Quyết định 143/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 143/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 143/2002/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P BAN CH O XÂY D NG NHÀ QU C H I VÀ H I TRƯ NG BA ÌNH (M I) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Th c hi n ý ki n ch o c a B Chính tr t i thông báo s 53-TB/TW ngày 08 tháng 4 năm 2002 và công văn s 73-CV/TW ngày 17 tháng 6 năm 2002 c a Ban Ch p hành Trung ương ng C ng s n Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Ch o xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) v i ch c năng và quy n h n như sau: 1. Ch o vi c th c hi n D án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) t i Khu Trung tâm chính tr Ba ình, Hà N i (sau ây g i t t là D án) theo Báo cáo nghiên c u kh thi D án ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ch o vi c xu t các cơ ch và gi i pháp c thù trong quá trình chuNn b và th c hi n D án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Ki m tra, ôn c các B , ngành liên quan, y ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n D án; quy t nh các bi n pháp x lý vư ng m c trong quá trình chuNn b và th c hi n D án. 4. Ch o vi c h p tác v i các t ch c, các chuyên gia trong nư c và nư c ngoài chuNn b và th c hi n D án. i u 2. Thành viên Ban Ch o g m có: - Trư ng Ban: Phó Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng. - Phó Trư ng Ban thư ng tr c: Ông Nguy n H ng Quân, B trư ng B Xây d ng. - Phó Trư ng Ban: Ông Nguy n Phúc Thanh, Phó Ch t ch Qu c h i.
  2. - Phó Trư ng Ban: Ông Hoàng Ân, Phó Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i. - Các y viên: 1. Ông Nguy n Quang i n, Phó Văn phòng Trung ương ng, 2. Ông Tr n Ng c Hùng, Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i, 3. Ông Văn Tr ng Lý, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , 4. Ông Nguy n T n V n, Th trư ng B Xây d ng, 5. Ông Tr n ình Khi n, Th trư ng B K ho ch và u tư, 6. Ông Vũ Văn Ninh, Th trư ng B Tài chính, 7. Ông Lưu Tr n Tiêu, Th trư ng B Văn hoá - Thông tin, 8. Ông Trương Quang Khánh, Tư l nh Binh ch ng công binh - B Qu c phòng, 9. Ông Lê Văn Kính, Tư l nh B Tư l nh c nh v - B Công an, 10. Bà Nguy n Th Duyên, Giám c Ban Qu n lý D án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i). i u 3. Trong quá trình ho t ng, nh ng văn b n do Trư ng Ban Ch o ký ư c s d ng con d u c a Chính ph ; nh ng văn b n do Phó Trư ng ban ký ư c s d ng con d u c a B Xây d ng. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Trư ng Ban Ch o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản