Quyết định 1447/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định 1447/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1447/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1447/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1447/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH XÂY D NG VÙNG NAM THANH B C NGH N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN SAU NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh quy ho ch xây d ng vùng Nam Thanh B c Ngh n năm 2025 và t m nhìn sau năm 2025 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Ph m vi nghiên c u Vùng Nam Thanh B c Ngh bao g m toàn b ranh gi i hành chính các huy n: Tĩnh Gia, Nông C ng, Như Thanh, Như Xuân c a t nh Thanh Hóa; các huy n: Quỳnh Lưu, Nghĩa àn và th xã Thái Hòa c a t nh Ngh An. Di n tích t nhiên c a c vùng là 3.413,4 km2. 2. Tính ch t - Là vùng kinh t t ng h p óng vai trò ng l c c a khu v c B c Trung B v i các ngành kinh t ch o g n li n v i kinh t bi n như: công nghi p l c hóa d u, v t li u xây d ng, c ng nư c sâu, d ch v du l ch, phát tri n nông lâm ngư nghi p, có vai trò quan tr ng v an ninh, qu c phòng; - Là u m i giao thương, trung chuy n hàng hóa và d ch v thương m i du l ch c a vùng B c Trung B và qu c gia, k t n i hi u qu v i các th trư ng qu c t lân c n; - Là vùng có vư n qu c gia và khu v c a d ng sinh h c c n ư c b o t n; h th ng các h ch c cung c p nư c cho s n xu t nông lâm ngư nghi p và nư c sinh ho t cho dân cư và cho các khu v c phát tri n công nghi p và d ch v c n ư c b o v ; - Là vùng có ti m năng phát tri n du l ch sinh thái, c nh quan, ngh dư ng c p qu c gia, qu c t g n li n v i các c nh quan thiên nhiên và các di tích l ch s văn hóa.
  2. 3. Các d báo phát tri n vùng - D báo dân s toàn vùng năm 2015 kho ng 1,382 tri u ngư i; năm 2025 kho ng 1,781 tri u ngư i. - D báo lao ng toàn vùng năm 2015 kho ng 690.000 ngư i; năm 2025: 818.000 ngư i; - Dân s ô th năm 2015 kho ng 384.400 ngư i; năm 2025 kho ng 851.000 ngư i; -T l ô th hóa năm 2015: kho ng 34%; năm 2025: kho ng 53%. - Quy mô t xây d ng ô th năm 2015 kho ng 10.820 ha, năm 2025 kho ng 21.300 ha. -M t ô th d báo năm 2015 là 5,6 ô th /1000 km2, năm 2025 là 6,5 ô th /1000 km2. 4. T m nhìn sau năm 2025 Vùng Nam Thanh – B c Ngh s là m t vùng kinh t quan tr ng t m qu c gia và qu c t , có v th nh hư ng c bi t v i Vùng Kinh t tr ng i m B c B , Trung B và các nư c trong khu v c, là m t vùng tr ng i m c a chi n lư c bi n Vi t Nam. Vùng Nam Thanh – B c Ngh s là khu v c phát tri n năng ng, có môi trư ng u tư thu n l i, kh năng c nh tranh cao trong khu v c. 5. nh hư ng phát tri n không gian a) Các tr c không gian phát tri n chính: - Các tr c phát tri n theo hư ng B c Nam bao g m: Qu c l 1A, ư ng s t B c Nam, tuy n ư ng Duyên h i n i li n các t nh ven bi n B c Trung B và B c B , ư ng s t và ư ng b cao t c B c Nam, ư ng H Chí Minh. - Các tr c phát tri n theo hư ng ông Tây bao g m: + Tr c ông Tây Nam Thanh 1 (qu c l 45): n i k t các ô th : Yên Thái, th tr n Nông C ng, B n Sung, Yên Cát n i v i qu c l 48 t i ng M i - Qu Phong – Ngh An. + T nh l 512: Tân Dân – c u Tr p – Nông C ng. + Xây d ng tuy n m i t th tr n B n Sung i Xuân Phúc – Phúc ư ng và n i v i ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành t i Thanh Quang. + Tr c ông Tây Nam Thanh 2 ( ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành): n i k t các ô th Nghi Sơn – Thanh Tân – Bãi Trành.
  3. + Tr c ông Tây trung tâm vùng: Nghi Sơn – Nghĩa Bình – Thái Hòa. + Tr c B c Ngh 1: n i k t các ô th ông H i – Hoàng Mai – Nghĩa Bình – Thái Hòa. + Tr c B c Ngh 2 (t nh l 537): n i k t C u Giát – Tu n – Nghĩa Bình – Thái Hòa. b) Phân vùng t ch c không gian và nh hư ng phát tri n h th ng ô th : - Vùng kinh t ng b ng ven bi n: bao g m các huy n Tĩnh Gia, Nông C ng và Quỳnh Lưu, l y Khu kinh t Nghi Sơn và khu ô th - công nghi p Hoàng Mai làm trung tâm và ng l c phát tri n v i các ngành kinh t chính là c ng nư c sâu, công nghi p l c hóa d u, cơ khí ch t o, v t li u xây d ng, gang thép, nhi t i n, ch bi n th y h i s n, ngư nghi p, nông nghi p áp d ng công ngh sinh h c …; - Vùng kinh t trung du mi n núi: bao g m các huy n Như Thanh, Như Xuân, Nghĩa àn và th xã Thái Hòa. Trung tâm và c c tăng trư ng c a khu v c này là các ô th Bãi Trành và Thái Hòa. Các ngành kinh t ch o là khai khoáng luy n kim, ch bi n nông lâm s n, d ch v du l ch … c bi t quan tâm ki m soát có hi u qu công tác khai thác tài nguyên khoáng s n. c) Phát tri n h th ng dân cư, ô th và d ch v h t ng xã h i: - T ch c m ng lư i ô th : D báo n năm 2025 s hình thành 22 ô th v i t ng dân s kho ng 851.000 ngư i chi m 53% dân s toàn vùng. H th ng ô th ng l c c a vùng g m hai thành ph và hai th xã: + Thành ph Nghi Sơn: ô th lo i II v i dân s n năm 2025 là 400.000 ngư i v i di n tích t xây d ng ô th kho ng 15.000 ha, là ô th ng l c trung tâm vùng v i tính ch t ch y u là công nghi p – thương m i d ch v - du l ch; + Thành ph Thái Hòa: ô th lo i III v i dân s n năm 2025 là 100.000 ngư i, quy mô t xây d ng ô th kho ng 2.000 ha, là ô th ng l c c a vùng, tính ch t ô th là công nghi p – thương m i d ch v - du l ch; + Th xã Hoàng Mai: ô th lo i III v i dân s n năm 2025 là 100.000 ngư i v i di n tích t xây d ng ô th kho ng 2.000 ha, là ô th ng l c c a vùng, tính ch t ô th là công nghi p – thương m i, d ch v - du l ch; + Th xã Bãi Trành: ô th lo i IV v i dân s n năm 2025 là 50.000 ngư i, quy mô t xây d ng ô th kho ng 1.000 ha, là ô th ng l c c a vùng Nam Thanh – B c Ngh , tính ch t ô th là công nghi p – thương m i, d ch v - du l ch; H th ng ô th v tinh d ki n phát tri n n năm 2025 t i các huy n trong vùng bao g m:
  4. + Các ô th lo i IV: ô th B n Sung (huy n Như Thanh), ô th C u Giát (huy n Quỳnh Lưu) là các ô th có quy mô dân s kho ng 30.000 ngư i v i di n tích t xây d ng ô th kho ng 450 ha, tính ch t là ô th huy n l trung tâm hành chính – thương m i d ch v c a các huy n trong khu v c; + Các ô th lo i V: th tr n Nông C ng, Yên Thái, Yên M , Trư ng Sơn (huy n Nông C ng); Yên Cát, Thư ng Ninh, Hóa Quỳ, Xuân Quỳ (huy n Như Xuân), Thanh Tân (huy n Như Thanh); H i Ninh, Tân Dân (huy n Tĩnh Gia), Tu n, Ngò (huy n Quỳnh Lưu); Nghĩa Bình, Nghĩa Sơn, Nghĩa Long (huy n Nghĩa àn). Các th tr n này ư c phát tri n như các ô th v tinh h tr n m trong vùng nh hư ng và có tác ng tương h v i các ô th trung tâm ng l c c a vùng. D ki n quy mô dân s m i ô th kho ng 5.000 ¸ 10.000 ngư i, di n tích t xây d ng ô th kho ng 100 ¸ 200 ha. - nh hư ng phát tri n h th ng các i m dân cư nông thôn: + H th ng các i m dân cư nông thôn ư c b trí trên cơ s các nh hư ng v t ch c s n xu t và phát tri n kinh t toàn vùng cũng như hi n tr ng phân b dân cư. + a i m xây d ng các i m dân cư nông thôn ph i thu n ti n trong k t n i giao thông v i các tuy n ư ng liên xã, liên vùng phù h p t p quán sinh ho t và s n xu t, áp ng yêu c u sinh s ng và s n xu t c a ngư i dân theo B Tiêu chí nông thôn m i ư c quy nh t i Quy t nh s 491/Q -TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . - T ch c không gian công nghi p: + Khu công nghi p thu c Khu kinh t Nghi Sơn là tr ng tâm phát tri n công nghi p c a vùng v i c ng nư c sâu Nghi Sơn – Hòn Mê; các lo i hình công nghi p chính là l c hóa d u, s n xu t v t li u xây d ng, luy n kim, cơ khí ch t o, nhi t i n…; + Khu v c công nghi p Hoàng Mai: t p trung phát tri n các ngành công nghi p v t li u, luy n kim, cơ khí…; + Khu v c công nghi p Tây Nam Thanh Hóa: phát tri n công nghi p a ngành bao g m: khai khoáng, luy n kim, ch bi n nông lâm s n…; + Khu v c công nghi p B c Ngh : phát tri n công nghi p a ngành: ch bi n nông lâm s n, công nghi p i n t … - T ch c h th ng du l ch vùng: + Hình thành các vùng b o v c nh quan g n li n v i các khu v c b o t n sinh thái t nhiên v i tr ng tâm là vư n qu c gia B n En, các ngu n nư c và h th ng các h l n như h Sông M c, h Yên M , h Hao Hao, h Sông Sào, h V c M u, h Sông L i… T ch c các tuy n du l ch k t n i các trung tâm du l ch ngh dư ng v i các khu b o t n sinh thái, các i m di tích l ch s , văn hóa c a vùng và qu c gia. Hình thành hai lo i hình du l ch g n li n v i hai vùng du l ch l n:
  5. . Vùng du l ch bi n o t H i Ninh, Tân Dân, H i Hòa, Hòn Mê – Tĩnh Gia n Quỳnh L p, bi n Quỳnh – Quỳnh Lưu s phát tri n các khu du l ch cao c p k t h p ngh dư ng v i d ch v gi i trí casino, l n bi n, tham quan sinh thái bi n..; . Vùng du l ch sinh thái h r ng: phát tri n các trung tâm ngh dư ng v i các tuy n du l ch tham quan r ng qu c gia, th thao m t nư c g n v i các h l n c a vùng. - T ch c h th ng h t ng xã h i: + T i các ô th trung tâm vùng như Nghi Sơn, Thái Hòa s b trí các trư ng i h c, cao ng d y ngh áp ng nhu c u phát tri n công nghi p và d ch v t i ch ; + Phát tri n h th ng b nh vi n c p vùng t i các ô th h t nhân như Nghi Sơn, Hoàng Mai, Thái Hòa, Chu i (huy n Nông C ng)… Các trung tâm y t t i các th tr n v tinh ph c v chăm sóc y t cho dân cư khu v c lân c n…; + Phát tri n h th ng công trình văn hóa th d c th thao trong toàn vùng. T i các ô th trung tâm vùng ưu tiên u tư xây d ng các công trình văn hóa th thao c p vùng theo tiêu chuNn qu c gia; + Hình thành các trung tâm thương m i và d ch v l n ven bi n t i Nghi Sơn, C u Giát; các trung tâm thương m i ph c v khu v c mi n tây t i Yên Cát – Như Xuân, Thái Hòa – Nghĩa Bình. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t vùng (di n r ng) a) ChuNn b k thu t: - Xây d ng c i t o h th ng các h u ngu n cung c p nư c cho dân cư và các ho t ng s n xu t, c t lũ vào mùa mưa. Xây d ng các ê ngăn m n k t h p cho lũ tràn qua t i m t s sông thu c các huy n Tĩnh Gia và Quỳnh Lưu. Khơi thông dòng ch y m b o thoát lũ cho h th ng các sông trong vùng; - T i nh ng khu v c có d c l n, gi i pháp chính là san l p c c b cho t ng h ng m c công trình, t ng khu v c xây d ng có tính ch t c bi t, b o m vi c cân b ng ào p. Các khu v c có d c l n thì không san n n, gi nguyên a hình t nhiên tránh s t l ; - Các vùng t th p, trũng, tương i b ng ph ng, c n xác nh cao san n n cho t ng ô th , i m dân cư v i m c tiêu b o m không b ng p úng, ng p lũ, thu n ti n giao thông và tiêu thoát nư c mưa. Các v trí d c b sông có nguy cơ b xói l cao: có gi i pháp v k t c u công trình kè á phù h p. Không xây d ng công trình t i nh ng khu v c ch u nh hư ng c a lũ l t và tri u dâng. Tr ng r ng phòng h gi t và ch ng bão ven bi n. b) Giao thông: - ư ng b : + H th ng tr c ư ng theo hư ng B c Nam:
  6. Các tuy n giao thông qu c gia: ư ng H Chí Minh o n i qua vùng quy ho ch có t ng chi u dài kho ng 79,8 km, d ki n nâng c p thành ư ng cao t c lo i ư ng c p I ng b ng, v i v n t c thi t k 80 ¸ 100km/h. ư ng ven bi n ch y d c t H i Châu – Nghi Sơn – Hoàng Mai – Bi n Quỳnh – Ngò có chi u dài kho ng 65 km ư ng c p II. ư ng qu c l 1A v i t ng chi u dài i qua vùng kho ng 68 km d ki n nâng c p thành ư ng c p I ng b ng. ư ng b cao t c B c Nam v i chi u dài qua vùng kho ng 75 km s là ư ng c p I. + H th ng tr c ư ng chính theo hư ng ông Tây: . Tr c ông Tây Nam Thanh 1 ư c nâng c p t qu c l 45 hi n h u thành ư ng c p III. M tuy n m i t Yên Cát n i v i qu c l 48 t i ng M i, chi u dài tuy n kho ng 56 km, ư ng c p IV; . Nâng c p t nh l 512 thành ư ng c p III, i u ch nh n n tuy n; . Xây d ng tuy n ư ng m i t th tr n Như Thanh i Xuân Phúc – Phúc ư ng n i v i ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành t i Thanh Quang v i chi u dài tuy n 22 km, ư ng c p IV v i 2 làn xe; . Nâng c p tr c ông Tây Nam Thanh 2 là ư ng Nghi Sơn – Bãi Trành v i chi u dài 50 km, ư ng c p III; . Tr c ông Tây – Nghi Sơn – Nghĩa Bình – Thái Hòa v i chi u dài tuy n kho ng 50 km ư ng c p III; . Tr c ư ng Thái Hòa – ông H i có chi u dài kho ng 45 km ư ng c p III v i 2 làn xe; . Các tuy n giao thông vùng: nâng c p các tuy n giao thông t nh l (tuy n 505, 506, 598, 537, 514, 545, H i Vân – Xuân Du) thành ư ng c p IV v i 2 làn xe; + B n xe: xây d ng hoàn ch nh m ng lư i b n xe i ngo i trong vùng theo c p vùng, c p t nh và m ng lư i b n xe c p huy n: . H th ng b n xe i ngo i: b trí t i các ô th l n, u m i giao thông quan tr ng c a vùng. Quy mô d ki n 4,5 ¸ 5 ha cho m t b n; . H th ng b n xe liên, n i t nh: b trí t i các ô th huy n l , các u m i giao thông l n c a huy n. Quy mô d ki n kho ng 2¸3 ha cho m t b n. - ư ng s t: + Nâng c p c i t o: tuy n ư ng s t B c Nam hi n h u chi u dài o n i qua vùng quy ho ch kho ng 84 km chi u r ng ư c ray 1 m và các quy n ư ng s t n i vùng như tuy n ư ng s t Giát – Tu n – Thái Hòa, t ng chi u dài các tuy n này kho ng 30 km; + Xây d ng m i: tuy n ư ng s t cao t c B c Nam i v phía tây c a ư ng qu c l 1A và ư ng s t B c Nam hi n h u, chi u dài kho ng 69 km, kh r ng ư ng ray là
  7. 1,435 m. Tuy n n i t ư ng s t B c Nam hi n h u i c ng nư c sâu Nghi Sơn chi u dài tuy n kho ng 11 km, chi u r ng ư ng ray 1m. Tuy n n i ti p t Thái Hòa i Tân Kỳ v i chi u dài kho ng 30 km, chi u r ng ư ng ray 1m; + H th ng ga ư ng s t: c i t o nâng c p i u ki n v n hành c a h th ng ga dân d ng hi n có (8 ga) v i s lư ng tuy n có trong ga t 2 n 4 tuy n. Nâng c p 4 gia chuyên d ng khai thác m và chuyên ch hành khách nh ; + D ki n xây d ng m i 2 ga chuyên d ng ph c v cho t p k t và v n chuy n hàng hóa t c ng Nghi Sơn i h th ng ư ng s t qu c gia và ga Tân Kỳ n m trên tuy n m i t Thái Hòa i Tân Kỳ. - ư ng th y: + H th ng c ng: c ng nư c sâu Nghi Sơn – Hòn Mê có v trí quan tr ng trong phát tri n kinh t cho khu v c Nam Thanh B c Ngh , là c ng a ch c năng ph c v ho t ng c a Khu kinh t Nghi Sơn, vùng B c Trung B , mi n B c Vi t Nam và vùng B c Lào có công su t ti m năng t 100¸150 tri u t n/năm v i c tàu 30.000 DWT¸50.000 DWT, riêng c ng c a nhà máy l c d u có kh năng ti p nh n tàu d u 80.000 DWT¸200.000 DWT. C ng ông H i (Quỳnh Lưu, Ngh An) có công su t d ki n 10 tri u t n/năm. Các c ng cá và âu trú bão c a Vùng t i L ch B ng – Tĩnh Gia và h th ng c ng cá t i các c a L ch: L ch Ghép, L ch C n, L ch Quèn…; + Các tuy n giao thông ư ng th y: toàn b khu v c quy ho ch có 8 tuy n giao thông ư ng th y (6 tuy n thu c Nông C ng và Tĩnh Gia c a Thanh Hóa, 2 tuy n thu c huy n Quỳnh Lưu c a Ngh An), d ki n s ư c nâng c p c i t o hoàn ch nh cơ s h t ng b n bãi lu ng l ch. Xây m i 5 tuy n ư ng th y trong Vùng. c) C p nư c: - Ngu n nư c: vùng trung du và mi n núi (khu v c Như Thanh, Như Xuân, Nghĩa àn) c n i u tra kh o sát t ngu n nư c ng m khai thác ph c v s n xu t và sinh ho t. ngu n nư c m t c a vùng r t phong phú (h th ng các sông và h t nhiên, h th y l i: H sông M c, h Yên M , h Sông Sào, h V c M u, h sông Lài, h Hao Hao…) v i t ng dung tích h u ích c a các h có th cung c p nư c thô cho nhu c u sinh ho t và s n xu t trong vùng kho ng 420 tri u m3; - Gi i pháp c p nư c s ch cho ô th và nông thôn: c i t o, nâng c p các công trình c p nư c hi n có. T ng bư c xây d ng các tr m c p nư c t p trung c p nư c s ch cho các ô th và khu v c công nghi p d ch v , các i m dân cư nông thôn, u tư ng b m ng lư i c p nư c s ch n t ng h tiêu th . m b o 85¸90% dân cư trong vùng ư c s d ng nư c s ch vào năm 2015; - K t h p xây d ng h th ng th y l i d n nư c bi n ph c v nuôi tr ng th y s n và s n xu t mu i. m b o hi u qu nuôi tr ng th y s n và ch ng ô nhi m môi trư ng. d) C p i n: - Ngu n c p i n trong vùng ư c l y t m ng lư i i n qu c gia và các nhà máy nhi t i n khu v c (nhà máy nhi t i n Nghi Sơn, nhi t i n Công Thanh, nhi t i n
  8. ông H i). C th như sau: Vùng Nam Thanh Hóa g m các huy n Tĩnh Gia, Nông C ng, Như Thanh, Như Xuân ư c c p i n t 16 tr m trung gian 220/110KV và 110/35/22KV. Khu v c Ngh An s ư c c p i n t 7 tr m trung gian 220/110 và 110/35/22KV; - ư ng dây truy n t i i n: phát tri n lư i i n cao th 220KV, 110KV cùng v i xây d ng m i, nâng c p các tr m 220KV, 110KV trên toàn vùng; - Phát tri n vi c xây d ng h th ng i n năng lư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí biôga và các d ng năng lư ng khác t i các vùng xa, vùng sâu, các i m dân cư nông thôn không t p trung; d) Thoát nư c th i, thu gom, x lý ch t th i r n và nghĩa trang: - Thoát nư c th i: + T ng lư ng nư c th i c n x lý cho toàn vùng n năm 2025 kho ng 497.500 m3/ngày êm; + Nư c th i sinh ho t ư c x lý c c b t i các công trình trư c khi x vào h th ng thu gom chung c a ô th ho c khu công nghi p và ư c x lý t i các tr m x lý t p trung. Các ô th lo i II s u tư xây d ng h th ng thoát nư c riêng, các ô th lo i III, IV, V s áp d ng h th ng n a riêng (m ng lư i c ng chung nhưng có c ng bao thu gom nư c bNn v tr m x lý); + Các i m dân cư nông thôn ư c xây d ng h th ng thoát nư c chung. Nư c th i ư c x lý qua b t ho i, sau ó x vào h th ng c ng chung d n n tr m x lý t p trung ho c ra ao h theo các tiêu chuNn quy nh. - Thu gom x lý ch t th i r n (CTR): + T ng lư ng rác th i toàn vùng s kho ng 315.000 t n/năm. n năm 2025 d ki n thu gom t 90% ch t th i r n ph i ư c x lý theo quy nh; + Quy ho ch các khu x lý CTR c p vùng t nh, c p ô th v i c ly v n chuy n 20¸30 km, dùng chung cho các khu v c. Quy mô trung bình c a các bãi chôn l p là kho ng 7¸10 ha/100.000 dân. Các bãi chôn l p c n áp d ng công ngh x lý hi n i k t h p ch bi n (làm phân bón ho c tái s d ng), t (l y năng lư ng). e) Nghĩa trang: T i các ô th c l p có th xây d ng 1 khu nghĩa trang nhân dân, quy mô xác nh theo t ng th i kỳ phát tri n dân s . Xác nh v trí và quy mô các khu h a táng và a táng mang tính ch t ch c năng vùng t nh, v i hình th c h n h p a năng, nhi u lo i trong m t khu, có th coi là công viên nghĩa trang, v i kho ng cách < 50 km, quy mô t i a kho ng 50 ha dùng chung cho các khu v c. g) nh hư ng v b o v môi trư ng: xây d ng h th ng qu n lý môi trư ng vùng, g n v i vi c qu n lý, phòng tránh ô nhi m ngu n nư c các lưu v c sông, các h ch a nư c trong vùng và các vùng lân c n khác. B o v môi trư ng nguyên sinh t i
  9. các khu r ng c m qu c gia, khu b o t n, các khu r ng ng p m n c a sông ven bi n. B o v a d ng sinh h c: h sinh thái bi n, sinh thái r ng và sinh thái vùng ng b ng ven bi n. Có k ho ch và bi n pháp i phó v i tai bi n, th m h a và r i ro v môi trư ng. 7. Các chương trình, d án ưu tiên u tư a) Các d án công nghi p ng l c phát tri n vùng: - Liên h p l c hóa d u Nghi Sơn: 10 tri u t n/năm. Giai o n II: 20 tri u t n/năm; - Nhà máy óng m i s a ch a t u th y Nghi Sơn v i t i tr ng t u lên n 50 nghìn t n; - Nhà máy xi măng Công Thanh – Tĩnh Gia: 4,5 tri u t n/năm; - T h p nhà máy xi măng – khu công nghi p Tân Th ng 2 – Quỳnh Lưu: 5 tri u t n/năm; - Nhà máy xi măng Hoàng Sơn – Nông C ng: 1,5 tri u t n/năm. b) Các d án phát tri n h t ng khung vùng: - C ng Nghi Sơn – Hòn Mê m r ng: 100¸150 tri u t n/năm. - C ng ông H i: 10 tri u t n hàng/năm; - Nâng c p qu c l 1A: t ng chi u dài 68 km; - Tuy n ư ng cao t c B c Nam: t ng chi u dài 60 km; - ư ng H Chí Minh giai o n II: t ng chi u dài 80km; - Tuy n ư ng ven bi n: t ng chi u dài 65 km; - Nhà máy nhi t i n Nghi Sơn: giai o n 1: 600 MW, giai o n 2: 1800MW, giai o n 3: 3000MW; - Nhà máy nhi t i n Quỳnh L p: giai o n 1: 600 MW, giai o n 2: 1800 MW; - Nhà máy nhi t i n Công Thanh: 300 MW; - Xây d ng m i các nhà máy nư c ph c v công nghi p, sinh ho t t i các ô th , các khu công nghi p trong vùng: Nghi Sơn, Hoàng Mai…; - Xây d ng các nhà máy x lý ch t th i r n vùng; - Xây d ng m i các trư ng d y ngh ;
  10. - Xây d ng h t ng các khu du l ch: B n En, Yên M , Hòn Mê, bi n H i Hòa, bi n Quỳnh, h Sông Sào, h V c M u…; i u 2. - Giao B Xây d ng t ch c công b i u ch nh quy ho ch xây d ng vùng Nam Thanh – B c Ngh n năm 2025 và t m nhìn sau năm 2025; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. - y ban nhân dân các t nh trong vùng ti n hành rà soát i u ch nh ho c tri n khai l p quy ho ch chung ô th và các quy ho ch khác theo các n i dung c a i u ch nh quy ho ch chung xây d ng vùng Nam Thanh B c Ngh ư c phê duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa, Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND các t nh: Thanh Hóa, Ngh An; Hoàng Trung H i - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; - Lưu Văn thư, KTN (6b).
Đồng bộ tài khoản