Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
88
lượt xem
10
download

Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài về việc ban hành "Quy trình cấp giấy phép hoạt động và đăng ký hợp đồng đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2003/QĐ-CQLLĐNN của Cục quản lý lao động nước ngoài

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A  c ô c T R ¦ë N G  C ô C  Q U ¶ N   ý  L A O  § é N G  N G O µ I N íc  L S è  143/2003/Q§­C Q L L § N N  n g µ y   25 th¸ng 6 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  “ Q u y  tr× nh c Ê p  gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g  v µ  ® ¨n g   ý  h î p ® å n g   k ® a lao ® é n g  v µ  ch uyªn gia Vi Ö t  a m   N ® i lµ m  vi Ö c    íc n g o µ i”  ën C ô C  T R ¦ë N G  C ô C  Q U ¶ N  L ý  A O  § é N G  N G O µ I N ¦í C  L ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 29/2003/N§­   µy  CP n 31/03/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é     v  h v c c tæ  cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi;   X∙  ­ C¨n  Quy Õt  nh    cø  ®Þ 666/2003/Q§­BL§TBXH   µy  ng 30/05/2003  ña  é   cB tr ng  é   ë B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi quy  nh  v X∙    ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô,   v  quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  ôc  h   c c tæ  c C Qu¶n  ýlao®éng  µiníc; l    ngo   X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c c¸c «ng  ëng  Tr phßng    Tæ chøc  bé, Trëng  c¸n    phßng   ThÞ   êng    ng, tr lao®é Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  ×nh  Êp  Êy  tr c gi phÐp  ¹t®éng  µ  ¨ng  ý  îp  ng  a    ng  µ  ho   v® k h ®å ® lao ®é v chuyªn gia ViÖt Nam        ®i  µm  Öc    ícngoµi”t¹ Côc  l vi ë n      i Qu¶n  ýlao®éng  µiníc. l    ngo   §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ®Þ n c hi l   t   01/07/2003,thay     thÕ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 09/2000/Q§­CQLL§NN   µy  ng 16/02/2000  ña  ôc  ëng  cC tr Côc Qu¶n  ýlao®éng  íi ícngoµi. l    v    n   §i Ò u 3:  C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  ôc, 'Tr ng  C   ë phßng    Tæ chøc    c¸n bé,Trëng    phßng  Þ   êng    ng  µ  ñ  ëng    n  Þ  ªnquan  Þu  Th tr lao ®é v Th tr c¸c®¬ v li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q U Y   ×NH TR C Ê P   Ê Y  P H Ð P  H O ¹ T  § é N G  V µ  §¡N G  K ý  H î P  å N g  ®¦ A  L A O   é N G  V µ   GI § § C H U Y £ N  GI A  VI Ö T  N A m  §I L µ M   Ö C     íc N G O µ I VI ën (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 143/2003/Q§­CQLL§NN   ngµy 25/6/2003 cña  ôc  ëng  ôc    C tr C Qu¶n  ýlao®éng  µiníc) l    ngo   I. Ê P  GI Ê Y  P H Ð P  H O ¹ T  § é N G  X U Ê T  K H È U  L A O  § é N G    C 1.Hå   ¬.   s  a.Hå   ¬    Þ  Êp  Êy phÐp  ¹t®éng    s ®Ò ngh c gi   ho   chuyªn doanh:     ­ §¬n    Þ  Êp  Êy  Ðp  ã    Ën  ña  ñ tr ng  ¬    ®Ò ngh c gi ph c x¸c nh c th   ë c quan  Êp  c bé,ngµnh,®Þa  ¬ng      ph hoÆc   chøc  oµn  Ó  tæ  ® th Trung  ng. ¬ ­ Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh  doanh (b¶n  sao)cã    chøc  n¨ng  ¹t®éng  a    ng  i  µm  Öc  ã  êih¹n ë  ícngoµi. ho   ® lao®é ® l vi c th     n   ­  Ën  Lu chøng kinh  Õ  Ò   Öc  a  êi lao  ng  i  µm  Öc    íc t v vi ® ng   ®é ®l vi ë n   ngoµi.   ­  ¬   Õu  ý lÞch  ña  êi l∙nh ®¹o  Sy l  c ng     doanh nghiÖp  µ  v danh s¸ch  Ých tr   ngang c¸n  é  ña  b c doanh  nghiÖp  ùc tiÕp  ùc  Ön  Öm   ô  a  êi lao tr   th hi nhi v ® ng     ®éng  i  µm  Öc    ícngoµi. ® l vi ë n   ­ B¶n    Ën  èn  ¹  êi®iÓ m     Êp  Êy  Ðp  ña  ¬  x¸c nh v t ith   xin c gi ph c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy ­ B¸o c¸o  µichÝnh  µ  Õt  t  v k qu¶  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ña  c n¨m  Òn kÒ li   ­ Tµi liÖu chøng       minh kh¶  n¨ng  khaith¸c, ý  Õt  îp ®ång  µ  ùc hiÖn     k h  k v th   viÖc  a  êilao®éng  i  µm  Öc    ícngoµi(nÕu  ã). ® ng     ® l vi ë n     c b. Hå   ¬    Þ      s ®Ò ngh bæ sung chøc n¨ng  Êt khÈu    ng  xu   lao ®é cho doanh  nghiÖp: Ngoµinh÷ng      v¨n b¶n  ë  Çn    nªu  ph a, ph¶icã    c«ng      Þ    v¨n ®Ò ngh bæ sung  chøc n¨ng  Êt khÈu    ng  xu   lao ®é cho doanh nghiÖp  ña  ñ tr ng  ¬  c th   ë c quan  ñ ch qu¶n  Êp  é,ngµnh,tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng,tæ  c b    v th ph tr     ¬   chøc  oµn  ® thÓ  Trung  ng. ¬ c.Hå   ¬    Þ    s ®Ò ngh tho¶ thuËn  µnh  Ëp doanh    th l  nghiÖp: ­ C«ng    ña  ñ tr ng  ¬    v¨n c th   ë c quan  ñ  ch qu¶n  Êp  é, ngµnh, tØnh  µnh  c b    th phè  ùcthuéc Trung  tr     trong,tæ    chøc  oµn  Ó  ® th Trung  ng. ¬  ­§ Ò     µnh  Ëp doanh    ¸n th l  nghiÖp  ã  c chøc  n¨ng  ÊtkhÈu    ng. xu   lao®é   ­ Møc   èn  iÒu  Ö  µ    Õn    v® l v ý ki b»ng v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  ã  t  c thÈm  Òn  Ò   ån  µ  quy v ngu v møc  èn  iÒu  Ö  îccÊp.  v® l®     2.Tr×nh  ùthÈm  nh:   t  ®Þ   a. TiÕp  Ën  å  ¬: Phßng  Þ   êng    ng  Ën  å  ¬    nh h s   Th tr lao ®é nh h s (do  doanh  nghiÖp  ùctiÕp chuyÓn  n   tr     ®Õ hoÆc   öiqua  u  iÖn).Phßng  Þ   êng    g  b®   Th tr lao
  3. 3 ®éng  Óm    Ò   ñ tôc,n Õu  y    × cÊp  Õu  Õp nhËn  å  ¬  ki trav th     ®Ç ®ñ th   phi ti   h s (theo  m É u)  cho doanh  nghiÖp. Trong  êng  îp hå  ¬  tr h   s kh«ng  y    ®Ç ®ñ hoÆc  kh«ng  îp lÖ,Phßng  Þ   ­ h   Th tr êng    ng  lao ®é ph¶ith«ng    b¸o  â  r cho doanh nghiÖp  Õt ®Ó   µn  bi   ho chØnh  å  h s¬. b. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp    bæ sung  å  ¬  òng  hsc ph¶i® îc ®¨ng  ý  µo     kv sæ     .Sau    v¨n th  khiphßng  Þ   êng    ng  Óm    å  ¬,n Õu  ng    Th tr lao ®é ki trah s   ®ó quy ®Þnh  × coingµy    µngµy  ¾t  u   Õp nhËn  å  ¬. th     ®ã l   b ®Ç ti   hs c.ThÈ m   nh  å  ¬:Khi hå  ¬  ∙    ñ tôc theo  Õu  Õp nhËn  å    ®Þ h s     s ® ®ñ th     phi ti   h s¬  × phßng  Þ   êng    ng  öiphiÕu    Çu  Èm  nh  Ìm  th   Th tr lao ®é g   yªu c th ®Þ k theo  å  h s¬  cho  phßng  Õ   ¹ch  Tµi chÝnh    K ho ­    ®Ó xem   Ðt  x kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp theo quy  nh.  ®Þ Phßng  Õ   ¹ch ­ Tµi chÝnh  K ho       sau    khixem   Ðt x  xong  chuyÓn  å  ¬  h s cho  Thanh    ôc    Èm  nh  Ò    traC ®Ó th ®Þ v tc¸ch ph¸p  ©n    nh cña  doanh  nghiÖp  µ  v sau    khixem   Ðt xong  x  chuyÓn  å  ¬  h s cho  phßng  µo  ¹o § t  ­ Gi¸o dôc  nh  íng ®Ó   Èm  nh  Ò     iÒu  Ön  ªnquan  n       ®Þ h  th ®Þ v c¸c ® ki li   ®Õ c«ng  t¸c®µo  ¹ocña    t  doanh  nghiÖp.Thêigian xem   Ðt hå  ¬  ¹  çi        x   s ti m phßng  kh«ng  qu¸    µy  µm  Öc  µ    hai ng l vi v c¸c phßng  ph¶i ghi râ    Õn  ng        ý ki ®å ý hay kh«ng  ®ång    íilýdo  ã  ªnquan  µo  Õu  cÇu  Èm  nh.  ý v     c li   v phi yªu  th ®Þ Sau  ,  å  ¬  ®ã h s ® îcchuyÓn  ¹cho    l  i phßng  Þ   êng    ng. Th tr lao®é d. Phßng  Þ   êng    ng    Th tr lao ®é sau    Ën  ¹ hå  ¬  µ  Õu  khinh l i s v phi yªu  Çu    c thÈm  nh  ña    ®Þ c c¸c phßng,trong thêih¹n    µy  µm  Öc        haing l vi ph¶ixem   Ðt hå    x  s¬  µ  v tæng  îp ý  Õn  ×nh l∙nh®¹o  ôc    ×nh Bé   Õt  nh  Öc  Êp  h   ki tr     C ®Ó tr   quy ®Þ vi c giÊy phÐp    cho  doanh nghiÖp. Trêng  äp    Õn  ña    h ý ki c c¸c phßng  a  èng  Êt,phßng  Þ   êng    ch th nh   Th tr lao ®éng  ñ  × häp  íic¸c phßng    èng  Êt    Õn  òng    ù  Õn    ch tr   v    ®Ó th nh ý ki c nh d ki tæ chøc  Èm    ùctiÕp t¹ doanh  th tratr     i nghiÖp,tr×nh l∙nh®¹o  ôc  Õt ®Þnh      C quy   II.  §¡N G  K ý  T H ù C  HI Ö N  H î P § å N G 1.Hå   ¬   s a.§èivíi      doanh  nghiÖp  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng: c gi   ho   xu   lao®é ­ §¬n    Þ  ¨ng  ý  ùc hiÖn  îp ®ång  ét b¶n  Ýnh  µ  ét      ®Ò ngh ® k th   h  (m   ch v m b¶n sao  photo). ­ B¶n    sao  îp ®ång  µ      h  v c¸cv¨n b¶n  Ìm  k theo  Õu  ã)cã    Ën  (n c   x¸c nh sao    y b¶n  Ýnh  ña  ñ tr ng  ch c th   ë doanh  nghiÖp.  N Õ u   µhîp ®ång  l    khung  × ph¶icã    th     v¨n b¶n    Çu  Ën    ng  ña  yªu c nh lao ®é c ®èi t¸ctheo tõng ®îtvµ               c¸cv¨n b¶n  Ìm  k theo.   b. §èi víidoanh       nghiÖp kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   chuyªn  doanh,  ký  îc hîp  ng  ®  ®å cung øng    ng  ï hîp  íingµnh  lao ®é ph   v  nghÒ  trong  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  µ  ã    ng  ¸p    v c lao®é ® øng    Çu  ña  îp ®ång: yªu c c h   ­ §¬n    Þ  ¨ng  ý  ùc hiÖn  îp ®ång, cã    Õn  Êp  Ën  ña    ®Ò ngh ® k th   h    ý ki ch thu c thñ tr ng  ¬    ë c quan  ñ  ch qu¶n  ña  c doanh nghiÖp.(Bé,ngµnh      hay UBND  tØnh,  thµnh  è). ph
  4. 4 ­ B¶n    sao  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ã  c c«ng  chøng  µ   ­ Nh n íc.   ­ B¶n    sao  îp ®ång  µ      h  v c¸cv¨n b¶n  Ìm  k theo  Õu  ã)cã    Ën  (n c   x¸c nh sao    y b¶n  Ýnh  ña  ñ tr ng  ch c th   ë doanh  nghiÖp.N Õ u   µ hîp ®ång    l    khung  ×  th ph¶icã    v¨n b¶n  cÇu  Ën    ng  ña  i t¸ctheo  õng  tvµ        yªu  nh lao ®é c ®è     t ®î   c¸c v¨n b¶n  Ìm  k theo. ­ B¸o c¸o  µichÝnh  µ  Õt  t  v k qu¶  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ña  c n¨m  Òn kÒ. li   c. §èi víihîp  ng  Ën  Çu, kho¸n       ®å nh th   c«ng  ×nh,li   tr   ªndoanh chia s¶n    phÈ m     íc ngoµi,®Ç u    ra  íc ngoµi (bao  å m   doanh  ën     t n    g c¶  nghiÖp  ã  Êy c gi   phÐp  ¹t®éng  ho   hay  kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  ÊtkhÈu    ng),th×  c gi   ho   xu   lao ®é   ngoµic¸c v¨n b¶n  ∙      ® nªu  trong ®iÓ m   cña  ôc  µy;ph¶icã  ¬ng    ©n    b  m n    ph ¸n nh c«ng  ã    Õn  c ý ki phª  duyÖt  ña  ñ  ëng  ¬  c th tr c quan  ñ ch qu¶n  ùc tiÕp  ña  tr   c doanh  nghiÖp. 2.Tr×nh  ùthÈm  nh  å  ¬:   t  ®Þ hs  a.Khidoanh     nghiÖp  öihå  ¬  ¹ Phßng  Þ   êng    ng, n Õu  å  ¬  g   s t  i Th tr lao®é   hs hîp lÖ  × phßng  Þ   êng    ng  Êp    th   Th tr lao ®é c cho  doanh nghiÖp  ét  m (01)PhiÕu    tiÕp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång.   hs® kh  b. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  i  íihå  ¬  ña    th   03  l vi ®è v   s c doanh  nghiÖp  ã  c giÊy  Ðp  ¹t®éng  ph ho   chuyªn  doanh  µ  ngµy  µm  Öc  i  íihå  ¬  ña  v 07  l vi ®è v   s c doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   chuyªn doanh  Êt khÈu    xu   lao ®éng, Phßng  Þ   êng    ng    Th tr lao ®é ph¶ixem   Ðt hå  ¬,tæng  îp néidung  îp   x  s  h    h  ®ång  µ u  µo  å  ¬  ¨ng  ý  ùc hiÖn  îp ®ång. Trong  êng  îp hîp ®ång  v lv h s ® k th   h    tr h    cßn  ã  ÷ng  iÓ m   Çn  c nh ® c xem   Ðt,cha  x  cho  Ðp  ùc hiÖn,Phßng  Þ   êng  ph th     Th tr lao ®éng    b¸o c¸o    o  ôc  l∙nh ®¹ C b»ng v¨n b¶n  µ  ù  v d th¶o  v¨n b¶n  ×nh  tr L∙nh  ®¹o  ôc  öi tí doanh  C g  i   nghiÖp  th«ng b¸o  ý do  a  l   ch cho  Ðp  ùc  Ön  îp ph th hi h   ®ång. V¨n    b¶n th«ng  lýdo  a  b¸o    ch cho  Ðp  ùc hiÖn  îp ®ång  ïng ® îcgöi ph th   h  c    cho  ôc  C Qu¶n  ýxuÊtnhËp  l    c¶nh   é  ­B C«ng  an. c.§èivíi   îp ®ång  a    ng  n     Þ  êng  íi,®Õ n            h  c¸c ® lao ®é ®Õ c¸c th tr m  c¸c khu vùc  ¹y c¶m   nh   hay  i víi   µnh  Ò   ã  Ýnh  Êt phøc  ¹p,Phßng  Þ   ®è     ng c¸c ngh c t ch   t  Th tr ng    ng  ã  ê lao®é c tr¸chnhiÖm  öihå  ¬  ¨ng  ý  îp ®ång  íc¸cphßng    g  s® kh  t    i Qu¶n  lý lao ®éng,  Õ   ¹ch    µi chÝnh  µ     K ho ­T   v Thanh    ôc    Êy    Õn  tra C ®Ó l ý ki tham   kh¶o,®ång  êitæng  îp ý  Õn  ña      th   h   ki c c¸c Phßng  ×nh l∙nh®¹o  ôc  tr     C xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh.   d. Hµng  Çn,Phßng  Þ   êng    ng  ã    tu   Th tr lao ®é c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp t×nh  h  h×nh  ¨ng  ý  ùc hiÖn  îp  ng, b¸o      o  ôc  ng  êigöití c¸c ® k th   h ®å   c¸o l∙nh®¹ C ®å th         i phßng  Qu¶n  ýlao ®éng, K Õ   ¹ch ­ Tµi chÝnh,   µo  ¹o­ Gi¸o dôc  nh  ­ l      ho        § t       ®Þ h íng,Thanh    ôc  µ    traC v Trung  ©m   t Th«ng        Ên    tin­ T v ®Ó theo  âi,tæng  îp. d  h  Tæng  îp t×nh  ×nh  ¨ng  ý  ùc hiÖn  îp ®ång  ïng ® îcgöicho  ôc  h  h ® k th   h  c    C Qu¶n  lýxuÊtnhËp      c¶nh   é  ­B C«ng  an. Quy  ×nh nµy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  th¸ng 07  tr   c hi l   t   01    n¨m  2003.Trong      qu¸ tr×nh tæ    chøc  ùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c     th     cv   ph¸tsinh,Côc    Qu¶n  ýlao ®éng  l    ngoµinícsÏxem   Ðt ®Ó        x   thay ® æi      bæ sung  cho  ïhîp. ph    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản