Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1420/2004/Q -BTM Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1420/2004/Q -BTM NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2004 Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i: Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x ASEAN c a Vi t Nam- M u D hư ng các ưu ãi theo "Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT)". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo i u 3: Quy t nh này thay th các Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 416/TM- B ngày 13/5/1996 ban hành quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN c a Vi t Nam M u D và các quy t nh s a i, b sung s 0878/1998/Q -BTM ngày 30/7/1998, s 1000/1998/Q -BTM ngày 3/9/1998, s 0492/2000/Q -BTM ngày 25/12/2000. i u 4: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Xu t nh p khNu, Th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t nh này . Trương ình Tuy n ( ã ký) QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ C A VI T NAM M U D HƯ NG CÁC ƯU ÃI THEO"HI P NNH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) THÀNH L P KHU V C M U DNCH T DO ASEAN (AFTA)"
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1420/2004/Q -BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i) I. CÁC QUY NNH CHUNG: i u 1: nh nghĩa - Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN c a Vi t Nam - M u D (sau ây g i t t là C/O M u D) là gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá do phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c c a B Thương m i và các cơ quan ư c B Thương m i u quy n c p cho hàng hoá Vi t Nam hư ng các ưu ãi theo "Hi p nh v chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) thành l p khu v c thương m i t do ASEAN (AFTA)" (dư i ây g i là hi p nh CEPT). - Hi p nh CEPT là hi p nh qu c t gi a các nư c thành viên ASEAN mà Vi t Nam ã ký tham gia t i Băng C c - Thái Lan ngày 15/12/1995 và có hi u l c th c hi n t ngày 1/1/1996 i u 2: Hàng hoá ư c c p C/O M u D Hàng hoá ư c c p C/O M u D là hàng hoá áp ng ư c y các i u ki n v xu t x quy nh t i hi p nh CEPT (th hi n trong ph l c 1 c a quy ch này) và thu c danh m c hàng hoá ban hành kèm theo Ngh nh c a Chính ph quy nh v hàng hoá thu c chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung c a các nư c ASEAN (CEPT). i u 3: Trách nhi m c a ngư i xin c p C/O M u D M i t ch c, thương nhân (sau ây g i t t là ngư i xin c p C/O M u D) có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c và các t ch c giám nh hàng hoá trong vi c xác nh chính xác xu t x hàng hoá c a mình. Ngư i xin c p C/O M u D ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các chi ti t ư c khai trong C/O M u D. II. TH T C C P C/O M U D: i u 4: S lư ng m t b C/O M u D B C/O M u D ư c bao g m m t (01) b n chính và ba (03) b n sao. a. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u D (theo m u chung do B Thương m i ban hành) ã ư c khai hoàn ch nh (theo i u 1 c a Ph l c 3) b. Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra) ph i phù h p v i các quy ch v xu t x quy nh t i ph l c s 1 trong quy ch này và do công ty giám nh hàng hoá c p (quy nh trong Ph l c 4) c. T khai h i quan ã ư c thanh kho n.
 3. d. Hoá ơn thương m i: e. V n ơn Trong trư ng h p chưa có t khai h i quan ã hoàn thành th t c h i quan (nhưng ph i có t khai h i quan ã có ch ký c a cán b h i quan ti p nh n h sơ) và v n ơn ho c biên lai nh n hàng, ngư i xin c p C/O M u D có th ư c n các ch ng t này nhưng ph i có văn b n g i cơ quan c p C/O M u D cam k t s n p các ch ng t này sau. Th i gian ư c n các ch ng t này t i a là 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày ư c c p C/O M u D. Ba lo i gi y (s c; d; e) là b n sao có ch ký và óng d u xác nh n sao y b n chính c a th trư ng ơn v (n u là t ch c) ho c có ch ký và óng d u c a cơ quan công ch ng (n u là cá nhân) ng th i mang theo b n chính i chi u. Ba (03) tháng m t l n, doanh nghi p ph i báo cáo cơ quan c p C/O M u D t i a bàn ho t ng c a mình v nh ng lô hàng doanh nghi p b các nư c nh p khNu t ch i hư ng thu su t CEPT m c dù ã ư c c p C/O M u D. i u 6: Ki m tra xu t x hàng hoá ư c c p C/O M u D. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan c p C/O M u D có th : a. Yêu c u ngư i xin c p C/O M u D cung c p thêm các tài li u c n thi t xác nh chính xác xu t x hàng hoá theo các tiêu chuNn c a hi p nh CEPT: b. Ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t: c. Ki m tra l i các trư ng h p ã ư c c p C/O M u D i u 7: Th i h n c p C/O M u D Cơ quan c p C/O M u D có trách nhi m c p C/O M u D trong các th i h n sau, k t khi nh n ư c h sơ xin c p C/O M u D y và h p l : a. 2 gi làm vi c i v i các trư ng h p thông thư ng: b. 4 gi làm vi c i v i các trư ng h p ư c quy nh t i kho n a i u 6: c. Trong trư ng h p ư c quy nh t i kho n b i u 6, th i h n có th ch m hơn nhưng không quá b y (7) ngày làm vi c. i u 8: C/O M u D c p sau Trong trư ng h p vì sai sót c a cán b c p C/O M u D ho c vì các trư ng h p b t kh kháng c a ngư i xin c p C/O M u D, cơ quan c p C/O M u D c p C/O M u D cho hàng hoá ã ư c giao trong th i h n không quá 1 năm k t ngày giao hàng, C/O M u D ư c c p trong trư ng h p này ph i ghi rõ "c p sau và có hi u l c t khi giao hàng "b ng ti ng Anh": Issued retroactively"
 4. i u 9: C p l i C/O M u D Trong trư ng h p C/O M u D b m t c p, th t l c ho c hư h ng, cơ quan c p C/O M u D có th c p l i b n sao chính th c C/O M u D và b n sao th ba trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c ơn xin c p l i có kèm theo b n sao th t (Quadruplicate) c a l n c p u tiên, có ghi vào ô s 12 dòng ch "sao y b n chính" b ng ti ng anh:"Certified true copy". i u 10: T ch i c p và t ch i c p l i C/O M u D Trư ng h p hàng hoá không tiêu chuNn ho c không xác nh ư c chính xác xu t x theo các tiêu chuNn c a hi p nh CEPT ho c h sơ xin c p l i không có b n sao th tư c a l n c p u tiên, cơ quan c p C/O M u D có quy n t ch i c p C/O M u D và ph i thông báo rõ lý do b ng văn b n cho ngư i xin c p bi t trong th i h n ư c quy nh t i i u 7 và i u 9 i u 11: Nh ng v n khác Nh ng v n chưa ư c c p trong các i u t i u4 n i u 10 s ư c gi i quy t theo các quy nh c a ASEAN t i ph l c s 2 III. T CH C QU N LÝ VI C C P C/O M U D i u 12: Ngư i ký C/O M u D Ch có nh ng ngư i ư c B trư ng B Thương m i u quy n và ã ăng ký ch ký m i có quy n c p C/O M u D i u 13: Cơ quan c p C/O M u D Vi c c p gi y ch ng nh n M u D do các cơ quan ư c B Thương m i u quy n nêu t i i u 1 ph l c 3 c a quy t nh này. Danh sách này có th ư c B Thương m i i u ch nh b xung. Các thương nhân có quy n l a ch n nơi xin c p gi y ch ng nh n M u D phù h p v i i u ki n s n xu t kinh doanh. Riêng các ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t ch ư c c p C/O M u D cho các doanh nghi p trên a bàn ph trách i u 14: Trách nhi m c a cơ quan c p C/O M u D Các cơ quan c p C/O M u D có trách nhi m: - Hư ng d n th t c xin c p C/O M u D; - Ki m tra h sơ xin c p C/O M u D; - Duy t ký và c p C/O M u D; - Lưu tr h sơ c p C/O M u D;
 5. - Theo dõi, ki m tra vi c s d ng C/O M u D; - Báo cáo nh ng v n liên quan n vi c c p và s d ng C/O M u D; IV. GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M i u 15: Cơ quan gi i quy t khi u n i Trong trư ng h p b t ch i c p ho c quá th i h n ư c quy nh t i i u 7 và i u 9 mà chưa ư c c p m i ho c c p l i C/O M u D, ngư i xin c p C/O M u D có quy n khi u n i lên B trư ng B Thương m i trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh t ch i c p C/O M u D ho c ngày cu i cùng c a th i h n c p theo i u 7. B trư ng B Thương m i có trách nhi m gi i quy t trong vòng 5 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i. N u chưa ng ý v i quy t nh c a B trư ng B Thương m i thì có th kh i ki n ra Tòa theo quy nh c a Pháp lu t. i u 16: Thu h i C/O M u D Sau khi c p C/O M u D, Cơ quan c p C/O M u D có trách nhi m cùng v i các cơ quan h u quan khác ti p t c ki m tra, giám sát vi c s d ng C/O M u D c a các ch hàng. Trong trương h p có lý do xác nh có hành vi vi ph m quy ch c p và s d ng C/O M u D, cơ quan c p C/O M u D có quy n thu h i C/O M u D ã c p. i u 17: Cơ quan u m i gi i quy t khi u n i V xu t nh p khNu là u m i giúp B trư ng B Thương m i gi i quy t khi u n i c a nư c ngoài và/ho c trong nư c. Cơ quan c p m u C/O M u D có liên quan n vi c khi u n i này ch u trách nhi m gi i trình trư c V xu t nh p khNu và/ho c trư c B trư ng B Thương m i. i u 18: X ph t hành vi vi ph m M i hành vi gian d i trong quá trình c p và s d ng C/O M u D, tùy theo m c ,s b x lý hành chính ho c truy t trư c Pháp lu t. PH L C 1 QUY CH XU T X DÙNG CHO HI P NNH CEPT Khi xác nh xu t x c a hàng hóa i u ki n hư ng Chương trình CEPT theo Hi p nh CEPT, s áp d ng các quy t c sau: QUY T C 1: XÁC NNH XU T X C A S N PH M Các hàng hóa thu c di n CEPT ư c nh p khN u vào m t nư c thành viên t m t nư c thành viên khác ư c v n t i tr c ti p theo nghĩa c a Quy t c 5 c a quy ch này, s i u ki n ư c hư ng ưu ãi n u chúng áp ng các yêu c u xu t x theo m t trong các i u ki n sau ây:
 6. a. Các hàng hóa có xu t x thu n túy ( ư c s n xu t ho c thu ho ch toàn b t i nư c thành viên xu t khN u) như qui nh t i Quy t c 2; b. Các hàng hóa có xu t x không thu n túy (không ư c s n xu t ho c thu ho ch toàn b t i nư c thành viên xu t khN u), mi n là các hàng hóa ó i u ki n theo Quy t c 3 ho c Quy t c 4. QUY T C 2: XU T X THU N TÚY Theo nghĩa c a Quy t c 1 các hàng hóa sau ư c coi là có xu t x thu n túy: a. Các khoáng s n ư c khai thác t lòng t, m t nư c hay áy bi n c a nư c ó; b. Các hàng hóa nông s n ư c thu ho ch nư c ó; c. Các ng v t ư c sinh ra và chăn nuôi nư c ó; d. Các s n phN m t ng v t nêu m c (c) trên ây; e. Các s n phN m thu ư c do săn b n ho c ánh b t nư c ó; f. Các s n phN m thu ư c do ánh cá trên bi n và các h i s n do các t u c a nư c ó l y ư c t bi n; g. Các s n phN m ư c ch bi n hay s n xu t trên boong t u c a nư c ó t các s n phN m nêu m c (f) trên ây; h. Các nguyên li u ã qua s d ng ư c thu nh t t i nư c ó, ch dùng tái ch nguyên li u; i. ph th i t các ho t ng công nghi p t i nư c ó; và j. Các hàng hóa ư c s n xu t t các s n phN m t m c (a) n (i); QUY T C 3: XU T X KHÔNG THU N TÚY a. (i) Hàng hóa s ư c coi là xu t x t các nư c thành viên ASEAN, n u có ít nh t 40% hàm lư ng xu t x t b t c nư c thành viên nào. (ii) Nguyên ph li u mua trong nư c do các nhà s n xu t ã ư c c p phép cung c p, tuân th các quy nh c a pháp lu t t i nư c ó ư c coi là áp ng v xu t x ASEAN; nguyên ph li u mua t ngu n khác ph i ki m tra hàm lư ng xác nh xu t x . (iii) Theo ti u m c (i) trên, nh m m c ích th c hi n các quy nh c a quy t c 1 (b), các s n phN m ư c ch t o ho c gia công mà có t ng giá tr nguyên ph li u ư c s d ng có xu t x t các nư c không ph i là thành viên ASEAN ho c có xu t x không xác nh ư c không vư t quá 60% c a giá FOB c a s n phN m ư c s n xu t ho c ch bi n và có quá trình s n xu t cu i cùng ư c th c hi n trên lãnh th nư c xu t khN u là thành viên.
