Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
25
lượt xem
1
download

Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN về việc ban hành "Quy trình cấp giấy phép hoạt động và đăng ký hợp đồng đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài do Cục quản lý lao động nước ngoài ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN

  1. C C QU N LÝ LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NGOÀI NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 143/2003/Q -CQLL NN Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A QU N LÝ LAO NG NGOÀI NƯ C S 143/2003/Q -CQLL NN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY TRÌNH C P GI Y PHÉP HO T NG VÀ ĂNG KÝ H P NG ƯA LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI" C C TRƯ NG C C QU N LÝ LAO NG NGOÀI NƯ C Căn c Ngh nh s 29/2003/N -CP này 31/03/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh 666/2003/Q -BL TBXH ngày 30/05/2003 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý lao ng ngoài nư c; Xét ngh c a các ông Trư ng phòng T ch c cán b , Trư ng phòng Th trư ng lao ng, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình c p gi y phép ho t ng và ăng ký h p ng ưa lao ng và chuyên gia Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài" t i C c Qu n lý lao ng ngoài nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/07/2003, thay th Quy t nh s 09/2000/Q -CQLL NN ngày 16/02/2000 c a C c trư ng C c Qu n lý lao ng v i nư c ngoài. i u 3: Các ông Chánh Văn phòng C c, 'Trư ng phòng T ch c cán b , Trư ng phòng Th trư ng lao ng và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Văn H ng ( ã ký)
  2. QUY TRÌNH C P GI Y PHÉP HO T NG VÀ ĂNG KÝ H P NG ƯA LAO NG VÀ CHUYÊN GIA VI T NAM I LÀM VI C NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 143/2003/Q -CQLL NN ngày 25/6/2003 c a C c trư ng C c Qu n lý lao ng ngoài nư c) I. C P GI Y PHÉP HO T Đ NG XU T KH U LAO Đ NG 1. H sơ. a. H sơ ngh c p gi y phép ho t ng chuyên doanh: - ơn ngh c p gi y phép có xác nh n c a th trư ng cơ quan c p b , ngành, a phương ho c t ch c oàn th Trung ương. - Quy t nh thành l p doanh nghi p và ăng ký kinh doanh (b n sao) có ch c năng ho t ng ưa lao ng i làm vi c có th i h n nư c ngoài. - Lu n ch ng kinh t v vi c ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. - Sơ y u lý l ch c a ngư i lãnh o doanh nghi p và danh sách trích ngang cán b c a doanh nghi p tr c ti p th c hi n nhi m v ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài. - B n xác nh n v n t i th i i m xin c p gi y phép c a cơ quan có thNm quy n. - Báo cáo tài chính và k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p c a năm li n k - Tài li u ch ng minh kh năng khai thác, ký k t h p ng và th c hi n vi c ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài (n u có). b. H sơ ngh b sung ch c năng xu t khNu lao ng cho doanh nghi p: Ngoài nh ng văn b n nêu ph n a, ph i có công văn ngh b sung ch c năng xu t khNu lao ng cho doanh nghi p c a th trư ng cơ quan ch qu n c p b , ngành, t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c oàn th Trung ương. c. H sơ ngh tho thu n thành l p doanh nghi p: - Công văn c a th trư ng cơ quan ch qu n c p b , ngành, t nh thành ph tr c thu c Trung trong, t ch c oàn th Trung ương. - án thành l p doanh nghi p có ch c năng xu t khNu lao ng. - M c v n i u l và ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính có thNm quy n v ngu n và m c v n i u l ư c c p. 2. Trình t thNm nh:
  3. a. Ti p nh n h sơ: Phòng Th trư ng lao ng nh n h sơ (do doanh nghi p tr c ti p chuy n n ho c g i qua bưu i n). Phòng Th trư ng lao ng ki m tra v th t c, n u y thì c p phi u ti p nh n h sơ (theo m u) cho doanh nghi p. Trong trư ng h p h sơ không y ho c không h p l , Phòng Th trư ng lao ng ph i thông báo rõ cho doanh nghi p bi t hoàn ch nh h sơ. b. Trư ng h p doanh nghi p b sung h sơ cũng ph i ư c ăng ký vào s văn thư. Sau khi phòng Th trư ng lao ng ki m tra h sơ, n u úng quy nh thì coi ngày ó là ngày b t u ti p nh n h sơ. c. ThNm nh h sơ: Khi h sơ ã th t c theo phi u ti p nh n h sơ thì phòng Th trư ng lao ng g i phi u yêu c u thNm nh kèm theo h sơ cho phòng K ho ch - Tài chính xem xét kh năng tài chính c a doanh nghi p theo quy nh. Phòng K ho ch - Tài chính sau khi xem xét xong chuy n h sơ cho Thanh tra C c thNm nh v tư cách pháp nhân c a doanh nghi p và sau khi xem xét xong chuy n h sơ cho phòng ào t o - Giáo d c nh hư ng thNm nh v các i u ki n liên quan n công tác ào t o c a doanh nghi p. Th i gian xem xét h sơ t i m i phòng không quá hai ngày làm vi c và các phòng ph i ghi rõ ý ki n ng ý hay không ng ý v i lý do có liên quan vào phi u yêu c u thNm nh. Sau ó, h sơ ư c chuy n l i cho phòng Th trư ng lao ng. d. Phòng Th trư ng lao ng sau khi nh n l i h sơ và phi u yêu c u thNm nh c a các phòng, trong th i h n hai ngày làm vi c ph i xem xét h sơ và t ng h p ý ki n trình lãnh o C c trình B quy t nh vi c c p gi y phép cho doanh nghi p. Trư ng h p ý ki n c a các phòng chưa th ng nh t, phòng Th trư ng lao ng ch trì h p v i các phòng th ng nh t ý ki n cũng như d ki n t ch c thNm tra tr c ti p t i doanh nghi p, trình lãnh o C c quy t nh II. ĂNG KÝ TH C HI N H P NG 1. H sơ a. i v i doanh nghi p có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng: - ơn ngh ăng ký th c hi n h p ng (m t b n chính và m t b n sao photo). - B n sao h p ng và các văn b n kèm theo (n u có) có xác nh n sao y b n chính c a th trư ng doanh nghi p. N u là h p ng khung thì ph i có văn b n yêu c u nh n lao ng c a i tác theo t ng t và các văn b n kèm theo. b. i v i doanh nghi p không có gi y phép ho t ng chuyên doanh, ký ư c h p ng cung ng lao ng phù h p v i ngành ngh trong ăng ký kinh doanh và có lao ng áp ng yêu c u c a h p ng: - ơn ngh ăng ký th c hi n h p ng, có ý ki n ch p thu n c a th trư ng cơ quan ch qu n c a doanh nghi p. (B , ngành hay UBND t nh, thành ph ).
  4. - B n sao ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p có công ch ng Nhà nư c. - B n sao h p ng và các văn b n kèm theo (n u có) có xác nh n sao y b n chính c a th trư ng doanh nghi p. N u là h p ng khung thì ph i có văn b n yêu c u nh n lao ng c a i tác theo t ng t và các văn b n kèm theo. - Báo cáo tài chính và k t qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p c a năm li n k . c. i v i h p ng nh n th u, khoán công trình, liên doanh chia s n phNm nư c ngoài, u tư ra nư c ngoài (bao g m c doanh nghi p có gi y phép ho t ng hay không có gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng), thì ngoài các văn b n ã nêu trong i m b c a m c này; ph i có phương án nhân công có ý ki n phê duy t c a th trư ng cơ quan ch qu n tr c ti p c a doanh nghi p. 2. Trình t thNm nh h sơ: a. Khi doanh nghi p g i h sơ t i Phòng Th trư ng lao ng, n u h sơ h p l thì phòng Th trư ng lao ng c p cho doanh nghi p m t (01) Phi u ti p nh n h sơ ăng ký h p ng. b. Trong th i h n 03 ngày làm vi c i v i h sơ c a doanh nghi p có gi y phép ho t ng chuyên doanh và 07 ngày làm vi c i v i h sơ c a doanh nghi p không có gi y phép ho t ng chuyên doanh xu t khNu lao ng, Phòng Th trư ng lao ng ph i xem xét h sơ, t ng h p n i dung h p ng và lưu vào h sơ ăng ký th c hi n h p ng. Trong trư ng h p h p ng còn có nh ng i m c n xem xét, chưa cho phép th c hi n, Phòng Th trư ng lao ng báo cáo lãnh o C c b ng văn b n và d th o văn b n trình Lãnh o C c g i t i doanh nghi p thông báo lý do chưa cho phép th c hi n h p ng. Văn b n thông báo lý do chưa cho phép th c hi n h p ng cùng ư c g i cho C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an. c. i v i các h p ng ưa lao ng n các th trư ng m i, n các khu v c nh y c m hay i v i các ngành ngh có tính ch t ph c t p, Phòng Th trư ng lao ng có trách nhi m g i h sơ ăng ký h p ng t i các phòng Qu n lý lao ng, K ho ch - Tài chính và Thanh tra C c l y ý ki n tham kh o, ng th i t ng h p ý ki n c a các Phòng trình lãnh o C c xem xét, quy t nh. d. Hàng tu n, Phòng Th trư ng lao ng có trách nhi m t ng h p tình hình ăng ký th c hi n h p ng, báo cáo lãnh o C c ng th i g i t i các phòng Qu n lý lao ng, K ho ch - Tài chính, ào t o - Giáo d c nh hư ng, Thanh tra C c và Trung tâm Thông tin - Tư v n theo dõi, t ng h p. T ng h p tình hình ăng ký th c hi n h p ng cùng ư c g i cho C c Qu n lý xu t nh p c nh - B Công an. Quy trình này có hi u l c k t ngày 01 tháng 07 năm 2003. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh, C c Qu n lý lao ng ngoài nư c s xem xét thay i b sung cho phù h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản