Quyết định 1432/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 1432/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1432/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên Ban soạn thảo dự án Luật Thủ đô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1432/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1432/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C B SUNG THÀNH VIÊN BAN SO N TH O D ÁN LU T TH Ô TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh quy t s 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII, kỳ h p th 5 v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007- 2011); Căn c Ngh quy t s 795/2009/UBTVQH12 ngày 06 tháng 7 năm 2009 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2010 và b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011); Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. B sung Thành viên là các ông có tên sau ây vào Ban so n th o d án Lu t Th ô ư c thành l p theo Quy t nh s 1102/Q -TTg ngày 23/7/2009 c a Th tư ng Chính ph : 1. Nguy n Khánh Toàn, Th trư ng thư ng tr c B Công an – Thành viên; 2. Ph m Minh Huân, Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i – Thành viên; i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng các B : Tư pháp, Công an, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Ch t ch y ban nhân dân Thành ph Hà N i và các ông có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ;
  2. - Các B : Tư pháp, Công an, Lao ng – Thương binh và Xã h i; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, PCN Ki u ình Th ; - UBND TP Hà N i; - Lưu: Văn thư, PL (3b).
Đồng bộ tài khoản