Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 145/2004/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ ph¬ng híng chñ yÕu  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vïng kinh tÕ träng ®iÓm  B¾c Bé ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  t¹i   C«ng v¨n sè 7349/BKH­CLPT, ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   Ph¬ng   híng   chñ   yÕu   ph¸t   triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm (KTT§) B¾c bé  ®Õn 2010 vµ  tÇm nh×n  ®Õn 2020 thùc hiÖn  ®èi víi 8 tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   bao   gåm:     Hµ   Néi,   H¶i  Phßng, Qu¶ng Ninh, H¶i D¬ng, Hng Yªn, Hµ  T©y, VÜnh Phóc,  B¾c Ninh nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng, lîi thÕ  vÒ  vÞ  trÝ   ®Þa  lý,   hÖ   thèng   kÕt   cÊu   h¹   tÇng   ®Ó   ®Èy   nhanh   tèc   ®é   ph¸t  triÓn kinh tÕ­ x∙ héi Vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm B¾c bé  mét  c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng; ®i ®Çu trong c«ng cuéc c«ng  nghiÖp  hãa, hiÖn  ®¹i hãa  ®Êt níc, lu«n gi÷  vai trß  ®Çu  tµu ®èi víi c¶ Vïng B¾c bé vµ c¶ níc trong qu¸ tr×nh thóc  ®Èy,   hç   trî   c¸c   vïng   kh¸c,   nhÊt   lµ   c¸c   vïng   khã   kh¨n,  cïng ph¸t triÓn. §i  ®Çu vÒ  hîp t¸c quèc tÕ, vÒ  thu hót  ®Çu t  níc ngoµi,  kÕt  hîp  chÆt  chÏ  gi÷a ph¸t triÓn  kinh  tÕ­ x∙ héi víi t¨ng cêng,  cñng cè  quèc phßng,  an ninh,  trËt tù an toµn x∙ héi, b¶o vÖ m«i trêng.  §i Ò u 2.  Nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu: 1. PhÊn  ®Êu  ®¹t tèc  ®é  t¨ng trëng GDP b×nh qu©n hµng  n¨m giai ®o¹n 2006­2010 b»ng kho¶ng 1,3 lÇn, vµ giai ®o¹n   2011­2020 kho¶ng 1,25 lÇn møc t¨ng trëng b×nh qu©n chung  cña c¶ níc. T¨ng tû  träng  ®ãng gãp trong GDP cña c¶ níc  tõ  21% n¨m 2005 lªn kho¶ng 23­24% vµo n¨m 2010 vµ  kho¶ng  28­29% vµo n¨m 2020. 2. T¨ng gi¸ trÞ  xuÊt khÈu b×nh qu©n  ®Çu ngêi/n¨m tõ  447  ®« la Mü  n¨m 2005 lªn 1200  ®« la Mü  n¨m 2010 vµ  9200   ®« la Mü n¨m 2020. 
  2. 2 3. T¨ng møc ®ãng gãp cña Vïng trong thu ng©n s¸ch cña   c¶ níc tõ 23% n¨m 2005 lªn 26% n¨m 2010 vµ 29% n¨m 2020.  4. §Èy nhanh tèc  ®é   ®æi míi c«ng nghÖ   ®¹t b×nh qu©n  20­25%/n¨m,  ®i  ®Çu trong tiÕn tr×nh hiÖn  ®¹i ho¸, cã  tû  lÖ  c«ng nghÖ  tiªn tiÕn  ®¹t kho¶ng 45%. §a tû  lÖ  lao  ®éng  qua ®µo t¹o kho¶ng 55% vµo n¨m 2010. 5. Gi¶m tû lÖ hé nghÌo xuèng cßn 1,5% n¨m 2010 vµ díi  0,5% n¨m 2020 vµ  gi¶m tû  lÖ  lao  ®éng kh«ng cã  viÖc lµm  ®Õn 2010 xuèng kho¶ng 6,5% vµ tiÕp tôc kiÓm so¸t ë møc an  toµn cho phÐp lµ  4%. §Õn n¨m 2010  ®¶m b¶o tû  lÖ  100% d©n   sè  thµnh thÞ   ®îc dïng níc m¸y; kho¶ng 90­95% d©n sè  n«ng   th«n sö  dông níc s¹ch; 100% sè  hé  gia  ®×nh n«ng th«n cã  hè  xÝ  hîp vÖ  sinh; nh©n d©n  ®i l¹i dÔ  dµng vµ   ®îc ch¨m  sãc søc kháe tèt, ®îc ®i häc vµ cã häc vÊn cao h¬n. 6. Gi¶m tû  lÖ  t¨ng d©n sè  tù  nhiªn xuèng 1% vµo n¨m  2010 vµ  xuèng díi 0,8% vµo n¨m 2020. KiÓm so¸t t¨ng d©n  sè  trung b×nh (bao gåm c¶ t¸c  ®éng di d©n c¬  häc)  ë  møc  kh«ng vît qu¸ 1,5%. B¶o  ®¶m kû  c¬ng, trËt tù  an toµn x∙  héi, gi÷  v÷ng  an ninh  quèc  phßng;  b¶o   ®¶m  bÒn  v÷ng  m«i  trêng c¶ ë ®« thÞ vµ n«ng th«n trong vïng. §i Ò u   3.   NhiÖm vô  vµ  c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn c¸c  ngµnh vµ lÜnh vùc then chèt. 1. Ph¬ng híng míi cã tÝnh ®ét ph¸. ­ Ph¸t triÓn c¸c ngµnh kü  thuËt cao, dÞch vô  chÊt l ­ îng cao nh: c«ng nghiÖp  phÇn mÒm,  thiÕt  bÞ  tin häc, tù  ®éng hãa vµ  c¸c s¶n phÈm nghiªn cøu khoa häc thµnh ngµnh  c«ng nghiÖp mòi nhän; s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ  tù   ®éng ho¸,  r« bèt, s¶n xuÊt vËt liÖu míi, thÐp chÊt lîng cao; ph¸t  triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng tµu,  c¬ khÝ chÕ t¹o. ­   KhÈn   tr¬ng   x©y   dùng   vµ   ph¸t   triÓn   c¸c   ngµnh   c«ng   nghiÖp bæ trî  mµ  Vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm B¾c bé  cã  lîi  thÕ   c¹nh   tranh   ®Ó   t¨ng   gi¸   trÞ   gia   t¨ng   cña   s¶n   phÈm,  t¨ng søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ trong héi nhËp; c¸c ngµnh   c¬  khÝ  chÕ  t¹o thiÕt bÞ  vµ  phô  tïng nh  c¸c thiÕt bÞ  cho  s¶n   xuÊt   «   t«,   xe   m¸y,   s¶n   xuÊt   thiÕt   bÞ   ®iÖn   vµ   linh  kiÖn  ®iÖn tö, s¶n xuÊt  ®éng c¬  næ,  ®éng c¬   ®iÖn (nhÊt lµ  ®éng c¬ ®iÖn cã c«ng suÊt lín)… ­ X©y dùng khu kinh tÕ  tæng hîp thuéc huyÖn  ®¶o V©n  §ån (Qu¶ng Ninh), du lÞch sinh th¸i biÓn chÊt l îng cao vµ  nu«i trång g¾n víi chÕ biÕn ®Æc h¶i s¶n. ­ X©y dùng míi khu sinh dìng c«ng nghiÖp (nghiªn cøu  c¶i   tiÕn   kü   thuËt,   c«ng   nghÖ   cho   c¸c   xÝ   nghiÖp   c«ng  nghiÖp) ®Æt t¹i VÜnh Phóc. 
  3. 3 ­ X©y dùng trung t©m ®µo t¹o nghÒ tr×nh ®é cao cho c¶  Vïng ®Æt t¹i VÜnh Phóc.  ­ X©y dùng trung t©m  ®µo t¹o chÊt l îng cao vµ  nghiªn  cøu x©y dùng trêng §¹i häc thùc hµnh  ®a ngµnh chÊt lîng  cao  ®Æt t¹i Hng Yªn theo m« h×nh g¾n  ®µo t¹o víi nhµ  m¸y   cña c¸c khu c«ng nghiÖp theo híng cã  cæ phÇn trong c¬  së  ®µo t¹o, hç  trî  thiÕt bÞ, c¸n bé  kü  thuËt  ®µo t¹o theo  yªu cÇu cña c¶ mét d©y truyÒn hoµn chØnh... ­ X©y dùng trung t©m y tÕ  chÊt lîng cao cho c¶ Vïng  dù kiÕn ®Æt t¹i Hµ T©y vµ H¶i D¬ng. ­ X©y dùng tæng kho trung chuyÓn  ®Æt t¹i tØnh H¶i D ­ ¬ng. ­ X©y  dùng  míi c¸c  tuyÕn  ®êng  cao tèc:  Hµ  Néi­  H¶i  Phßng (theo híng ®êng 5 lÖch vÒ Nam ®ång b»ng s«ng Hång);   Néi Bµi ­ H¹  Long ­ Mãng C¸i; Hµ  Néi ­ Ninh B×nh; L¸ng ­   Hoµ   L¹c­   Trung   Hµ;   Hµ   Néi   ­   ViÖt   Tr×;   Hµ   Néi   ­   Th¸i   Nguyªn. ­ X©y dùng míi tuyÕn  ®êng s¾t tõ  Yªn Viªn, thµnh phè  Hµ Néi ®Õn Ph¶ L¹i vµ thµnh phè H¹ Long, tØnh Qu¶ng Ninh;  ®êng s¾t nèi c¶ng H¶i Phßng víi c¶ng §×nh Vò, thµnh phè  H¶i Phßng. ­ Nghiªn cøu x©y dùng c¶ng níc s©u míi t¹i H¶i Phßng  (nÕu ®iÒu kiÖn kü thuËt cho phÐp).  ­ X©y dùng  ®êng xe  ®iÖn ngÇm,  ®êng s¾t néi  ®« Hµ  Néi  vµ nèi ®êng s¾t Hµ Néi ­ Hoµ L¹c. 2. §Þnh híng ®iÒu chØnh quy ho¹ch. ChuyÓn dÞch nhanh h¬n c¬  cÊu kinh tÕ  theo híng c«ng  nghiÖp  hãa, hiÖn  ®¹i hãa t¹o ra c¸c s¶n phÈm mòi nhän,  g¾n víi thÞ trêng vµ t¨ng søc c¹nh tranh. Dù kiÕn ®Õn n¨m  2010 tû  träng ngµnh c«ng nghiÖp vµ  dÞch vô  cña Vïng kinh  tÕ  träng  ®iÓm B¾c bé  trong GDP kho¶ng 94­95% vµ   ®Õn n¨m  2020  ®¹t kho¶ng 96­97%. T¨ng tû  träng lao  ®éng lµm viÖc  trong lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp; t¨ng sè  viÖc lµm cã  n¨ng  suÊt cao vµ  tiªu hao  Ýt n¨ng lîng; sö  dông  ®Êt cã  hiÖu  qu¶... trªn c¬  së  ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghÖ  cao vµ  s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã hµm lîng chÊt x¸m cao.  2.1. VÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp. C¬  cÊu s¶n phÈm chñ  lùc lµ  c¸c s¶n phÈm gi¸ trÞ  lín,  chøa   hµm   lîng   chÊt   x¸m   cao   nh  kü   thuËt   phÇn   mÒm,   phÇn  cøng, kü  thuËt  ®iÖn,  ®iÖn tö, s¶n xuÊt thiÕt bÞ  m¸y mãc,  ®ãng vµ  söa ch÷a tµu thñy,  s¶n xuÊt thÐp (c¸c  s¶n  phÈm  thÐp hîp kim, thÐp tÊm, thÐp l¸, thÐp h×nh cì  lín, thÐp  cã  cêng  ®é  cao dïng trong cÊu kiÖn bª t«ng dù  øng lùc,  thÐp chÕ  t¹o), than, xi m¨ng, vËt liÖu x©y dùng cao cÊp,  chÕ  biÕn n«ng, l©m, thñy s¶n, l¬ng thùc, thùc phÈm, dÖt, 
  4. 4 da, may… §ång thêi, ph¸t huy thÕ m¹nh cña Vïng ph¸t triÓn   m¹nh   c«ng   nghiÖp   bæ   trî   nh»m   n©ng   cao   gi¸   trÞ   c¸c   s¶n  phÈm; ph¸t triÓn s¶n phÈm míi  ®i ngay vµo c«ng nghÖ  hiÖn  ®¹i  ®i  ®«i víi b¶o vÖ  m«i trêng; ph¸t triÓn c«ng nghiÖp  chÕ biÕn n«ng, l©m,  thñy s¶n. §Æc   biÖt   quan   t©m   ®Õn   ph¸t   triÓn   tiÓu   thñ   c«ng  nghiÖp,    x©y dùng  c¸c  m« h×nh  ph¸t  triÓn bÒn v÷ng;  c¸c  lµng   nghÒ   truyÒn   thèng   vµ   lµng   cã   nghÒ   theo   híng   ph¸t  triÓn s¶n phÈm cho xuÊt khÈu, coi ®©y lµ thÕ m¹nh ®Æc thï  cña Vïng. ChuyÓn dÞch dÇn c«ng nghiÖp lªn däc tuyÕn hµnh lang  ®êng 18 vµ  hµnh lang  ®êng 21 t¹i nh÷ng khu vùc gß  ®åi,  ®Êt xÊu  ®Ó  gi¶m sö  dông  ®Êt tèt dµnh cho s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp vµ  tr¸nh sù  tËp trung c«ng nghiÖp qu¸ møc vµo c¸c  ®« thÞ, khu d©n c  ë  vïng  ®ång b»ng. Tuy nhiªn, còng cÇn  tÝnh   ®Õn   ph¸t   triÓn   c«ng   nghiÖp   s¹ch   ë   c¸c   tØnh   trong  vïng ®¶m b¶o c¬ cÊu kinh tÕ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶. 2.2. VÒ  dÞch vô, tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch   vô mét c¸ch toµn diÖn, ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh dÞch vô chÊt  lîng   cao,   tr×nh   ®é   cao   trong   lÜnh   vùc   tµi   chÝnh,   ng©n  hµng,   th¬ng   m¹i,   du   lÞch,   khoa   häc­   c«ng   nghÖ,   viÔn  th«ng, vËn t¶i hµng kh«ng, vËn t¶i hµng h¶i; ph¸t triÓn   thÞ   trêng  bÊt   ®éng   s¶n,   thÞ   trêng  vèn,   thÞ   trêng  chøng  kho¸n;  ph¸t huy cã  hiÖu qu¶ c¸c tæ chøc tµi chÝnh,   ®µo  t¹o vµ dÞch vô y tÕ chÊt lîng cao. X©y dùng c¸c trung t©m vÒ dÞch vô khoa häc­c«ng nghÖ,   v¨n ho¸­ x∙ héi, y tÕ... cã  tÇm cì  quèc gia, khu vùc vµ  quèc tÕ. TiÕp tôc thóc ®Èy vai trß trung t©m th ¬ng m¹i vµ giao  dÞch quèc tÕ  cña Thñ   ®« Hµ  Néi, H¶i Phßng vµ  Qu¶ng Ninh  ®Ó   ®¶m nhËn chøc n¨ng dÞch vô  th¬ng m¹i vµ  trung t©m du  lÞch cña c¶ khu vùc phÝa B¾c vµ c¶ níc.  Ph¸t triÓn dÞch vô  vËn t¶i c«ng céng (xe buýt vµ  xe  ®iÖn) tõ Hµ Néi ®i c¸c tØnh (cã b¸n kÝnh kho¶ng 60 km) ®Ó   t¨ng cêng liªn kÕt, giao lu gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè. 2.3. VÒ n«ng, l©m, thñy s¶n.  TiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo híng s¶n  xuÊt hµng hãa cã  n¨ng suÊt, chÊt lîng cao, t¹o nhiÒu gi¸  trÞ  trªn mçi  ®¬n vÞ  diÖn tÝch  ®Êt n«ng l©m nghiÖp, phôc  vô  trùc tiÕp vµ  chñ  yÕu cho nhu cÇu tiªu dïng  ë  c¸c  ®«  thÞ  vµ  khu c«ng nghiÖp trong vïng vµ  cho xuÊt khÈu. §Èy  m¹nh øng dông c«ng nghÖ  sinh häc, c«ng nghÖ  b¶o qu¶n vµ  chÕ biÕn sau thu ho¹ch. H×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt hµng   hãa quanh c¸c  ®« thÞ. §Æc biÖt chó  träng ph¸t triÓn n«ng  nghiÖp s¹ch, g¾n ph¸t triÓn n«ng nghiÖp víi viÖc x©y dùng   n«ng th«n míi trªn c¬  së  ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ  biÕn 
  5. 5 vµ ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i hé gia ®×nh. ChuyÓn dÞch   c¬  cÊu kinh tÕ  theo híng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn  ®¹i hãa,  ®Çu   t  c¸c   vïng   nu«i   trång   thñy   s¶n   tËp   trung   s¶n   xuÊt  hµng   hãa   chÊt  lîng   cao;   ®Èy   m¹nh  ph¸t   triÓn   nu«i  trång   h¶i s¶n biÓn ®i ®«i víi viÖc x©y dùng khu b¶o tån biÓn. Ph¸t   triÓn   rõng   nguyªn   liÖu,   ®Æc   biÖt   rõng   nguyªn  liÖu   gç   trô   má,   vïng   rõng   ngËp   mÆn   ven   biÓn.   Híng   vµo  khai th¸c cã  hiÖu qu¶ vïng  ®åi, h×nh thµnh c¸c khu rõng  ven biÓn,  b¶o  tån  danh  th¾ng vµ  c¸c vên rõng quèc gia.  Ph¸t triÓn m¹nh c©y xanh trong c¸c  ®« thÞ, trong c¸c khu  c«ng nghiÖp. ¦u tiªn  ®Çu t c¸c vïng nu«i trång thñy s¶n tËp trung   s¶n xuÊt hµng hãa chÊt lîng cao t¹i c¸c tØnh trong Vïng;  ®Èy m¹nh ph¸t triÓn nu«i h¶i s¶n biÓn ®i ®«i víi viÖc x©y  dùng khu b¶o tµng biÓn. KÕt hîp kinh tÕ  biÓn vµ  ven bê  theo   híng  ph¸t   triÓn   c¶   ®¸nh   b¾t,  nu«i   trång,  chÕ  biÕn   thñy h¶i s¶n vµ  trång rõng ven biÓn. X©y dùng H¶i Phßng  thµnh trung t©m dÞch vô, chÕ  biÕn xuÊt khÈu thñy s¶n cña  c¶ miÒn B¾c. 2.4. VÒ  ph¸t triÓn hÖ  thèng kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ  vµ x∙ héi ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé vµ ®i tríc mét bíc. a) HÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ. TiÕp tôc ph¸t triÓn  ®ång bé  vµ  hiÖn  ®¹i hãa hÖ  thèng  giao th«ng  ®êng bé,  ®êng s¾t,  ®êng biÓn,  ®êng s«ng vµ   ®­ êng hµng kh«ng;  ®Æc biÖt lµ  x©y dùng c¶ng níc s©u, m¹ng  líi  ®êng cao tèc; hÖ  thèng giao th«ng néi  ®« Hµ  Néi, hÖ  thèng cÊp, tho¸t níc cho c¸c thµnh phè. Ph¸t triÓn míi c¸c tuyÕn  ®êng cao tèc: Hµ  Néi ­ H¶i  Phßng (theo híng ®êng 5 lÖch vÒ Nam ®ång b»ng s«ng Hång);   Néi Bµi ­ H¹  Long ­ Mãng C¸i; Hµ  Néi ­ Ninh B×nh; L¸ng ­   Hoµ   L¹c   ­   Trung   Hµ;   Hµ   Néi   ­   ViÖt   Tr×;   Hµ   Néi   ­   Th¸i  Nguyªn.   Hoµn   thµnh   viÖc   x©y   dùng   vµ   n©ng   cÊp   ® êng  vµnh  ®ai III Hµ  Néi, c¶ cÇu Thanh Tr×, quèc lé  5, 10, 18, 21,   21B, 39, cÇu Yªn LÖnh,  ®o¹n  ®êng Hå  ChÝ  Minh qua tØnh Hµ  T©y, triÓn khai x©y dùng  ®êng vµnh  ®ai IV Hµ  Néi vµ  x©y  dùng míi c¸c cÇu qua s«ng Hång khu vùc Hµ  Néi nh  Thîng  C¸t,   NhËt  T©n,   Long   Biªn   (®êng   s¾t),  MÔ   Së...   TiÕp   tôc  n©ng cÊp mét sè  trôc  ®êng nèi tõ  c¸c tuyÕn  ®êng cao tèc,  c¸c thµnh  phè,  thÞ  x∙ ra c¸c c¶ng,  cöa khÈu biªn giíi,  c¸c khu c«ng nghiÖp. X©y dùng míi tuyÕn ®êng s¾t tõ Yªn Viªn, thµnh phè Hµ  Néi ®Õn  Ph¶ L¹i, thµnh phè H¹ Long vµ c¶ng C¸i L©n, tØnh   Qu¶ng Ninh; ®êng s¾t nèi c¶ng H¶i Phßng víi c¶ng §×nh Vò,   thµnh phè H¶i Phßng. TiÕp  tôc  ®Çu t  c¶i  t¹o luång  vµo  c¶ng H¶i  Phßng   ®Ó  cho tµu 10.000 DWT ra vµo  ®îc; x©y dùng mét sè  bÕn míi 
  6. 6 t¹i c¶ng H¶i Phßng  ®Ó  tiÕp nhËn tµu chë  container. TiÕp  tôc x©y dùng c¶ng C¸i L©n giai ®o¹n II, ®Çu t trang thiÕt  bÞ  bèc xÕp   ®¹t n¨ng lùc th«ng qua 6,5 ­ 8 triÖu tÊn/n¨m   vµo n¨m  2010 (7 bÕn), cã thÓ tiÕp nhËn tµu 30.000­50.000   DWT. C¶i t¹o, n©ng cÊp côm c¶ng chuyªn dïng khu vùc Qu¶ng  Ninh   nh    Cöa   ¤ng,   Mòi   Chïa,   V¹n   Gia,   c¶ng   du   lÞch   Hßn  Gai,   c¶ng   chuyÓn   t¶i   Hßn   NÐt,   Con   Ong,...®¹t   tæng   c«ng  suÊt   6­7   triÖu   tÊn/n¨m.   C¶i   t¹o   s«ng   Hång,   bao   gåm   c¶  viÖc   c¶i   t¹o   cöa   l¹ch   Giang   vµ   cöa   §¸y,   x©y   dùng   c¶ng  container t¹i Phï  §æng ­ Gia L©m, c¶ng KhuyÕn L¬ng ­ Hµ  Néi, c¶i t¹o n©ng  cÊp  tuyÕn   ®êng s«ng Qu¶ng  Ninh ­ H¶i  Phßng ­ Ninh B×nh. X©y dùng s©n bay quèc tÕ  t¹i MiÕu M«n (Hµ  T©y). §ång  thêi khai th¸c cã  hiÖu qu¶ 3 s©n bay hiÖn cã  (Néi Bµi,  C¸t Bi vµ  Gia L©m). N©ng c«ng suÊt s©n bay Néi Bµi lªn 6   triÖu hµnh kh¸ch/n¨m vµo n¨m 2005; tõ  8 ­10 triÖu kh¸ch   vµo n¨m 2010. N©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa s©n bay C¸t Bi. HiÖn ®¹i ho¸, n©ng cÊp ®êng s¾t hiÖn cã, tríc tiªn lµ  tuyÕn   Hµ   Néi   ­   H¶i   Phßng,   lµm   ®êng   s¾t   hai   chiÒu   theo  tiªu chuÈn quèc tÕ. Sím h×nh thµnh hÖ  thèng  ® êng s¾t nhÑ  phôc vô giao th«ng ®« thÞ vµ kÕt nèi c¸c vïng, trong ®ã  u  tiªn: tuyÕn ®êng s¾t nhÑ tõ Hµ §«ng, tØnh Hµ T©y  ®Õn Ng∙   t Së, NguyÔn ChÝ Thanh, Ngäc Kh¸nh, thµnh phè Hµ Néi; l©u   dµi ph¸t triÓn   ®Õn Hoµ  L¹c, tØnh Hµ  T©y, phÝa  §«ng  nèi  ®Õn   thµnh   phè   H¶i   D¬ng,   tØnh   H¶i   D¬ng...   X©y   dùng   míi  tuyÕn ®êng s¾t tõ Yªn Viªn, thµnh phè Hµ Néi ®Õn Ph¶ L¹i,  H¹  Long, C¸i L©n, tØnh Qu¶ng Ninh;  ®êng s¾t nèi c¶ng H¶i  Phßng víi c¶ng §×nh Vò, thµnh phè H¶i Phßng. HiÖn   ®¹i   hãa   m¹ng   líi   chuyÓn   t¶i   ®iÖn,   m¹ng   viÔn  th«ng. Hoµn chØnh hÖ  thèng cÊp tho¸t níc, x©y dùng hÖ  thèng  cÊp níc s¹ch  ®¸p øng nhu cÇu cho Hµ  Néi, H¶i Phßng, H¹  Long vµ c¸c khu du lÞch, khu c«ng nghiÖp, c¸c ®« thÞ míi,  khu kinh tÕ tæng hîp V©n §ån. C¶i t¹o hÖ thèng tho¸t níc,  xö  lý  níc th¶i, gi¶i quyÕt døt  ®iÓm t×nh tr¹ng ngËp  óng  t¹i c¸c ®« thÞ, ®Æc biÖt lµ Hµ Néi. X©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   b¶o   vÖ   m«i   trêng,   khi   x©y  dùng c¸c nhµ  m¸y, c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i x©y dùng  ®ång  thêi c¸c c«ng tr×nh xö  lý  chÊt th¶i  ®¶m b¶o kh«ng g©y «  nhiÔm   m«i   trêng.   Nghiªn   cøu   x©y   dùng   c¸c   khu   vùc   chøa  chÊt th¶i, c¸c nhµ m¸y xö lý chÊt th¶i cho c¸c ®« thÞ. b) Ph¸t triÓn hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng x∙ héi.  X©y dùng c¸c trung t©m ho¹t ®éng v¨n hãa ®Ó kh«i phôc   vµ   ph¸t   huy   gi¸   trÞ   cña   c¸c   ho¹t   ®éng   v¨n   hãa   truyÒn   thèng vµ   ®a c¸c ho¹t  ®éng nµy vµo nÒn nÕp. Gi÷  v÷ng trËt 
  7. 7 tù  an toµn x∙ héi, x©y dùng t©m lý  t¨ng trëng trong toµn  x∙   héi;   gi¶m   thiÓu   c¸c   tÖ   n¹n   x∙   héi   vµ   tai   n¹n   giao   th«ng.  §Çu t n©ng cÊp Th¸p truyÒn h×nh Trung ¬ng ®Ó n©ng cao  chÊt   lîng   c¸c   ch¬ng   tr×nh   ph¸t   sãng   ph¸t   thanh,   truyÒn  h×nh. Ph¸t triÓn c¸c c¬ së, trang thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô y  tÕ   ®¸p øng nhu cÇu  ®a d¹ng kh«ng chØ cña ngêi d©n trong  vïng mµ  c¶ nh÷ng ngêi níc ngoµi  ®ang lµm viÖc trong c¸c  liªn doanh vµ kh¸ch du lÞch. X©y dùng trung t©m y tÕ chÊt  lîng cao,  ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ  ch÷a bÖnh tiªn tiÕn vµ  hiÖn ®¹i, tr¸nh tËp trung vµo Hµ Néi. Ph¸t triÓn, tõng bíc n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¬  së  vËt chÊt,  kü  thuËt  phôc vô  sù  nghiÖp  gi¸o  dôc  n©ng  cao  d©n trÝ,  ®µo t¹o nguån nh©n lùc, båi dìng nh©n tµi phôc  vô sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ­x∙ héi ®Êt níc.  X©y dùng m«i trêng kinh tÕ­ x∙ héi­ tù nhiªn an toµn,   lµnh m¹nh cho trΠem. c) Ph¸t triÓn hÖ  thèng  ®« thÞ  vµ  c¸c khu c«ng nghiÖp  tËp trung, khu c«ng nghÖ cao. ­ §èi  víi Hµ   Néi: ph¸t  triÓn  xøng   ®¸ng  lµ  tr¸i  tim  cña c¶ níc, trung t©m   chÝnh trÞ, trung t©m lín vÒ  v¨n  ho¸, khoa häc gi¸o dôc, kinh tÕ  vµ  dÞch vô  quèc tÕ. TiÕp  tôc thùc hiÖn tèt NghÞ  QuyÕt 15­ NQ/TW  ngµy 15 th¸ng 12  n¨m 2000 cña Bé  ChÝnh trÞ, Ph¸p lÖnh Thñ   ®« Hµ  Néi (sè  29/2000/PL­UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Uû  ban  Thêng vô  Quèc héi)  ®Ó  Hµ  Néi  ®¹t tr×nh  ®é  hiÖn  ®¹i; tËp  trung   ®Çu   t  chiÒu   s©u   néi   thµnh.   §a     c«ng   nghiÖp,   ®Æc  biÖt   c¸c   ngµnh   s¶n   xuÊt   c«ng   nghiÖp   cã   nguy   c¬   g©y   «  nhiÔm ra xa néi thµnh (khi chuyÓn ra ngo¹i thµnh cã  biÖn  ph¸p  ®ång  bé  b¶o vÖ  m«i trêng) g¾n víi viÖc  h×nh  thµnh  c¸c   khu   ®«   thÞ   vÖ  tinh,   khu   ®«   thÞ   míi   nh  c¸c   khu   B¾c  Th¨ng  Long,   Nam   Th¨ng  Long,   Bå   §Ò  (Gia   L©m),   Yªn   Viªn,   Linh §µm.... g¾n kÕt víi c¸c ®« thÞ tiÕp gi¸p nh Hoµ L¹c,  Xu©n Mai,  Hµ  §«ng,  S¬n T©y, Hng Yªn, Phè  Nèi, Mª Linh,  VÜnh   Yªn,   B¾c   Ninh,   Phñ   Lý   t¹o   thµnh   chïm   ®«   thÞ   h¹t  nh©n. ­ §èi víi H¶i Phßng: thùc hiÖn tèt NghÞ  quyÕt sè  32­ NQ/TW ngµy 05 th¸ng 08 n¨m 2003 cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ  x©y  dùng vµ ph¸t triÓn thµnh phè H¶i Phßng trong thêi kú c«ng   nghiÖp ho¸, hiÖn  ®¹i hãa  ®Êt níc. Quy m« d©n sè  néi thÞ  vµo n¨m  2010 cã  thÓ  lªn  ®Õn 75­90 v¹n ng êi. X©y dùng  ®«  thÞ míi phÝa B¾c s«ng CÊm, thuéc huyÖn Thñy Nguyªn, thµnh   phè  H¶i Phßng.
  8. 8 Ph¸t triÓn m¹nh kÕt cÊu h¹  tÇng, c«ng nghiÖp vµ  dÞch  vô ®Ó cã thÓ ph¸t huy chøc n¨ng cña ®« thÞ lo¹i 1 ®èi víi  toµn vïng. ­ §èi víi H¹ Long: quy m« d©n sè néi thÞ vµo n¨m 2010   lªn ®Õn kho¶ng 39­40 v¹n ngêi. Ph¸t triÓn më réng chñ yÕu  vÒ   phÝa   Hßn   Gai   ­   CÈm   Ph¶.   Ph¸t   triÓn   m¹nh   kÕt   cÊu   h¹  tÇng, dÞch vô  du lÞch, c«ng nghiÖp  ®Ó  cã  thÓ  ph¸t   huy  chøc n¨ng cña  ®« thÞ  lo¹i 2  ®èi víi tØnh Qu¶ng Ninh vµ  toµn vïng. ­   §Èy   nhanh   ph¸t   triÓn   chuçi   ®«   thÞ   MiÕu   M«n,   Xu©n  Mai, Hßa L¹c, S¬n T©y. ­ §èi víi ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung,   khu c«ng nghÖ cao: ®Èy nhanh viÖc x©y dùng theo quy ho¹ch   vµ   ®a vµo ho¹t  ®éng khu c«ng nghÖ  cao Hoµ  L¹c. Tríc m¾t,  tËp   trung   søc   t¹o   mÆt   b»ng   thuËn   lîi   vµ   cã   chÝnh   s¸ch  th«ng tho¸ng h¬n n÷a, thu hót ®Çu t trong vµ ngoµi níc ®Ó  lÊp  ®Çy c¸c khu c«ng nghiÖp hiÖn cã. ChÊm døt t×nh tr¹ng  x©y dùng c¸c khu c«ng  nghiÖp,  c¸c  nhµ  m¸y  däc  theo  c¸c  quèc lé  lín; rµ  so¸t l¹i quy ho¹ch x©y dùng c¸c khu c«ng  nghiÖp cña toµn Vïng nh»m b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng,   c©n ®èi. Quy ho¹ch x©y dùng ®ång bé khu d©n c  vµ c¸c c«ng  tr×nh  h¹  tÇng  x∙ héi phôc  vô  khu c«ng  nghiÖp.  ChuÈn  bÞ  ®iÒu kiÖn  ®Ó  ph¸t triÓn mét sè  khu c«ng nghiÖp hoÆc côm,  liªn côm c«ng  nghiÖp  däc trôc  quèc  lé  18 víi c¸c ngµnh  chñ  yÕu lµ  c«ng nghiÖp nÆng; c«ng nghiÖp chÕ  biÕn n«ng,   thñy s¶n; c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm; c«ng nghiÖp s¶n   xuÊt hµng tiªu dïng.  ­ §èi víi c¸c thµnh phè, thÞ  x∙ kh¸c víi quy m« d©n  sè  kho¶ng 15­20 v¹n ngêi vµ  lµ   ®« thÞ  tØnh lþ, trung t©m  kinh tÕ, v¨n hãa vµ  chÝnh trÞ  cña tõng tØnh hay c¸c thÞ  x∙ lµ  c¸c trung t©m kinh tÕ  cña mét khu vùc còng sÏ   ®îc  ph¸t   triÓn   g¾n   víi   hÖ   thèng   ®«   thÞ   chung   cña   c¶   vïng.  §ång thêi däc theo c¸c trôc quèc lé  vµ  t¹i c¸c vïng s¶n  xuÊt hµng  hãa  tËp  trung   ®«ng d©n,  c¸c  thÞ  trÊn,  thÞ  tø  còng sÏ   ®îc n©ng  cÊp  vµ  h×nh  thµnh  thªm theo  quy  ho¹ch  thèng nhÊt. C¸c tØnh, thµnh phè  chó  träng x©y dùng vµ  ph¸t triÓn  c¸c côm c«ng nghiÖp nhá, võa, c¸c lµng nghÒ  truyÒn thèng  ë  khu vùc n«ng th«n, chó  träng xö  lý, b¶o vÖ  m«i trêng  sinh th¸i. 3. C¬ chÕ chÝnh s¸ch. C¶i   tiÕn   c¬   chÕ,   t×m   kiÕm   gi¶i   ph¸p   thu   hót   thªm   nguån vèn cho ph¸t triÓn Vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm B¾c bé.  Cã  biÖn ph¸p khuyÕn khÝch toµn x∙ héi vµ  c¸c nhµ   ®Çu t  trong níc vµ níc ngoµi ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh híng  vµo môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ  g¾n víi c¸c môc tiªu x∙  héi, ph¸t  huy   ®îc tiÒm n¨ng,  lîi  thÕ  cña  Vïng.  Qu¶n lý 
  9. 9 tèt h¬n thÞ trêng nhµ vµ ®Êt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông   ®Êt, t¹o vèn tõ  quü   ®Êt; gãp phÇn gi¶m chi phÝ   ®Çu vµo  cho c¸c nhµ s¶n xuÊt. Thùc hiÖn tèt NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 3, n©ng cao hiÖu  qu¶  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ  níc  ®Ó  c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc ph¸t huy hiÖu qu¶ trong ph¸t triÓn kinh tÕ  cña Vïng.   T¨ng cêng hç trî doanh nghiÖp thµnh lËp míi; khuyÕn khÝch  c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi Nhµ níc ®Çu t ph¸t triÓn kÕt  cÊu h¹ tÇng. Thùc hiÖn nhanh viÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh  ®èi víi khu  vùc qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. Nhanh   chãng   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ   ph©n   cÊp   qu¶n   lý   tµi  chÝnh vµ  ng©n s¸ch gi÷a Trung ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng, gi÷a c¸c  c¬  quan chøc n¨ng trong qu¶n lý  tµi chÝnh,  ®¶m b¶o tÝnh  thèng nhÊt cña hÖ  thèng tµi chÝnh quèc gia, b¶o  ®¶m vai  trß chñ   ®¹o cña Trung  ¬ng,  ®ång  thêi  n©ng cao tÝnh chñ  ®éng  ®iÒu hµnh tµi chÝnh cña c¸c  ®Þa ph ¬ng trong vïng vµ  c¸c ngµnh trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®îc giao. T¨ng   cêng   c«ng   khai   tµi   chÝnh,   ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp;   tiÕp tôc  ®æi míi chÝnh s¸ch  u  ®∙i, hç  trî  tµi chÝnh cho  viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x∙ héi, gi¶i quyÕt viÖc lµm   cho ngêi lao ®éng.  KhuyÕn   khÝch   mäi   thµnh   phÇn   kinh   tÕ   tÝch   cùc   ®Çu   t ph¸t   triÓn,   thùc   hiÖn   ®æi   míi   c¬   cÊu   ®Çu   t  theo   híng:  KhuyÕn  khÝch cã   ®îc 50­55%  ®Çu t  x∙ héi  cho  ph¸t  triÓn  s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   dµnh   9­10%   ®Çu   t  x∙   héi   cho   ph¸t  triÓn nguån nh©n lùc, 35­36% vèn ®Çu t giao th«ng vËn t¶i  cho ph¸t triÓn ®êng lo¹i I, II vµ ®êng cao tèc. §i Ò u  4.  §µo t¹o nguån nh©n lùc. §Èy m¹nh  ®µo t¹o nguån nh©n lùc,  ®Æc biÖt nguån nh©n  lùc chÊt lîng cao, thùc hiÖn m¹nh mÏ x∙ héi hãa gi¸o dôc.  Nghiªn cøu x©y dùng Trung t©m d¹y nghÒ  tr×nh  ®é  cao   cho c¶ Vïng.  S¾p xÕp l¹i hÖ  thèng c¸c c¬  së   ®µo t¹o (®¹i häc, cao  ®¼ng vµ  d¹y nghÒ)  ë  Hµ  Néi, H¶i Phßng g¾n víi Vïng  ®ång  b»ng s«ng Hång, Trung du ­ MiÒn nói vµ  khu vùc. Tõ  nay  ®Õn 2010, mçi n¨m cÇn  ®µo t¹o hµng ngh×n doanh nh©n giái  vµ kho¶ng 30 ­ 35 v¹n lao ®éng kü thuËt lµnh nghÒ cho c¸c   ngµnh   kinh   tÕ   quèc   d©n   vµ   xuÊt   khÈu);   ®éi   ngò   c¸n   bé  ho¹ch  ®Þnh chÝnh s¸ch cã  tr×nh  ®é  cao; cã  chÝnh s¸ch sö  dông nh©n tµi.
  10. 10 § i Ò u   5.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè thuéc vïng   KTT§ B¾c Bé  cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi thùc hiÖn  ph¬ng híng chñ yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ­x∙ héi vïng kinh tÕ   träng  ®iÓm B¾c Bé  mét c¸ch chÆt chÏ, x©y dùng kÕ  ho¹ch 5  n¨m, hµng n¨m, ch¬ng tr×nh vµ  dù  ¸n  ®Çu t ph¸t triÓn phï  hîp. Ban §iÒu phèi ph¸t triÓn c¸c vïng KTT§ chØ  ®¹o Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t kÕt hîp c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Uû ban   nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh  rµ  so¸t  l¹i  quy  ho¹ch  ph¸t triÓn  trªn toµn  ®Þa bµn mét c¸ch  thiÕt  thùc vµ  cã  hiÖu   lùc   cao.   Tríc   hÕt,   tËp   trung   søc   rµ   so¸t   l¹i   quy  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña c¶ vïng  KTT§, ®Æc biÖt lµ rµ so¸t quy ho¹ch ®èi víi ph¸t triÓn ®«  thÞ, c¸c hµnh lang kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, hÖ thèng   c¶ng biÓn...  Rµ  so¸t quy ho¹ch  ph¸t triÓn  kinh  tÕ  ­ x∙  héi cña c¸c tØnh nh»m   ®iÒu  chØnh quy ho¹ch  phï  hîp víi  t×nh h×nh ph¸t triÓn míi. Sau khi tiÕn hµnh rµ  so¸t c¸c  quy   ho¹ch  tæng   thÓ,   c¸c   ngµnh,   c¸c   ®Þa   ph¬ng  cÇn  triÓn  khai sím c¸c quy ho¹ch chi tiÕt,    ®¶m b¶o th«ng b¸o kÞp  thêi c¸c quy ho¹ch tíi c¸c cÊp vµ ngêi d©n. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng liªn quan triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh,  dù ¸n ®Çu t träng ®iÓm. C¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, gióp  ®ì  c¸c tØnh, thµnh phè  thuéc vïng KTT§ B¾c Bé  trong qu¸  tr×nh rµ so¸t, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n  ®∙ ®Ò ra, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch tõng tØnh,  thµnh phè víi quy ho¹ch Vïng vµ c¶ níc. §i Ò u   6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  747/TTg  ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª  duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi Vïng  kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé thêi kú 1996 ­ 2010. §i Ò u   7.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè  thuéc vïng KTT§ B¾c Bé  vµ  c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ  cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản