Quyết định 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
100
lượt xem
4
download

Quyết định 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2010"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 147/2005/Q§­TTg  ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2005 Phª duyÖt §Ò ¸n "Ph¸t triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi miÒn T©y  tØnh NghÖ An ®Õn n¨m 2010" Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   37­NQ/TW   ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   2004 cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ  Ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ  ­   x∙ héi vµ  b¶o  ®¶m quèc phßng, an ninh vïng trung du vµ   miÒn nói B¾c bé ®Õn n¨m 2010; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh NghÖ  An t¹i Tê   tr×nh   sè  1527/TT­UB ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005   vÒ  viÖc   xin phª duyÖt §Ò ¸n "Ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi miÒn T©y   tØnh NghÖ  An  ®Õn n¨m 2010";  ®Ò  nghÞ  cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ   §Çu t   t¹i C«ng v¨n sè  2939 BKH/KT§P&LT ngµy 04 th¸ng 5   n¨m 2005. Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt §Ò  ¸n "Ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi   miÒn   T©y   tØnh   NghÖ   An   ®Õn   n¨m   2010"   víi   nh÷ng   néi  dung chñ yÕu nh sau: 1. Môc tiªu ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 §a   miÒn   T©y   tØnh   NghÖ   An   tho¸t   khái   t×nh   tr¹ng   kÐm   ph¸t triÓn;  ®êi sèng vËt chÊt vµ  tinh thÇn cña  ®ång bµo  c¸c d©n téc  ®îc n©ng cao,  ®Æc biÖt lµ     ®ång bµo d©n téc  vïng s©u, vïng biªn giíi;  ®Èy lïi c¸c tÖ  n¹n x∙ héi; b¶o  vÖ  tèt quèc phßng,  an ninh  biªn giíi vµ  m«i trêng  sinh  th¸i bÒn v÷ng. 2. Ph¬ng híng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 ­ §Èy nhanh tèc  ®é  ph¸t triÓn kinh tÕ  bÒn v÷ng trªn  c¬ së chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ngµnh n«ng,  l©m   nghiÖp   ®Ó   h×nh   thµnh   c¸c   vïng   s¶n   xuÊt   c©y   nguyªn  liÖu tËp trung quy m« lín g¾n víi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp  chÕ biÕn ®Ó t¨ng nhanh tû träng c«ng nghiÖp, t¨ng khèi l ­ îng vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸, tiªu dïng vµ xuÊt khÈu,  gi¶i quyÕt  viÖc lµm vµ  ph©n c«ng l¹i lao  ®éng  trªn   ®Þa  bµn;
 2. 2 ­  Më  réng c¸c ho¹t  ®éng dÞch vô, th ¬ng m¹i, du lÞch,  th«ng tin liªn l¹c. Ph¸t triÓn m¹ng líi th¬ng m¹i dÞch vô  vïng, huyÖn, côm x∙ vµ  m¹ng líi chî   ë  c¸c x∙ vïng cao  ®Ó  thu mua trao ®æi n«ng, l©m s¶n vµ cung øng vËt t  hµng ho¸  phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n. 3. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 2010 a) VÒ kinh tÕ: ­ NhÞp  ®é  ph¸t triÓn kinh tÕ  t¨ng b×nh qu©n: 15,08%;  tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (gi¸ 1994) ®¹t 12.536 tû ®ång; ­ C¬  cÊu kinh tÕ: gi¶m tû  träng n«ng, l©m nghiÖp vµ  thuû  s¶n tõ  45,6% n¨m 2005 xuèng 35%; t¨ng tû  träng c«ng  nghiÖp   ­   x©y   dùng   tõ   28,2%   n¨m   2005   lªn   37%;   t¨ng   tû  träng c¸c ngµnh dÞch vô tõ 26,2% n¨m 2005 lªn 28%; ­   Thu   nhËp   b×nh   qu©n   ®Çu   ngêi   ®¹t   8,5   triÖu   ®ång  (vïng   nói   cao   4   ­   5   triÖu   ®ång;   vïng   nói   thÊp   9   ­   10  triÖu ®ång); ­ Gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 45 triÖu USD. b) VÒ x∙ héi: ­ NhÞp  ®é  ph¸t triÓn d©n sè  t¨ng b×nh qu©n 1,1%. Quy  m« d©n sè ®¹t 1.191.190 ngêi; ­ Xo¸ hé ®ãi, gi¶m hé nghÌo xuèng díi 10%; ­ C¬  b¶n hoµn thµnh c«ng t¸c  ®Þnh canh,  ®Þnh c  trªn  ®Þa bµn c¸c huyÖn  vïng  cao. PhÊn  ®Êu xo¸ bá  t×nh tr¹ng  d©n di c tù do qua biªn giíi Lµo; ­ Phæ cËp tiÓu häc  ®óng  ®é  tuæi vµ  phæ cËp trung häc  c¬ së ë tÊt c¶ 10 huyÖn miÒn nói; 100% phßng häc ® îc kiªn  cè; ­ Gi¶m tû lÖ trΠem díi 5 tuæi suy dinh dìng cßn 30%. 4. Ph¬ng híng ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc a) Ph¸t triÓn h¹ tÇng kinh tÕ ­ x∙ héi: ­ Giao th«ng:   + X©y  dùng  c¸c tuyÕn   ®êng kinh  tÕ  kÕt  hîp víi  quèc  phßng nh:  . §êng nèi quèc lé 7 víi quèc lé 48 dµi 106 km;  . TuyÕn  ®êng T©y NghÖ  An ­ Thanh Ho¸ (Mêng XÐn ­ Tri  LÖ ­ Th«ng Thô ­ Thanh Ho¸) dµi 240 km. + C¸c tuyÕn ®êng ra biªn giíi (dµi 180 km): . TuyÕn Ch©u Kim ­ NËm Gi¶i, Ta §o ­ Khe KiÒn;  . TuyÕn VÏ ­ H÷u Khu«ng ­ Tam Th¸i; 
 3. 3 . TuyÕn Ch©u Kim ­ NËm Gi¶i; . TuyÕn KΠBän ­ Ch©u Phong;  . TuyÕn §«n Phôc ­ B×nh ChuÈn. +   X©y   dùng   míi   tuyÕn   giao   th«ng   biªn   giíi   dµi   trªn  400 km; + N©ng cÊp vµ  hoµn chØnh c¸c tuyÕn quèc lé, tØnh lé  vµ   hÖ   thèng   giao   th«ng   vïng   c©y   nguyªn   liÖu,   hÖ   thèng  giao th«ng phôc vô du lÞch trªn ®Þa bµn miÒn nói (quèc lé  7A, 48, 15A, 46 vµ   ®êng Hå  ChÝ  Minh, tæng chiÒu dµi 748  km, trong ®ã ®i qua ®Þa phËn 10 huyÖn miÒn nói lµ 568 km;   12 tuyÕn tØnh lé dµi 794 km); + N©ng cÊp mÆt  ®êng c¸c tuyÕn  ®êng huyÖn  ®i vµo c¸c  trung t©m x∙,  ®ång thêi  ®Çu t  x©y dùng míi nÒn  ®êng vµ  c¸c c«ng tr×nh trªn tuyÕn vµo 10 x∙ cha cã ®êng « t«, dµi  167 km. ­ Thuû lîi:  +   §Çu   t  x©y   dùng   c«ng   tr×nh   thuû   lîi   kÕt   hîp   thuû  ®iÖn B¶n Mång (huyÖn Quú  Hîp) quy m« 400 triÖu m3 níc vµ  60 MW ®Ó tíi vµ gi÷ Èm cho vïng T©y B¾c; + Kh«i  phôc  vµ  n©ng  cÊp 136  c«ng  tr×nh  vµ  x©y dùng  míi 278 c«ng tr×nh   ®Ó   ®¶m  b¶o  tíi cho 32.800  ha. Trong  ®ã, tíi cho lóa 19.000 ha, tíi cho c©y trång c¹n 13.800  ha; + Kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng míi 1.106 km; + X©y dùng míi 195 c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t, gi¶i  quyÕt níc sinh ho¹t cho 890.000 ngêi. ­ §iÖn: +   Hoµn   chØnh   quy   ho¹ch   líi   ®iÖn   trªn   ®Þa   bµn   miÒn  nói,   n©ng   c«ng   suÊt   c¸c   tr¹m   biÕn   thÕ;   ph¸t   triÓn   líi  ®iÖn   35   KV,   22   KV   sau   tr¹m   110   KV   ®Õn   c¸c   x∙   cã   ®iÒu  kiÖn; + TiÕp tôc ph¸t triÓn líi ®iÖn ®Õn tËn x∙ ®èi víi c¸c  x∙ cã  kh¶ n¨ng kü  thuËt cho phÐp. §Çu t  c¶i t¹o vµ  n©ng  cÊp c¸c tr¹m biÕn ¸p vµ   ®êng d©y  ®∙ cã,  ®ång thêi ph¸t  triÓn thuû ®iÖn nhá hoÆc pin mÆt trêi; + X©y dùng xong nhµ  m¸y thuû   ®iÖn B¶n VÏ  320 MW, nhµ  m¸y thuû   ®iÖn Khe Bè  96 MW, nhµ  m¸y thñy  ®iÖn Hña Na 180   ­ 200 MW nhµ  m¸y thuû   ®iÖn kÕt hîp thuû  lîi Th¸c Muèi 40   MW, c¸c nhµ m¸y kh¸c: B¶n Cèc, Sao Va, Nh¹n H¹c c«ng suÊt  tõ 5 ­ 20 MW vµ mét sè nhµ m¸y thñy ®iÖn. §Õn n¨m 2010:  ®a tû lÖ hé ®îc sö dông ®iÖn (®iÖn líi  quèc gia, thuû ®iÖn nhá, pin...) lªn 100%. ­ Ph¸t triÓn ®« thÞ:
 4. 4 +  H×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn 2 thÞ  x∙ míi: thÞ  x∙ Con  Cu«ng, quy m« 2 ­ 3 v¹n d©n; thÞ  x∙ Th¸i Hoµ, quy m« 3 ­   5 v¹n d©n; + H×nh  thµnh  thªm  7 thÞ  trÊn  míi:  §Ønh  S¬n   (huyÖn  Anh S¬n); Chî  Cån, Chî  Chïa, Vâ  LiÖt, Thanh Thuû  (huyÖn   Thanh   Ch¬ng);   thÞ   trÊn   3/2   (huyÖn   Quú   Hîp);   §«ng   HiÕu  (huyÖn NghÜa §µn), Ch©u Khª (huyÖn Con Cu«ng); + Ph¸t triÓn 11 ®iÓm ®« thÞ, thÞ tø däc tuyÕn ®êng Hå  ChÝ  Minh: huyÖn NghÜa §µn: 4  ®iÓm (NghÜa S¬n, NghÜa Léc,  NghÜa Trung, §«ng HiÕu); huyÖn T©n Kú: 3  ®iÓm (thÞ  trÊn  L¹t, NghÜa B×nh, Kú S¬n); huyÖn Anh S¬n: 1 ®iÓm (thÞ trÊn   Tri   LÔ);   huyÖn   Thanh   Ch¬ng:   3   ®iÓm   (Thanh   Thuû,   Thanh  Mai, H¹nh L©m); +   Ph¸t   triÓn   míi   58   thÞ   tø   g¾n   víi   ph¸t   triÓn   chî  n«ng th«n: huyÖn Kú  S¬n 6 thÞ  tø; huyÖn T¬ng D¬ng 2 thÞ  tø;   huyÖn   Con   Cu«ng   5   thÞ   tø;   huyÖn   Anh   S¬n   3   thÞ   tø;  huyÖn  Thanh  Ch¬ng  16 thÞ  tø; huyÖn  QuÕ  Phong 4 thÞ  tø;  huyÖn Quú  Ch©u 7 thÞ  tø; huyÖn Quú  Hîp 7 thÞ  tø; huyÖn  T©n Kú 2 thÞ tø; huyÖn NghÜa §µn 7 thÞ tø. ­ X©y dùng khu c«ng nghiÖp: x©y dùng khu c«ng nghiÖp  Phñ  Quú  400 ha t¹i x∙ NghÜa ThuËn, ph¸t triÓn c¸c ngµnh  nghÒ  chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n, dÖt may, l¾p m¸y, s¶n xuÊt  hµng tiªu dïng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. H×nh   thµnh   c¸c   côm   s¶n   xuÊt   tiÓu,   thñ   c«ng   nghiÖp   trªn   ®Þa   bµn   10   huyÖn   miÒn   nói   ®Ó   khai   th¸c   tiÒm   n¨ng  nguyªn vËt liÖu s½n cã  vµ  kh«i phôc ph¸t triÓn c¸c lµng  nghÒ, ngµnh nghÒ truyÒn thèng trªn ®Þa bµn. ­   Ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   cöa   khÈu:   hoµn   thµnh   x©y   dùng  cöa   khÈu   quèc   tÕ   NËm   C¾n   (huyÖn   Kú   S¬n).   X©y   dùng   cöa  khÈu   Thanh   Thuû   (Thanh   Ch¬ng)   thµnh   cöa   khÈu   quèc   gia;  chuÈn bÞ   ®Çu t më  thªm cöa khÈu Th«ng Thô  (QuÕ  Phong)  ®Ó  giao lu víi níc Céng hoµ  d©n chñ  nh©n d©n Lµo vµ  c¸c n íc  trong khu vùc. X©y dùng 2 chî  cöa khÈu t¹o nguån hµng ho¸,  ®Èy m¹nh  hîp   t¸c   giao   lu   víi   níc   Lµo   vµ   c¸c   tØnh   vïng   §«ng   B¾c  Th¸i Lan. b) Ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng nghiÖp: ­ L©m nghiÖp:  +   Qu¶n   lý   b¶o   vÖ   vµ   ph¸t   triÓn   3   lo¹i   rõng   (rõng  phßng hé, rõng  ®Æc dông vµ  rõng s¶n xuÊt)  ®Ó  t¹o hÖ  sinh  th¸i bÒn v÷ng  nh»m  b¶o vÖ   ®Êt,  nguån níc,  quü  gen,  m«i  trêng vµ c¶nh quan thiªn nhiªn; + §æi míi c¬  chÕ  qu¶n lý  l©m nghiÖp, thùc hiÖn triÖt  ®Ó  giao  ®Êt, kho¸n rõng phï  hîp víi tõng  ®Þa bµn d©n c, 
 5. 5 t¹o viÖc lµm t¹i chç   ë  c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt l©m nghiÖp.  Tõng bíc æn ®Þnh ®êi sèng d©n c, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; + Qu¶n lý, b¶o vÖ 656.391 ha rõng hiÖn cã; + T¹o c¸c vïng trång rõng tËp trung quy m« lín: rõng  nguyªn   liÖu   giÊy   72.500   ha,   rõng   nguyªn   liÖu   MDF   5.000  ha, rõng së  15.000 ha, quÕ  10.000 ha, c©y chñ  c¸nh kiÕn  7.000 ha, tre, tróc lÊy m¨ng 5.000 ha. ­ N«ng nghiÖp:  ®¶m b¶o an ninh l¬ng thùc  ë  c¸c huyÖn  nói cao, biªn giíi trªn c¬ së th©m canh diÖn tÝch lóa níc  hiÖn   cã   kÕt   hîp   më   réng   diÖn   tÝch   ë   nh÷ng   n¬i   cã   c«ng  tr×nh thuû  lîi míi vµ  gi¶m m¹nh diÖn tÝch lóa rÉy. Ph¸t  triÓn c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶ kÕt hîp víi  ®Çu t ph¸t  triÓn  thuû  lîi, øng dông c¸c tiÕn  bé  kü  thuËt  vÒ  gièng  c©y trång, vËt nu«i, s¶n xuÊt th©m canh, t¨ng n¨ng suÊt. + C©y l¬ng thùc:  ®Õn n¨m 2010 khai hoang ruéng n íc  ë  c¸c huyÖn nói cao 2.000 ha, gi¶m 6.000 ha diÖn tÝch rÉy.  æn  ®Þnh diÖn tÝch gieo trång lóa 57.610 ha (trong  ®ã  rÉy  lu©n canh 10.000 ha), ng« 29.700 ha, ®a n¨ng suÊt lóa ®¹t  44 t¹/ha, ng« ®¹t 36 t¹/ha vµo n¨m 2010. Tæng s¶n lîng l­ ¬ng thùc cã h¹t n¨m 2010 ®¹t 354.284 tÊn;  + C©y s¾n nguyªn liÖu:  ®Õn n¨m 2010 bè  trÝ  diÖn tÝch  s¾n 5.000 ha,  ®¶m b¶o nguyªn liÖu cho 2 nhµ  m¸y s¾n c«ng  suÊt 100 tÊn bét/ngµy. §Çu t  th©m canh gièng míi  ®Ó   ®¹t  n¨ng suÊt 500 t¹/ha; + C©y mÝa: æn  ®Þnh diÖn tÝch trång mÝa 25.000 ha vµo  n¨m 2010; th©m canh  ®Ó   ®¹t n¨ng suÊt b×nh qu©n 70 ­ 80  tÊn/ha; + C©y l¹c: diÖn tÝch 9.000 ha vµo n¨m 2010 trªn c¬ së  chuyÓn   tõ   ®Êt   trång   lóa,   khoai   kÐm   hiÖu   qu¶.   øng   dông  trång l¹c phñ  nil«ng,  ®Çu t  th©m canh sö  dông c¸c gièng  míi cã n¨ng suÊt cao nh gièng L14, L08, LVT v.v... ®Ó ®¹t  n¨ng suÊt b×nh qu©n 25 t¹/ha; + C©y võng: diÖn tÝch 6.000 ha, chñ  yÕu lµ  võng V6,  n¨ng suÊt 7 t¹/ha, s¶n lîng  4.200 tÊn;  + C©y chÌ: quy m« diÖn tÝch 13.000 ha, hiÖn cã  6.800  ha, trång  míi  thªm  5.200 ha (Ph©n  bè  däc tuyÕn   ®êng Hå  ChÝ   Minh   4.500   ha   chÌ   bóp,     500   ­   700   ha   chÌ   tuyÕt   ë  huyÖn Kú S¬n); n¨ng suÊt 15 tÊn/ha; + C©y cµ phª: quy m« diÖn tÝch 3.500 ha b»ng gièng cµ  phª chÌ  Catimor,  n¨ng  suÊt  1,5 ­ 2 tÊn/ha.  §∙ cã  2.400  ha, trång míi thªm 1.100 ha; +   C©y   cao   su:   quy   m«   diÖn   tÝch   7.000   ha,   hiÖn   cã  3.218   ha,   trång   míi   thªm   3.382   ha   (chñ   yÕu   trång   däc   tuyÕn   ®êng Hå  ChÝ  Minh).  S¶n  phÈm  mñ   ®¹t  5.200  tÊn n¨m  2010; 
 6. 6 +   C©y   cam:   quy   m«   diÖn   tÝch   5.000   ha   (chñ   yÕu   ë   4  huyÖn: NghÜa §µn, T©n Kú, Quú  Hîp, Con Cu«ng). B×nh qu©n  mçi n¨m trång 500 ­ 600 ha,  ®a n¨ng suÊt lªn 25 ­ 30 tÊn  qu¶/ha, vïng th©m canh ®¹t 40 ­ 50 tÊn qu¶/ha; + C©y  døa:  quy m« 10.000   ha,  ®∙ cã   3.200  ha, trång  míi thªm 6.800 ha (më réng diÖn tÝch trång døa ë 3 huyÖn:  NghÜa  §µn,  T©n Kú  vµ  Anh S¬n),   ®¸p øng nguyªn  liÖu  cho  nhµ  m¸y døa  ë  Quúnh Ch©u (Quúnh Lu) vµ  dù  kiÕn x©y dùng  thªm   1   nhµ   m¸y   níc   døa   c«   ®Æc   ë   huyÖn  T©n  Kú   hoÆc  Yªn  Thµnh c«ng suÊt 5.000 tÊn/n¨m; + Ph¸t triÓn ch¨n nu«i: t¨ng nhanh tû träng ch¨n nu«i   trong  n«ng  nghiÖp  tõ  30% n¨m 2005  vµ  40% n¨m 2010  (tËp  trung ch¨n nu«i trang tr¹i theo híng c«ng nghiÖp ho¸ tõ  kh©u s¶n xuÊt thøc ¨n ®Õn chuång tr¹i). . §µn lîn: ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn ®µn lîn lªn 4,5  ­ 5% giai  ®o¹n (2006 ­ 2010)  ®Ó  cã  tæng  ®µn 583.660 con  vµo n¨m 2010. Trong ®ã tû lÖ lîn híng n¹c chiÕm 60 ­ 70%; . §µn tr©u, bß:  ®Èy m¹nh tèc  ®é  ph¸t triÓn  ®µn tr©u,  bß.   §a   tèc   ®é   ph¸t   triÓn   ®µn   tr©u   lªn   3,2%   giai   ®o¹n  (2006 ­ 2010)  ®Ó  cã  tæng  ®µn 244.000 con vµ  tèc  ®é  ph¸t  triÓn  ®µn bß  ®¹t 5,6%  ®Ó  cã  tæng  ®µn 228.210 con vµo n¨m  2010, trong  ®ã  cã  68% lµ  bß lai Sind. KhuyÕn khÝch ph¸t  triÓn  ®µn bß s÷a  ë  c¸c huyÖn cã   ®iÒu kiÖn vµ  c©n  ®èi  ®ñ  diÖn tÝch trång cá. Ngoµi   ra,   ph¸t   triÓn   ch¨n   nu«i   mét   sè   lo¹i   ®Æc   s¶n  kh¸c: nu«i ong lÊy mËt, nu«i th¶ c¸nh kiÕn ®á, nu«i ba ba  v.v... ­ Thuû s¶n: chuyÓn ®æi mét sè diÖn tÝch trång lóa kÐm   hiÖu qu¶ sang nu«i c¸ r« phi  ®¬n tÝnh vµ  ph¸t triÓn h×nh  thøc nu«i c¸ ­ lóa lu©n canh trªn diÖn tÝch trång lóa chñ  ®éng níc. TËn dông khai th¸c tèt c¸c lßng hå  s½n cã   ®Ó  nu«i   trång   thuû   s¶n.   §Õn   n¨m   2010  diÖn   tÝch   nu«i   trång   thuû s¶n ®¹t 14.900 ha, s¶n lîng ®¹t 12.140 tÊn. c) C«ng nghiÖp ­ x©y dùng: ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng  nghiÖp   cã   lîi   thÕ   vµ   kh¶   n¨ng   khai   th¸c   g¾n   víi   vïng  nguyªn liÖu vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. ­   C«ng   nghiÖp   mÝa   ®êng:   gi÷   nguyªn   c«ng   suÊt   2   nhµ  m¸y ®êng: S«ng Con (T©n Kú) 1.250 tÊn/ngµy, S«ng Lam (Anh  S¬n) 500 tÊn/ngµy, më  réng c«ng suÊt nhµ  m¸y  ®êng NAT&L  lªn   12.000   tÊn   mÝa/ngµy;   s¶n   lîng   ®êng   ®¹t   180   ­   200  ngh×n tÊn n¨m 2010; ­ ChÕ biÕn chÌ: ®Çu t thªm mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt  vµ  n©ng cÊp c¸c c¬  së  s¶n xuÊt hiÖn cã   ®Ó   ®¹t c«ng suÊt  chÕ biÕn chÌ bóp kh« ®¹t 12.000 tÊn;
 7. 7 ­  ChÕ  biÕn cµ  phª: x©y dùng xÝ  nghiÖp chÕ  biÕn c«ng  suÊt 2.000 tÊn/n¨m víi thiÕt bÞ   ®ång bé  võa phôc vô  tiªu  dïng   võa   xuÊt   khÈu   ®Ó   ®¸p   øng   chÕ   biÕn   6.000   tÊn   s¶n  phÈm; ­ ChÕ biÕn cao su: n©ng cÊp c¸c c¬ së cò ®∙ cã ®Ó ®¶m  b¶o chÕ biÕn mñ kh« ®¹t 5.000 tÊn; ­ ChÕ biÕn hoa qu¶: x©y dùng míi nhµ m¸y chÕ biÕn níc  døa c«  ®Æc c«ng suÊt 5.000 tÊn/n¨m t¹i huyÖn T©n Kú  hoÆc  Yªn Thµnh  vµo  n¨m  2007   ®Ó  khai  th¸c tiÒm n¨ng  vïng   ®Êt  trång døa ë T©n Kú vµ c¸c x∙ miÒn nói huyÖn Yªn Thµnh däc   tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh; ­ ChÕ biÕn l©m s¶n: xóc tiÕn ®Çu t vµ t×m ®èi t¸c x©y  dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt bét giÊy c«ng suÊt 130.000 tÊn/n¨m; ­ C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn kh¸c: xóc tiÕn ®Çu t x©y dùng  c¸c nhµ  m¸y, c¸c c¬  së  s¶n xuÊt nhá  nh : chÕ  biÕn thøc ¨n  gia sóc t¹i Con Cu«ng, nhµ m¸y s¬ chÕ bét giÊy t¹i Khe Bè   (T¬ng  D¬ng),  c¬   së   chÕ   biÕn   tinh  dÇu  quÕ  5.000   tÊn/n¨m   t¹i   Mêng   Näc   (QuÕ   Phong);   n©ng   c«ng   suÊt   nhµ   m¸y   n íc  kho¸ng ë Quú Hîp lªn 5 triÖu lÝt/n¨m; ­ Khai th¸c kho¸ng s¶n: s¶n lîng khai th¸c thiÕc tinh  luyÖn 800 tÊn/n¨m; ®¸ tr¾ng xuÊt khÈu 350.000 tÊn/n¨m; ®¸  bazan 150.000  tÊn/n¨m; than 25.000 tÊn/n¨m;  ®¸ x©y dùng  300.000 m3/n¨m, c¸t sái s¹n 1,0 triÖu m3/n¨m; ­ VËt liÖu x©y dùng: quy ho¹ch vïng Anh S¬n vµ  §« L­ ¬ng thµnh mét träng ®iÓm s¶n xuÊt xi m¨ng; më réng quy m«  s¶n xuÊt vµ   ®æi míi c«ng nghÖ  s¶n xuÊt xi m¨ng lß  ®øng  cña   2   nhµ   m¸y   s¶n   xuÊt   xi   m¨ng   Anh   S¬n   lªn   400.000   tÊn/n¨m   b»ng   c«ng  nghÖ   lß  quay,   ®ång   thêi  chuÈn   bÞ   x©y   dùng thªm 1 nhµ  m¸y xi m¨ng lß quay c«ng suÊt 1,4 triÖu  tÊn/n¨m; x©y dùng nhµ  m¸y chÕ  biÕn  ®¸ granit c«ng suÊt 1  triÖu m2/n¨m t¹i T©n Kú  vµ  mét sè  c¬  së  s¶n xuÊt tÊm lîp   víi tæng c«ng  suÊt  1 triÖu  m2/n¨m,  x©y dùng nhµ  m¸y xi  m¨ng §« L¬ng c«ng xuÊt 2,4 triÖu tÊn/n¨m; x©y dùng c¸c c¬   së   s¶n   xuÊt   g¹ch   kh«ng   nung   ë   huyÖn   Anh   S¬n,   T©n   Kú,  NghÜa §µn c«ng suÊt 90 ­ 100 triÖu viªn/n¨m  ®Ó   ®a s¶n l­ îng g¹ch nung ®¹t 100 triÖu viªn, ngãi 35 triÖu viªn/n¨m.  d) DÞch vô th¬ng m¹i, du lÞch. ­ Th¬ng m¹i: h×nh thµnh c¸c trung t©m th¬ng m¹i t¹i  c¸c   huyÖn   lþ,   c¸c   thÞ   trÊn,   thÞ   tø,   hÖ   thèng   chî,   hÖ  thèng   m¹ng   líi   b¸n   lÎ   x¨ng,   dÇu   miÒn   nói   trªn   ®Þa   bµn  vïng,  x∙,  hÖ  thèng  chî   ®êng  biªn.  T¨ng cêng  sù  hîp t¸c  toµn diÖn víi c¸c tØnh b¹n Lµo  ®Ó  cã  thÞ  trêng trao  ®æi  hµng ho¸ qua Lµo vµ vïng §«ng B¾c Th¸i Lan;
 8. 8 PhÊn ®Êu ®¹t nhÞp ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n vÒ tæng møc   lu©n chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ  trªn thÞ  tr êng 10 huyÖn miÒn  nói   t¨ng   b×nh   qu©n   giai   ®o¹n   (2006   ­   2010)   lµ   10,85%;  tæng møc lu©n chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ   ®¹t 2.200 tû   ®ång,  gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 45 triÖu USD vµo n¨m 2010. ­ DÞch vô du lÞch: khai th¸c tèt c¸c nguån tµi nguyªn   thiªn   nhiªn,   danh   th¾ng,   di   tÝch   v¨n   ho¸   truyÒn   thèng,  d©n téc,  ®a miÒn T©y NghÖ  An trë  thµnh c¸c  ®iÓm du lÞch  sinh th¸i, danh th¾ng, v¨n ho¸, d©n téc hÊp dÉn g¾n víi  hÖ thèng du lÞch chung cña tØnh. §Õn n¨m 2010, lîng kh¸ch  du lÞch ®Õn ®Þa bµn miÒn nói ®¹t 200.000 l ît kh¸ch; doanh  thu dÞch vô du lÞch ®¹t 30.000 triÖu ®ång. ®) V¨n ho¸ ­ x∙ héi: ­ D©n sè, lao ®éng vµ ®êi sèng x∙ héi:  + G¾n c¸c ch¬ng tr×nh di d©n, t¸i ®Þnh c, khu kinh tÕ  quèc phßng víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt  ®Ó ®iÒu chØnh l¹i d©n c; +   Ph¸t   triÓn   vµ   h×nh   thµnh   c¸c   côm   d©n   c  míi   tËp  trung theo c¸c tuyÕn giao th«ng trôc chÝnh vµ  tuyÕn biªn  giíi ViÖt ­ Lµo. C¸c thÞ  trÊn, thÞ  tø vµ  khu d©n c  däc  theo tuyÕn  ®êng Hå  ChÝ  Minh, g¾n víi ph¸t triÓn s¶n xuÊt  n«ng, l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp ­ tiÓu thñ  c«ng nghiÖp vµ  dÞch vô; + T¨ng tû  träng lao  ®éng c«ng nghiÖp vµ  dÞch vô  lªn  30 ­ 40%, tû  lÖ  lao  ®éng cã  viÖc lµm th êng xuyªn  ®¹t 90%  vµo n¨m 2010; + Gi¶m tû lÖ hé ®ãi nghÌo xuèng díi 10% vµo n¨m 2010.  ­ Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:  thu hót 50 ­ 60% trΠem trong  ®é  tuæi  ®Õn c¸c nhµ  trÎ, nhãm trÎ.  ë  c¸c b¶n vïng s©u,  vïng xa, tæ chøc cho trÎ  5 tuæi vµ  trªn 5 tuæi cha  ®Õn  líp mÇm non häc ch¬ng tr×nh mÉu gi¸o 36 buæi tríc khi vµo  líp 1. +  æn  ®Þnh sè  trêng mÇm non hiÖn cã, ph¸t triÓn thªm  c¸c nhãm trÎ, c¸c líp mÉu gi¸o ë c¸c b¶n. §a  tû lÖ trêng  mÇm non ®¹t chuÈn quèc gia lªn 10%; +  æn  ®Þnh hÖ  thèng trêng tiÓu häc trªn  ®Þa bµn. §Õn  n¨m   2005   toµn   vïng   thùc   hiÖn   phæ   cËp   tiÓu   häc   ®óng   ®é  tuæi; + §Õn n¨m 2007 phæ cËp xong trung häc c¬ së, n¨m 2010  cã 10% sè trêng trung häc c¬ së ®¹t chuÈn quèc gia; + X©y dùng hai trêng trung häc d¹y nghÒ   ë  huyÖn Th¸i   Hµ vµ Con Cu«ng ®Ó ®µo t¹o cho ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu   sè.
 9. 9 ­ Y tÕ: + §Çu t  x©y dùng míi 2 bÖnh viÖn vïng  ë  thÞ  x∙ Con   Cu«ng 150 giêng bÖnh vµ  thÞ  x∙ Th¸i Hoµ  quy m« 250 giêng  bÖnh; + C¬  b¶n gi÷  nguyªn sè  giêng bÖnh  ë  c¸c trung t©m y  tÕ, c¸c phßng kh¸m  ®a khoa khu vùc vµ  tr¹m y tÕ  x∙. §Çu  t  x©y   dùng   t¨ng   sè   phßng   kh¸m   ®a   khoa   khu   vùc   mét   sè  huyÖn   ®«ng  d©n, vïng s©u,  vïng  xa. N©ng tû  lÖ  sè  giêng  bÖnh lªn 22 giêng/ 1v¹n d©n. . Kiªn cè  ho¸ 100% c¸c phßng kh¸m  ®a khoa khu vùc vµ  c¸c tr¹m y tÕ; c¸c x∙  ®Òu cã  b¸c sÜ, y sÜ  s¶n nhi, y t¸  trung häc, n÷  hé  sinh. §a tû  lÖ  x∙  ®¹t chuÈn quèc gia vÒ   y tÕ lªn 40 ­ 50%; . H¹  tû  lÖ  suy dinh dìng  ë  trÎ  em xuèng díi 30%, h¹  tû lÖ bíu cæ xuèng díi 10%. ­ V¨n ho¸ th«ng tin  ­ ph¸t thanh truyÒn h×nh:  +   §a   tû   lÖ   lµng,   b¶n   ®îc   phñ   sãng   ph¸t   thanh   lªn  100%, truyÒn h×nh lªn 90%. N©ng cao chÊt l îng vµ  thêi l­ îng ph¸t thanh b»ng tiÕng Th¸i. X©y dùng thªm ch¬ng tr×nh  ph¸t thanh tiÕng M«ng. C¸c huyÖn  ®Òu cã   ®éi th«ng tin l u  ®éng, 100% sè  x∙, thÞ  trÊn cã  hÖ  thèng truyÒn thanh c«ng  céng; + T¨ng tû lÖ gia ®×nh ®¹t tiªu chuÈn v¨n ho¸ lªn 85%; + N©ng tû lÖ sè x∙ cã ®iÓm bu ®iÖn v¨n ho¸ lªn 100%. .   Ph¸t   triÓn   m¹nh   phong   trµo   thÓ   dôc   thÓ   thao   quÇn  chóng,   x©y   dùng   gia   ®×nh   thÓ   thao   ®Ó   cã   15%   sè   hé   gia  ®×nh ®¹t tiªu chuÈn gia ®×nh thÓ thao. . Mçi huyÖn cã  mét s©n vËn  ®éng  ®a chøc n¨ng, 1 nhµ  tËp luyÖn vµ  thi  ®Êu. C¸c trung t©m côm x∙ vµ  c¸c x∙ cã  s©n vËn ®éng ®a chøc n¨ng. . §¶m b¶o 100% sè  c¸n bé  v¨n ho¸ ­ th«ng tin ­ thÓ  dôc thÓ thao miÒn nói ®îc ®µo t¹o. ­ Khoa häc vµ  c«ng nghÖ:  ®Èy m¹nh øng dông c¸c tiÕn  bé  khoa häc vµ  c«ng nghÖ  vµo s¶n xuÊt.  Thµnh lËp Trung  t©m øng dông c¸c tiÕn bé khoa   häc ­ c«ng nghÖ vïng phôc  vô s¶n xuÊt n«ng ­ l©m nghiÖp: võa lµ c¬ quan nghiªn cøu,  triÓn  khai  øng dông c¸c tiÕn bé  khoa häc trªn   ®Þa  bµn,  võa lµ  n¬i cung øng c¸c nguån gièng vµ  kü  thuËt cho nh©n  d©n, gãp phÇn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng ­ l©m nghiÖp theo h­ íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. 5. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu a) TiÕp tôc  ®iÒu chØnh bæ sung quy ho¹ch ph¸t triÓn   c¸c   ngµnh,   lÜnh   vùc,   khu   ®«   thÞ   míi   trªn   ®Þa   bµn   c¸c  huyÖn miÒn T©y tØnh NghÖ An:
 10. 10 ­   C¨n   cø   quy   ho¹ch   tæng   thÓ   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   cña  tØnh, quy ho¹ch c¸c huyÖn miÒn nói ®∙ ® îc phª duyÖt, ®iÒu  chØnh c¬  cÊu s¶n xuÊt c©y con,  ®Æc biÖt lµ  ch¨n nu«i; tõ  ®ã   ®iÒu chØnh c¸c dù  ¸n  ®Çu t  ph¸t triÓn c©y trång, vËt  nu«i,  ®iÒu chØnh quy ho¹ch c¸c khu  ®« thÞ  míi, c¸c dù  ¸n  ph¸t triÓn du lÞch, kinh tÕ dÞch vô trªn ®Þa bµn. b) Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån lùc: ­ Ph¸t triÓn nh©n lùc: + Cã chÝnh s¸ch bæ sung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc míi   ®Ó   ®µo t¹o båi dìng nguån nh©n lùc hiÖn cã. Tríc hÕt  ®µo  t¹o ®éi ngò gi¸o viªn, c¸n bé y tÕ, c¸n bé c¬ së x∙, b¶n; +   Cñng   cè,   n©ng   cÊp   c¸c   trêng   d¹y   nghÒ   ë   miÒn   T©y  NghÖ An, ®Ó n©ng cao chÊt lîng lao ®éng ®îc ®µo t¹o nghÒ,  ®Æc biÖt lµ  c¸c ngµnh  nghÒ  m©y tre  ®an, chÕ  biÕn n«ng,  l©m s¶n. H×nh  thµnh  2 trung  t©m d¹y nghÒ  cÊp vïng  (T©y  B¾c vµ  T©y Nam)  ®Ó   ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¶ khu vùc   miÒn T©y cña tØnh; + Cñng cè  l¹i bé  m¸y qu¶n lý  nhµ  níc theo híng tinh  gän, cã  chÊt lîng. G¾n viÖc  ®µo t¹o víi lu©n chuyÓn c¸n  bé vÒ c¬ së. Chó träng t¨ng cêng c¸n bé ngµnh gi¸o dôc, y  tÕ, c¸n bé  vµ  chiÕn sÜ  bé   ®éi biªn phßng. T¨ng cêng thu  hót sinh viªn  ë  c¸c trêng  ®¹i häc, cao  ®¼ng vÒ  lµm viÖc  t¹i c¬ së. Quan t©m sö  dông c¸c giµ  lµng, tr ëng b¶n  ®Ó  vËn  ®éng  ngêi d©n thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng  vµ Nhµ níc.  + T¨ng cêng c¸n bé khuyÕn l©m, khuyÕn ng, khuyÕn c«ng  b»ng h×nh thøc lu©n chuyÓn c¸n bé, tiÕp nhËn míi vµ   ®Çu  t cho c«ng t¸c khuyªn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng. ­ §Èy m¹nh  øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ: + ChuyÓn  ®æi diÖn tÝch trång lóa n¨ng suÊt thÊp sang  trång c©y c«ng nghiÖp. Lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ  thùc vËt,  nghiªn cøu vµ  phæ biÕn réng r∙i quy tr×nh dïng thuèc b¶o  vÖ thùc vËt, thuèc thó y cho c¸c lo¹i c©y, con hîp lý; +   Më   réng   viÖc   c¬   giíi   ho¸   c¸c   kh©u   lµm   ®Êt,   thu  ho¹ch,   chÕ   biÕn,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   khai   th¸c   c¸c   c«ng  tr×nh thuû lîi vµ tiÕt kiÖm sö dông ®iÖn, níc; + §Çu t  ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tËp trung vµo mét  sè s¶n phÈm chñ yÕu nh: hoa qu¶, chÕ biÕn l©m s¶n vµ lÜnh   vùc gièng c©y trång, vËt nu«i  ®Ó  t¹o ra kh©u  ®ét ph¸ vÒ  n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ  kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña n«ng s¶n   hµng ho¸; + T¨ng diÖn tÝch trång lóa lai lªn 80 ­ 90% diÖn tÝch  chñ   ®éng níc, 80 ­90%  ®èi víi ng« lai; më  réng diÖn tÝch  l¹c sen lai, mÝa Roc 10, Roc 16, cµ  phª Catimor,  gièng 
 11. 11 chÌ   míi   cã   n¨ng   suÊt   cao,   chÊt   lîng   tèt,   gièng   c©y   ¨n  qu¶, gièng c©y rõng mäc nhanh phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn  ®Êt  ®ai, thæ nhìng; + TiÕp tôc c¶i t¹o  ®µn bß,  ®µn lîn ch¨n nu«i theo h­ íng c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn  ®µn gµ, vÞt v.v...  ®ång thêi  kh«i phôc vµ ph¸t triÓn mét sè lo¹i vËt nu«i quý hiÕm nh:  vÞt bÇu Quú  Ch©u, gµ  ¸c, nu«i ong lÊy mËt, nu«i th¶ c¸nh  kiÕn ®á, nu«i ba ba v.v... ­ Gi¶i ph¸p huy ®éng nguån lùc cho ®Çu t: +   Rµ   so¸t,   bæ   sung   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   thu   hót   c¸c  nguån  ®Çu t, ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n, thuû  lîi,  khai th¸c quü ®Êt.... ®Ó ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng ë c¸c  huyÖn miÒn nói; +  ¦u tiªn  ®Çu t c¬  së  h¹  tÇng  ë  c¸c vïng träng  ®iÓm,   vïng   biªn   giíi,   vïng   nguyªn   liÖu   cho   c«ng   nghiÖp   chÕ  biÕn, khu vùc cã  c¸c  ®iÓm du lÞch  ®Ó  thu hót  ®Çu t.  ¦u  tiªn  ®Çu t  cho c¸c ch¬ng tr×nh thùc hiÖn kÕt luËn sè  20  KL/TW  ngµy  02 th¸ng  6 n¨m  2003  cña Bé  ChÝnh  trÞ, ch¬ng  tr×nh dù  ¸n trong NghÞ  quyÕt sè  37/NQ­TW ngµy 01 th¸ng 7  n¨m   2004   cña   Bé   ChÝnh   trÞ,   ®Ó   hoµn   thµnh   c¸c   chØ   tiªu  NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø XV §¶ng bé tØnh;  + Huy  ®éng mäi quyÒn lùc  ®Ó  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh  h¹  tÇng theo ph¬ng ch©m “nhµ  níc vµ  nh©n d©n cïng lµm”.  KhuyÕn   khÝch   ngêi   d©n   ®Çu   t  vµ   liªn   doanh   ®Çu   t  ph¸t  triÓn s¶n xuÊt víi c¸c tæ chøc kinh doanh; + X©y dùng vµ  xóc tiÕn c¸c dù  ¸n  ®Çu t s¶n xuÊt kinh  doanh cã nguån thu lín nh: xi m¨ng, khai th¸c vµ chÕ biÕn  ®¸ tr¾ng,  chÕ  biÕn  gç, l©m s¶n...  vµ  c¸c s¶n phÈm  hµng  ho¸ phôc vô xuÊt khÈu; + N©ng cao hiÖu qu¶ sö  dông vèn  ®Çu t,  ®Ò  cao tr¸ch  nhiÖm Chñ   ®Çu t. X©y dùng c¬  cÊu  ®Çu t hîp lý  t¹o ra kh¶  n¨ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nhanh. + Kªu gäi c¸c dù ¸n vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng vµ  ®a d¹ng sinh häc, b¶o vÖ  quü   ®Êt, nguån tµi nguyªn níc,  kÕt hîp ph¸t triÓn c¸c ngµnh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c. c)   Cñng   cè,   më   réng   quan   hÖ   s¶n   xuÊt   trªn   ®Þa   bµn  miÒn nói: ­   Tæ   chøc   s¶n   xuÊt   theo   híng   kinh   tÕ   hé,   kinh   tÕ  trang  tr¹i.  Cã  c¬  chÕ  thÝch  hîp  ®Ó  khuyÕn  khÝch  c¸c hé  n«ng d©n,  c¸c  chñ  trang  tr¹i vµ  c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ  ®Çu t më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh; ­ T¨ng  cêng  vai trß  kinh  tÕ  nhµ  níc  trong  s¶n xuÊt  n«ng, l©m, c«ng nghiÖp vµ  dÞch vô  trªn c¬  së  ph¸t triÓn  c¸c doanh  nghiÖp  c«ng   Ých   ®¶m  b¶o  cung  øng  ®Çy  ®ñ, kÞp  thêi hµng ho¸ tiªu dïng, c¸c lo¹i vËt t phôc vô s¶n xuÊt, 
 12. 12 c¸c   lo¹i   hµng   ho¸   tiªu   dïng   vµ   lµm   tèt   ®¹i   lý   thu   gom  tiªu thô s¶n phÈm cho n«ng d©n miÒn nói; ­ TiÕp tôc chØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc chuyÓn  ®æi c¬  chÕ  qu¶n lý  c¸c n«ng, l©m trêng  ®Ó  c¸c  ®¬n vÞ  nµy trë  thµnh  trung t©m híng dÉn khoa häc kü  thuËt cho n«ng d©n. §ång  thêi gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ: gi÷a n«ng, l©m tr­ êng, tr¹m tr¹i; c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn; gi÷a c¸c thµnh phÇn   kinh tÕ trªn ®Þa bµn; ­ Thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n môc tiªu quèc  gia vµ  c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ  ­ x∙ héi cña Nhµ  níc, cña  tØnh  ®Ó  gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao  ®êi sèng cho  ®ång  bµo d©n téc. d) Cñng cè  vµ  ph¸t triÓn thÞ  trêng tiªu thô  s¶n phÈm  trªn ®Þa bµn c¸c huyÖn miÒn nói: ­ Ph¸t triÓn vµ  cñng cè  c¸c tæ chøc kinh doanh xuÊt  khÈu m¹nh, cã thÓ khÐp kÝn tõ kh©u nguyªn liÖu ­ chÕ biÕn  ­ xuÊt khÈu ®Ó æn ®Þnh ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Dïng quü hç trî  xuÊt khÈu hç  trî  cho doanh nghiÖp khi gÆp rñi ro, bï  lç  c¸c mÆt hµng n«ng s¶n thùc phÈm nhÊt lµ hµng cña ®ång bµo  miÒn nói, d©n téc; ­ Ph¸t triÓn vµ  cñng cè  m¹ng líi chî  n«ng th«n vµ  c¬  së  dÞch vô  thu mua, h×nh thµnh nhanh c¸c khu, côm,  ®iÓm  kinh tÕ  tæng hîp trªn c¸c  ®Þa bµn  ®Ó  t¹o ra c¸c m« h×nh  ph¸t triÓn kinh tÕ  vµ  c¸c  ®iÓm thu mua vµ  cung øng vËt t   hµng ho¸, dÞch vô cho ®ång bµo miÒn nói, d©n téc; ­ TiÕp  tôc  chuyÓn   ®æi vµ   n©ng cao  hiÖu  qu¶ c¸c  hîp  t¸c x∙ dÞch vô   ®¶m b¶o cung øng  ®Çu vµo cã  chÊt lîng vµ  tiªu thô tèt s¶n phÈm cho n«ng d©n;   ­ KhuyÕn khÝch vµ  hç  trî  c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh  phÇn kinh  tÕ  t×m kiÕm,  ph¸t triÓn  thÞ  trêng vµ  kªu gäi  ®èi t¸c  ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, c«ng nghiÖp   vµ dÞch vô trªn ®Þa bµn. ®)   §æi   míi   doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   khuyÕn   khÝch   ph¸t  triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ:  ­ §Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u  c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc thuéc tØnh qu¶n lý  trªn  ®Þa bµn  miÒn T©y NghÖ  An, nhÊt lµ  c¸c n«ng tr êng quèc doanh, c¸c  tæng ®éi Thanh niªn xung phong; ­   KhuyÕn   khÝch   vµ   t¹o   ®iÒu   kiÖn   cho   c¸c   thµnh   phÇn  kinh tÕ  ph¸t triÓn,  ®Æc biÖt lµ  h×nh thµnh c¸c c«ng ty t  nh©n trong lÜnh vùc chÕ  biÕn n«ng, l©m s¶n vµ  khai th¸c  kho¸ng s¶n; h×nh thµnh c¸c hîp t¸c x∙ cung cÊp c¸c yÕu tè  ®Çu vµo vµ  gi¶i quyÕt c¸c yÕu tè   ®Çu ra cho bµ  con n«ng  d©n;
 13. 13 ­  T¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ   ®Çu t vµo  ®Çu t c¸c lÜnh  vùc   mµ   miÒn   T©y   NghÖ   An   cã   lîi   thÕ   nh»m   gãp   phÇn   ph¸t  triÓn kinh tÕ  cña vïng, tõng bíc n©ng cao  ®êi sèng nh©n  d©n. e) Ban hµnh mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn: ­ C¶i c¸ch hµnh chÝnh: tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c c¶i   c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi chØ ®¹o ®iÒu hµnh. §Èy m¹nh viÖc   s¾p xÕp l¹i tæ chøc bé  m¸y, bè  trÝ  s¾p xÕp lu©n chuyÓn  ®éi ngò  c¸n bé. Ch¨m lo båi dìng  ®µo t¹o vµ  sö  dông c¸n  bé  trÎ, c¸n bé  khoa häc kü  thuËt t¹o bíc chuyÓn biÕn vÒ  chÊt trong viÖc ph¸t huy nguån nh©n lùc.  TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, thùc hiÖn ®Ò ¸n   “Mét cöa” ë tÊt c¶ c¸c huyÖn trªn ®Þa bµn theo QuyÕt ®Þnh  sè 181/2003/Q§­TTg ngµy 04  th¸ng 9   n¨m 2003 cña Thñ t ­ íng ChÝnh phñ. ­ ChÝnh s¸ch ®Çu t: +  ¦u tiªn  ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp,   h¹  tÇng cho c¸c x∙  ®Æc biÖt khã  kh¨n, vïng s©u, vïng xa,  vïng ®ång bµo d©n téc; +   Giao   th«ng:  u   tiªn   ®Çu   t  c¸c   tuyÕn   ®êng   nèi   c¸c  vïng träng ®iÓm, ®êng vïng nguyªn liÖu, ®êng nèi c¸c ®iÓm  du lÞch vµ ®êng ra biªn giíi; + Thuû  lîi: u tiªn  ®Çu t n©ng cÊp c¸c hå   ®Ëp phôc vô  tíi tiªu vïng mµu vµ  c©y c«ng nghiÖp tËp trung. TiÕp tôc   ®Èy m¹nh phong trµo kiªn cè  ho¸ kªnh m¬ng, x©y dùng c¸c  c«ng tr×nh níc s¹ch cho n«ng th«n; + §iÖn: u tiªn  ®Çu t  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  x©y dùng thuû  ®iÖn B¶n VÏ, thuû ®iÖn Khe Bè vµ c«ng tr×nh thuû ®iÖn kÕt  hîp   thuû   lîi   Th¸c   Muèi.   §Çu   t  c¶i   t¹o   vµ   n©ng   cÊp   c¸c  tr¹m biÕn ¸p vµ ®êng d©y ®∙ cã, ®ång thêi ph¸t triÓn thuû  ®iÖn nhá hoÆc pin mÆt trêi. §Ó thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña ®Ò ¸n, tæng nhu cÇu  vèn lµ  26.800 tû   ®ång. Trong  ®ã  vèn trong níc 22.600 tû  ®ång, vèn níc ngoµi 4.200 tû ®ång. Ph©n bè ®Çu t cho c¸c ngµnh: . N«ng, l©m, thuû s¶n: 5.966 tû ®ång; . C«ng nghiÖp: 10.285 tû ®ång; . DÞch vô, h¹ tÇng 10.549 tû ®ång. Trong  ®ã, tËp trung  u tiªn  ®Çu t  cho 60 dù  ¸n víi  tæng sè vèn 23.276 tû ®ång (ng©n s¸ch trung ¬ng: 7.446 tû  ®ång;   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   1.564   tû   ®ång;   doanh   nghiÖp  13.994 tû ®ång; ®Çu t níc ngoµi 272 tû ®ång). (Danh môc c¸c dù ¸n cã biÓu Phô lôc kÌm theo).
 14. 14 ­ ChÝnh s¸ch d©n téc miÒn nói: + Thùc hiÖn  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  134/2004/Q§.TTg  ngµy   20 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ; bæ sung söa  ®æi mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn miÒn nói, d©n téc nh: hç  trî  vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ  duy tu b¶o dìng c¸c c«ng  tr×nh giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn, níc sinh ho¹t, c¸c c«ng  tr×nh   phóc   lîi   c«ng   céng   v.v...   Trî   cíc,   trî   gi¸   vËn  chuyÓn vµ bao cÊp c¸c mÆt hµng thiÕt yÕu cho ®ång bµo d©n  téc, vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n; + Gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn  ®Ò  x∙ héi bøc xóc næi lªn  ë   miÒn   nói   nh:   bu«n   b¸n,   vËn   chuyÓn,   tµng   tr÷   ma   tuý   vµ  nghiÖn hót ma tuý, nhiÔm HIV/AIDS, truyÒn  ®¹o tr¸i phÐp  vµo   c¸c   vïng   d©n   téc,  di   dÞch  c  tù  do   qua   Lµo,   ®¬n  th  khiÕu kiÖn, tranh chÊp ®Êt ®ai. g)   TiÕp   tôc   lång   ghÐp   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n   ph¸t  triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi g¾n víi n©ng cao hiÖu qu¶  ®Çu t  cho miÒn nói: ­   X©y   dùng   c¸c   m«   h×nh   kinh   tÕ   s¶n   xuÊt   n«ng,   l©m  nghiÖp   g¾n   víi   c«ng   nghiÖp   chÕ   biÕn.   KhuyÕn   khÝch   ph¸t  triÓn   kinh   tÕ   tr¹ng   tr¹i   vµ   ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   vïng   nguyªn liÖu cã quy m« lín cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn; ­ Cñng cè  vµ  t¨ng cêng ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng khuyÕn   n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng cho phï  hîp víi tõng  ®Þa bµn   d©n c  vµ  tËp qu¸n s¶n xuÊt  ®Ó  ngêi d©n thuËn lîi trong  viÖc tiÕp thu khoa häc kü thuËt vµ c¸c dÞch vô kh¸c. h) T¨ng cêng qu¶n lý, khai th¸c, sö  dông cã  hiÖu qu¶   c¸c nguån tµi nguyªn s½n cã g¾n víi b¶o vÖ m«i trêng: ­ Tµi nguyªn  ®Êt: bè  trÝ  quü   ®Êt cho s¶n xuÊt vµ  x©y  dùng trªn  ®Þa bµn cã  hiÖu qu¶. H¹n chÕ   ®Õn møc tèi  ®a bá   ®Êt hoang.  Chó  träng lµm tèt c«ng  t¸c  thuû  lîi  ®Ó  n©ng  cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. Hoµn thµnh viÖc giao  ®Êt, kho¸n rõng l©u dµi cho hé  n«ng d©n g¾n víi c«ng t¸c  ®Þnh canh,  ®Þnh c  ë  c¸c huyÖn  vïng cao: + §Çu t th©m canh diÖn tÝch lóa níc hiÖn cã, tiÕp tôc  khai hoang më réng diÖn tÝch lóa níc ë nh÷ng vïng cã ®iÒu  kiÖn x©y dùng c«ng tr×nh thñy lîi; +   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   trèng   ®åi   nói   träc:   khuyÕn  khÝch  c¸c  thµnh  phÇn kinh  tÕ   ®Çu t  ph¸t  triÓn  s¶n xuÊt  n«ng,   l©m   nghiÖp,   t¹o   vïng   nguyªn   liÖu   g¾n   víi   c«ng  nghiÖp chÕ biÕn. ­ Tµi nguyªn kho¸ng s¶n: t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra,  tæ chøc tèt viÖc khai th¸c kho¸ng s¶n ®Ó h¹n chÕ t¸c ®éng  xÊu  ®Õn m«i trêng nh khai th¸c  ®¸ v«i,  ®¸ tr¾ng,  ®¸  ®en,  ®¸ granÝt, ®¸ bazan, thiÕc, ®Êt gèm sø v.v...
 15. 15 ­   Tµi   nguyªn   rõng:   hoµn   chØnh   quy   tr×nh   trång   rõng   th©m canh, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. T¨ng c êng  ho¹t   ®éng  b¶o  vÖ,  ph¸t   triÓn   l©m   nghiÖp   th«ng  qua  viÖc   x©y   dùng   c¸c   dù   ¸n   ph¸t   triÓn   rõng.   Tæ   chøc   khai   th¸c  rõng   cã   kÕ   ho¹ch   ®Ó   b¶o   vÖ   vµ   ph¸t   triÓn   vèn   rõng   bÒn  v÷ng; ­ Tµi nguyªn níc:  ®Çu t n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh thuû   lîi trªn  ®Þa bµn, qu¶n lý  khai th¸c vµ  sö  dông cã  hiÖu  qu¶ c¸c c«ng tr×nh  cÊp níc cho s¶n xuÊt  n«ng  nghiÖp  vµ  sinh ho¹t cña d©n c.  i) Gi÷  v÷ng æn  ®Þnh chÝnh trÞ, b¶o  ®¶m quèc phßng an  ninh, trËt tù an toµn x∙ héi. §Êu tranh cã  hiÖu qu¶ víi  ©m mu “DiÔn biÕn hoµ  b×nh”  cña c¸c thÕ  lùc thï   ®Þch. Thêng xuyªn th«ng tin cho  ®ång  bµo c¸c d©n téc hiÓu râ   ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ  Nhµ  níc vÒ  kinh tÕ  kÕt hîp víi quèc phßng an ninh. TiÕp  tôc bæ sung vµ  triÓn khai  ph¬ng  ¸n phßng  thñ, x©y dùng  thÕ  trËn quèc  phßng  ­ an ninh  v÷ng  ch¾c trong  mäi  t×nh  huèng.   Tæ   chøc   x©y   dùng   x∙   an   toµn   lµm   chñ,   s½n   sµng  chiÕn  ®Êu. X©y dùng c¸c tuyÕn  ®êng tuÇn tra biªn giíi vµ  t¨ng   cêng   qu¶n   lý   biªn   giíi   cöa   khÈu   (NËm   C¾n,   Thanh   Thuû, Th«ng Thô). Tæ chøc tèt phong trµo qu©n chóng b¶o  vÖ an ninh biªn giíi vµ an toµn x∙ héi trªn ®Þa bµn. §i Ò u  2.  Giao Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ An  1. Thµnh lËp Ban ChØ  ®¹o thùc hiÖn §Ò  ¸n do Phã  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  tØnh lµm Trëng ban  ®Ó  chØ  ®¹o thùc  hiÖn. C¸c ngµnh chøc n¨ng cã  tr¸ch nhiÖm t¨ng cêng phèi  hîp víi c¸c huyÖn  miÒn  nói  ®Ó  x©y  dùng  triÓn khai  thùc  hiÖn c¸c §Ò ¸n. 2. Nghiªn cøu cô  thÓ  hãa c¸c môc tiªu vµ  triÓn khai  thùc hiÖn b»ng c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¶i th êng xuyªn cËp  nhËt th«ng tin. Khi cã  nhu cÇu bæ sung,  ®iÒu chØnh §Ò  ¸n  ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 3.   Chñ   ®éng   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   Trung   ¬ng  nghiªn cøu, kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh c¸c  c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch  phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn cña tØnh  nh»m  khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ   ®Çu t  ph¸t triÓn s¶n  xuÊt kinh doanh dÞch vô, më  réng thÞ  tr êng, chñ   ®éng héi  nhËp kinh tÕ, b¶o vÖ quèc phßng, an ninh. 4.   Thùc   hiÖn   ®æi   míi   tæ   chøc,   qu¶n   lý   vµ   c¶i   c¸ch  hµnh chÝnh. Tõng bíc t¹o m«i trêng thuËn lîi khuyÕn khÝch  ®Çu t  trong vµ  ngoµi níc. Ph¸t huy m¹nh mÏ  tiÒm n¨ng vµ  thÕ  m¹nh cña vïng  ®Ó  tõng bíc ph¸t huy nh©n tè  tÝch cùc, 
 16. 16 h¹n chÕ  c¸c mÆt tiªu cùc cña c¬  chÕ  thÞ  trêng trong qu¸  tr×nh ph¸t triÓn. 5.   ChØ   ®¹o   ®Çu   t  tËp   trung   cã   träng   ®iÓm   ®Ó   nhanh  chãng mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, u tiªn ®Çu t x©y dùng  c¬   së  h¹   tÇng  kü   thuËt   phôc   vô   s¶n   xuÊt   vµ   h¹  tÇng   x∙  héi, t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc. 6.   N©ng   cao   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   chÝnh   quyÒn   ®Þa  ph¬ng  c¸c  cÊp,  cïng víi viÖc  ®æi míi c«ng  t¸c  s¾p  xÕp,  lu©n chuyÓn c¸n bé chñ chèt, ph©n c«ng ph©n cÊp vµ ®Ò cao  tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. §i Ò u   3.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ  c¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña m×nh, cã  tr¸ch  nhiÖm phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh NghÖ  An cô  thÓ  ho¸ §Ò  ¸n "Ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi miÒn T©y NghÖ  An  ®Õn n¨m 2010"  ®∙  ®îc phª duyÖt b»ng c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   trªn   ®Þa   bµn   tØnh   NghÖ   An;   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn  quan lùa chän, ph©n lo¹i c¬  cÊu vèn  ®Çu t  cho tõng Dù  ¸n  ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho tØnh NghÖ An ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®∙  ®Ò ra. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh NghÖ  An, c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
 17. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA phô lôc sè 1  môc tiªu tæng hîp ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi miÒn t©y tØnh NghÖ An ®Õn n¨m 2010   C¸c chØ tiªu §¬n vÞ Thùc hiÖn Dù kiÕn ph¸t triÓn NhÞp ®é ph¸t triÓn b×nh  qu©n 2000 2003 KÕ ho¹ch  Dù kiÕn  2001 ­  2004 ­  2006 ­  2005 2010 2003 2005 2010 1. D©n sè Ngêi 1.064.34 1.097.94 1.127.780 1.192.000 1,04 1,35 1,11 8 5 2. Tæng s¶n lîng l¬ng  TÊn 238.414 314.464 318.100 360.404 thùc cã h¹t % 29 31,10 31,00 36,87  % so víi toµn tØnh 3. B×nh qu©n l¬ng thùc  Kg/ng/n¨m 224 286 282 302 ngêi/n¨m 4. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (gi¸  Tû ®ång 3.640 4.769 6.012 12.536 9,42 12,28 15,83 94) N«ng, l©m, ng " 1.565 1.968 2.284 3.653 7,93 7,75 9,85 C«ng nghiÖp ­ X©y dùng " 1.281 1.775 2.457 6.319 11,49 17,64 20,79 DÞch vô " 794 1.026 1.271 2.564 8,91 11,31 15,07 5. Gi¸ trÞ gia t¨ng (gi¸  Tû ®ång 2.125 2.758 3.398 6.859 9,09 11,00 15,08 94) N«ng, l©m, ng " 1.096 1.384 1.603 2.591 8,08 7,64 10,08 C«ng nghiÖp ­ X©y dùng " 487 677 931 2.526 11,64 17,27 22,08 DÞch vô " 542 697 864 1.743 8,77 11,31 15,07 6. Gi¸ trÞ gia t¨ng (Gi¸  Tû ®ång 2.684 3.842 5.173 11.308
 18. 18 thùc tÕ) N«ng, l©m, ng " 1.390 1.901 2.357 3.962 C«ng nghiÖp ­ X©y dùng " 628 944 1.460 4.211 DÞch vô " 659 997 1.356 3.135 7. C¬ cÊu kinh tÕ % 100 100 100 100 N«ng, l©m, ng " 51,8 49,5 45,6 35,0 C«ng nghiÖp ­ X©y dùng " 23,4 24,6 28,2 37,0 DÞch vô " 24,8 25,9 26,2 28,0 B×nh   qu©n   n¨m   2010   c¸c  8,5 huyÖn   nói   cao:   4   ­   4,5  8. B×nh qu©n thu nhËp ®Çu  TriÖu  2,5 3,3 4,5 triÖu, c¸c huyÖn nói thÊp:  ngêi ®ång 9 ­ 10 triÖu 9. Thu ng©n s¸ch trªn ®Þa  Tû ®ång 160 210 280 880 bµn 10. Kim ng¹ch xuÊt khÈu TriÖu USD 3,87 8,60 12,50 25,00 11. Tû lÖ hé ®ãi nghÌo % 20,46 17,21 14,49
 19. 19 phô lôc sè 2  mét sè s¶n phÈm vµ gi¸ trÞ s¶n phÈm chñ yÕu cña miÒn t©y tØnh nghÖ an ®Õn n¨m 2010 §¬n vÞ: triÖu ®ång TT C¸c s¶n phÈm chñ  §¬n vÞ  Ph¬ng ¸n s¶n phÈm §¬n gi¸  Gi¸ trÞ s¶n xuÊt (gi¸ 94) Gi¸ trÞ gia t¨ng yÕu tÝnh 1994  2003 2005 2010 2003 2005 2010 2003 2005 2010 (Tr.®) Tæng sè toµn vïng 4.768.50 6.011.84 12.535.65 2.758.16 3.398.37 6.859.32 4 4 0 8 2 1 I S¶n phÈm CN ­ XD 1.775.35 2.456.93 6.318.859 677.199 931.351 2.525.52 8 8 1 A Khai th¸c má 63.635 75.775 114.025 23.545 28.037 42.189 1 ThiÕc tinh luyÖn TÊn 410 550 800 56 22.960 30.800 44.800 8.495 11.396 16.576 2 §¸ tr¾ng xuÊt khÈu 1000T 75 80 100 450 33.750 36.000 45.000 12.488 13.320 16.650 3 Khai th¸c ®¸ granit 1000m3 30 120 3.600 1.332 4 Khai th¸c ®¸ x©y  1000m3 95 115 300 35 3.325 4.025 10.500 1.230 1.489 3.885 dùng 5 Khai th¸c ®¸ bazan 1000T 35 50 150 45 1.575 2.250 6.750 583 833 2.498 6 Than s¹ch 1000T 15 20 25 135 2.025 2.700 3.375 749 999 1.249 B C«ng nghiÖp chÕ  1.024.10 1.138.17 2.388.885 398.637 442.417 920.578 biÕn 7 2 Thùc phÈm 869.281 913.490 1.346.200 339.020 356.261 525.018 1 ChÌ bóp kh« TÊn 4.060 5.340 12.100 15 60.900 80.100 181.500 23.751 31.239 70.785 2 Bia 1000  250 350 1.000 4 1.000 1.400 4.000 390 546 1.560 lÝt 3 §êng kÝnh TÊn 148.300 152.000 160.000 5,37 796.371 816.240 859.200 310.585 318.334 335.088 4 Døa hép TÊn 10.000 10 100.000 39.000 5 Thøc ¨n gia sóc  TÊn 2.000 2 4.000 1.560 tæng hîp
 20. 20 6 Tinh bét s¾n TÊn 10.000 8 80.000 31.200 7 DÇu së TÊn 288 350 5.000 20 5.760 7.000 100.000 2.246 2.730 39.000 8 Níc kho¸ng 1000  1.500 2.500 5.000 3,5 5.250 8.750 17.500 2.048 3.413 6.825 lÝt DÖt may, CB l©m  28.500 73.500 554.350 10.545 27.195 205.110 s¶n 1 May mÆc xuÊt khÈu 1000  1.000 48,5 48.500 17.945 SP 2 GiÊy c¸c lo¹i TÊn 500 1.000 3,8 1.900 3.800 703 1.406 3 Bét giÊy TÊn 60.000 6,34 380.400 140.748 4 Gç mü nghÖ 1000  1.900 2.700 5.000 15 28.500 40.500 75.000 10.545 14.985 27.750 SP 5 Gç v¸n MDF m3 10.000 15.000 3,11 31.100 46.650 11.507 17.261 6 M©y tre ®an 1000  2.000 4.000 6.000 2 8.000 12.000 SP VËt liÖu x©y dùng 120.376 139.157 430.835 46.947 54.271 168.026 1 Xi m¨ng 1000T 140 150 400 750 105.000 112.500 300.000 40.950 43.875 117.000 2 G¹ch nung Tr.Viª 57 63 135 180 10.260 11.340 24.300 4.001 4.423 9.477 n 3 Ngãi Tr.viª 16 17 35 1 16 17 35 6 7 14 n 4 TÊm lîp 1000m2 2000 15 30.000 11.700 5 Bét ®¸ siªu mÞn 1000T 10 30 150 510 5.100 15.300 76.500 1.989 5.967 29.835 6 G¹ch Block Tr.Viª 60 200 12.000 4.680 n Hãa chÊt ph©n bãn 4.725 11.250 56.250 1.843 4.388 21.938 1 Ph©n vi sinh 1000 T 10,5 25 125 450 4.725 11.250 56.250 1.843 4.388 21.938 C¬ khÝ chÕ t¹o 725 775 1.250 283 302 488 1 Gia c«ng c¬ khÝ 1000  290 310 500 2,5 725 775 1.250 283 302 488 SP C C«ng nghiÖp ®iÖn  1.650 2.750 721.100 1.205 2.008 526.403
Đồng bộ tài khoản