Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
2
download

Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 147/2002/QĐ-TTg về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 147/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 147/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 147/2002/Q -TTg NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2002V CƠ CH I U HÀNH QU N LÝ XU T NH P KH U, S N XU T, L P RÁP XE HAI BÁN G N MÁY VÀ PH TÙNG GIAI O N 2003- 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Nh m qu n lý s n xu t xe máy, ph tùng xe máy b o m ch t lư ng, khuy n khích xu t kh u và h n ch tình tr ng xe máy tăng quá nhanh, gây ùn t c giao thông, tai n n giao thông, ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng; Theo ngh c a các B : Công nghi p, Tài chính, K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Quy nh cơ ch i u hành qu n lý xu t nh p khNu, s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy (sau ây g i t t là xe máy) và ph tùng xe máy giai o n 2003 - 2005 như sau : 1. Vi c nh p khNu xe máy và ph tùng xe máy th c hi n theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001 - 2005. 2. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy có v n u tư nư c ngoài th c hi n theo úng các quy nh t i gi y phép u tư ã ư c c p. 3. Các doanh nghi p s n xu t xe máy và ph tùng xe máy xu t khNu ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh hi n hành. 4. Xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c ph i ư c ăng ký b o h quy n s h u công nghi p và ăng ki m ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t. Các s n phNm xe máy s n xu t t i Vi t Nam không có ăng ký b o h quy n s h u công nghi p và ăng ki m ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t thì không ư c phép ăng ký lưu hành. Các lo i ph tùng l p ráp xe máy, bao g m ph tùng nh p khNu và s n xu t trong nư c ph i có ngu n g c xu t x rõ ràng, h p pháp và ăng ký ch t lư ng s n phNm theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
  2. n ngày 01 tháng 01 năm 2004, các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy và ng cơ xe máy ph i có ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001 (phiên b n 2000) cho h th ng s n xu t, l p ráp xe máy và ng cơ xe máy. 5. T ngày 01 tháng 01 năm 2003, th c hi n chính sách thu i v i xe máy và ph tùng xe máy như sau: a) M c thu su t thu nh p khNu xe máy nguyên chi c và ng cơ nguyên chi c t i thi u là 100%; b) Gi nguyên m c thu su t thu nh p khNu hi n hành i v i ph tùng xe máy và linh ki n ng cơ xe máy. i u 2. T ch c th c hi n: 1. B Công nghi p ch u trách nhi m ch o t ch c th c hi n Quy t nh này; t nay n trư c ngày 31 tháng 12 năm 2002, ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra l i t t c các doanh nghi p ang s n xu t, l p ráp xe máy hi n có, ch nh ng doanh nghi p nào b o m các i u ki n theo Quy t nh s 24/2002/Q - BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 c a B Công nghi p và các quy nh t i kho n 4 i u 1 c a Quy t nh này thì m i ư c phép ti p t c s n xu t, l p ráp xe máy. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n gi y phép u tư c a các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy có v n u tư nư c ngoài. Rút gi y phép u tư i v i các doanh nghi p không th c hi n úng gi y phép u tư ã c p. 3. B Tài chính hư ng d n th c hi n chính sách thu quy nh t i kho n 5 i u 1 c a Quy t nh này; th c hi n àm phán v i ASEAN theo hư ng không ưa xe máy vào danh m c c t gi m thu và ch c t gi m thu i v i ph tùng xe máy k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. 4. B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m quy nh c th và ki m soát ch t ch vi c ăng ký b o h s h u công nghi p và ch t lư ng i v i s n phNm xe máy, ph tùng xe máy c a các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ph tùng xe máy. 5. B Giao thông v n t i ch u trách nhi m qu n lý ch t ch vi c ăng ki m xe máy và ng cơ xe máy; khNn trương xây d ng và ban hành trư c ngày 31 tháng 12 năm 2002 h th ng tiêu chuNn k thu t xe máy và ph tùng xe máy phù h p quy nh c a pháp lu t hi n hành. 6. B Thương m i ch o cơ quan qu n lý th trư ng ph i h p ch t ch v i l c lư ng Công an, H i quan tăng cư ng các bi n pháp ch ng buôn l u, gian l n thương m i, làm hàng gi trong lĩnh v c s n xu t, xu t nh p khNu, lưu thông s n phNm xe máy và ph tùng xe máy. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b .
  3. t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n Quy t nh này, k t ngày 01 tháng 11 năm 2002, các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương không c p phép u tư các d án m i v s n xu t, l p ráp xe máy. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản