Quyết định 1448/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
65
lượt xem
6
download

Quyết định 1448/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1448/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1448/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1448/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH H I PHÒNG N NĂM 2025 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph H i Phòng n năm 2025 và t m nhìn n năm 2050 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tính ch t ô th - Là ô th lo i I trung tâm c p qu c gia, có v trí quan tr ng v kinh t xã h i và an ninh, qu c phòng c a vùng B c B và c nư c; - Là thành ph c ng, c a chính ra bi n quan tr ng c a nư c ta, là u m i giao thông quan tr ng Vùng Kinh t tr ng i m B c B , trên hai hành lang – m t vành ai h p tác kinh t Vi t Nam – Trung Qu c; - Là Trung tâm kinh t - khoa h c – k thu t t ng h p c a Vùng duyên h i B c B và là m t trong nh ng trung tâm phát tri n c a Vùng kinh t tr ng i m B c B và c nư c. 2. Ph m vi ranh gi i, quy mô l p quy ho ch - Ph m vi l p quy ho ch g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph H i Phòng bao g m: khu v c ô th trung tâm v i 7 qu n là H ng Bàng, Lê Chân, Ngô Quy n, H i An, Ki n An, Dương Kinh, Sơn và d ki n m r ng 5 qu n m i là B n R ng, B c Sông C m, Tây B c, An Dương,Tràng Cát – Cát H i; các huy n ngo i thành, o Cát Bà và Khu kinh t ình Vũ – Cát H i v i t ng di n tích 1.521,9 km2. - Ph m vi nghiên c u m i quan h vùng bao g m các t nh, thành ph xung quanh có nh hư ng, tác ng tr c ti p n không gian phát tri n kinh t - xã h i – an ninh –
 2. qu c phòng c a thành ph H i Phòng n m trong vùng Duyên h i B c B , Vùng Kinh t tr ng i m B c B và c nư c. 3. Quy mô dân s và phân b dân cư ô th . a) Thành ph H i Phòng D ki n dân s ô th H i Phòng n năm 2025 kho ng: 2.400.000 ngư i. Trong ó: ô th trung tâm là 2.100.000 ngư i và dân s các ô th v tinh: Minh c, Núi èo, An Lão, Núi i, Tiên Lãng, Vĩnh B o, Cát Bà và các th tr n khác là 300.000 ngư i. b) Quy mô dân s ô th trung tâm (n i thành) - Hi n tr ng năm 2007: 824.980 ngư i. - D báo n năm 2015: 1.674.000 ngư i. - D báo n năm 2025. 2.100.000 ngư i. 4. Quy mô t xây d ng ô th - n năm 2015 t xây d ng ô th kho ng 23.000¸24.000 ha, v i ch tiêu là 145m2/ngư i; trong ó t dân d ng s t 9.500¸10.900 ha, v i ch tiêu là 65,5m2/ngư i. - n năm 2025 t xây d ng ô th s vào kho ng 47.500 n 48.900 ha, v i ch tiêu là 160m2/ngư i ( ô th trung tâm); trong ó t dân d ng s t 17.100 ha v i ch tiêu 2 2 là 70¸84m /ngư i ( ô th trung tâm), t 180m /ngư i ( ô th v tinh). 5. nh hư ng phát tri n không gian ô th H i Phòng a) L a ch n t xây d ng ô th : - C i t o và ch nh trang khu ô th cũ hi n có, phát tri n các qu t xen k p chưa xây d ng. - Phát tri n ô th m r ng ra ven ô, ch o theo hư ng ông, ông Nam và d c tuy n ư ng 353 ( ư ng Ph m Văn ng i th xã Sơn), hư ng Tây B c theo qu c l 5. - M r ng phát tri n h p lý khu v c B n R ng, B c sông C m, An Dương. - Khai thác h p lý qu t d c các tuy n ư ng: cao t c Hà N i – H i Phòng, qu c l 10, cao t c ven bi n vùng Duyên h i B c B . - Phát tri n vùng o Cát H i, bãi b i ình Vũ, Tràng Cát. - Phát tri n các ô th v tinh: nâng c p các th tr n hi n có, thành l p các th tr n m i, các khu ô th m i.
 3. b) Phân khu ch c năng - Các khu dân cư ô th : t ng di n tích: 7.539 ha + Khu h n ch phát tri n: bao g m khu n i thành cũ ư c gi i h n trong ph m vi t ư ng B ch ng – Nguy n Tri Phương – Hoàng Di u – Lê Thánh Tông – Tôn c Th ng – Nguy n Văn Linh – Nguy n B nh Khiêm – Chùa V (vành ai 1) và m t ph n trung tâm qu n Ki n An g m 33 phư ng hi n tr ng, dân s kho ng 428.110 ngư i. Bình quân t xây d ng ô th kho ng 100m2/ngư i. T p trung c i t o ch nh trang k t h p xây m i, không thay i l n v cơ c u s d ng t, tránh quá t i v h t ng ô th . T ng bư c di d i các nhà máy xí nghi p, kho tàng dành t xây d ng d ch v công c ng và b sung cây xanh. t ph n c ng ven sông C m sau khi di d i dành cho phát tri n khu ch c năng ô th , ưu tiên công trình d ch v công c ng, cây xanh, văn phòng, thương m i. T ng cao trung bình 3¸5 t ng, m t xây d ng kho ng 50%, h s s d ng t 1,5¸2,5 l n. + Khu v c phát tri n m r ng bao g m: . Khu ô th m i B c Sông C m: phát tri n Trung tâm Hành chính – Chính tr m i c a thành ph , khu Trung tâm Tài chính – Thương m i – D ch v hình thành khu ô th m i hi n i. D ki n năm 2025: 251.000 ngư i v i di n tích 728 ha. . M r ng v phía ông: khai thác h t qu t xây d ng các khu nhà m i t i qu n H i An. Di n tích kho ng 1008 ha. . M r ng v phía ông Nam d c ư ng Ph m Văn ng: thành khu ô th m i ư ng 353, sân gôn Sơn và khu giáo d c ào t o, ngh dư ng vem vành ai xanh sông a . Di n tích kho ng 1.899 ha. . M r ng v phía Tây, Tây B c: phát tri n ô th công nghi p công ngh cao (An H ng, Lê Thi n, i B n…), phát tri n khu qu n H ng Bàng m r ng sang huy n An Dương và m t ph n huy n An Lão, hình thành m t khu dân d ng l n và khu ào t o, ngh dư ng c a ngõ Thành ph . Di n tích kho ng 1.570 ha. . M r ng v phía Nam: phát tri n khu qu n Ki n An thành khu ô th m i, khu du l ch m i, trên cơ s khai thác khu c nh quan sông L ch Tray, núi Thiên Văn. Di n tích kho ng 770 ha. - H th ng trung tâm các công trình d ch v công c ng: T ng di n tích t xây d ng h th ng trung tâm d ch v công c ng kho ng 1.163 ha ư c b trí như sau: + D ch v thương m i: di n tích 888 ha + Giáo d c: di n tích 40 ha + Y t : di n tích 30 ha + Văn hóa: di n tích 25 ha
 4. + Cơ quan hành chính – chính tr : di n tích 180 ha . Trung tâm thương m i, văn hóa, hành chính, y t , giáo d c (c p qu n) b trí thu c tr c trung tâm: Hoàng Văn Th , C u t, L ch Tray, tr c i l Lê H ng Phong, tr c i l 13-5 (L ch Tray – H ông), tr c H Sen – C u Rào, tr c Ph m Văn ng, khu ô th B c Sông C m và t i các qu n. . Các công trình ph c v không thư ng xuyên ư c b trí phân tán, phi t p trung. H th ng ph c v nh kỳ ư c g n v i h th ng trung tâm qu n và các khu . Các công trình ph c v hàng ngày ư c g n v i ơn v . . Ti p t c hoàn ch nh và xây d ng các trung tâm vui chơi gi i trí hi n có: t i các qu n: H ng Bàng, Lê Chân, Ki n An, Dương Kinh, Sơn và o Cát Bà. - Các khu cây xanh, th d c th thao: t ng di n tích 3.890 ha + Khu công viên cây xanh thành ph : t ng di n tích: 3.866 ha . Công viên o Vũ Yên: di n tích 750 ha . Công viên An Biên: di n tích 40 ha . Công viên Phương Lưu: di n tích 49 ha . Công viên i Thiên Văn: di n tích 100 ha . Công viên H ông: di n tích 418 ha . Công viên Tân Thành: di n tích 500 ha . H th ng cây xanh c p qu n, th tr n: di n tích 2.009 ha + Trung tâm TDTT c p thành ph , c p qu n: t ng di n tích 24 ha. - Các trung tâm chuyên ngành: t ng di n tích 786,5 ha. + Khu trung tâm Hành chính – Chính tr thành ph : 150 ha . Giai o n n năm 2015: t i v trí hi n nay . Giai o n n năm 2025: phát tri n sang B c sông C m + Khu trung tâm văn hóa, thông tin, h i ngh h i th o… t i khu v c B c sông C m: di n tích 43 ha. + Trung tâm giáo d c ào t o c p vùng: t ng di n tích 139 ha. . Khu v c Th y Nguyên: di n tích 25 ha . Khu v c Ki n An: di n tích 18 ha
 5. . Khu v c Dương Kinh: di n tích 81 ha . Khu v c Ngô Quy n: di n tích 15 ha + Trung tâm y t c p vùng: t ng di n tích 44 ha . Khu v c Th y Nguyên: di n tích 24 ha . Khu v c An ng: di n tích 20 ha + Trung tâm vui chơi gi i trí TDTT: t ng di n tích 410,5 ha . Khu v c L ch Tray: di n tích 4,5 ha . Khu liên h p th thao Olimpic: di n tích 100 ha . Khu v c sân gôn Th y Nguyên: di n tích 150 ha . Khu v c sân gôn Sơn: di n tích 156 ha Khu kinh t ình Vũ – Cát H i: t ng di n tích 21.640 ha bao g m 8 xã thu c huy n Th y Nguyên, khu v c o Vũ Yên, ình Vũ, Tràng Cát và o Cát H i s ư c qu n lý u tư xây d ng, phát tri n theo án quy ho ch xây d ng riêng. - Các trung tâm du l ch: Sơn, Cát Bà ư c xác nh là trung tâm du l ch c p qu c gia và qu c t g n v i khu du l ch V nh H Long. - Các khu công nghi p, kho tàng: T ng di n tích t công nghi p, kho tàng n năm 2025 s t 16.329 ha ư c phân thành các khu và c m công nghi p: + Các khu công nghi p: g m 16 khu công nghi p ư c Th tư ng Chính ph phê duy t trong Quy ho ch h th ng các khu công nghi p Vi t Nam có t ng di n tích 9.504 ha. + Các c m công nghi p a phương: có quy mô kho ng 6.825 ha t p trung các khu v c sau: d c theo qu c l 5, qu c l 10, huy n Th y Nguyên, huy n Ki n Th y, huy n Tiên Lãng, huy n Vĩnh B o, qu n H i An, qu n Sơn và ven sông Văn Úc, sông B ch ng, sông C m áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph H i Phòng. - Khu qu c phòng, an ninh: t ng di n tích: 2.027 ha Trên cơ s các khu qu c phòng an ninh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 107/Q -TTg ngày 12 tháng 8 năm 2002, B Qu c phòng và B Công an quy ho ch v trí các khu quân s , an ninh phù h p v i quy ho ch chung và yêu c u b o m k t h p kinh t , qu c phòng, an ninh; trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Khu di tích l ch s , tôn giáo: t ng di n tích: 268 ha
 6. - Khu nghĩa trang, nghĩa a: t ng di n tích: 1.095 ha - Khu ch c năng khác: Các vùng nông nghi p hi n có bao quanh khu v c phát tri n ô th trung tâm (qu t d tr phát tri n) h n ch xây d ng, t o th m xanh cho ô th , có tác d ng i u hòa môi trư ng sinh thái ô th t o cân b ng cho ô th . Các vùng c m xây d ng bao g m: hành lang an toàn h th ng h t ng k thu t, hành lang c a các khu quân s , hành lang ê, cây xanh phòng h , ph m vi b o v các di tích ư c x p h ng, tĩnh không vùng ti p c n các sân bay Cát Bi, Ki n An và theo quy nh khác, khu d tr sinh quy n và vư n qu c gia. c) T ch c không gian khu v c ngo i thành: Khu v c ngo i thành thành ph H i Phòng g m 8 huy n có t ng di n tích t nhiên 115.910,78 ha, chi m t l 76% toàn thành ph . n năm 2025 g m 7 huy n v i di n tích t nhiên 98.481,83 ha chi m 65% toàn thành ph . Dân s vùng ngo i thành n năm 2025 là kho ng 900.000 ngư i, trong ó dân s ô th kho ng 300.000 ngư i, dân s nông thôn kho ng 600.000 ngư i. - Phân b h th ng ô th , i m dân cư vùng ngo i thành như sau: + B y (7) ô th v tinh: Minh c, Núi èo, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh B o, Núi i, Cát Bà; + Sáu (6) th tr n: Qu ng Thanh, Lưu Ki m, Hòa Bình, Hùng Th ng, Tam Cư ng, B ch Long Vĩ; + Các i m dân cư nông thôn. - Phát tri n cơ s h t ng liên k t các i m dân cư vùng ngo i thành c a thành ph H i Phòng b o m s th ng nh t c a h th ng ô th , áp ng nhu c u phát tri n ô th , b trí h p lý v không gian – ki n trúc, ng b v k t n i h th ng h t ng cơ s nh m m b o chi phí th i gian di chuy n t i ưu cho các ho t ng , làm vi c, vui chơi, gi i trí c a dân cư nông thôn trên a bàn thành ph . M ng lư i giao thông nông thôn t ng bư c ư c nâng c p, u tư xây d ng hoàn ch nh m b o phát tri n hài hòa, n nh v kinh t - xã h i – an ninh, qu c phòng. - Phân b khu v c t nông nghi p: t p trung ch y u phía Nam Thành ph thu c các huy n Vĩnh B o, Tiên Lãng, Ki n Th y và m t ph n phía B c thu c huy n Th y Nguyên, m t ph n phía Tây thu c huy n An Lão. - Phân b khu v c t nuôi tr ng th y h i s n: t p trung ch y u t i các o: Cát Bà, B ch Long V . - Phân b khu v c t lâm nghi p: h th ng r ng ng p m n, r ng c d ng, r ng phòng h và r ng s n xu t. Hình thành vành ai xanh b o v Thành ph , các công viên r ng Thiên Văn, núi Voi, núi èo, Vũ Yên, Sơn, các khu ngh Cát Bà,
 7. Sơn. Hoàn ch nh các ch c năng c a vùng ngo i thành áp ng yêu c u công nghi p hóa, hi n i hóa nông thôn. 6. nh hư ng v ki n trúc, c nh quan ô th Thành ph H i Phòng ư c chia thành 2 vùng ki n trúc c nh quan i n hình là: vùng ki n trúc c nh quan ô th có di n tích kho ng 48.956 ha và vùng c nh quan t nhiên có di n tích kho ng 103.153 ha. a) Vùng ki n trúc c nh quan ô th : - i v i khu v c n i thành cũ: gi gìn, tôn t o các di s n văn hóa, l ch s , các công trình ki n trúc có giá tr . C i t o và nâng c p cơ s h t ng, k thu t tăng di n tích cây xanh, công trình d ch v công c ng; xây d ng m t s nhà cao t ng v trí thích h p không làm bi n d ng hình nh và môi trư ng văn hóa c a ô th . - i v i khu v c m r ng phát tri n ô th : duy trì và tôn t o h th ng cây xanh, các h nư c, c nh quan d c theo các sông: C m, L ch Tray, a , Tam B c và sông Giá k t n i v i vùng ven bi n t o thành hành lang cây xanh cho thành ph . - Phát tri n khu ô th m i có h th ng h t ng k thu t ng b , hi n i v i t l cây xanh cao, t cho các không gian tr ng thông thoáng phát tri n nhà cao t ng t i các khu trung tâm và tr c ph chính, tăng t l t ng cao, giãn m t xây d ng, t o di n m o khang trang cho các khu ô th m i. b) Vùng c nh quan t nhiên: - Là các khu v c nông thôn, ven bi n, ven ô và các o bao g m khu v c Tràng Kênh, khu v c Núi èo, Núi Thiên Văn, Núi Voi, khu v c Sơn, o Cát Bà và các khu v c nông nghi p g n v i sông Văn Úc và sông Hóa. - Xây d ng ch b ov i v i các dòng sông, lưu v c sông và các ngu n c p nư c ph c v cho dân cư nông thôn và ô th ; b o t n và phát huy giá tr truy n th ng c a dòng ki n trúc dân gian; nghiên c u quy ho ch và phát tri n h cây tr ng h p lý, phát huy hi u qu c a vùng nông nghi p ngo i thành; phát tri n k t c u h t ng, c bi t là giao thông g n k t v i khu v c ô th trung tâm. - ây là khu v c c n ư c gìn gi và khai thác h p lý, tuân th theo Lu t Di s n, Lu t a d ng sinh h c và Lu t B o v và phát tri n r ng. 7. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t a) ChuNn b k thu t: - Xác nh cao n n xây d ng: Trên cơ s nh hư ng quy ho ch không gian, phân khu ch c năng k t h p i u ki n a hình, th y văn ã c p n hi n tư ng nư c bi n dâng cao do nhi t trái t nóng lên; cao n n xây d ng ư c xác nh (theo cao H i ) như sau:
 8. + Khu v c ven sông, ven bi n: cao n n xây d ng ³ +5,0 m. + Khu v c ô th cũ: gi nguyên cao n n xây d ng +3,8 m n +4,2 m. + Khu v c xây d ng ô th m i: cao n n xây d ng là +4,2 m ¸ +4,5m. + d c n n xây d ng t 0,1% n 0,2%. - Thoát nư c mưa: + Xây d ng h th ng thoát nư c mưa riêng, thoát nư c ch y theo tr ng l c k t h p ng l c theo phương th c: thu gom b ng các h th ng c ng, kênh, mương – h i u hòa – c ng ngăn tri u – tr m bơm – thoát ra sông, bi n. + Nư c mưa ư c thoát theo h th ng hoàn ch nh, m b o thoát tri t , phòng ch ng hi u qu úng, ng p trong i u ki n th i ti t x u, tri u cư ng. + Nâng c p, c i t o các h i u hòa hi n có v i di n tích 89,3 ha; xây d ng m i 12 h i u hòa thoát nư c mưa v i t ng di n tích 709,5 ha t i các khu v c phát tri n m r ng ô th và khu v c trũng th p, t th y t nhiên c a thành ph . + Các công trình phòng ch ng thiên tai: . ê sông: nâng c p và xây d ng m i h th ng ê sông, b o m phòng ch ng l t bão n năm 2025 ch u ư c m c bão trên c p 12, t n su t P=0,2%. Nâng c p các tuy n ê sông: sông Hóa, sông Lu c, sông Thái Bình, sông Văn Úc, sông L ch Tray, sông C m, sông Kinh Th y, sông á B c, sông M i, sông Th i v i t ng chi u dài ê là 312,09 km. Cao nh ê t +5,9m n +6,9 m (cao H i ). . ê bi n: nâng c p và xây d ng m i h th ng ê bi n, b o m phòng ch ng l t bão n năm 2025 ch u ư c m c bão trên c p 12, t n su t P=0,2%, ng th i có tính n hi n tư ng nư c bi n dâng do bi n i khí h u. H th ng ê bi n g m ê bi n 1 và 2 ( Sơn – Ki n Th y), ê bi n 3 (Tiên Lãng), ê Cát H i, ê Tràng Cát, ê B ch ng. T ng chi u dài 105 km, b r ng m t ê 5,0m, cao nh ê t +6,2 m n +7,5 m (cao H i ). b) Giao thông: - Giao thông i ngo i: + ư ng b : . Qu c l 5: chi u dài 29,0 km. o n ngoài ô th có l gi i 63,5 m; o n trong ô th có l gi i 54,0m; . Qu c l 10: nâng c p, c i t o t ư ng c p II ng b ng, chi u dài 52,5 km, l gi i 61,5 m. . ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng: chi u dài 33,5 km l gi i 100 m.
 9. . ư ng cao t c ven bi n: chi u dài 43,8 km, l gi i 120,0 m. . Qu c l 37: nâng c p, c i t o t c p III ng b ng, chi u dài 20,1 km, l gi i 52,0 m. + ư ng s t: . Tuy n ư ng s t: nâng c p ư ng s t Hà N i – H i Phòng hi n có, ư ng ôi, kh 1.435 mm, o n t ga Thư ng Lý n ga H i Phòng ư c i trên cao. Xây d ng m i tuy n ư ng s t cao t c Hà N i – H i Phòng, ư ng ôi, kh 1.435 mm n c ng c a ngõ qu c t H i Phòng; tuy n có r nhánh v ga c ng ình Vũ, qua nhà máy s n xu t phân bón DAP; t i xã Minh Tân (huy n Ki n Th y) m t nhánh r v Quân c ng Nam Sơn. Xây d ng m i tuy n ư ng s t vùng Duyên h i B c B , ư ng ôi, kh 1.435 mm. . Các ga ư ng s t: nâng c p, c i t o ga khách H i Phòng; xây d ng các ga m i: ga khách Trư ng Th (huy n An Lão), ga khách i ng (huy n Ki n Th y), ga l p tàu Minh Tân (huy n Ki n Th y), ga k thu t Hùng Vương (qu n H ng Bàng), ga ình Vũ, ga c ng C a ngõ qu c t H i Phòng, c m ga khu công nghi p Nam ình Vũ, ga Quân c ng Nam Sơn. T ng di n tích các ga ư ng s t 312,5 ha. + ư ng hàng không: . C ng hàng không qu c t Cát Bi: quy mô 491,13 ha; ư ng c t h cánh 3.050 m x 50 m. . Sân bay quân s Ki n An: do B Qu c phòng qu n lý. . Xây d ng sân bay taxi Sơn, Cát Bà, B ch Long Vĩ ph c v du l ch và c u h . . Ngoài năm 2025, nghiên c u xây d ng sân bay m i c p vùng t i xã Vinh Quang, huy n Tiên Lãng, quy mô kho ng 2.100 ha (7.000 m x 3.000 m). + Giao thông ư ng th y: . ư ng bi n: nâng cao năng l c c ng Chùa V , c ng ình Vũ; xây d ng m i c ng khu công nghi p Nam ình Vũ, c ng c a ngõ qu c t H i Phòng, quân c ng Nam Sơn, b n t u khách qu c t t i c ng Hoàng Di u. . ư ng sông: tuy n phía B c: H i Phòng – Qu ng Ninh – H i Dương – Hà N i – Tuyên Quang – Vi t Trì – Hòa Bình – Lào Cai. Tuy n phía Nam: H i Phòng – Hà N i – Thái Bình – Nam nh – Ninh Bình. . Lu ng ư ng sông: n o vét m b o lu ng các tuy n sông t c p 1 n c p 4. . C ng sông: c i t o, nâng c p các c ng sông hi n có V t Cách và S D u; xây d ng m i các c ng chuyên dùng cho các nhà máy xi măng, nhi t i n và các khu công nghi p d c các sông. C i t o, nâng c p các b n t u khách: Cát Bà, Gia Lu n, B n Bèo; xây m i c ng khách n i a t i c ng c a C m.
 10. - Giao thông i n i: + M ng lư i ư ng ô th : ư ng ph chính ô th và ư ng liên khu v c l gi i 34,0 m ¸ 76,0 m; ư ng khu v c l gi i 24,0 m ¸ 34,0 m. M t giao thông t 5,7 km/km2 (tính n ư ng chính khu v c). + Xây d ng 03 ư ng vành ai (vành ai 1,2 và 3), các ư ng hư ng tâm, các tuy n ư ng ô th m b o k t n i gi a các khu v i khu trung tâm, khu c m công nghi p. + Nâng c p, c i t o các ư ng t nh l 352, 354, ư ng xuyên o, ư ng Hàn – Hóa t ư ng c p III ng b ng. + Các c u ư ng b : . C u qua sông C m: nâng c p, c i t o c u Ki n, c u Bính; xây m i c u V t Cách, c u B n Lâm, c u Nguy n Trãi, c u Hoàng Văn Th , h m ư ng b t Nguy n B nh Khiêm i o Vũ Yên, h m ư ng b trên tuy n ư ng cao t c ven bi n. . C u qua sông B ch ng: xây m i c u n m trên tuy n ư ng cao t c ven bi n, C u ình Vũ – Cát H i và h m ư ng b qua kênh Hà Nam. . C u qua sông L ch Tray: nâng c p, c i t o c u Tr m B c, c u Ki n An, c u Ni m và c u Rào; xây m i c u ng Hòa, c u Ni m 2, c u Rào 2, c u H i Thành, c u Tân Thành. . C u qua sông Văn Úc: nâng c p, c i t o c u Tiên C u; xây m i c u Thanh Hà, c u Khu , c u Dương Áo, c u oàn Xá (huy n Ki n Th y). . Nâng c p c i t o các c u trong ô th . - H th ng giao thông công c ng: + Lo i hình v n t i công c ng: ô tô buýt, ư ng s t ô th . + Quy ho ch các tuy n ô tô buýt công c ng. + ư ng s t ô th : xây d ng 06 tuy n ư ng s t ô th v i t ng chi u dài 152,0 km; ga trung tâm: ga B c sông C m và ngã sáu L c Viên v i t ng di n tích 14,05 ha; ga pô: xây d ng 04 ga pô ư ng s t ô th v i t ng di n tích 73,0 ha; xây d ng các ga chuy n hư ng và các ga trên tuy n. - Công trình h t ng giao thông: + H th ng giao thông tĩnh: . B n xe ôtô: nâng c p, c i t o các b n xe: Ni m Nghĩa (qu n Lê Chân), C u Rào (qu n Ngô Quy n), Tam B c, L c Long (qu n H ng Bàng) thành b n xe khách n i ô; xây d ng m i 05 b n xe ôtô khách liên t nh t i Kênh Giang (huy n Th y
 11. Nguyên), B c Sơn (huy n An Dương), Trư ng Th (huy n An Lão), Tân Vũ (qu n H i An), Minh Tân (huy n Ki n Th y). T ng di n tích 15,0 ha. . Bãi xe ôtô: t n d ng t i a các i m , bãi xe ã có, khai thác tri t các qu t khác khu v c ô th cũ c i t o xây d ng bãi xe ng m, bãi xe cao t ng, các công trình d ch v công c ng ph i b trí i m xe theo quy nh; xây d ng bãi xe t i khu trung tâm, thương m i các khu v c phát tri n m i. T ng di n tích t giao thông tĩnh 436,29 ha. + Các nút giao thông khác c t: Quy ho ch xây d ng các nút giao thông khác c t t i các v trí giao gi a ư ng cao t c v i các lo i ư ng ô th , gi a ư ng chính ô th v i nhau, gi a ư ng b v i ư ng s t. D ki n xây d ng 18 nút giao khác c t v i t ng di n tích chi m t kho ng 416,7 ha. + Giao thông ng m ô th : . Xây d ng tuy n ư ng s t ng m v i t ng chi u dài 38,3 km; xây d ng các ga ng m ư ng s t ô th . . Xây d ng các h m qua sông v i t ng chi u dài 5,2 km. c) C p nư c: - Ch n ngu n nư c: Ngu n nư c c p cho ô th H i Phòng là ngu n nư c m t l y t h th ng các sông g m: sông R , sông a và sông Giá. - Xác nh nhu c u s d ng nư c: D báo nhu c u dùng nư c tính n năm 2025 t kho ng 1.371.000 m3/ngày êm. T l dân ô th ư c c p nư c s ch t 100%. - Các nhà máy nư c cung c p nư c cho khu v c ô th trung tâm: + Các nhà máy nư c hi n có ư c c i t o, nâng công su t t Q=389.000m3/ngày êm g m các nhà máy nư c t i: V t Cách (huy n An Dương), An Dương (qu n Lê Chân), C u Nguy t (qu n Ki n An). + Xây d ng m i các nhà máy nư c v i t ng công su t Q=823.300 m3/ngày êm g m các nhà máy: Hưng o (qu n Dương Kinh), Ngũ Lão (huy n Th y Nguyên), Kim Sơn (huy n An Dương), ình Vũ (qu n H i An). - Các nhà máy nư c cung c p nư c cho các th tr n: + C i t o, nâng công su t các nhà máy nư c hi n có t công su t Q=64.500 m3/ngày êm g m các nhà máy t i các th tr n: Minh c, Núi èo, An Lão, Vĩnh B o, Cát Bà và o B ch Long V .
 12. + Xây m i các nhà máy nư c t công su t Q=94.500 m3/ngày êm g m các nhà máy t i các th tr n: Tiên Lãng, Qu ng Thanh, Lưu Ki m, Tiên Cư ng, C p Ti n. d) Thoát nư c th i, thu gom, x lý ch t th i r n và nghĩa trang. - Thoát nư c th i d báo n năm 2025: + H th ng c ng thu gom nư c th i riêng. T l thu gom t 90% tiêu chuNn c p nư c sinh ho t. + Nư c th i sinh ho t: i v i khu ô th cũ: d n t ng bư c xây d ng h th ng thu nư c th i riêng; i v i khu ô th m i: xây d ng h th ng c ng thoát nư c th i riêng và ưa v tr m x lý c a t ng khu v c. + Nư c th i công nghi p ư c x lý sơ b t i t ng nhà máy và ưa v tr m x lý t p trung, t tiêu chuNn cho phép trư c khi x ra ngu n ti p nh n. + Các tr m x lý nư c th i sinh ho t g m: tr m Vĩnh Ni m, tr m H ông, tr m ng Hòa, tr m phư ng Tràng Cát, tr m phư ng H i Thành, tr m t cu i sông He, tr m phư ng Tân Thành, tr m h i u hòa Tân Thành, tr m V n Bún, tr m Bàng La, tr m sông H ng, tr m ô th B c sông C m, tr m ô th B n R ng, tr m Hoàng Mai, tr m thôn ng Văn (xã i B n). T ng di n tích c a các tr m x lý nư c th i sinh ho t chi m 132,5 ha. + Các tr m x lý nư c th i khu công nghi p: t ng s có 16 tr m x lý t p trung v i di n tích 94,3 ha. - Thoát nư c th i các th tr n, th t : thu gom nư c th i sinh ho t ph i t 80% tiêu chuNn c p nư c sinh ho t. M i th tr n, th t ư c b trí m t tr m x lý nư c th i v i quy mô t 3 ha n 5 ha. - V sinh môi trư ng: + Ch t th i r n (CTR) d báo n năm 2025: . T l thu gom CTR là 100%; . T ng kh i lư ng CTR c n thu gom 7.950 t n/ngày; . Các khu x lý hi n có Tràng Cát (qu n H i An), Gia Minh (huy n Th y Nguyên), Sơn (qu n Sơn), ình Vũ (qu n H i An). . Xây d ng Khu x lý ch t th i r n t p trung c a thành ph t i xã Tr n Dương, huy n Vĩnh B o v i quy mô di n tích kho ng 100 ha. . Xây d ng m t s khu x lý ch t th i r n quy mô nh , phân tán ph c v nhu c u c a các huy n: Tiên Lãng, Ki n Th y, Vĩnh B o, Cát H i, An Dương, An Lão, o B ch Long V . T ng di n tích các khu x lý rác th i 54,63 ha.
 13. . X lý CTR nguy h i: ch t th i nguy h i ư c ưa v khu x lý ch t th i liên vùng t i Hoành B , t nh Qu ng Ninh. + Nghĩa trang: . Quy ho ch nghĩa trang thành ph : nghĩa trang Phi Li t, huy n Th y Nguyên ư c nâng c p và m r ng n năm 2025 có quy mô 25 ha. . Nghĩa trang Ninh H i sau năm 2025 s óng c a và di chuy n v nghĩa trang Phi Li t. . Công ngh mai táng: s d ng hình th c hung táng và h a táng (khuy n khích h a táng). . Huy n o Cát H i và B ch Long V s xây d ng các nghĩa trang riêng. ) C p i n và chi u sáng công c ng: - C p i n: + T ng công su t d ki n c p cho toàn thành ph n năm 2025 là 3.260 MW. + Ngu n i n: g m các nhà máy nhi t i n Ph L i, nhà máy nhi t i n Uông Bí, nhà máy th y i n H i Phòng, nhà máy nhi t i n Gia c. Ngoài ngu n th y i n và nhi t i n khuy n khích s d ng các ngu n năng lư ng khác như diesel, s c gió và m t tr i. + Lư i i n: g m có lư i 500KV, lư i i n 220KV và lư i i n 110KV. + Các tr m bi n áp: . Xây m i tr m 500KV Gia c – Th y Nguyên, công su t 1.200MVA . Tr m bi n áp 220KV: t ng s 06 tr m v i công su t 2.250MVA, trong ó nâng c p 3 tr m, xây m i 3 tr m. . Tr m bi n áp 110KV: t ng s 43 tr m v i công su t 2.229MVA, trong ó nâng c p 19 tr m và xây m i 24 tr m. + M ng lư i i n trung th , h th hi n có t ng bư c ư c ng m hóa m b o an toàn và m quan ô th . + M ng lư i i n trung th , h th xây d ng m i ph i i ng m d c các ư ng ô th theo quy ho ch. - Chi u sáng công c ng: + Các ch tiêu quy ho ch chi u sáng toàn thành ph n năm 2025: . 100% ư ng ô th ư c chi u sáng.
 14. . 80 – 90% ư ng ngõ, xóm ư c chi u sáng. . 100% s d ng ngu n sáng, thi t b chi u sáng hi u su t cao, ti t ki m i n t i các khu v c công c ng, các công trình giao thông, khu v c qu ng cáo. + Chi u sáng các công trình giao thông: . T ch c chi u sáng các tr c ph chính, các ư ng ph theo yêu c u. . Các c u m i qua sông C m, sông B ch ng, sông L ch Tray… ư c t ch c chi u sáng v i tính thNm m cao. . C a ô, c a ngõ c a thành ph ư c t ch c chi u sáng k t h p các công trình ki n trúc t o i m nh n. + Chi u sáng không gian công c ng và chi u sáng m t ngoài các công trình: . Các công viên vư n hoa m i, ư ng ph d c hai bên các con sông, qu ng trư ng ư c t ch c chi u sáng v i hình th c khác nhau (sông C m, Tam B c, L ch Tray). . Các công trình cao t ng, nhà hát, ngân hàng, các trung tâm thương m i… ư c chi u sáng b m t v i nhi u hình th c khác nhau. + Chi u sáng qu ng cáo: trên a bàn thành ph ư c s p x p, i u ch nh phù h p nh m tránh ô nhi m ánh sáng, b o m chi u sáng qu ng cáo k t h p chi u sáng công trình và khu v c không gian lân c n. + Xây d ng trung tâm i u khi n chi u sáng ô th . e) Bưu chính vi n thông: - Phát tri n bưu chính vi n thông H i Phòng theo hư ng cơ gi i hóa, t ng hóa, tin h c hóa. n năm 2025 cơ s h t ng thông tin – vi n thông c a Thành ph ư c u tư b o m k t n i 100% các huy n, xã trên a bàn truy n d n b ng h th ng cáp quang, băng thông r ng và a phương ti n. - Xây d ng các tr m bưu c c khu v c và m ng i n tho i công c ng; phát tri n các d ch v bưu chính, vi n thông tiên ti n. n năm 2025 t bình quân 100% s h gia ình có máy i n tho i, cung c p d ch v Internet ch t lư ng cao t i các vi n nghiên c u, trư ng i h c, trư ng ph thông, b nh vi n, i m vui chơi, gi i trí… trên toàn Thành ph . - Công ngh bưu chính vi n thông: c p nh t công ngh hi n i, tiên ti n trong vi c xây d ng cơ s h t ng thông tin. Các công ngh ư c l a ch n ph i mang tính ón u, tương thích, phù h p xu hư ng h i t công ngh c a th gi i và khu v c. ng d ng các thành t u khoa h c công ngh trong các lĩnh v c bưu chính vi n thông: thi t b , m ng lư i, d ch v , công nghi p, qu n lý, ngu n nhân l c. g) ánh giá môi trư ng chi n lư c: xây d ng gi i pháp t ng th gi i quy t các v n môi trư ng, bao g m:
 15. + B o v môi trư ng ô th : xây d ng các khu x lý, thu gom, phân lo i ch t th i… + B o v môi trư ng khu công nghi p: Di chuy n các cơ s s n xu t cũ, l c h u ra xa khu dân cư. Xây d ng khu x lý ch t th i t p trung t i các khu công nghi p. S d ng công ngh tiên ti n, hi n i. + B o v môi trư ng nông thôn – làng ngh . + B o v môi trư ng ven bi n: ch ng suy thoái môi trư ng do sói l , b i t vùng c a sông, c a bi n. B o v a d ng sinh h c, b o v sinh thái r ng ng p m n ven c a sông. + Các bi n pháp công ngh , k thu t b o v môi trư ng. + Các gi i pháp v qu n lý, cơ ch chính sách. + Các chương trình trình qu n lý, giám sát môi trư ng. 8. Quy ho ch xây d ng t u (giai o n t năm 2009¸2015): a) Quy ho ch xây d ng t u: - Quy ho ch c i t o, ch nh trang khu v c trung tâm ô th H i Phòng; - Quy ho ch và xây d ng khu trung tâm ô th d c hai bên Sông C m t o c nh quan s c h p d n cho thành ph ; - Quy ho ch chung và quy ho ch chi ti t xây d ng Khu kinh t ình Vũ – Cát H i; - Quy ho ch xây d ng các khu, c m công nghi p; - Quy ho ch xây d ng các trung tâm chuyên ngành: trung tâm th thao văn hóa, trung tâm ào t o i h c và cao ng c p vùng, các trung tâm thương m i; - Quy ho ch xây d ng các khu ô th m i t i các qu n Dương Kinh, Sơn, Ki n An, khu ô th m i B c Sông C m, ô th ven sông L ch Tray…; - Quy ho ch xây d ng h th ng công viên cây xanh, d ch v du l ch b o m nhu c u ngh ngơi thành ph : công viên cây xanh vui chơi gi i trí Vũ Yên, H ông, núi èo, núi Thiên Văn, núi i, núi Voi, khu v c hai bên b sông Giá; - Quy ho ch xây d ng o Cát Bà, khu v c Sơn tr thành trung tâm du l ch c a thành ph , vùng và c nư c, hư ng t i qu c t ; - Quy ho ch xây d ng các ô th v tinh – th tr n huy n l hi n có, phát tri n các th tr n m i: Tam Cư ng, Hòa Bình, Hùng Th ng, Lưu Ki m, Qu ng Thanh nh m t o ng l c phát tri n, hi n i hóa nông nghi p – nông thôn; - Quy ho ch xây d ng h th ng giao thông ô th và các tuy n i ngo i;
 16. - Quy ho ch xây d ng m i và hoàn ch nh các khu x lý ch t th i r n, khu x lý nư c th i… t tiêu chuNn v sinh môi trư ng. b) Các chương trình và d án ưu tiên giai o n u: (có danh m c kèm theo) i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph H i Phòng: 1. Công b i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph H i Phòng n năm 2025, t m nhìn n năm 2050, t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc ô th cho thành ph H i Phòng theo quy ho ch ư c duy t. 3. Tri n khai l p, xét duy t các án quy ho ch chi ti t các khu ch c năng ô th và i u ch nh quy ho ch chi ti t các án ã duy t phù h p v i quy ho ch ư c duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Tài chính, Thông tin và Truy n thông, Giao thông v n t i, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Thành y, H ND, UBND TP H i Phòng; Hoàng Trung H i - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN ƯU TIÊN GIAI O N U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1448/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Các chương trình, d án v h t ng xã h i: (7 chương trình, d án u tư) + Xây d ng Trung tâm h i ngh h i th o qu c t vùng Duyên H i; + Xây d ng B nh vi n c p vùng t i An ng;
 17. + Xây d ng Trung tâm th thao thành ph và vùng; + Xây d ng Cát Bà, Sơn thành khu du l ch t p trung có t m c qu c gia, qu c t ; + Xây d ng Trung tâm giáo d c – lao ng s 2; + Xây d ng Trung tâm giáo d c ào t o c p vùng; + Xây d ng trư ng THPT chuyên Tr n Phú. 2. Các chương trình, d án v h t ng k thu t: (14 chương trình, d án u tư) + Xây d ng, nâng c p C ng c a ngõ qu c t H i Phòng. + ư ng ô tô Tân Vũ i c ng c a ngõ qu c t H i Phòng (có c u ình Vũ – Cát H i); + Nâng c p sân bay qu c t Cát Bi; + Xây d ng, nâng c p hoàn ch nh các tuy n tr c chính ô th : ư ng trung tâm 13-5 (L ch Tray – H ông), ư ng H Sen – C u Rào II, ư ng tr c chính ô th (trung tâm thành ph - Khu công nghi p An Dương), ư ng ông Khê II, ư ng bao phía ông Nam qu n H i An, ư ng tr c trung tâm qu n Ki n An, ư ng tr c khu công nghi p ình Vũ; + Nâng c p qu c l 37 o n qua H i Phòng; + ư ng liên t nh t Th y Nguyên i Kinh Môn (H i Dương); + Xây d ng m t s b n xe liên t nh và c i t o nâng c p m t s tuy n ư ng, ph n i ô; + Xây d ng b n tàu th y ón khách qu c t , b n tàu th y ón khách n i a; + Xây d ng m i nhà máy nư c: Hưng o, Ngũ Lão, Kim Sơn, C p Ti n. M r ng nhà máy nư c V t Cách. Nâng c p nhà máy nư c An Dương, tr m bơm nư c thô Quán Vĩnh; + Xây d ng và nâng c p h th ng chi u sáng cho các tr c ư ng Lê H ng Phong, Ph m Văn ng, L ch Tray – C u t, tr c ư ng trung tâm thành ph , tr c trung tâm 13-5, H Sen – C u Rào 2; + Xây d ng nhà máy nhi t i n H i Phòng 3; + Nâng c p, m r ng 6 tr m bi n áp 110kV và 2 tr m 220kV, xây d ng m t s tr m bi n áp 110kV và tr m bi n áp 220kV, xây d ng các tuy n 110kV và 220kV (hai m ch); + Xây d ng nhà máy x lý ch t th i r n t i Gia Minh (huy n Th y Nguyên) và Tân Trào (huy n Ki n Th y);
 18. + Nâng c p m t s tuy n ê sông, ê bi n trên a bàn thành ph . 3. Các chương trình, d án u tư khác: + Xây d ng, phát tri n Khu kinh t ình Vũ – Cát H i; + Xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p d c sông Văn Úc, khu công nghi p Nam C u Ki n, khu công nghi p Th y Nguyên, khu công nghi p An Dương, khu công nghi p Nam ình Vũ; + Xây d ng khu h u c n ngh cá t i các o Cát Bà, B ch Long Vĩ và các khu neo u, tránh trú bão cho tàu thuy n.
Đồng bộ tài khoản