Quyết định 146/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 146/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh DO Thủ tướng Chính phủ BAN HÀNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 146/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 146/2002/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; Căn cứ Nghị định số 52/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng; Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 2846/UB-VX ngày 19 tháng 8 năm 2002, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt động của Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh theo các quy định của pháp luật. Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng. Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh gồm có: - Trưởng ban, một số Phó trưởng ban và các Uỷ viên.
  2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trưởng ban theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm các Phó trưởng ban, các Uỷ viên theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp cao thành phố Hồ Chí Minh. - Điều lệ hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản