Quyết định 142/1999/QĐ-UBNDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định 142/1999/QĐ-UBNDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 142/1999/QĐ-UBNDT của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định về chế độ bồi dưỡng và khen thưởng trong rèn luyện, thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 142/1999/QĐ-UBNDT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH SÓC TRĂNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 142/1999/Q -UBNDT Sóc Trăng, ngày 15 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V CH B I DƯ NG VÀ KHEN THƯ NG TRONG RÈN LUY N, THI U TH D C TH THAO TRÊN NA BÀN T NH SÓC TRĂNG Y BAN NHÂN DÂN T NH SÓC TRĂNG - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND, ngày 21/06/1994; - Căn c Quy t nh s 49/1998/Q -TTg, ngày 28/02/1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao và Quy t nh s 240/1998/Q -TTg, ngày 09/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 49/1998/Q -TTg, ngày 28/02/1998 c a Th tư ng Chính ph ; - Căn c Thông tư s 86/TTLB, ngày 24/10/1994 c a Liên B Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - T ng c c Th d c Th thao v vi c hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên và hu n luy n viên th thao và Thông tư s 14/1998/TTLT - BTCCP - BL TBXH - BTC - UBTDTT, ngày 30/12/1998 c a Liên B Ban T ch c Cán b Chính ph - B Lao ng Thương binh và Xã h i - B Tài chính - y ban Th d c Th thao v vi c hư ng d n th c hi n m t s ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao; - Theo ngh c a Liên ngành H i ng Thi ua Khen thư ng - S Th d c Th thao - S Tài chánh V t giá - S Lao ng Thương binh và Xã h i, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v ch b i dư ng và khen thư ng trong rèn luy n, thi u th d c th thao trên a bàn t nh Sóc Trăng. i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 83/Q .UBT.95, ngày 09/08/1995 c a UBND t nh Sóc Trăng v vi c ban hành Quy nh ch b i dư ng và khen thư ng trong rèn luy n, thi u th d c th thao trên a bàn t nh Sóc Trăng. i u 3: Chánh Văn phòng UBND, Ch t ch H i ng Thi ua khen Thư ng t nh, Giám c các S Th d c Th thao, Tài chánh V t giá, Lao ng Thương binh và Xã h i, Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan căn c quy t nh thi hành k t ngày 01/11/1999. TM. UBND T NH SÓC TRĂNG KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH
  2. - Như i u 3, - Lưu VP UBND t nh (HC – NC – LT) c. Nguy n Duy Tân QUY NNH V CH B I DƯ NG VÀ KHEN THƯ NG TRONG RÈN LUY N, THI U TH D C TH THAO TRÊN NA BÀN T NH SÓC TRĂNG. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 142/1999/Q -UBNDT, ngày 15 /10/1999 c a UBND t nh Sóc Trăng) I. CH TI N CÔNG, B O HI M XÃ H I IV IV N NG VIÊN I TUY N, TUY N TR , TUY N NĂNG KHI U: i u 1. V n ng viên, hu n luy n viên i tuy n c a t nh (k c i tuy n tr và i tuy n năng khi u d b t p trung) ư c hư ng các ch ti n công, b o hi m xã h i, ch khi thôi làm v n ng viên theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 14/1998/TTLT - BTCCP - BL TBXH - BTC - UBTDTT, ngày 30/12/1998 c a Liên B Ban T ch c Cán b Chính ph - B Lao ng Thương binh và Xã h i - B Tài chính - y ban Th d c Th thao v vi c hư ng d n th c hi n m t s ch iv i v n ng viên, hu n luy n viên th thao. II. CH DINH DƯ NG IV IV N NG VIÊN I TUY N, D TUY N, TUY N TR VÀ H C SINH NĂNG KHI U T P TRUNG: i u 2. Các v n ng viên i tuy n t nh (k c i v i i d tuy n) trong th i gian t p trung rèn luy n và thi u theo quy t nh t p trung c a Giám c S Th d c Th thao ư c hư ng ch dinh dư ng (b i dư ng) theo quy nh t i i m 1, ph n II, Thông tư s 86/TTLB, ngày 24/10/1994 c a Liên B Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - T ng c c Th d c Th thao v vi c hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên và hu n luy n viên th thao. i u 3. V n ng viên năng khi u ư c hư ng ch dinh dư ng (b i dư ng) trong th i gian t p trung, rèn luy n và thi u theo quy t nh t p trung c a Giám c S Th d c Th thao như sau: - V n ng viên năng khi u t p trung (là nh ng năng khi u ã qua hu n luy n cơ s ư c Giám c S Th d c Th thao quy t nh t p trung chính th c hu n luy n t i t nh): 10.000 ng/ngư i/ngày; - V n ng viên d b t p trung (là nh ng năng khi u cơ s ư c Giám c S Th d c Th thao quy t nh t p trung v t nh hu n luy n chuNn b tuy n vào năng khi u t p trung): 8.000 ng/ngư i/ngày;
  3. - V n ng viên năng khi u tr ng i m (là nh ng năng khi u cơ s ư c Giám c S Th d c th thao sơ tuy n và ư c hu n luy n t i cơ s ): 4.000 ng/ngư i/ngày. i u 4. Hu n luy n viên, tr ng tài tr c ti p tham gia hu n luy n trong th i gian t p trung theo quy t nh c a Giám c S Th d c Th thao ư c hư ng ch dinh dư ng (b i dư ng) ti n công theo quy nh t i i m 2, Ph n II, Thông tư s 86/TTLB, ngày 24/10/1994 c a Liên B Tài chính - Lao ng Thương binh và Xã h i - T ng c c Th d c Th thao v vi c hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng (b i dư ng) i v i v n ng viên và hu n luy n viên th thao. i u 5. i v i v n ng viên, hu n luy n viên, tr ng tài có hư ng lương thì trong nh ng ngày t p trung, thi u ph i óng góp 1 ph n ti n ăn b ng 10% m c ti n ăn ư c nêu t i các i u 2, 3 và 4 c a Quy nh này. III. CH I V I TR NG TÀI, BAN T CH C VÀ L C LƯ NG PH C V KHI LÀM NHI M V T I CÁC GI I THI U TH THAO TRONG T NH: i u 6. Tr ng tài các môn bóng ném, bóng á, bóng chuy n, bóng r ư c hư ng ch b i dư ng như sau: 1. i v i gi i vô ch t nh, gi i các i m nh t nh ho c gi i t nh m r ng: a. Bóng á (không k bóng á mini): - Tr ng tài chính, giám sát: 25.000 ng/ngư i/tr n; - Tr lý tr ng tài: 20.000 ng/ngư i/tr n. b. Bóng r , bóng chuy n, bóng ném: - Tr ng tài chính, giám sát: 20.000 ng/ngư i/tr n; - Tr lý tr ng tài: 15.000 ng/ngư i/tr n. 2. i v i các gi i phong trào, thanh thi u niên, h c sinh và năng khi u: a. Bóng á (không k bóng á mini): - Tr ng tài chính: 20.000 ng/ngư i/tr n; - Tr lý tr ng tài: 15.000 ng/ngư i/tr n. b. Bóng r , bóng chuy n, bóng á mini, bóng ném: - Tr ng tài chính: 15.000 ng/ngư i/tr n; - Tr lý tr ng tài: 10.000 ng/ngư i/tr n.
  4. i u 7. Tr ng tài các môn th thao còn l i (ngoài các môn ư c quy nh t i i u 6 c a Quy nh này) ư c hư ng ch b i dư ng như sau: 1. i v i gi i vô ch t nh, gi i các i m nh t nh ho c gi i t nh m r ng: a. T ng tr ng tài, Phó t ng tr ng tài, T ng thư ký, Trư ng tr ng tài t ng nhóm: 25.000 ng/ngư i/bu i; b. Tr ng tài, phát l nh, b m gi , tính i m: 20.000 ng/ngư i/bu i. 2. i v i các gi i phong trào, thanh thi u niên, h c sinh và năng khi u: a. T ng tr ng tài, Phó t ng tr ng tài, T ng thư ký, Trư ng tr ng tài t ng nhóm: 20.000 ng/ngư i/bu i; b. Tr ng tài, phát l nh, b m gi , tính i m: 15.000 ng/ngư i/bu i. i u 8. Ban T ch c và l c lư ng ph c v ư c hư ng ch b i dư ng như sau: 1. i v i gi i vô ch t nh, gi i các i m nh t nh ho c gi i t nh m r ng: - Trư ng Ban T ch c và Phó Trư ng Ban T ch c: 25.000 ng/ngư i/bu i; - L c lư ng khác (bán vé, soát vé, b o v , v sinh, ph trách âm thanh....): 15.000 ng/ngư i/bu i. 2. i v i các gi i phong trào, thanh thi u niên, h c sinh và năng khi u: - Trư ng Ban T ch c và Phó Trư ng Ban T ch c: 20.000 ng/ngư i/bu i; - L c lư ng khác (bán vé, soát vé, b o v , v sinh, ph trách âm thanh....): 12.000 ng/ngư i/bu i. S lư ng ngư i tr c ti p làm các công vi c nói t i kho n 1 kho n 2 i u này do Ban T ch c gi i quy t nh theo qui mô tính ch t c a t ng gi i, m b o yêu c u ph c v . IV. CH KHEN THƯ NG I V I CÁC GI I THI U TH THAO TRONG T NH: i u 9. Gi i thư ng cho các môn th thao cá nhân do t nh t ch c g m t ng v t (c , b ng khen, Gi y khen, huy chương) và ti n thư ng v i m c sau: VT: ng/huy chương Gi i phong trào Gi i vô ch t nh Các gi i thanh Trình chuyên môn và hình th c tr , tuy n năng và các gi i i thi u niên, h c khen khi u xu t s c m nh t nh sinh t nh
  5. 1. Gi i cá nhân Huy chương vàng 200.000 150.000 100.000 Huy chương b c 150.000 100.000 80.000 Huy chương ng 100.000 80.000 50.000 2. Gi i ng i, ti p s c Huy chương vàng 300.000 250.000 200.000 Huy chương b c 250.000 200.000 150.000 Huy chương ng 200.000 150.000 100.000 3. Gi i ôi nam, ôi n , ôi nam n các môn c u lông, bóng bàn, c u á, qu n v t: Huy chương vàng 250.000 200.000 150.000 Huy chương b c 200.000 150.000 100.000 Huy chương ng 150.000 100.000 80.000 4. Gi i toàn oàn Huy chương vàng 1.000.000 800.000 600.000 Huy chương b c 800.000 600.000 400.000 Huy chương ng 600.000 400.000 200.000 i u 10. Gi i thư ng cho các môn th thao t p th (bóng á, bóng chuy n, bóng r , thuy n b u) do t nh t ch c g m t ng v t (c , huy chương) và ti n thư ng: 1. S ngư i ư c nh n ti n thư ng trong i: - Bóng á (không k bóng á mini), thuy n b u: 20 ngư i, g m 18 v n ng viên và 2 hu n luy n viên; - Bóng á mini: 14 ngư i, g m 12 v n ng viên và 2 hu n luy n viên; - Bóng ném, bóng chuy n, bóng r : 12 ngư i, g m 10 v n ng viên, 2 hu n luy n viên; 2. Ti n thư ng: VT: ng/ i. Trình chuyên môn i h ng I i h ng II i h ng III 1. Gi i vô ch t nh và các gi i i m nh - Bóng á, thuy n b u 2.500.000 2.000.000 1.500.000 - Bóng chuy n, bóng r , bóng 1.500.000 1.200.000 800.000 á Mini (7 ngư i), bóng ném
  6. 2. Gi i phong trào, tuy n năng khi u xu t s c (tr ) - Bóng á, thuy n b u 1.500.000 1.200.000 800.000 - Bóng chuy n, bóng r , bóng 1.200.00 800.000 500.000 á Mini (7 ngư i), bóng ném 3. Gi i thanh thi u niên, h c sinh - Bóng á, thuy n b u 1.200.00 800.000 600.000 - Bóng chuy n, bóng r , bóng 800.000 500.00 300.000 á Mini nhi ng (5 ngư i), bóng ném V. T CH C TH C HI N: i u 11. Kinh phí b o m th c hi n Quy nh này ư c chi t ngu n kinh phí s nghi p th d c th thao ư c phân b hàng năm và t ngu n v n ng các t ch c, cá nhân óng góp. i u 12. Hàng năm căn c vào tình hình th c t a phương và ch tiêu ư c phê duy t, Giám c S Th d c Th thao l p k ho ch t p trung rèn luy n các v n ng viên và k ho ch t ch c các gi i thi u th thao trong t nh, trình Ch t ch UBND t nh phê duy t, g i v y ban Th d c Th thao, sau khi ư c y ban Th d c Th thao ng ý, Giám c S Th d c Th thao ra quy t nh t p trung i v i các v n ng viên và ti n hành t ch c các gi i thi u th thao theo úng k ho ch ư c duy t. i u 13. Giao Ch t ch H i ng Thi ua khen thư ng, Giám c các S Th d c Th thao, Tài chánh V t giá, Lao ng Thương binh và Xã h i t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này trong ph m vi toàn t nh.
Đồng bộ tài khoản