Quyết định 1451/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 1451/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1451/QĐ-TTg về thành lập Tiểu ban Vật chất – Hậu cần thuộc Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1451/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1451/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TI U BAN V T CH T – H U C N THU C Y BAN QU C GIA V ASEAN 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 824/Q -TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia v ASEAN 2010; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Thành l p Ti u ban V t ch t – H u c n thu c y ban Qu c gia v ASEAN 2010 do ng chí Ph m Vi t Muôn, Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph làm Trư ng Ti u ban và thành viên là các ng chí có tên dư i ây: 1. Cao Vi t Sinh, Th trư ng B K ho ch và u tư. 2. Ph m S Danh, Th trư ng B Tài chính. 3. Nguy n Th Xuyên, Th trư ng B Y t . 4. Tr n Chi n Th ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch. 5. Nguy n Thành Hưng, Th trư ng B Thông tin và Truy n thông. 6. oàn Duy Khương, Phó Ch t ch Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam. 7. Ngô Th Thanh H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i. 8. Võ Duy Khương, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph à N ng. 9. Nguy n Th H ng, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 10. Bùi Công T , Phó Tư l nh B Tư l nh C nh v (B Công an). 11. Tr n Thùy, Phó Giám c Công an thành ph Hà N i. 12. Nguy n Hoàng Linh, Phó Giám c S Giao thông v n t i thành ph Hà N i.
  2. 13. Ngô Minh Châu, Phó Giám c Công an thành ph H Chí Minh. 14. Nguy n Th Hi n Lương, Phó Giám c S Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh. 15. Nguy n Vi t H ng, V trư ng V Tài chính hành chính s nghi p, B Tài chính. 16. oàn Hùng Vi n, V trư ng V Tài V Văn phòng Chính ph . 17. Thái Hi n Lương, C c trư ng C c Hành chính – Qu n tr II, Văn phòng Chính ph . 18. Nguy n Xuân Thành, C c trư ng C c Qu n tr Văn phòng Chính ph 19. Vũ Vi t H o, Giám c Trung tâm H i ngh Qu c gia. 20. Nguy n Duy Quý, Hàm Phó V trư ng V Quan h qu c t , Văn phòng Chính ph . 21. Nguy n Vi t Dũng, Chánh Văn phòng C c L tân nhà nư c. i u 2. Trách nhi m c a Ti u Ban V t ch t – H u c n 1. Trách nhi m chung: B o m kinh phí, cơ s v t ch t, h u c n, phương ti n i l i, thi t b thông tin liên l c, thi t b làm vi c ph c v các h i ngh , s ki n c p cao thu c khuôn kh Ch t ch ASEAN, g m các h i ngh sau: - H i ngh c p cao ASEAN 16 t ch c vào tháng 4 năm 2010. - H i ngh c p cao ASEAN 17 và các h i ngh c p cao liên quan: (ASEAN+3), (ASEAN+1), c p cao ông Á (EAS) t ch c vào tháng 10 năm 2010. - 08 h i ngh c a 04 H i ng c p B trư ng (các h i ngh này t ch c trư c th m ho c bên c nh 02 h i ngh c p cao nêu trên). - Các h i ngh trù b c a c p quan ch c cao c p (SOM), c p t ng v trư ng (DG). 2. Trách nhi m c th : -B o m kinh phí cho vi c t ch c các h i ngh , cu c h p nêu trên. -B o m khách s n, ch cho các oàn theo thông l ASEAN. - ChuNn b t ng phNm (n u có) theo ch o c a Ch t ch y ban Qu c gia v ASEAN 2010. - B o m h i trư ng, phòng h p, các phòng ch c năng cho toàn b các h i ngh , cu c h p thu c khuôn kh ch t ch theo thông l ASEAN.
  3. -B o m thi t b làm vi c (nghe, nhìn, phiên d ch, văn phòng phNm …). - Trang trí các a i m di n ra các cu c h p, s ki n (tr vi c trang trí t i các sân bay và trên ư ng ph ). - B o m thông tin liên l c cho Ban T ch c h i ngh và i bi u t i các a i m di n ra các h i ngh ( i n tho i, b àm, fax, internet …). - Ch trì, ph i h p v i Ti u ban L tân t ch c chiêu ãi c p nhà nư c. -B o m phương ti n i l i cho các oàn theo thông l ASEAN. -B o m h u c n cho các trung tâm báo chí ph c v c p cao. - Ch trì vi c qu ng bá và huy ng các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c tài tr cho các h i ngh , s ki n c a năm Vi t Nam làm Ch t ch ASEAN. - Th c hi n các nhi m v khác theo s ch o c a Ch t ch y ban Qu c gia v ASEAN 2010. i u 3. Ch công tác: 1. Ti u ban V t ch t – H u c u làm vi c theo hình th c kiêm nhi m, ư c huy ng và s d ng b máy, cán b thu c quy n qu n lý c a các cơ quan tham gia Ti u ban. Trư ng Ti u ban quy t nh vi c phân công trách nhi m cho các thành viên; quy nh ch ph i h p công tác, nh kỳ h p giao ban, b o m x lý công vi c k p th i và hi u qu . 2. B ph n thư ng tr c giúp vi c cho Ti u ban là C c Qu n tr , Văn phòng Chính ph . Ti u ban V t ch t – H u c n ư c s d ng con d u c a Văn phòng Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ti u ban V t ch t – H u c n làm vi c t ngày ban hành Quy t nh này cho n khi k t thúc nhi m kỳ Vi t Nam làm Ch t ch ASEAN 2010. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan và các ng chí có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 1; - Th tư ng, các PTT CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Y t , Văn hóa, Th thao và Du l ch, Thông tin và Truy n thông, Công an, Ngo i giao; - Phòng TM & CN Vi t Nam; - Ban i ngo i Trung ương; Ph m Gia Khiêm - UBND các t nh, TP: H Chí Minh, Hà N i, à N ng, Khánh Hòa; - Ban Thư ký ASEAN 2010; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TH, KTTH, TV, C c QT; - Lưu: VT, QHQT (4b).
Đồng bộ tài khoản