Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Õ T § Þ NH  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 146/2005/Q§­TTg  ngµy 15 th¸ng 6 n¨m  2005 vÒ chÝnh s¸ch thu håi ®Êt  s¶n xuÊt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng  ®Ó giao cho hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo THỦ tíng CHÝNH PHỦ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  181/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 10   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, qUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Ban hµnh chÝnh s¸ch thu håi  ®Êt s¶n xuÊt  cña   c¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   (kÓ   c¶   vên   c©y   l©u   n¨m,  rõng   trång)   ®Ó   giao   cho   hé   ®ång   bµo   d©n   téc   thiÓu   sè  nghÌo theo QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 7  n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  chÝnh s¸ch hç  trî   ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho hé  ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n. §i Ò u   2.   ViÖc   thu   håi   ®Êt   s¶n   xuÊt,   vên   c©y   l©u  n¨m,   rõng   trång   cña   c¸c   n«ng   trêng,   l©m   trêng   chØ   ®îc  thùc hiÖn sau khi ®∙ thùc hiÖn rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông  ®Êt vµ   ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña c¸c n«ng tr­ êng,   l©m   trêng   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 264/2003/Q§­TTg ngµy 16 th¸ng 12  n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  gi¶i ph¸p qu¶n  lý, sö dông ®Êt trong c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh.  §i Ò u   3.  Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh)  quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt s¶n xuÊt cña n«ng tr êng, l©m trêng  giao cho Uû  ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thµnh phè, thÞ  x∙  thuéc   tØnh   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  huyÖn)   ®Ó  giao  cho hé   ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo.  ViÖc båi thêng ®Êt vµ tµi s¶n ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. VÒ ®Êt:
  2. 2 a)   §Êt   s¶n   xuÊt   cña   n«ng   trêng,   l©m   trêng   ®îc   giao  ®Êt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999; khi thu håi, kh«ng ®­ îc båi thêng; b) §Êt s¶n xuÊt cña n«ng trêng, l©m trêng  ®∙ chuyÓn  sang thuª  ®Êt hoÆc  ®îc nhµ  níc cho thuª  ®Êt sau ngµy 01  th¸ng   01   n¨m   1999,   ®∙   tr¶   tiÒn   thuª   ®Êt   cho   nhiÒu   n¨m  hoÆc tr¶ tiÒn thuª  ®Êt cho c¶ thêi h¹n thuª  ®Êt, khi nhµ  níc thu håi  ®îc båi thêng chi phÝ   ®Çu t  vµo  ®Êt cßn l¹i  (gåm: tiÒn thuª ®Êt tr¶ tríc cßn l¹i, chi phÝ san lÊp mÆt  b»ng vµ mét sè chi phÝ kh¸c liªn quan trùc tiÕp cã c¨n cø   chøng minh  ®∙  ®Çu t vµo  ®Êt mµ   ®Õn thêi  ®iÓm Nhµ  níc thu  håi ®Êt cßn cha thu håi ®îc). TiÒn thuª  ®Êt  ®∙ tr¶ cho thêi gian thuª  ®Êt cßn l¹i  ®îc x¸c  ®Þnh theo thêi gian  ®∙ tr¶ tiÒn thuª  ®Êt cßn l¹i  nh©n víi  ®¬n gi¸ thuª  ®Êt cña lo¹i  ®Êt  ®ang sö  dông (®Êt  s¶n xuÊt) t¹i thêi  ®iÓm thu håi  ®Êt do Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh ban hµnh  theo  quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ  nh©n  víi  diÖn tÝch ®Êt thuª. 2.   VÒ   vên   c©y   l©u   n¨m,   rõng   trång   trªn   ®Êt   bÞ   thu  håi. a)   Vên   c©y   l©u   n¨m,   rõng   trång   cña   n«ng   trêng,   l©m  trêng bao gåm: c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, c©y lÊy gç,  c©y lÊy l¸, c©y rõng ®îc h×nh thµnh tõ nguån vèn vay hoÆc  tõ  nguån vèn  ®Çu t  cña hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n  cña n«ng trêng, l©m trêng th× khi Nhµ níc thu håi ®Êt ®îc  båi thêng theo gi¸ trÞ  hiÖn cã  cña vên c©y; gi¸ trÞ  nµy  kh«ng bao gåm gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt. Gi¸ trÞ  vên c©y  l©u n¨m, rõng trång  ®îc x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh   sè   197/2004/N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh phñ  vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc  thu håi ®Êt; b)   Vên   c©y   l©u   n¨m,   rõng   trång   cña   n«ng   trêng,   l©m  trêng   ®îc   h×nh   thµnh  tõ   c¸c   nguån   vèn   kh¸c   kh«ng  thuéc   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   nµy   khi   Nhµ   níc   thu   håi   th×  kh«ng ®îc båi thêng; c) C©y rõng t¸i sinh, c©y rõng ®îc trång tõ nguån vèn  ng©n s¸ch nhµ  níc (kÓ  c¶ tõ  nguån vèn cña c¸c dù  ¸n  ®Çu  t ph¸t triÓn rõng) mµ n«ng trêng, l©m trêng ®∙ giao kho¸n  cho hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n trång, khoanh nu«i, b¶o vÖ, t¸i  sinh rõng, khi Nhµ  níc thu håi  ®îc båi thêng vÒ  c©y rõng  trång trªn ®Êt. Møc båi thêng t¬ng ®¬ng víi møc ph©n chia  s¶n phÈm do Bé  Tµi chÝnh,  Bé  N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t triÓn  N«ng th«n quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 178/2001/Q§­TTg ngµy  12 th¸ng 11 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ quyÒn hëng  lîi,   nghÜa   vô   cña   hé   gia   ®×nh,   c¸   nh©n   ®îc   giao,   ®îc  thuª, nhËn kho¸n rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp. 3. VÒ nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt:
  3. 3 a) Nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c  g¾n liÒn víi ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng ®îc ®Çu t, x©y  dùng phôc vô  trùc tiÕp cho s¶n xuÊt cña thöa (l«)  ®Êt bÞ  thu håi; mµ  vèn  ®Çu t  c¸c tµi s¶n nµy  ®îc h×nh thµnh tõ  nguån vèn vay hoÆc vèn  ®Çu t  hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn  kho¸n cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng; khi Nhµ  níc thu håi  ®Êt   ®îc   båi   thêng   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  197/2004/N§­CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ  båi thêng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c khi Nhµ níc thu håi ®Êt; b) Nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c... g¾n liÒn víi  ®Êt  ®îc  ®Çu t tõ  c¸c nguån vèn kh¸c kh«ng thuéc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n nµy khi Nhµ  níc thu håi th×  kh«ng  ®îc båi  thêng. §i Ò u   4.   Nguån vèn  ®Ó  båi thêng theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh nµy bao gåm:  1. Ng©n s¸ch trung ¬ng  ®¶m b¶o kinh phÝ  chi tr¶ tiÒn   båi thêng víi møc b×nh qu©n 5.000.000  ®ång/ha (n¨m triÖu  ®ång). 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña n«ng trêng, l©m trêng giao  cho hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo ph¶i  ®¶m b¶o phÇn  kinh   phÝ   b»ng  nguån   ng©n   s¸ch   ®Þa  ph ¬ng   kh«ng  thÊp   h¬n  20% so víi sè vèn cña ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o. 3. Nguån vèn hîp ph¸p kh¸c theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  §iÒu 5 QuyÕt  ®Þnh sè  134/2004/Q§­TTg ngµy 20 th¸ng 7 n¨m  2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  chÝnh s¸ch hç  trî  ®Êt s¶n xuÊt,  ®Êt  ë, nhµ   ë  vµ  níc sinh ho¹t cho hé   ®ång  bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo, ®êi sèng khã kh¨n. §i Ò u   5.   ViÖc   ®¸nh   gi¸   l¹i   gi¸   trÞ   vên   c©y,   rõng  trång ®Ó bµn giao. 1.  Thµnh  lËp Héi  ®ång  ®¸nh  gi¸  l¹i gi¸  trÞ  vên  c©y  l©u n¨m, rõng trång, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ nhµ, c¸c  c«ng   tr×nh   kh¸c   (nÕu   cã).  Thµnh   viªn   cña   Héi   ®ång  gåm:   l∙nh   ®¹o   Së   Tµi   chÝnh   lµ   Chñ   tÞch   Héi   ®ång,   c¸c   thµnh  viªn lµ   ®¹i diÖn Së  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng,  ®¹i diÖn Së  N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   vµ   c¸c   thµnh   viªn  kh¸c do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh cho  phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng. Uû   ban nh©n  d©n cÊp  tØnh  ®îc  phÐp thuª  tæ chøc  cña  Nhµ níc cã chøc n¨ng ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i gi¸   trÞ vên c©y, rõng trång, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ nhµ,  c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c (nÕu cã).
  4. 4 2. C¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ vên c©y, rõng trång  lµ  thùc tr¹ng vên c©y, rõng trång tÝnh theo gi¸ b¸n vên  c©y, rõng trång  ë  thÞ  trêng  ®Þa ph¬ng t¹i thêi  ®iÓm bµn  giao,  ®ång thêi cã  xem xÐt gi¸ trÞ   ®Çu t  thùc tÕ  cho vên  c©y, rõng trång ®Õn thêi ®iÓm bµn giao. §i Ò u   6.   Hé   ®ång   bµo   d©n   téc   thiÓu   sè   nghÌo   ®îc  giao ®Êt s¶n xuÊt tõ nguån thu håi tõ c¸c n«ng trêng, l©m  trêng  do Chñ  tÞch  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp  huyÖn  quyÕt   ®Þnh  theo  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ  cã  tham kh¶o  ý  kiÕn cña MÆt trËn Tæ quèc cÊp huyÖn, c¸c c¬  quan chøc n¨ng cña huyÖn. §i Ò u   7.  Bµn giao ®Êt s¶n xuÊt, vên c©y, rõng trång  cho c¸c hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo. 1.   ViÖc   bµn   giao   ®îc   thùc   hiÖn   trùc   tiÕp   gi÷a   n«ng  trêng, l©m trêng cã   ®Êt s¶n xuÊt bÞ  thu håi víi Uû  ban  nh©n d©n cÊp huyÖn vµ hé ®ång bµo d©n téc thiÓu sè nghÌo. 2. §Êt s¶n xuÊt, vên c©y, rõng trång  ®îc  ®Çu t kh«ng  ph¶i tõ  nguån vèn vay cña c¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n hoÆc vèn  ®Çu t  cña hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n  (bao gåm kinh phÝ  khai hoang,  ®Çu t vµo  ®Êt, trång, ch¨m  sãc vên c©y, rõng) th×  bµn giao theo  ®óng quyÕt  ®Þnh cña   c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 3.   §Êt   s¶n   xuÊt,   vên   c©y,   rõng   trång   ®îc   ®Çu   t  tõ  nguån vèn vay cña c¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n hoÆc  ®Çu t  tõ  nguån vèn cña hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n  th×   khi   thu   håi   ®Êt   ph¶i   thùc   hiÖn   båi   thêng   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÒu  3, §iÒu  5 QuyÕt   ®Þnh  nµy;  ®ång thêi  thùc  hiÖn bµn giao   ®Êt,  vên c©y,  rõng  trång cho hé   ®ång bµo  d©n téc thiÓu  sè  nghÌo  theo quyÕt   ®Þnh  cña Uû  ban  nh©n  d©n cÊp huyÖn. 4. Néi dung biªn b¶n bµn giao ®Êt s¶n xuÊt gåm: a)   Bªn   giao,   nhËn   vµ   ®¹i   diÖn   c¸c   c¬   quan   cã   chøc  n¨ng cña ®Þa ph¬ng; b) VÞ trÝ, ®Þa ®iÓm, diÖn tÝch, lo¹i ®Êt, thêi h¹n sö   dông ®Êt (c¸c trÝch lôc b¶n ®å); c) HiÖn tr¹ng vên c©y, rõng trång;  d) Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n, vên c©y, rõng trång giao cho  hé gia ®×nh, trong ®ã: ­ Gi¸ trÞ vên c©y, rõng trång theo gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i; ­ Gi¸  trÞ  tµi  s¶n lµ   nhµ, c«ng  tr×nh  x©y  dùng kh¸c  g¾n liÒn víi ®Êt s¶n xuÊt.
  5. 5 ®) C¸c th«ng tin kh¸c cã liªn quan. §i Ò u   8.   Ghi   t¨ng,   gi¶m   tµi   s¶n   ®îc   thùc   hiÖn   nh  sau: 1. N«ng trêng, l©m trêng cã   ®Êt s¶n xuÊt bÞ  Nhµ  níc  thu håi thùc hiÖn ghi gi¶m tµi s¶n: nhµ, c«ng tr×nh x©y  dùng kh¸c (nÕu cã)... vên c©y l©u n¨m, rõng trång  ®∙ bµn   giao   theo   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   ®Êt   vµ   ghi   gi¶m   vèn   ng©n  s¸ch nhµ níc theo gi¸ trÞ ghi trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. 2. Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng thanh to¸n c¸c kho¶n båi thêng  tiÒn thuª   ®Êt  tr¶  tríc cho thêi  gian  thuª  ®Êt cßn l¹i;  båi   thêng   c«ng   tr×nh,   nhµ   t¹m,   vên   c©y   l©u   n¨m,   rõng  trång  ®îc  ®Çu t tõ  nguån vèn vay hoÆc  ®Çu t tõ  nguån vèn  cña hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 7 QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   9.  QuyÒn lîi vµ  nghÜa vô  cña hé   ®ång bµo d©n  téc thiÓu sè  nghÌo  ®îc giao  ®Êt s¶n xuÊt do thu håi cña  n«ng trêng, l©m trêng. 1.VÒ quyÒn lîi: a) VÒ ®Êt s¶n xuÊt: cã quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c quyÒn  lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; b) VÒ vên c©y, rõng trång: ®îc qu¶n lý ch¨m sãc vµ ®­ îc hëng lîi tõ vên c©y, rõng trång. 2. VÒ nghÜa vô: a) VÒ ®Êt s¶n xuÊt: Sö dông ®Êt theo ®óng môc ®Ých sö  dông khi  ®îc giao hoÆc cho phÐp chuyÓn môc  ®Ých sö  dông  ®Êt cïng víi chuyÓn  ®æi c¬  cÊu c©y trång, vËt nu«i theo  quy ho¹ch ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt;  b) ChÊp hµnh quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  sö  dông  ®Êt  ®ai, nghÜa vô  tµi chÝnh vÒ   ®Êt  ®ai vµ  ph¸p luËt vÒ  b¶o vÖ rõng vµ l©m nghiÖp. 3. Kh«ng  ®îc chuyÓn  ®æi, chuyÓn nhîng vên c©y, rõng  trång do Nhµ  níc giao trong thêi h¹n 10 n¨m, kÓ  tõ  ngµy  ®îc   giao   ®Êt.   Trêng   hîp   kh«ng   cßn   nhu   cÇu   tiÕp   tôc   sö  dông  ®Êt s¶n xuÊt,  vên c©y, rõng trång  do Nhµ  níc giao  th× Nhµ níc thu håi vµ kh«ng ®îc båi thêng. §i Ò u  10.  Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ níc. 1. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn  vµ M«i trêng, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n:
  6. 6 a) Tæng hîp b¸o c¸o cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh vÒ  t×nh h×nh, kÕt qu¶ thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy; b) Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c  ®Þa ph ­ ¬ng vµ n«ng trêng, l©m trêng; c) Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ®Ó  bè  trÝ, kÕt  hîp víi nguån kinh phÝ  phôc vô  cho c¸c ch¬ng tr×nh, môc  tiªu ®Ó ®¶m b¶o ®ñ kinh phÝ thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø kÕt qu¶  rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña c¸c n«ng trêng, l©m trêng; kÕt qu¶ s¾p xÕp,  ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng trêng quèc doanh theo quy ®Þnh  t¹i NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2004  cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn n«ng tr­ êng quèc doanh vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  264/2003/Q§­TTg ngµy 16  th¸ng 12 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  mét sè  gi¶i  ph¸p qu¶n lý, sö  dông  ®Êt trong c¸c n«ng, l©m trêng quèc  doanh, quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó: a) QuyÕt  ®Þnh thu håi  ®Êt s¶n xuÊt cña c¸c n«ng tr­ êng, l©m trêng;  b) Thµnh lËp Héi  ®ång  ®Þnh gi¸ tµi s¶n hoÆc giao cho  c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan cã chøc n¨ng x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n   ®Ó ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi thu håi ®Êt s¶n xuÊt cña n«ng   trêng, l©m trêng; c)  TiÕp nhËn,  qu¶n  lý  vµ   sö  dông  nguån  vèn do ng©n  s¸ch trung  ¬ng bè  trÝ  t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Ó thùc hiÖn;  d) §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn lËp b¸o c¸o t×nh h×nh thùc  hiÖn thu håi  ®Êt s¶n xuÊt cña c¸c n«ng tr êng, l©m trêng,  giao cho c¸c hé   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè  nghÌo göi Thñ  tíng ChÝnh phñ, Uû  ban D©n téc, Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  N«ng  nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. 3.   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Bé   Tµi  nguyªn  vµ  M«i  trêng c¨n cø vµo chøc n¨ng,  nhiÖm  vô  cña  m×nh  ®Ó  híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng, tæ chøc cã  liªn quan thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u  11.  HiÖu lùc thi hµnh. QuyÕt   ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc sau  15 ngµy,  kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  7. 7
Đồng bộ tài khoản