 7. b. Giá tr nguyên ph li u không xu t x t ASEAN s là: (i) Giá CIF c a hàng hóa t i th i i m nh p khN u; (ii) Giá xác nh ban u c a s n phN m có xu t x không xác nh ư c t i lãnh th c a nư c thành viên nơi th c hi n quá trình gia công ch bi n. Công th c 40% hàm lư ng ASEAN như sau: Giá tr nguyên ph li u nh p Giá tr nguyên ph li u khN u t nư c không ph i là + có xu t x không xác thành viên ASEAN nh ư c x 100% Ê 60% Giá FOB c. Phương pháp tính hàm lư ng n i a/ASEAN ư c quy nh t i ph l c 6. Các nguyên t c xác nh chi phí xác nh xu t x ASEAN và các hư ng d n v phương pháp lu n tính chi phí t i Ph l c 7 c n ư c tuân th tri t . QUY T C 4: QUY T C XU T X C NG G P Các s n phN m ã áp ng ư c các yêu c u xu t x quy nh t i quy t c 1 và ư c s d ng t i m t nư c thành viên như là u vào c a m t s n phN m hoàn ch nh i u ki n ư c hư ng ưu ãi t i các nư c thành viên khác s ư c coi là các s n phN m có xu t x t i nư c thành viên là nơi t ch c gia công ch bi n s n phN m cu i cùng mi n là t ng hàm lư ng ASEAN c a s n phN m cu i cùng không nh hơn 40%. QUY T C 5: V N T I TR C TI P Các trư ng h p sau ư c coi là v n t i tr c ti p t nư c xu t khN u là thành viên n nư c nh p khN u là thành viên: a. N u hàng hóa ư c v n chuy n qua lãnh th c a b t kỳ m t nư c ASEAN nào; b. N u hàng hóa ư c v n chuy n không qua lãnh th c a b t kỳ m t nư c không ph i là thành viên ASEAN nào khác; c. Hàng hóa ư c v n chuy n quá c nh qua m t ho c nhi u nư c trung gian không ph i là thành viên ASEAN có ho c không có chuy n t i ho c lưu kho t m th i t i các nư c ó, v i i u ki n: (i) Quá c nh là c n thi t vì lý do a lý hay do yêu c u có liên quan tr c ti p nv n t i hàng; (ii) Hàng hóa không ư c mua bán ho c s d ng các nư c quá c nh ó; và (iii) Không ư c x lý gì i v i s n phN m ngoài vi c d hàng và tái x p hàng ho c nh ng công vi c c n thi t gi hàng trong i u ki n m b o. QUY T C 6: X LÝ BAO BÌ HÀNG HÓA
 8. a. Trong trư ng h p xác nh thu h i quan, m t nư c thành viên s xét hàng hóa tách riêng v i bao bì. i v i hàng nh p khN u chuy n t i t m t nư c thành viên khác, nư c thành viên có th cũng xét riêng xu t x c a bao bì. b. Trư ng h p không áp d ng ư c theo m c (a) trên ây, bao bì s ư c xét chung v i hàng hóa. Ph n bao bì dùng do yêu c u v n t i ho c lưu kho ư c coi là có xu t x ASEAN. QUY T C 7: C/O M U D PHÙ H P Hàng hóa s ư c hư ng ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) n u có C/O M u D do m t cơ quan có thN m quy n c a Chính ph nư c xu t khN u là thành viên c p. Các nư c thành viên ph i thông báo cho nhau bi t cơ quan c p C/O M u D và các th t c c p C/O M u D ph i phù h p v i các th t c c p C/O M u D ư c quy nh và H i ngh các quan ch c kinh t c p cao (SEOM) thông qua. QUY T C 8: XEM XÉT L I Quy ch này có th ư c xem xét l i khi c n thi t theo yêu c u c a m t nư c thành viên và có th ư c s a i khi ư c H i ng các B trư ng ch p thu n. PH L C 2 TH T C C P C/O M U D DÙNG CHO QUY CH XU T X C A CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG ASEAN (CEPT) th c hi n các quy ch xu t x c a chương trình CEPT, th t c c p và xác minh C/O M u D và các v n hành chính liên quan ư c quy nh như sau: A. CƠ QUAN CÓ TH M QUY N C P C/O M U D i u 1: C/O M u D do cơ quan có thN m quy n c a Chính ph nư c xu t khN u là thành viên c p. i u 2: (a) Nư c thành viên s thông báo cho t t c các nư c thành viên khác bi t tên và a ch c a cơ quan có thN m quy n c a Chính ph c p C/O M u D và cung c p các ch ký m u và con d u chính th c mà cơ quan ó s d ng. (b) Các thông tin và các m u trên s ư c các nư c thành viên l p thành mư i (10) b g i cho Ban thư ký ASEAN chuy n cho các nươc thành viên khác. B t c thay i gì v tên, a ch cũng như ch ký và con d u chính th c ph i ư c thông báo ngay theo phương th c trên. (c) M u ch ký và m u con d u trên s ư c Ban thư ký t ng h p và c p nh t hàng năm. B t kỳ C/O M u D nào ư c c p mà ngư i ký không có tên trong danh sách này s không ư c nư c nh p khN u ch p thu n
 9. i u 3: thN m tra i u ki n ư c hư ng ưu ãi, cơ quan có thN m quy n c a Chính ph ư c giao c p C/O M u D có quy n yêu c u xu t trình b t kỳ lo i ch ng t c n thi t nào cũng như ti n hành b t kỳ vi c ki m tra nào n u th y c n thi t. N u quy n này không ư c pháp lu t hi n hành c a qu c gia cho phép thì i u này s ư c ưa vào như là m t i u kho n trong m u ơn s c p t i trong i u 4 và i u 5 dư i ây. B. XIN C P C/O M U D i u 4: (a) Nhà s n xu t và/ho c nhà xu t khN u s n phN m tiêu chuN n ư c hư ng ưu ãi s vi t ơn xin cơ quan h u quan c a Chính ph ki m tra xu t x hàng hoá trư c khi xu t khN u. K t qu c a vi c ki m tra nay, có th ư c xem xét l i nh kỳ ho c b t kỳ khi nào th y c n thi t, s ư c ch p nh n là ch ng c h tr xác nh xu t x c a hàng hoá s ư c xu t khN u sau này. Vi c ki m tra hàng hoá trư c khi xu t khN u có th không áp d ng v i hàng hoá, mà (do b n ch t c a chúng) xu t x có th ư c xác nh d dàng. (b) i v i nguyên ph li u mua trong nư c, vi c khai báo c a nhà s n xu t cu i cùng trư c khi xu t khN u là căn c c p C/O M u D i u 5: Khi làm th t c xu t khN u hàng hoá ư c hư ng ưư ãi , nhà xuatds khN u ho c i di n ư c u quy n ph i n p ơn xin C/O M u D cùng v i các ch ng cư c n thi t ch ng minh r ng hàng hoá s xu t khN u tiêu chuN n ư c c p C/O M u D C. KI M TRA HÀNG HOÁ TRƯ C KHI XU T KH U i u 6: Cơ quan có thN m quy n c a Chính ph ư c giao c p C/O M u D s , v i kh năng và quy n h n t i a c a mình, ti n hành ki m tra thích áng t ng trư ng h p nh m m b o r ng: (a) ơn xin và C/O M u D ph i ư c khai úng, và ư c ngư i có thN m quy n ký (b) Xu t x c a hàng hoá tuân th quy ch xu t x . (c) Các l i khai khác trong C/O M u D phù h p v i các ch ng t n p kèm (d) Quy cách, s lư ng và tr ng lư ng hàng hoá, mã hi u và s lư ng ki n hàng, s lư ng và lo i ki n hàng ư c khai phù h p v i hàng hoá xu t khN u. (e) Nhi u m t hàng có th ư c khai trên m t C/O M u D mi n là t ng m t hàng ph i áp ng tiêu chuN n riêng c a nó D. C P C/O M U D
 10. i u 7: (a) C p C/O M u D ph i theo úng m u như ph l c "A" trên kh gi y ISO A4. Và ph i ư c làm b ng ti ng Anh: (b) B C/O M u D g m m t b n g c và ba b n sao carbon (carbon copy) có m u như sau: - B n g c (original): M u tím nh t (light violet) - B n sao th hai (Duplicate): M u da cam (orange) - B n sao th ba (Triplicate): M u da cam (orange) - B n sao th tư (Quadruplicate): M u da cam (orange) (c) M i b C/O M u D ph i mang s tham chi u riêng c a m i a i m ho c cơ quan c p: (d) B n g c và b n sao th ba ư c nhà xu t khN u g i cho nhà nh p khN u n p cho cơ quan h i quan t i c ng ho c a i m nh p khN u. B n sao th hai s ư c cơ quan có thN m quy n c p gi y ch ng nh n xu t x t i nư c xu t khN u là thành viên ư c gi l i. B n sao th tư s do nhà xu t khN u gi . Sau khi nh p khN u hàng hoá b n sao th ba s ư c ánh d u thích h p vào ô th 4 g i l i cho cơ quan có thN m quy n c p gi y ch ng nh n xu t x trong kho ng th i gian thích h p. (e) Trư ng h p C/O M u D b cơ quan H i quan nư c nh p khN u t ch i thì b n g c và b n sao th ba c a C/O M u D này s dư c ư c ánh d u vào ô th 4 và g i l i cho nư c c p trong th i h n t i a là hai (2) tháng ng th i ph i thông báo lý do t ch i cho cơ quan c p C/O M u D này. (f) Trư ng h p C/O M u D không ư c nư c nh p khN u ch p thu n theo m c (e) nêu trên thì nư c nh p khN u s ngh vi c xác nh n c a nư c c p ch p thu n l i C/O M u D. Vi c xác nh n c a nư c c p C/O M u D ph i chi ti t và c th gi i thích rõ lý do t ch i mà nư c nh p khN u thông báo. i u 8: (a) th c hi n các quy nh t i quy t c 3 và quy t c 4 c a quy ch xu t x , C/O M u D do nư c xu t khN u là thành viên cu i cùng c p và ph i ghi rõ các quy t c thích h p và t l ph n trăm hàm lư ng ASEAN có th áp d ng trong ô th 8 (b) th c hi n các quy nh t i quy t c 5 và quy t c 6 c a quy ch xu t x iv i hàng d t may, C/O M u D do nư c xu t khN u là thành viên cu i cùng c p và ph i ghi rõ trong ô th 8 vi c quy ch xu t x này có áp ng không. i u 9: Không ư c phép tN y xoá, vi t thêm lên trên C/O M u D. M i thay i ph i ư c ánh d u và ch rõ ch có l i. T t c nh ng thay i này ph i ư c ngư i có thN m
 11. quy n ký C/O M u D ch p thu n. Các ph n còn tr ng s ư c g ch chéo tránh i n thêm sau này. i u 10: (a) C/O M u D do cơ quan h u quan c a Chính ph nư c xu t khN u là thành viên c p vào th i i m xu t khN u ho c m t th i gian ng n ngay sau ó n u như hàng hóa ư c xu t khN u có xu t x t nư c thành viên ó theo quy nh c a quy ch xu t x . (b) Cơ quan c p c a nư c thành viên ASEAN th ba có th c p C/O M u D giáp lưng (bach-to-bach C/O) v i i u ki n kèm theo C/O M u D g c h p l , n u ngư i xu t khN u xin gi y ch ng nh n này khi hàng ang r i c ng, riêng Thái Lan và Ma-lai-xi-a có th yêu c u c p thêm m t s ch ng t b sung. (c) Trong nh ng trư ng h p ngo i l khi C/O M u D không ư c c p vào th i i m xu t khN u ho c m t th i gian ng n ngay sau ó, do sai sót không ch ý ho c có lý do xác áng khác, C/O M u D có th ư c c p sau, có giá tr hi u l c tính t th i i m xu t khN u nhưng không vư t quá m t năm k t ngày giao hàng, và ph i ghi rõ "ISUED RETROACTIVELY". i u 11 Trong trư ng h p C/O M u D b m t c p, th t l c ho c hư h ng, nhà xu t khN u có th vi t ơn g i cơ quan có thN m quy n c a Chính ph , là chính cơ quan ã c p, xin m t b n sao chính th c (ch ng nh n sao y b n chính) c a b n g c và b n sao th ba d a trên cơ s các ch ng t xu t khN u do cơ quan ó gi , ph i ghi rõ s ch p nh n b ng ch "CERTIFIED TRUE COPY" vào ô s 12. B n sao này s ngày c p c a b n g c C/O M u D. B n sao ch ng th c c a C/O M u D ph i ư c c p không quá m t năm k t ngày c p b n g c C/O M u D và v i i u ki n là nhà xu t khN u ph i cung c p b n sao th tư cho cơ quan có thN m quy n c p C/O M u D liên quan. E. TH T C XU T TRÌNH C/O M U D i u 12: B n g c C/O M u D cùng v i b n sao th ba s ư c n p cho cơ quan h i quan vào th i i m làm th t c nh p khN u hàng hoá ó. i u 13: Th i h n qui nh cho vi c trình C/O M u D như sau: (a) C/O M u D ph i trình cho cơ quan h i quan c a nư c nh p khN u là Thành viên trong vòng b n tháng k t ngày ư c cơ quan h u quan c a Chính ph nư c xu t khN u là Thành viên ký; (b) Trong trư ng h p hàng hoá i qua lãnh th c a m t ho c nhi u nư c không ph i là thành viên ASEAN theo i u 5 (c) c a Qui ch xu t x , th i h n qui nh t i m c (a) trên ây v vi c xu t trình C/O M u D ư c gia h n t i 6 tháng;
 12. (c) Trong trư ng h p C/O M u D n p cho cơ quan h u quan c a Chính ph nư c nh p khN u là Thành viên sau khi h t th i h n qui nh ph i n p thì C/O M u ó v n ư c ch p nh n n u vi c không tuân th th i h n là do b t kh kháng ho c là do nh ng lý do xác áng khác ngoài ph m vi ki m soát c a nhà xu t khN u; và (d) Trong m i trư ng h p, cơ quan h u quan c a Chính ph nư c nh p khN u là thành viên có th ch p nh n C/O M u D ó v i i u ki n là hàng hoá ã ư c nh p khN u trư c khi h t th i h n c a C/O M u D k trên. i u 14: Trong trư ng h p v n chuy n hàng hóa có xu t x t nư c xu t khN u là thành viên và có giá tr không quá 200 US$ giá FOB thì th t c c p C/O M u D s ư c mi n và ch p nh n vi c kê khai ơn gi n c a nhà xu t khN u r ng hàng hoá ang xem xét có xu t x t nư c xu t khNu là thành viên. Hàng hóa g i qua ư ng bưu i n có giá tr không vư t quá 200 US$ giá FOB cũng ư c x lý tương t . i u 15: (a) Vi c phát hi n có s khác bi t nh gi a các l i khai trong C/O M u D và l i khai trong các ch ng t n p cho cơ quan h i quan c a nư c nh p khN u là thành viên làm các th t c nh p khN u hàng hoá s không, vì chính i u ó, làm m t giá tr c a C/O M u D, n u th c t nh ng l i khai ó v n phù h p v i hàng hoá ư c giao. (b) Trư ng h p nhi u m t hàng cùng khai trên m t C/O M u D, n u m t m t hàng không h p l thì nh ng m t hàng khác v n ư c hư ng ưu ãi. i u 17(1)(c) s ư c áp d ng i v i m t hàng không h p l . i u 16: a) Toàn b h sơ liên quan n vi c xin c p C/O M u D s ư c cơ quan c p lưu tr trong hai (2) năm k t ngày c p. b) Thông tin liên quan n tính xác th c c a C/O M u D s ư c cung c p theo ngh c a nư c nh p khN u Thành viên và có xác nh n c a cơ quan có thN m quy n. c) Toàn b thông tin trao i gi a các nư c thành viên liên quan là thông tin m t và ch s d ng cho vi c liên quan n ch ng nh n xu t x hàng hoá. i u 17: 1. Nư c nh p khN u là thành viên có th yêu c u ki m tra l i (retroactive check) m t cách ng u nhiên và/ho c b t c khi nào h có nghi ng tính xác th c c a ch ng t ho c m c chính xác c a thông tin liên quan n xu t x th t s c a s n phN m ho c b ph n nh t nh c a s n phN m ang xét t i. Cơ quan c p s ti n hành ki m tra t khai v chi phí trên cơ s chi phí và giá c th c ti n c a nhà s n xu t/nhà xu t khN u trong th i h n sáu (6) tháng k t ngày xu t khN u. a) Yêu c u ki m tra l i s ư c g i kèm v i C/O M u D có liên quan và s nêu rõ lý ro cùng b t kỳ thông tin b sung nào cho r ng có nh ng i m trong C/O M u D k
 13. trên có th không chính xác, tr trư ng h p n u vi c ki m tra l i ư c th c hi n m t cách ng u nhiên; b) Cơ quan c p C/O M u D ph i phúc áp m t cách nhanh chóng trong vòng ba (3) tháng k t ngày nh n ư c ngh ki m tra; c) Cơ quan h i quan c a nư c nh p khN u là thành viên có th t m không cho hư ng ưu ãi trong khi ch i k t qu thN m tra. Tuy nhiên, cơ quan này v n có th cho phép nhà nh p khN u nh p hàng theo các th t c hành chính c n thi t, v i i u ki n là hàng không n m trong di n c m ho c h n ch nh p khN u và không có nghi ng gian l n; d) Quá trình ki m tra bao g m c quá trình xem xét s n phN m có áp ng úng các quy nh v xu t x hay không s hoàn thành trong vòng sáu (6) tháng. Trong khi ch k t qu ki m tra, i u 17 (1)(c) s ư c áp d ng. 2. N u nư c nh p khN u không hài lòng v i k t qu ki m tra thì có th , trong trư ng h p ngo i l , ngh c các oàn ki m tra n nư c xu t khN u. a) Theo i u 17 (2), trư c khi ti n hành ki m tra nư c nh p khN u s : i) Thông báo b ng văn b n v vi c ki m tra t i: a) Nhà xu t khN u/nhà s n xu t v a i m s ki m tra b) Cơ quan có thN m quy n c a nư c xu t khN u v a i m s ki m tra c) Cơ quan H i quan c a nư c nh p khN u v a i m ki m tra d) Nhà nh p khN u s n phN m s ki m tra ii) Thông báo nêu t i i m 2.(a) (i) trên có y n i dung sau: a) Tên ơn v H i quan ra thông báo b) Tên nhà xu t khN u/nhà s n xu t và a i m s ki m tra c) Ngày d ki n ki m tra d) N i dung d ki n ki m tra bao g m m t hàng s ki m tra e) Tên cán b ư cc i ki m tra iii) Có thư th ng nh t c a nhà xu t khN u/nhà s n xu t v các a i m ti n hành ki m tra a) Trư ng h p thư ch p thu n c a nhà xu t khN u/nhà s n xu t không ư c g i n cơ quan có thN m quy n c a nư c ra Thông báo trong vòng ba mươi (30) ngày k t ngày nh n ư c Thông báo nêu t i i m 2 (a)(i), nư c ra Thông báo có quy n t ch i cho hư ng ưu ãi i v i hàng hoá là i tư ng ki m tra.
 14. b) Cơ quan H i quan c a nư c Thành viên ph i ti n hành ki m tra sau khi nh n ư c Thông báo theo i m 2 (a)(i), vi c ki m tra trong vòng 15 ngày k t ngày nh n ư c Thông báo, n u trì hoãn lâu hơn th i h n này ph i ư c s ng ý c a các bên. c) Nư c thành viên th c hi n vi c c oàn i ki m tra ph i g i văn b n quy t nh v vi c s n phN m ư c ki m tra có xu t x phù h p hay không cho nhà xu t khN u/nhà s n xu t s n phN m thu c di n ph i ki m tra cũng như các cơ quan có thN m quy n c a nư c xu t khN u. i) Quy t nh v vi c s n phN m ư c ki m tra có xu t x phù h p hay không s có hi u l c ngay khi nh n ư c thông báo b ng văn b n c a nhà xu t khN u, ngư i s n xu t và cơ quan có thN m quy n c a nư c xu t khN u. Vi c hoãn áp d ng các ưu ãi s ư c xem xét l i khi quy t nh có hi u l c. ii) Nhà xu t khN u/nhà s n xu t s có ý ki n b ng văn b n ho c cung c p các thông tin thêm có liên quan n tính phù h p c a s n phN m trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh b ng văn b n. N u s n phN m v n ư c coi là không có xu t x phù h p, quy t nh b ng văn b n cu i cùng s ư c thông báo cho cơ quan có thN m quy n c a nư c xu t khN u trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c ý ki n/thông tin thêm c a nhà xu t khN u/nhà s n xu t. d) Quá trình ki m tra, bao g m vi c i th c t và quy t nh v xu t x c a s n phN m, s ư c th c hi n và k t qu ư c thông báo cho cơ quan có thN m quy n c a nư c xu t khN u trong th i gian t i a là 6 tháng. Trong khi ch k t qu c a vi c ki m tra, Quy t c 17(1)(c) v vi c t m hoãn các ưu ãi s ư c áp d ng. 3. Các nư c Thành viên s , theo quy nh c a lu t pháp nư c mình, gi kín v các thông tin m t v ho t ng kinh doanh thu th p ư c trong quá trình ki m tra và s b o v không thông tin b ti t l mà có th gây t n h i n v th c nh tranh c a ngư i cung c p thông tin. Nh ng thông tin m t v ho t ng kinh doanh ch có th công b cho các cơ quan có thN m quy n i u hành và th c hi n vi c quy t nh v xu t x . F. CÁC TRƯ NG H P C BI T i u 18: Khi toàn b ho c m t ph n lô hàng ã ư c xu t i m t nư c Thành viên c th nay thay i nơi hàng n, trư c ho c sau khi hàng hoá t i nư c Thành viên ó, các qui t c ph i ư c tuân th : (a) N u như hàng hoá ã ư c trình v i Cơ quan H i quan c a m t nư c nh p khN u là Thành viên c th , thì theo ơn yêu c u c a nhà nh p khN u C/O M u D s ư c Cơ quan H i quan nư c này ch p thu n theo như yêu c u ghi trong ơn i v i toàn b ho c m t ph n lô hàng và b n g c ư c tr l i cho nhà nh p khN u. B n sao th ba s ư c g i l i cho cơ quan c p C/O M u D; (b) N u vi c thay i nơi hàng n x y ra trong quá trình v n chuy n t i nư c nh p khN u là Thành viên như ghi trong C/O M u D, nhà xu t khN u s n p ơn, cùng v i
 15. C/O M u D ã ư c c p, xin c p C/O M u D m i cho toàn b hay m t ph n lô hàng ó. i u 19: th c hi n i u 5 (c) c a Qui ch Xu t x , khi hàng hoá ư c chuy n qua lãnh th c a m t hay nhi u nư c không ph i là Thành viên ASEAN, các gi y t sau ph i trình cho các cơ quan có thN m quy n c a Chính ph nư c Thành viên nh p khN u: (a) M t v n ơn ch su t ư c c p t i nư c xu t khN u là Thành viên; (b) M t C/O M u D do cơ quan h u quan c a Chính ph nư c xu t khN u là Thành viên c p; (c) M t b n sao hoá ơn thương m i g c c a hàng hoá; và (d) Các ch ng t c n thi t ch ng minh r ng các yêu c u c a Qui t c 5 (c) ti u m c (i), (ii), và (iii) c a Qui ch Xu t x ư c tuân th . i u 20: (1) Hàng hoá g i t m t Nư c xu t khN u là Thành viên tham gia tri n lãm m t nư c khác và ư c bán trong ho c sau tri n lãm nh p khN u vào m t nư c Thành viên s ư c hư ng ch CEPT v i i u ki n là hàng hoá ó áp ng các yêu c u c a Quy ch Xu t x , mi n là ph i ch ng minh ư c cho cơ quan h u quan c a Chính ph nư c nh p khN u là Thành viên r ng: (a) Nhà xu t khN u ã g i các hàng hoá ó t lãnh th c a nư c xu t khN u là Thành viên t i nư c t ch c tri n lãm và ã trưng bày t i ó; (b) Nhà xu t khN u ã bán ho c chuy n như ng hàng hoá ó cho m t ngư i nh n hàng trong nư c nh p khN u là Thành viên; (c) trong quá trình tri n lãm ho c ngay sau ó hàng hoá ã ư c chuy n i bán cho nư c nh p khN u là Thành viên trong tình tr ng mà hàng ã ư c g i t i tham d tri n lãm. (c) Trong quá trình tri n lãm ho c ngay sau ó hàng hoá ã ư c chuy n i bán cho nư c nh p khN u là Thành viên trong tình tr ng mà hàng ã ư c g i t i tham d tri n lãm. (2) th c hi n các quy nh trên, cơ quan h u quan c a Chính ph nư c nh p khN u là Thành viên có th c p C/O M u D. Tên và a ch c a tri n lãm ph i ư c ghi rõ. Cơ quan h u quan c a Chính ph nư c t ch c tri n lãm có th c p Gi y ch ng nh n cùng v i các ch ng t c n thi t qui nh trong i u 19 (d) làm b ng ch ng xác nh n r ng hàng hoá ã ư c trưng bày t i tri n lãm: (3) M c (1) s ư c áp d ng v i t t c các cu c tri n lãm, h i ch ho c trưng bày tương t hay trưng bày t i các c a hi u, cơ s kinh doanh (nơi mà hàng hoá luôn ch u
 16. s ki m soát H i quan trong su t quá trình tri n lãm) v i m c ích bán các s n phN m c a nư c ngoài. i u 21: Các cơ quan có thN m quy n liên quan t i nư c nh p khN u có th ch p nh n gi y ch ng nh n xu t x trong trư ng h p hoá ơn thương m i ư c phát hành b i công ty t t i ngoài ASEAN ho c b i nhà nh p khN u ASEAN cho công ty nói trên, mi n là s n phN m áp ng các yêu c u c a Quy t c xu t x CEPT. G. BI N PHÁP CH NG GIAN L N i u 22: (a) Khi nghi ng có nh ng hành vi gian l n liên quan n C/O M u D, các cơ quan có thN m quy n liên quan c a Chính ph s ph i h p hành ng trong t ng nư c Thành viên x lý ngư i liên can; (b) M i nư c Thành viên ph i ch u trách nhi m ưa ra các hình ph t pháp lý iv i các hành vi gian l n liên quan n C/O M u D. H. GI I QUY T TRANH CH P i u 23: (a) Trong trư ng h p có tranh ch p v xác nh xu t x , phân lo i hàng hoá ho c các v n khác, các cơ quan có thN m quy n liên quan c a Chính ph t i các nư c nh p khN u và xu t khN u là Thành viên s tham v n l n nhau nh m gi i quy t tranh ch p và k t qu s ư c thông báo cho các nư c thành viên khác bi t tham kh o; (b) Trong trư ng h p tranh ch p không th gi i quy t song phương, thì v n ós ư c H i ngh các quan ch c kinh t c p cao (SEOM) quy t nh. (c) Ngh nh thư v cơ ch gi i quy t tranh ch p c a các nư c ASEAN s ư c áp d ng i v i m i tranh ch p hay mâu thu n phát sinh gi a các nư c thành viên trong quá trình th c hi n Quy t c xu t x và Quy trình th c hi n CEPT PH L C 3 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ M U D HƯ NG ƯU ÃI THEO HI P NNH CEPT i u 1: Hư ng d n khai C/O M u D C/O M u D ph i ư c khai b ng ti ng Anh và ánh máy. N i dung khai ph i phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n và các ch ng t khác như v n ơn, hoá ơn thương m i và gi y ch ng nh n ki m tra xu t x c a Công ty Giám nh hàng hoá (trong trư ng h p có yêu c u giám nh). - Ô s 1: Tên giao d ch c a ngư i xu t hàng + a ch + tên nư c (Vi t Nam)
 17. - Ô s 2: Tên ngư i nh n hàng + a ch + tên nư c (phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n) - Ô trên cùng bên ph i: Do Cơ quan c p C/O M u D ghi. S tham chi u g m 12 ký t , chia làm 5 nhóm, chi ti t cách ghi như sau: * Nhóm 1: 02 ký t "VN" (vi t in) là vi t t t c a 2 ch Vi t Nam. * Nhóm 2: 02 ký t (vi t in) là vi t t t tên nư c nh p khN u, quy nh các ch vi t t t như sau: BN Bruney LA Lào KH Campuchia ID Indonesia MY Malaysia MM Myanmar PH Philippines SG Singapore TH Thái Lan * Nhóm 3: 02 ký t bi u hi n năm c p gi y ch ng nh n * Nhóm 4: 02 ký t th hi n tên Cơ quan c p C/O M u D theo quy nh như sau: Mã s các cơ quan c p C/O M u D STT Tên ơn v Mã s 1 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c Hà N i 01 2 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c Thành ph H Chí Minh 02 3 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c à N ng 03 4 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c ng Nai 04 5 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c H i Phòng 05 6 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c Bình Dương 06 7 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c Vũng Tàu 07 8 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c L ng Sơn 08 9 Phòng qu n lý xu t nh p khN u khu v c Qu ng Ninh 09 10 Ban qu n lý Khu công nghi p Khu ch su t Hà N i 31 11 Ban qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p Thành ph H Chí 32 Minh 12 Ban qu n lý các khu công nghi p H i Phòng 33
 18. 13 Ban qu n lý các khu công nghi p và khu ch xu t à N ng 34 14 Ban qu n lý các khu công nghi p Thái Nguyên 35 15 Ban qu n lý các khu công nghi p Phú Th 36 16 Ban qu n lý các khu công nghi p & TH T t nh Vĩnh Phúc 37 17 Ban qu n lý các khu công nghi p B c Ninh 38 18 Ban qu n lý các khu công nghi p Hà Tây 39 19 Ban qu n lý các khu công nghi p và u tư nư c ngoài Qu ng Ninh 40 20 Ban qu n lý các khu công nghi p H i Dương 41 21 Ban qu n lý các khu công nghi p Thanh Hoá 42 22 Ban qu n lý các khu công nghi p Ngh An 43 23 Ban qu n lý các khu công nghi p Hà Tĩnh 44 24 Ban qu n lý các khu công nghi p Th a Thiên Hu 45 25 Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Nam 46 26 Ban qu n lý các khu công nghi p Qu ng Ngãi 47 27 Ban qu n lý các khu công nghi p Bình nh 48 28 Ban qu n lý các khu công nghi p Phú Yên 49 29 Ban qu n lý các khu công nghi p Khánh Hoà 50 30 Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Thu n 51 31 Ban qu n lý các khu công nghi p kL k 52 32 Ban qu n lý các khu công nghi p khu ch xu t ng Nai 53 33 Ban qu n lý các khu công nghi p Bà R a Vũng Tàu 54 34 Ban qu n lý các khu công nghi p Long An 55 35 Ban qu n lý các khu công nghi p Tây Ninh 56 36 Ban qu n lý các khu công nghi p Bình Dương 57 37 Ban qu n lý các khu công nghi p Ti n Giang 58 38 Ban qu n lý các khu ch xu t và công nghi p C n Thơ 59 39 Ban qu n lý các khu công nghi p ng Tháp 60 40 Ban qu n lý các khu công nghi p Vĩnh Long 61 41 Ban qu n lý các khu công nghi p Dung Qu t 62 42 Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam Singapore 63
 19. * Nhóm 5: G m 05 ký t bi u hi n s th t c a C/O M u D Gi a nhóm 3 và 4 cũng như gi a nhóm 4 và 5 có d u g ch chéo "/" Ví d : Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c thành ph H Chí Minh c p C/O M u D mang s th 9 cho m t lô hàng xu t khNu sang Thái Lan trong năm 2004 thì cách ghi s tham chi u c a C/O M u D này s như sau: VN-TH 04/02/00009 - Ô s 3: Tên phương ti n v n t i (n u g i b ng máy bay thì ánh "By air", n u g i b ng ư ng bi n thì ánh tên tàu) + t c ng nào? n c ng nào? - Ô s 4: tr ng (sau khi nh p khNu hàng hoá, cơ quan h i quan t i c ng ho c a i m nh p khNu s ánh d u thích h p trư c khi g i l i cho Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c ã c p C/O M u D này). - Ô s 5: Danh m c hàng hoá (nhi u m t hàng, 01 lô hàng, i 01 nư c, trong m t th i gian) - Ô s 6: Ký mã và s hi u c a ki n hàng - Ô s 7: S lo i ki n hàng, mô t hàng hoá (bao g m s lư ng và s HS c a nư c nh p khNu) - Ô s 8: Hư ng d n c th như sau: a) Trư ng h p hàng hoá/s n phNm có xu t x toàn b t i Vi t Nam (không s d ng nguyên ph li u nh p khNu) thì ánh ch "X" b) Hàng hoá không ư c s n xu t hay khai thác toàn b t i Vi t Nam như Quy t c 3 Ph l c 1 c a Quy ch xu t x s nêu ph n sau theo quy nh c a ASEAN thì ghi rõ s ph n trăm giá tr ã ư c tính theo giá FOB c a hàng hoá ư c s n xu t hay khai tác t i Vi t Nam, ví d 40% LOCAL CONTENT c) Hàng hoá có xu t x c ng g p như quy t c 4 Ph l c 1 c a Quy ch xu t x ASEAN thì ghi rõ s ph n trăm c a hàm lư ng có xu t x c ng g p ASEAN, ví d 40% ASEAN CONTENT. d) Hàng hoá có xu t x theo tiêu chí "chuy n i cơ b n" thì ghi "ST". - Ô s 9: Tr ng lư ng c bì ho c s lư ng và giá tr khác (Giá FOB). - Ô s 10: S và ngày c a hoá ơn thương m i. - Ô s 11: + Dòng th nh t ghi ch Vi t Nam; + Dòng th hai ghi y tên nư c nh p khNu + Dòng th ba ghi a i m, ngày tháng năm, và ch ký.
 20. - Ô s 12: tr ng i u 2: Cơ quan um i V Xu t nh p khNu giúp B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n quy ch , ph i h p v i Ban thư ký ASEAN v th c hi n quy ch . V Xu t nh p khNu là u m i làm các th t c ăng ký m u ch ký và con d u c a các cơ quan c p C/O M u D v i các nư c thành viên cũng như ăng ký v i Ban thư ký c a ASEAN. V Xu t nh p khNu có trách nhi m giúp và ph i h p các Công ty Giám nh hàng hoá th c hi n quy trình ki m tra xu t x hàng hoá. i u 3: Vi c in n và bán các t khai C/O M u D: Văn phòng B Thương m i có trách nhi m in và giao C/O M u D cho các Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c. Các Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c tr c ti p bán cho ngư i xin C/O M u D và ph i th c hi n vi c quy t toán theo quy nh c a Văn phòng B . i u 4: Báo cáo nh kỳ Các Cơ quan c p C/O M u D ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng tháng cho B Thương m i - V Xu t nh p khNu v tình hình c p và s d ng C/O M u D (k c trư ng h p không có vi c c p C/O). Báo cáo nh kỳ này ư c ánh máy theo m u (dư i d ng file Microsoft Excel) và g i b ng văn b n và e-mail v B Thương m i V Xu t nh p khNu (21 Ngô Quy n, Hà N i. i n tho i: 8262538, Fax: 8264696, e- mail: co@mot.gov.) trư c ngày 10 c a tháng ti p theo. Trư ng h p không có báo cáo nh kỳ như ã nêu trên liên t c trong th i gian 3 tháng thì vi c u quy n c a B Thương M i cho các cơ quan ư c u quy n c p C/O M u D s h t hi u l c. M u báo cáo Tên, a ch cơ quan c p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : c l p - T do - H nh phúc Kính g i: B Thương m i (V Xu t nh p khNu) BÁO CÁO T NG H P TÌNH HÌNH C P CH NG NH N XU T X M UD THÁNG... NĂM 200 STT Tên nư c Th i i m S b Tr giá S b h sơ Tr giá s nh p khNu h sơ s b h b nư c b h sơ b c p sơ c p nh p t nư c nh p (USD) ch i (**) t ch i
Đồng bộ tài khoản