Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  L a o  ® é n g  ­  h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi s è   B tr T 1407/Q§­L § T B X H   n g µ y  8 th¸ng 11 n¨ m  1996 v Ò   Ö c in, p h¸t h µ n h  v µ   u ¶ n  lý  Ê y p h Ð p   vi   q gi s ö  d ô n g  c¸c lo¹i ¸ y,   m thi Õt b Þ , v Ë t t v µ  c¸c  h Ê t c ã  yªu c Ç u  n g hiª m  c ng Æt v Ò  a n   µ n lao  é n g to ® B é  tr ng B é  Lao ® é n g  ­  h ¬ ng  ë T binh  µ X∙ h éi v C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/9/1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô  Òn  ¹n  µ  quy h v tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  é, B C¨n  §iÒu    cø  96,185  µ  v 186  ña  é  ËtLao  ng  µy  c B lu   ®é ng 23/6/1994; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 96/CP  µy  ng 7/12/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éi;   X∙ h X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  Ch¸nh  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng, traNh n   an  lao®é Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  É u   Êy  Ðp  ö    ®Þ nm Gi ph s dông    c¸c m¸y,thiÕtbÞ, vËt t(gäit¾tlµ®èi t ng)cã    Çu                  î   yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   v an  µn    ng  to lao®é trong ph¹m    µn  èc    vito qu bao  å m: g ­GiÊy  Ðp  ö  ông    ph s d trang thiÕtbÞ  Þu    ùc;     ch ¸p l ­GiÊy  Ðp  ö  ông  ÕtbÞ  ©ng;   ph s d thi   n ­GiÊy  Ðp  ö  ông    ph s d thang  m¸y; ­GiÊy  Ðp  ö  ông    ph s d thang  èn; cu §i Ò u 2. C¸c  É u   Êy  Ðp  ã  Ých  íc 15  21cm,  å m   trang, m gi ph ck th   x  g 2    n Òn  Ç u   ¾ng,hoa   în sãng  µ u   m tr   v¨n l   m xanh  trêi cã  ×nh  èc  da    h, qu huy  × m   ch ë  ÷a vµ  sè;dßng  ÷  Êy phÐp  ö  ông... .in®Ë m   µu  . gi   m∙    ch "Gi   sd .    " m ®á §i Ò u    3. Giao cho Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  éc  é   traNh n   an  lao ®é thu B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi ph¸thµnh  µ  èng  Êt  v X∙      v th nh qu¶n  ýc¸c m É u   l    giÊy  Ðp  ph bao  å m   Öc    n, quy  nh  hiÖu  µ  Êp      É u   Êy  g vi inÊ   ®Þ m∙  v c ph¸tc¸c m gi phÐp  cho Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  éc  ë   traNh n   an  lao ®é thu S Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héi.   X∙  ViÖc  Êp    É u   Êy  Ðp  îcthu phÝ   åm    µnh    É u   Êy c ph¸tm gi ph ®   (g gi¸th inm gi   phÐp  µ  Ý  Ën  v ph v chuyÓn).
  2. 2 §i Ò u 4. Thanh    µ   íc vÒ   toµn    ng  éc    ë     tra Nh n   an  lao ®é thu c¸c S Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héithùc hiÖn  Öc  Êp  Êy  Ðp  v X∙      vi c gi ph b»ng  É u   Êy  m gi phÐp  Thanh    µ   ícvÒ   toµn    ng  éc Bé  do  traNh n   an  lao®é thu   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    éicÊp    X∙ h   ph¸t. §i Ò u    5. C¸c  é,  µnh, Uû   B ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ chØ  o,®«n  c    ¬  ë  éc thÈm  Òn  ®¹   ®è c¸c c s thu   quy qu¶n  ýcña  l  m × nh  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 6. Quy ®Þ n c hi l     k t  k C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc           l    do   ph               Gi Ê y  Ð p ph s ö   ô ng  d thang  è n cu              Sè:                                               ­Trong    ×nh sö  ông  ¬  ë    qu¸ tr   d c s ph¶ithùc hiÖn        c¸cquy  nh  ña ®Þ c   c¸c tiªuchuÈn, quy  ¹m        ph KTAT   Ön  µnh  µ  íng dÉn  cña  µ  Õ   hi h vh     nh ch t¹o.                                                          ­ Khi chuyÓn     giao thiÕtbÞ       cho  ¬  ë  c s kh¸c ph¶ichuyÓn      giao giÊy  Ðp     ph nµy  Ìm  k theo hå  ¬.                   s                  (MÆt  sau) C¨n  chøc  cø  n¨ng  µ  Öm   ô  ña  v nhi v c Thanh    µ   íc vÒ   toµn    traNh n   an  lao ®éng  quy  nh  ¹  é   ËtLao  ng.  ®Þ t i lu   B ®é Sau    khixem   Ðt  å  ¬    Êp  Êy  x h s xin c gi phÐp   sö   dông  cña.. . ..................... . ............................ . . ..................  . . ........................... . . vµ  i chiÕu  íi     Èn,quy  ¹m  ®è   v   tiªuchu   c¸c ph KTAT  Ön  µnh, hi h Thanh  tra  h µ  n íc v Ò  an  to µ n lao ® é n g N .. . ................ . . ................ C h o  p h Ð p
  3. 3 C¬   ë    ©n):. . ...................... s (C¸nh . . ....................  . §Þa  chØ:.. . ........................  . . ......................... . Sö  ông  d thang  èn  cu (ESCALATOR):.. . .............. . . ............. Víic¸c® Æc   Ýnh  ü  Ëtc¬     t k thu   b¶n  sau: ­N¨ng  ÊtvËn    su   chuyÓn:.. . .......  êi/giê) . . .......(Ng . . ­B Ò   éng  Ëc   r b thang:. . .....m m;  Òu  . . ....  .. Chi cao  ©ng:..    n .m . ­H Ö   èng  iÒu  Ón:. . ..................   th ® khi . . ................. GiÊy  Ðp  µy  ã    Þtõngµy.. . . h   . . n . . . ph n c gi¸tr     . . t ¸ng.. . . ¨m. . .. ®Õ n   µy.. . . h . . . ¨m.. . . ng . . t ¸ng. . . n   . . Ngµy... . t ¸ng. . . ¨m. . ..h ..n . C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y  Ð p ph s ö   ô ng  d thiÕt b Þ   Þ u  ùc   ch l              Sè:                                                                                      ­ Trong    qu¸  ×nh  ö  ông  ¬  ë  tr sd c s ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ña    ®Þ c c¸c tiªuchuÈn,quy  ¹m      ph KTAT  Ön  µnh  µ  íng dÉn cña  µ  Õ   ¹o. hi h vh     nh ch t   ­ Khi chuyÓn     giao thiÕtbÞ       cho  ¬  ë  c s kh¸c ph¶ichuyÓn      giao giÊy  Ðp     ph nµy  Ìm  k theo hå  ¬.                   s                  (MÆt  sau)  C¨n  chøc  cø  n¨ng  µ  Öm   ô  ña  v nhi v c Thanh    µ   íc vÒ   toµn    traNh n   an  lao ®éng  quy  nh  ¹  é   ËtLao  ng.  ®Þ t i lu   B ®é Sau    khixem   Ðt  å  ¬    Êp  Êy  x h s xin c gi phÐp   sö   dông  cña.. . ...................  .. . ...........................  vµ  . . ................... . . . ........................... . ®èi chiÕu  íi     Èn,quy  ¹m    v   tiªuchu   c¸c ph KTAT  Ön  µnh,  hi h   T h a n h  tra N h µ  n íc v Ò  a n  to µ n lao ® é n g     . . ...............  .. . ...............   . .
  4. 4 C h o  p h Ð p    C¬   ë    ©n):. . .....................  s (C¸nh . . ...................... . §Þa  chØ:.. . .......................... . . ........................  . Sö  ông:.. . ......M∙  Öu.. . ....Sè  d   . . .....  hi .. . . ...  TC:.. . .. .. . ..  § Ó... . ............................ . . ............................ Víic¸c® Æc   Ýnh  ü  Ëtc¬     t k thu   b¶n  sau: ­¸ suÊtlµm  Öc  =... . ...   p    vi P  . . ...kg/cm2,dung  Ých.. . ... ..   t . . .  . ­C«ng  Êt:. . ........M«i  Êt:. . .........   su . . .......  .. ch . . ........   Êy  Ðp  µy  ã    Þtõngµy.. . . h   . . n . . . n   Gi ph n c gi¸tr     . . t ¸ng.. . . ¨m. . ..   ®Õ ngµy.. .th¸ng.. .  . . ... .. . . n¨m  . .   µy... . t ¸ng. . . ¨m.   Ng ..h ..n . . C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc           l    do   ph           Gi Ê y  Ð p ph s ö   ô ng  d thang  m¸y                                                                                                      Sè:                                                                                                                                                       ­ Trong    qu¸  ×nh  ö  ông  ¬  ë  tr sd c s ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ña    ®Þ c c¸c tiªuchuÈn,quy  ¹m      ph KTAT  Ön  µnh  µ  íng dÉn cña  µ  Õ   ¹o. hi h vh     nh ch t   ­ Khi chuyÓn     giao thiÕtbÞ       cho  ¬  ë  c s kh¸c ph¶ichuyÓn      giao giÊy  Ðp     ph nµy  Ìm  k theo hå  ¬.                   s                  (MÆt  sau) C¨n  chøc  cø  n¨ng  µ  Ö m   ô  ña  v nhi v c Thanh    µ   íc vÒ   toµ    tra Nh n   an  lao ®éng quy  nh   ¹  é   Ët Lao  ng.  ®Þ t iB lu   ®é Sau    khi xem   Ðt  å  ¬    Ê   Êy  x h s xin c gi phÐp  ö  ông  ña.. . ...................  sd c . . ..................  .. .. . ...........................  . . ..........................  .. vµ  i chiÕu  íi     Èn,quy  ¹m  ®è   v   tiªuchu   c¸c ph KTAT  Ön  µnh,  hi h   T h a n h  tra N h µ  n íc v Ò  a n  to µ n lao ® é n g     . . ................ .. . ................
  5. 5 C h o  p h Ð p    C¬   ë    ©n):. . ...................... s (C¸nh . . ..................... §Þa  chØ:.. . ........................  . . ......................... . Sö  ông  d thang  m¸y  ¹ . .......M∙  Öu.. . ...... lo i . ......  hi .. . . ..... § Ó... . ............................ . . ..........................  . Víic¸c® Æc   Ýnh  ü  Ëtc¬     t k thu   b¶n  sau: ­Träng  . . .... gSè  Çng  õng... . ..........   t¶i . ....k   t , d . ......... . ­VËn  èc:. . .....m   é    t . ..... /s§ cao  ©ng  . . ........m , n t¶i . ........   ­H Ö   èng  iÒu  Ón:. . ...................   th ® khi . . .................. GiÊy  Ðp  µy  ã    Þtõngµy.. .th¸ng.. .  ph n c gi¸tr     . . ... n¨m... . .. . . .. ®Õ n   µy.. .  ng . .th¸ng.. .  . ... .. . . n¨m  . . Ngµy... .th¸ng.. .n¨m... . . . . C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y  Ð p ph s ö   ô ng  d thiÕt b Þ   © ng  n                                                     Sè:                                               ­ Trong    qu¸  ×nh  ö  ông  ¬  ë  tr sd c s ph¶ithùc hiÖn        c¸c quy  nh  ña    ®Þ c c¸c tiªuchuÈn,quy  ¹m      ph KTAT  Ön  µnh  µ  íng dÉn cña  µ  Õ   ¹o. hi h vh     nh ch t   ­ Khi chuyÓn     giao thiÕtbÞ       cho  ¬  ë  c s kh¸c ph¶ichuyÓn      giao giÊy  Ðp     ph nµy  Ìm  k theo hå  ¬.                   s                  (MÆt  sau) C¨n  chøc  cø  n¨ng  µ  Öm   ô  ña  v nhi v c Thanh    µ   íc vÒ   toµ  lao traNh n   an     ®éng quy  nh  ¹  é   ËtLao  ng.  ®Þ t i lu   B ®é Sau    khi xem   Ðt  å  ¬    Ê   giÊy  x h s xin c   phÐp  ö  ông  ña.. . ...................  sd c . . ..................  .. .. . ...........................  . . ..........................  .. vµ  i chiÕu  íi     Èn,quy  ¹m  ®è   v   tiªuchu   c¸c ph KTAT  Ön  µnh,  hi h   T h a n h  tra N h µ  n íc v Ò  a n  to µ n lao ® é n g     . . ...............  .. . ............... . .
  6. 6 C h o  p h Ð p    C¬   ë    ©n):. . ...................... s (C¸nh . . ..................... §Þa  chØ:.. . ........................  . . ......................... . Sö  ông:.. . ......M∙  Öu.. . ............ d   . . .....  hi .. . . ........... § Ó... . ............................ . . ..........................  . Víic¸c® Æc   Ýnh  ü  Ëtc¬     t k thu   b¶n  sau: ­Träng  . . .... gT Ç m   íi Èu  ).. . .....      t¶i . ....k   , v  (kh ®é . . .....m .. ­VËn  ècn©ng:.. . ..m   é    t  . . . /ph, cao  ©ng  . . .......m § n t¶i . ....... ­D Én  ng:.. . .......................    ®é . . ......................  .. GiÊy  Ðp  µy  ã    Þtõngµy.. .th¸ng.. .  ph n c gi¸tr     . . ... n¨m... . .. . . .. ®Õ n   µy.. .  ng . .th¸ng.. .  . ... .. . . n¨m  . . Ngµy... .th¸ng.. .n¨m... . . . .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản