Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 144 /2000/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ chÕ ®é phô cÊp phôc vô Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 207/1999/Q§-TTg ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1999 vÒ viÖc ban hµnh kÕ ho¹ch thùc hiÖn NghÞ quyÕt lÇn thø 7 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (kho¸ VIII); Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. C¸n bé, c«ng chøc ®îc bÇu cö vµo c¸c chøc vô hoÆc ®îc bæ nhiÖm gi÷ c¸c chøc vô l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan Nhµ n íc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi vµ Chuyªn gia cao cÊp ® îc hëng chÕ ®é phô cÊp phôc vô quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy gåm: 1. Uû viªn Uû ban Thêng vô Quèc héi; Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi; Chñ nhiÖm Uû ban cña Quèc héi; Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi; Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch níc. 2. Trëng ban cña §¶ng ë Trung ¬ng; Ch¸nh V¨n phßng Trung ¬ng; Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh. 3. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ Quèc gia, Gi¸m ®èc Trung t©m Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n Quèc gia. 4. Tæng Th ký Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, Chñ tÞch Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Chñ tÞch Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam, Chñ tÞch Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, BÝ th thø nhÊt Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. 5. Tæng Biªn tËp B¸o Nh©n d©n, Tæng Biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n. 6. BÝ th c¸c tØnh, Thµnh ñy trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. 7. Phã Trëng ban cña §¶ng ë Trung ¬ng; Phã V¨n phßng Trung ¬ng, Phã Chñ nhiÖm ñy ban KiÓm tra Trung ¬ng; ñy viªn ñy ban KiÓm tra Trung - ¬ng; Phã Gi¸m ®èc Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh; Phã Tæng Biªn tËp B¸o Nh©n d©n; Phã Tæng Biªn tËp T¹p chÝ Céng s¶n; Gi¸m ®èc Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia; BÝ th §¶ng ñy khèi c¬ quan Trung ¬ng.
  2. 2 8. Phã Chñ tÞch Héi ®ång D©n téc cña Quèc héi, Phã Chñ nhiÖm c¸c Uû ban cña Quèc héi, Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Chñ tÞch n íc; Phã Chñ nhiÖm V¨n phßng Quèc héi, Phã Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, Phã ViÖn trëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao. 9. Thø trëng vµ cÊp phã cña c¬ quan ngang Bé; Thñ tr ëng c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. 10. Uû viªn §oµn Chñ tÞch, ñy viªn Ban Thêng trùc Uû ban Trung ¬ng MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam; Phã Chñ tÞch c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ë Trung ¬ng (Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam); BÝ th Thêng trùc Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. 11. Phã BÝ th c¸c tØnh, Thµnh ñy trùc thuéc Trung ¬ng; Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 12. Ngêi ®îc quyÕt ®Þnh hëng b¶ng l¬ng Chuyªn gia cao cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. Møc phô cÊp phôc vô ®îc quy ®Þnh nh sau: 1. Møc 300.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i c¸c kho¶n tõ 1 ®Õn 6 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy vµ Chuyªn gia cao cÊp bËc 3 (hÖ sè møc l¬ng 8,5). 2. Møc 150.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng nªu t¹i c¸c kho¶n tõ 7 ®Õn 11 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy vµ Chuyªn gia cao cÊp bËc 1, 2 (hÖ sè møc l¬ng 7,5 vµ 8,0). Trêng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô th× h ëng møc phô cÊp phôc vô theo chøc vô cao nhÊt. §iÒu 3. 1. Khi c¸n bé, c«ng chøc ®îc ®iÒu ®éng, thuyªn chuyÓn tõ vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô cao ®Õn vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô thÊp th× ® îc b¶o lu møc phô cÊp phôc vô cò theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. Khi nghØ hu, tõ trÇn hoÆc th«i gi÷ chøc vô quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy th× th«i hëng phô cÊp phôc vô. Phô cÊp phôc vô ®îc thanh to¸n ®Þnh kú hµng th¸ng. Nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp phôc vô ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý ®èi tîng. §iÒu 4. Bé trëng Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Bé trëng Bé Quèc phßng, Bé trëng Bé C«ng an c¨n cø quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh chÕ ®é phô cÊp phôc vô ¸p dông trong lÜnh vùc quèc phßng, an ninh.
  3. 3 § iÒu 5. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001; nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản