Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM về việc qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM về việc qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM về việc qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM về việc qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1477/2000/Q -BTM Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1477/2000/Q /BTM NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2000 QUI NNH VI C MUA, BÁN ÔTÔ T M NH P KH U C A CÁC NHÀ TH U NƯ C NGOÀI PH C V THI CÔNG CÁC D ÁN THU C V N ODA B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c vào Ngh nh s 95/CP ngày 04/12/93 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c vào Ngh nh s 87/CP ngày 05/08/1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA); Th c hi n Ch th c a Phó th tư ng Nguy n M nh C m t i văn b n s 3469/VPCP- KTTH ngày 18/08/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c "x lý vi c bán l i xe ôtô t m nh p c a các nhà th u ODA"; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này qui nh vi c mua, bán ôtô t m nh p khNu c a các nhà th u nư c ngoài ph c v thi công các d án thu c v n ODA; i u 2. Các cơ quan ch c năng c a B Thương m i, các doanh nghi p Vi t Nam và các nhà th u thi công các d án thu c v n ODA th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này thay cho văn b n s 4583 TM T ngày 16/10/2000 c a B Thương m i và có hi u l c k t ngày ký. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUI NNH VI C MUA, BÁN ÔTÔ T M NH P KH U C A CÁC NHÀ TH U NƯ C NGOÀI PH C V THI CÔNG CÁC D ÁN THU C V N ODA (Kèm theo Quy t nh s 1477/2000/Q /BTM ngày 27/10/2000)
  2. Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, T ng c c H i quan, B Thương m i qui nh vi c mua, bán ôtô nêu trên như sau: 1. Vi c mua, bán ôtô t m nh p c a các nhà th u nư c ngoài ph c v thi công các d án thu c ngu n v n ODA ch ư c th c hi n sau khi ã hoàn thành thi công công trình và tuân th theo các qui nh v qu n lý xu t, nh p khNu. 2. Ôtô t m nh p khNu thu c quy n s h u c a nhà th u nư c ngoài; ch u tư, ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) không có quy n s h u nên không có quy n như ng bán. 3. Ch u tư, ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) ã thay m t nhà th u làm th t c t m nh p ôtô, ư c u quy n b ng văn b n c a nhà th u ph i có văn b n ngh B Thương m i cho nhà th u bán ôtô t i Vi t Nam. 4. Sau khi ư c B Thương m i ch p thu n cho bán ôtô t i Vi t nam, ch u tư, ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) thay m t nhà th u làm th t c xu t khNu t i ch gi i quy t các nghĩa v v thu . 5. Các doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u mua ôtô ph i tuân th theo qui nh v qu n lý xu t khNu, nh p khNu và ph i ư c B Thương m i cho phép: a. N u vi c mua s m b ng ngu n v n nhà nư c, ph c v u tư xây d ng i u ch nh b i các qui nh t i Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999, Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999, Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph thì ph i tuân th nh ng qui nh c a các Ngh nh này. b. N u vi c mua s m b ng v n ngoài ngu n v n nhà nư c thì ph i tuân th theo các qui nh t i Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản