Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT về việc quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1467/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1467/2003/Q -BGTVT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C QUY NNH T M TH I TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M I V I CÁ NHÂN TRONG HO T NG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ư NG B , Ư NG S T, Ư NG TH Y N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 10 tháng 12 năm 1994, Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 80/CP ngày 05 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam. V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh t m th i trách nhi m c a t ch c, cá nhân và hình th c x lý vi ph m i v i cá nhân trong ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính, Th trư ng cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình
 2. ( ã ký) QUY NNH T M TH I TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M I V I CÁ NHÂN TRONG HO T NG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Ư NG B , Ư NG S T, Ư NG TH Y N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1467/2003/Q -BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này xác nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân làm nhi m v thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng s t (sau ây g i t t là thanh tra giao thông) và hình th c x lý vi ph m i v i cá nhân trong ho t ng thanh tra giao thông. 2. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có trách nhi m qu n lý t ch c thanh tra giao thông các c p và tr c ti p th c hi n nhi m v thanh tra giao thông. i u 2. Các t ch c, cá nhân quy nh t i kho n 2 i u 1 quy nh này g m: 1. T ch c: a) B Giao thông v n t i. b) C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam; c) Khu qu n lý ư ng b , T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c ư ng sông. d) S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính; ) Phòng (Ban) Thanh tra giao thông; e) Thanh tra giao thông khu v c; g) i thanh tra giao thông. 2. Cá nhân: a) B trư ng B Giao thông v n t i, Th trư ng cơ quan tham mưu cho B trư ng, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c
 3. trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính, T ng giám c Khu qu n lý ư ng b , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c trư ng Chi c c ư ng sông; b) Thanh tra viên thanh tra giao thông, lãnh o t ch c thanh tra giao thông các c p. i u 3. T ch c và cá nhân ư c quy nh t i i u 2 ngoài vi c th c hi n quy nh này ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v thanh tra giao thông, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 2: QUY NNH TRÁCH NHI M M C A. TRÁCH NHI M C A T CH C i u 4. B Giao thông v n t i 1. Ch o th c hi n và th ng nh t t ch c, ho t ng c a thanh tra giao thông trong ph m vi c nư c. 2. Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n v t ch c và ho t ng c a thanh tra giao thông. 3. Ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương t ch c và b o m ho t ng c a thanh tra giao thông. 4. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng thanh tra giao thông. i u 5. C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam 1. T ch c th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i v ho t ng c a thanh tra giao thông trong lĩnh v c b o v công trình giao thông và tr t t an toàn giao thông. 2. Ch o và tr c ti p qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông trong ph m vi qu n lý chuyên ngành. Riêng i v i Thanh tra giao thông ư ng s t do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam th c hi n trách nhi m quy nh t i kho n này. 3. Ph i h p v i chính quy n a phương hư ng d n các bi n pháp b o v công trình giao thông 4. T ch c thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng c a thanh tra giao thông theo t ng chuyên ngành trong ph m vi c nư c. i u 6. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính
 4. 1. Qu n lý, t ch c toàn b ho t ng c a thanh tra giao thông. 2. T ch c tri n khai th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i, U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương và hư ng d n nghi p v c a cơ quan qu n lý chuyên ngành v ho t ng c a thanh tra giao thông trong vi c b o v công trình giao thông, b o m tr t t an toàn giao thông. 3. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng c a thanh tra giao thông thu c ph m vi qu n lý. i u 7. Khu qu n lý ư ng b , T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c ư ng sông 1. Qu n lý và ch o ho t ng c a thanh tra giao thông thu c ph m vi qu n lý. 2. T ch c tri n khai, th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i, cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v t ch c ho t ng c a thanh tra giao thông. 3. Thanh tra, ki m tra ho t ng c a thanh tra giao thông và x lý các vi ph m thu c thNm quy n. 4. Ph i h p v i S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trong ho t ng c a thanh tra giao thông. i u 8. Phòng (Ban) Thanh tra giao thông 1. Tham mưu cho lãnh o cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ho c Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính trong công tác qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông. 2. Ch o và hư ng d n ho t ng c a Thanh tra giao thông khu v c, i thanh tra giao thông. 3. xu t và th c hi n thanh tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông, b o m tr t t an toàn giao thông 4. xu t và th c hi n các bi n pháp ki m tra, giám sát ho t ng c a Thanh tra giao thông khu v c, i thanh tra giao thông. i u 9. Thanh tra giao thông khu v c 1. Tham mưu cho lãnh o Khu qu n lý ư ng b , T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c ư ng sông trong công tác qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông tr c thu c. 2. Tr c ti p ch o ho t ng c a các i thanh tra giao thông. 3. Th c hi n thanh tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v b o v công trình giao thông, b o m tr t t an toàn giao thông.
 5. 4. Ki m tra, giám sát ho t ng c a các i thanh tra giao thông. i u 10. i Thanh tra giao thông 1. Tr c ti p th c hi n thanh tra trên a bàn ư c giao i v i t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v : a) B o v công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông, b o m tiêu chuNn k thu t c a công trình giao thông và phương ti n tham gia giao thông; b) Ho t ng v n t i theo quy nh ư c phân c p c a cơ quan qu n lý chuyên ngành. 2. Ph i h p v i ơn v qu n lý công trình giao thông, a phương trong khu v c qu n lý th c hi n bi n pháp b o v công trình giao thông và b o m an toàn giao thông. 3. X ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t M C B. TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN i u 11. B trư ng B Giao thông v n t i và Th trư ng cơ quan tham mưu cho B trư ng có trách nhi m thanh tra, ki m tra ho t ng c a thanh tra giao thông trong ph m vi c nư c. i u 12. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i v nh ng nhi m v sau ây: 1. Qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành. 2. T ch c l c lư ng thanh tra giao thông ho t ng có hi u qu , úng pháp lu t. 3. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ch ho t ng nghi p v c a thanh tra giao thông. 4. Ch o công tác thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m trong ho t ng c a thanh tra giao thông. i u 13. T ng giám c Khu qu n lý ư ng b , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c trư ng Chi c c ư ng sông ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nh ng nhi m v sau ây: 1. T ch c ho t ng c a l c lư ng thanh tra giao thông tr c thu c. 2. T ch c tri n khai th c hi n m i nhi m v và hư ng d n c a B , C c v công tác thanh tra giao thông. 3. Thanh tra, ki m tra, th c hi n các bi n pháp ngăn ch n k p th i nh ng bi u hi n tiêu c c và x lý các vi ph m trong ho t d ng thanh tra giao thông.
 6. i u 14. Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B trư ng B Giao thông v n t i v nh ng nhi m v sau ây: 1. Tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân t ch c l c lư ng thanh tra giao thông ho t ng có hi u qu , úng pháp lu t. 2. Qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông theo quy nh c a pháp lu t trong ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Ch o công tác thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng c a Thanh tra giao thông S . i u 15. Chánh Thanh tra giao thông ư ng b , Chánh Thanh tra giao thông ư ng s t, Chánh Thanh tra giao thông ư ng th y n i a ch u trách nhi m trư c lãnh o C c v nh ng nhi m v sau ây: 1. Tham mưu ch o công tác c a thanh tra giao thông. 2. T ch c th c hi n các chương trình hư ng d n ho t ng nghi p v cho l c lư ng thanh tra giao thông. 3. Thanh tra, ki m tra ho t ng c a thanh tra giao thông thu c chuyên ngành qu n lý trong ph m vi c nư c. 4. L p k ho ch ào t o và t ch c b i dư ng nghi p v hàng năm cho l c lư ng thanh tra giao thông trình c p có thNm quy n xét duy t. i u 16. Chánh Thanh tra giao thông S ch u trách nhi m trư c lãnh o S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính v nh ng nhi m v sau ây: 1. Tr c ti p t ch c và qu n lý ho t ng c a thanh tra giao thông tr c thu c. 2. Tham mưu cho lãnh o S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính t ch c th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v t ch c và ho t ng thanh tra giao thông và th c hi n các văn b n hư ng d n v nghi p v c a Thanh tra giao thông ư ng h , ư ng th y n i a, ư ng s t. 3. Ph i h p v i Thanh tra giao thông ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng s t ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t i v i t ch c và cá nhân theo nhi m v và thNm quy n ư c giao. 4. L p k ho ch ào t o và b i dư ng nghi p v hàng năm cho l c lư ng thanh tra giao thông tr c thu c S , trình c p có thNm quy n xét duy t. 5. X ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n. i u 17. Chánh Thanh tra giao thông khu v c ch u trách nhi m trư c T ng giám c Khu qu n lý ư ng b , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty
 7. ư ng s t Vi t Nam, Chi c c trư ng Chi c c ư ng sông, Chánh Thanh tra giao thông cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v nh ng nhi m v sau ây: 1. Tr c ti p qu n lý ho t ng c a Thanh tra giao thông khu v c. 2. Tham mưu cho T ng giám c, Chi c c trư ng tri n khai th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng sông Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam v ho t ng c a Thanh tra giao thông khu v c. 3. L p k ho ch ào t o và b i dư ng nghi p v hàng năm cho l c lư ng Thanh tra giao thông khu v c trình c p có thNm quy n xét duy t. 4. X ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , giao thông ư ng s t, giao thông ư ng th y n i a theo thNm quy n. i u 18. i trư ng i thanh tra giao thông ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra giao thông khu v c ho c Chánh Thanh tra giao thông S và c p trên v nh ng nhi m v sau ây: 1. Qu n lý và i u hành tr c ti p ho t ng c a i thanh tra giao thông. 2. Qu n lý cơ s v t ch t, k thu t và lao ng c a i. 3. T ch c th c hi n ho t ng c a i thanh tra giao thông theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát ho t ng c a thanh tra viên, nhân viên. Ch ng th c hi n các bi n pháp ngăn ch n tiêu c c. 5. X ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a theo thNm quy n. i u 19. Thanh tra viên ch u trách nhi m trư c i trư ng i thanh tra giao thông và c p trên v nh ng nhi m v sau ây: 1. Th c hi n nhi m v ư c lãnh o i phân công. 2. Th c hi n nhi m v thanh tra và x ph t vi ph m hành chính trong a bàn ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: VI PH M VÀ X LÝ VI PH M M C A. CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M IV I THANH TRA VIÊN i u 20. Các hành vi vi ph m
 8. 1. Không th c hi n y nhi m v ư c giao. 2. Thi u tinh th n trách nhi m d n t i sai sót v chuyên môn, nghi p v và ki m tra, x lý vi ph m. 3. X ph t vi ph m hành chính không úng thNm quy n và ph m vi quy nh. 4. C ý làm sai l ch h sơ, biên b n. 5. L i d ng quy n h n làm trái các quy nh. 6. Thu ti n ph t vi ph m hành chính không có hóa ơn. 7. Nh n h i l ho c òi h i l dư i m i hình th c. i u 21. Hình th c x lý vi ph m 1. Khi n trách khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 20. 2. C nh cáo khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6 i u 20 ho c tái ph m các hành vi b khi n trách. 3. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, b h b c lương, h ng ch, chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m quy nh t i kho n 7 i u 20 ho c tái ph m nhi u l n các quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6 i u 20. M C B. CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M IV I I TRƯ NG I THANH TRA GIAO THÔNG i u 22. Các hành vi vi ph m 1. Thi u tinh th n trách nhi m trong vi c qu n lý, t ch c ho t ng c a id n n vi c thanh tra viên, nhân viên b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 2. Phân công nhi m v cho thanh tra viên, nhân viên không ng v i ch c trách, nhi m v d n t i vi c thanh tra viên, nhân viên b k lu t t hình th c khi n trách tr lên. 3. Không t ch c th c hi n y ch c năng nhi m v ho t ng c a i thanh tra giao thông ư c giao qu n lý. 4. X ph t vi ph m hành chính không úng thNm quy n ho c tăng, gi m m c x ph t vi ph m hành chính trái quy nh. 5. T ch c ho t ng nghi p v thanh tra trái v i các quy nh c a pháp lu t và cơ quan qu n lý c p trên.
 9. 6. Không có bi n pháp phòng ng a x y ra các sai sót chuyên môn kéo dài c a thanh tra viên thu c i ph trách. 7. L i d ng ch c v , quy n h n gây phi n hà, sách nhi u. 8. Bao che cho hành vi tiêu c c c a thanh tra viên, nhân viên dư i quy n; nh n ho c t ch c nh n h i l dư i m i hình th c. i u 23. Hình th c x lý vi ph m 1. Khi n trách khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 22. 2. C nh cáo khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 4, kho n 5, kho n 6, kho n 7 i u 22 ho c tái ph m các hành vi b khi n trách. 3. Tùy theo tính ch t m c vi ph m, b h b c lương, h ng ch, cách ch c, chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m quy nh t i kho n 8 i u 22 ho c tái ph m nhi u l n các quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6, kho n 7 i u 22. 4. Khi i trư ng i thanh tra giao thông th c hi n nhi m v c a thanh tra viên mà vi ph m các quy nh t i i u 20, thì b x lý theo quy nh t i i u 21 . M C C. CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ VI PH M IV I CHÁNH THANH TRA GIAO THÔNG KHU V C i u 24. Các hành vi vi ph m 1. Thi u tinh th n trách nhi m trong vi c qu n lý ho t ng, ki m tra ho t ng c a Thanh tra giao thông khu v c d n n vi c Thanh tra giao thông khu v c không hoàn thành nhi m v ư c giao. 2. X ph t hành chính không úng thNm quy n ho c tăng, gi m m c ph t vi ph m hành chính trái quy nh. 3. T ch c ho t ng nghi p v thanh tra giao thông trái v i quy nh c a pháp lu t, B Giao thông v n t i, cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành. 4. x y ra sai sót chuyên môn kéo dài các i thanh tra giao thông thu c ph m vi ph trách. 5. Bao che cho các hành vi tiêu c c c a c p dư i, nh n ho c t ch c nh n h i l dư i m i hình th c. i u 25. Hình th c x lý vi ph m 1. Khi n trách khi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u 24.
 10. 2. C nh cáo khi vi ph m m t trong các quy nh t i kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 24 ho c tái ph m hành vi b khi n trách. 3. Tùy theo tính ch t m c vi ph m, b h b c lương, h ng ch, cách ch c, chuy n công tác khác ho c bu c thôi vi c khi vi ph m quy nh t i kho n 5 i u 24 ho c tái ph m nhi u l n các quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 24. 4. Khi Chánh Thanh tra giao thông khu v c th c hi n nhi m v c a i trư ng i thanh tra giao thông mà vi ph m các quy nh t i i u 22, thì b x lý theo quy nh t i i u 23. M C D. CÁC HÌNH TH C X LÝ TRÁCH NHI M DO LIÊN I i u 26. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam b x lý k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m các quy nh t i i u 12. i u 27. T ng giám c Khu qu n lý ư ng b , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Chi c c trư ng Chi c c ư ng sông b x lý k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m các quy nh t i i u 13. i u 28. Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính b x lý k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m các quy nh t i i u 14. i u 29. Chánh Thanh tra giao thông ư ng b , Chánh Thanh tra giao thông ư ng s t, Chánh Thanh tra giao thông ư ng th y n i a b x lý k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo m c vi ph m các quy nh t i i u 15. i u 30. Chánh Thanh tra giao thông S Giao thông v n t i, Chánh Thanh tra giao thông S Giao thông công chính b x lý k lu t t m c phê bình, khi n trách n c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo m c v ph m các quy nh t i i u 16. M C E. TH M QUY N X LÝ VI PH M i u 31. ThNm quy n x lý vi ph m c a các c p ư c th c hi n theo phân c p qu n lý cán b . Chương 4: T CH C TH C HI N
 11. i u 32. C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam ph i h p v i Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ch c h th ng Thanh tra giao thông ư ng s t th c hi n nhi m v thanh tra, ki m tra ch p hành các quy nh pháp lu t v b o v công trình giao thông và an toàn v n t i ư ng s t theo pháp lu t hi n hành. i u 33. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giám c S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan ch u trách nhi m ph bi n và t ch c th c hi n Quy nh này. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n nh k p th i b ng văn b n v B Giao thông v n t i xem xét b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản