Quyết định 140/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 140/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 140/2000/Q -TTG NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TI N C A NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GIƠÍ T I KHU V C BIÊN GI I VÀ KHU V C KINH T C A KH U VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn c Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Xét ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây v qu n lý ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu Vi t Nam trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ TI N C A NƯ C CÓ CHUNG BIÊN GI I T I KHU V C BIÊN GI I VÀ KHU V C KINH T C A KH U VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 140/2000/Q -TTg ngày 08 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ) i u 1. Quy ch này ch áp d ng i v i cá nhân s d ng ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu Vi t Nam. Vi c s d ng ti n c a nư c có chung biên gi i c a t ch c và vi c s d ng ngo i t khác không ph i là ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu th c hi n theo quy nh c a Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i. Trư ng h p có các Hi p nh, Tho ư c qu c t ký gi a Vi t Nam v i nư c có chung biên gi i có liên quan n vi c s d ng ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu thì th c hi n theo các Hi p nh, Tho ư c qu c t ã ký. i u 2. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ti n c a nư c có chung biên gi i là Nhân dân t c a Trung Qu c, Kíp c a Lào, Riel c a Campuchia. 2. Khu v c biên gi i ư c xác nh theo ph m vi xã, phư ng, th tr n có a gi i hành chính ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia trên t li n. 3. Khu v c kinh t c a khNu là khu kinh t ư c quy nh theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 4. Cư dân biên gi i và các i tư ng sau ây: a. Công dân Vi t Nam có h khNu thư ng trú t i Khu v c biên gi i; b. Công dân khác (bao g m c công dân Vi t Nam ngoài Khu v c biên gi i, công dân c a nư c có chung biên gi i v i Vi t Nam) có ăng ký kinh doanh buôn bán t i khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu. 5. S d ng ti n c a nư c có chung biên gi i là vi c s d ng các ng ti n c a nư c có chung biên gi i t i khu v c dư i ây vào các m c ích quy nh t i i u 3 c a Quy ch này: a. Nhân dân t t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu ti p giáp v i Trung Qu c; b. Kíp t i khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu ti p giáp v i Lào; c. Riel t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu ti p giáp v i Campuchia. i u 3. Ti n c a nư c có chung biên gi i ư c s d ng vào các m c ích sau:
  3. 1. Thanh toán hàng hoá và chi tr d ch v t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu. 2. Bán cho Ngân hàng ư c phép ho t ng ngo i h i ho c bàn i ngo i t tt i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu. 3. C t gi , mang theo ngư i trong ph m vi t nh biên gi i. Khi mang ra kh i t nh biên gi i vào các t nh khác trong n i a ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 4. Mang theo ngư i khi xu t nh p c nh qua các c a khNu biên gi i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. u tư vào Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu i v i trư ng h p là công dân nư c ngoài. Vi c u tư th c hi n theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành. i u 4. Cá nhân (bao g m c cá nhân là ngư i nư c ngoài) xu t, nh p c nh qua c a khNu biên gi i b ng h chiéu, gi y thông hành ho c ch ng minh thư biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ho c c a các nư c có chung biên gi i c p có mang theo ngư i ng Vi t Nam, ti n c a nư c có chung biên gi i và các ngo i t khác vư t m c quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i khai báo H i quan c a khNu. Trư ng h p xu t c nh t Vi t Nam ra nư c ngoài mang trên m c quy nh ph i có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh m c ng Vi t Nam, m c ti n c a nư c có chung biên gi i và các lo i ngo i t khác ư c mang ra, mang vào khi xu t, nh p c nh trong t ng th i kỳ và th t c, thNm quy n c p gi y phép i v i các trư ng h p xu t c nh mang vư t m c quy nh. i u 5. Cá nhân ngư i nư c ngoài là công dân c a nư c có chung biên gi i ư c phép kinh doanh t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu c a Vi t Nam, có ng Vi t Nam thu ư c t bán hàng hoá, cung ng d ch v và các ngu n thu ng Vi t Nam h p pháp khác ư c phép: 1. M và duy trì tài kho n ng Vi t Nam t i các ngân hàng ang ho t ng t i các t nh biên gi i. 2. S d ng ng Vi t Nam trên tài kho n thanh toán mua, bán hàng hoá, chi tr d ch v t i Vi t Nam ho c ư c liên h v i các ngân hàng hay bàn i ngo i t t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu chuy n i ra ti n c a nư c có chung biên gi i chuy n v nư c. Th t c m và óng tài kho n ng Vi t Nam do các ngân hàng nơi m tài kho n quy nh. i u 6. Bàn i ngo i t c a ngân hàng thành l p t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu ư c phép th c hi n nghi p v mua, bán ti n c a nư c có chung biên gi i. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam hư ng d n th c hi n nghi p v mua, bán ti n c a nư c có chung biên gi i phù h p v i ch qu n lý ngo i h i hi n hành.
  4. i u 7. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, c p gi y phép cho công dân Vi t Nam là cư dân biên gi i có i u ki n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ư c thành l p bàn i ngo i t th c hi n nghi p v mua, bán ti n c a nư c có chung biên gi i t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu. Cá nhân ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho phép thành l p bàn i ngo i t th c hi n vi c ăng ký kinh doanh theo các quy nh hi n hành. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh c th các i u ki n, th t c c p và thu h i Gi y phép cho cá nhân thành l p bàn i ngo i t t i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu. i u 8. Các t ch c, cá nhân s d ng ti n c a nư c có chung biên gi i Khu v c biên gi i và Khu v c kinh t c a khNu có trách nhi m cung c p thông tin, s li u cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan ch c năng khác ư c pháp lu t cho phép khi có yêu c u. i u 9. T ch c và cá nhân vi ph m các quy nh trong Quy ch này thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản