngâm nư c 6.2.5.1. B o dư ng m u Ba m u th chuNn b theo 6.2.3 lưu trong i u ki n tiêu chuNn trong 7 ngày. Sau ó m u ư c em ngâm nư c nhi t (25 ± 2)oC. Sau 20 ngày, m u ư c v t lên lau s ch nư c và m t g ch m u trư c khi ti n hành xác nh cư ng bám dính. 6.2.5.2. Xác nh cư ng bám dính Ti n hành theo 6.2.4.2.
 6. 6.2.6. Cư ng bám dính sau lão hoá nhi t 6.2.6.1. B o dư ng m u Ba m u th chuNn b theo 6.2.3 ư c lưu trong i u ki n tiêu chuNn trong 14 ngày và sau ó ư c t trong t s y chân không nhi t (70 ± 2)oC trong 14 ngày n a. ưa m u ra kh i t s y và ti n hành xác nh cư ng bám dính. 6.2.5.2. Xác nh cư ng bám dính Ti n hành theo 6.2.4.2. 6.2.7. Cư ng bám dính sau 25 chu kỳ tan băng 6.2.7.1. B o dư ng m u Ba m u chuNn b theo 6.2.3 ư c lưu trong i u ki n tiêu chuNn trong 7 ngày và ngâm trong nư c 21 ngày. Sau ó m u ư c ưa vào chu kỳ tan băng. M t chu kỳ tan băng ư c ti n hành như sau: 1- L y m u kh i nư c và ưa vào t l nh h th p nhi t t i (-15 ± 3) oC trong vòng 2 gi ± 20 phút; 2- Duy trì ti p nhi t (-15 ± 3) oC trong 2 gi ± 20 phút; 3- L y m u ra kh i t l nh và ngâm vào thùng ch a kho ng 4 lit nư c nhi t (25 ± 2) oC. Sau khi nhi t nư c gi m t i (15 ± 3)oC thì duy trì nhi t này kho ng 2gi ± 20 phút b ng cách ưa thùng vào ngăn làm mát c a t l nh. L p l i chu kỳ này thêm 24 l n n a. t m u trong không khí i u ki n tiêu chuNn sau chu kỳ cu i cùng trư c khi xác nh cư ng bám dính. 6.2.7.2. Xác nh cư ng bám dính Ti n hành theo 6.2.4.2. 6.3. Xác nh th i gian công tác 6.3.1. Nguyên t c Th i gian công tác ư c xác nh thông qua cư ng bám dính sau 28 ngày c a v a dán g ch. 6.3.2. D ng c , thi t b thí nghi m Theo 6.2.2.
 7. 6.3.3. ChuNn b m u Theo 6.2.3.1 n 6.2.3.3. i v i g ch m u ph i có hút nư c trong kho ng (15 ± 3)%. 6.3.4. Cách ti n hành Dùng bay ph ng trát m t l p v a m ng kho ng 1mm lên t m n n. Sau ó ph ti p m t l p v a dày kho ng 6mm và c m bay răng lư c nghiêng m t góc kho ng 600 t o rãnh và g t u l p v a dán. Trát v a lên 4 t m n n chuNn b cho 4 m u th , tương ng v i 4 kho ng th i gian công tác. Sau 10, 20, 30, 40 phút, dán g ch m u lên trên v a c a t ng t m n n và nén g ch m u dư i v t nén trong 30 giây. Sau 27 ngày lưu m u trong i u ki n tiêu chuNn, ti n hành xác nh cư ng bám dính theo 6.2.4.2. 6.3.5. ánh giá k t qu Th i gian công tác, tính b ng phút, là kho ng th i gian l n nh t (tính t khi tr n xong v a t i th i i m dán g ch lên v a) c a m u th t cư ng bám dính sau 28 ngày không nh hơn 0,5N/mm2. 6.4. Xác nh trư t 6.4.1. Nguyên t c trư t ư c xác nh thông qua kho ng cách g ch m u b trư t xu ng so v i v trí dán ban u theo phương th ng ng sau m t kho ng th i gian nh t nh. 6.4.2. D ng c , thi t b thí nghi m - Cân k thu t có chính xác 0,1 gam. - V t nén: có ti t di n (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm và kh i lư ng 5000g ± 10g. - Ch o, bay ph ng và bàn xoa inox. - Bay răng lư c v i kích thư c răng 6mm x 6mm x 0,8mm, kho ng cách gi a hai răng k nhau là 12mm. - Hai mi ng thép không r có kích thư c (25 ± 0,5)mm x (25 ± 0,5)mm x(10 ± 0,5)mm. - Băng dán có chi u r ng 25mm. - Thanh thép th ng có kích thư c (225 ± 25)mm x (15 ± 5)mm x (8 ± 2)mm. - Thư c o có chính xác t i 0,1mm.
 8. - K p gi . 6.4.3. ChuNn b m u th M u th ư c chuNn b theo 6.2.3. i v i g ch m u c a phép th này có kích thư c (100 ± 1)mm x (100 ± 1)mm và kh i lư ng (200 ± 10)g. - S lư ng t m v a n n chuNn: 5 t m. - S lư ng g ch m u: 5 viên. 6.4.4. Cách ti n hành Dùng k p gi c nh thanh thép vào nh c a t m v a n n sao cho mép dư i c a thanh thép ngang b ng khi t m v a n n ư c d ng ng (hình 1). Sau ó, băng dán ư c dán vào ngay dư i thanh thép.
 9. Hình 1 - Mô hình phương pháp th trư t c a v a dán g ch p lát Dùng bay ph ng trát m t l p v a m ng kho ng 1mm lên t m n n. Sau ó ph ti p m t l p v a dày hơn (kho ng 6mm) và c m bay răng lư c nghiêng kho ng m t góc 600 t o rãnh và g t u l p v a dán.
 10. Ngay sau khi t o rãnh và g t u l p v a, l p t c b t m băng dán và t các mi ng thép vào áp sát thanh thép. Sau 2 phút, t g ch m u vào áp sát các mi ng thép, nén m u g ch dư i v t nén trong th i gian (30 ± 5) giây. Ghi v trí A tâm viên g ch m u và i m B trên thanh thép (trên ư ng th ng t A vuông góc v i thanh thép). B các mi ng thép và o kho ng cách gi a thanh thép và u mép trên c a m u g ch b ng thư c v i chính xác t i 0,1mm. Ngay sau ó, cNn th n d ng t m m u th ng ng. Sau (20 ± 2) phút o l i kho ng cách gi a thanh thép và u mép trên c a m u g ch. C hai l n o ph i t thư c cùng trên ư ng th ng qua hai i m A và B. trư t t i a c a g ch dư i t tr ng c a nó là hi u s gi a hai l n o. 6.4.5. Bi u th k t qu - Thí nghi m ư c ti n hành 5 l n cho m t lo i m u v a dán. K t qu là giá tr trung bình c ng c a 5 giá tr o ư c t 5 th nghi m c l p, l y chính xác n 0,1mm. - N u m t k t qu o có sai l ch quá 20% so v i giá tr trung bình thì lo i b . K t qu là giá tr trung bình c ng c a các giá tr o ư c còn l i. - N u có t 3 k t qu o tr lên sai l ch quá 20% so v i giá tr trung bình thì ph i ti n hành thí nghi m l i. 7. Bao gói, ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 7.1. Bao gói V bao ph i b n, ch ng Nm t t, không b rách v khi v n chuy n và không nh hư ng t i ch t lư ng. Kh i lư ng t nh cho m t bao thông thư ng ư c óng là 40, 25 và 5 kg v i sai s ≤ 1% kh i lư ng c a bao. 7.2. Ghi nhãn Khi xu t xư ng ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng kèm theo v i n i dung: - Tên cơ s s n xu t. - Tên g i, kí hi u và ch t lư ng theo Tiêu chuNn này. - Kh i lư ng và s hi u lô. - Ngày, tháng, năm s n xu t. Nhãn hi u c a v a ư c in dán trên v bao ho c ư c in tr c ti p lên v bao v i n i dung:
 11. - Tên, kí hi u và ch t lư ng theo Tiêu chuNn này. - Kh i lư ng c a bao và s hi u lô. - Hư ng d n s d ng. 7.3. B o qu n V a ph i ư c b o qu n nơi khô ráo, cách Nm. Kho ch a m b o s ch, có tư ng bao và mái che ch c ch n, có l i ra vào xu t nh p d dàng. Bao ng v a ư c x p cách tư ng 20 cm, cách m t t ít nh t 50 cm và không ư c x p cao quá 10 bao. Th i gian s d ng trong vòng 6 tháng k t ngày s n xu t. 7.4. V n chuy n V a dán g ch p lát ư c v n chuy n b ng m i phương ti n, m b o tránh ư t. Không ư c ch chung v i các lo i hoá ch t khác có nh hư ng n ch t lư ng c a v a.
Đồng bộ tài khoản