Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 148/2004/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ ph¬ng híng chñ yÕu  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vïng kinh tÕ träng ®iÓm  miÒn Trung ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng chÝnh phñ    C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  t¹i   C«ng v¨n sè 7349/BKH­CLPT ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   Ph¬ng   híng   chñ   yÕu   ph¸t   triÓn  kinh   tÕ   ­   x∙   héi   vïng   kinh   tÕ   träng   ®iÓm   (KTT§)   miÒn  Trung  ®Õn n¨m 2010 vµ  tÇm nh×n  ®Õn n¨m 2020   thùc hiÖn  ®èi víi 5 tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, bao gåm:  §µ   N½ng,   Thõa  Thiªn   HuÕ,   Qu¶ng   Nam,   Qu¶ng  Ng∙i   vµ  B×nh   §Þnh nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng, vÞ  trÝ   ®Þa lý  vµ  c¸c lîi  thÕ  so s¸nh cña vïng, tõng bíc ph¸t triÓn vïng KTT§ miÒn  Trung thµnh mét trong nh÷ng vïng ph¸t triÓn n¨ng ®éng cña   c¶ níc, b¶o  ®¶m vai trß h¹t nh©n t¨ng trëng vµ  thóc  ®Èy  ph¸t triÓn khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn. §i Ò u  2.  Môc tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu.  1.   Tèc   ®é   t¨ng   trëng   GDP   b×nh   qu©n   hµng   n¨m   giai  ®o¹n 2006 ­ 2010  ®¹t kho¶ng 1,2 lÇn, giai  ®o¹n   2011 ­  2020  ®¹t kho¶ng 1,25 lÇn tèc  ®é  t¨ng trëng b×nh qu©n c¶  níc. T¨ng tû lÖ ®ãng gãp cña vïng trong GDP cña c¶ n íc tõ  5% hiÖn nay lªn kho¶ng 5,5% vµo n¨m 2010 vµ  6,5% vµo n¨m  2020. 2. T¨ng gi¸ trÞ  xuÊt khÈu b×nh qu©n  ®Çu ngêi/n¨m tõ  149  ®« la Mü  n¨m 2005 lªn 375  ®« la Mü  n¨m 2010 vµ  2.530   ®« la Mü n¨m 2020.  3. T¨ng møc ®ãng gãp cña vïng trong thu ng©n s¸ch cña   c¶ níc tõ 4,6% n¨m 2005 lªn 6% n¨m 2010 vµ 7% n¨m 2020.  4. §Èy nhanh tèc  ®é   ®æi míi c«ng nghÖ   ®¹t b×nh qu©n  20%/n¨m trong tiÕn tr×nh hiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao dÇn tû lÖ   lao ®éng qua ®µo t¹o ®Õn n¨m 2010 ®¹t kho¶ng 50%.
 2. 2 5.   PhÊn   ®Êu   ®Õn   n¨m   2010   ®¹t   tû   lÖ   ®«   thÞ   ho¸   cña  vïng KTT§ miÒn Trung lµ 40%. Gi¶m vµ gi÷ kh«ng t¨ng tû lÖ  lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm xuèng 5% vµ tiÕp tôc kiÓm so¸t  díi møc an toµn cho phÐp lµ 4% ®Õn n¨m 2020, phÊn ®Êu mçi   n¨m gi¶i quyÕt h¬n 60 ­ 70 ngh×n chç lµm viÖc míi.  6.  Gi¶m tû   lÖ  hé  nghÌo  tõ  15,5%  n¨m  2005  xuèng  díi  8,8% n¨m 2010 vµ kho¶ng 2% n¨m 2020. 7. §¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù  x∙ héi vµ  m«i  trêng bÒn v÷ng ë ®« thÞ vµ n«ng th«n. §i Ò u   3.   NhiÖm vô vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu thóc ®Èy  ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc then chèt.  1. NhiÖm vô míi cã tÝnh ®ét ph¸. ­ §Èy nhanh tèc  ®é   ®Çu t x©y dùng c¸c Khu kinh tÕ  më  Chu   Lai   (tØnh   Qu¶ng   Nam),   khu   kinh   tÕ   Dung   QuÊt   (tØnh  Qu¶ng Ng∙i) vµ  khu khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ th ­ ¬ng   m¹i   Ch©n   M©y   (tØnh   Thõa   Thiªn   HuÕ),   quy   ho¹ch   x©y  dùng   khu   kinh   tÕ   Nh¬n   Héi   (tØnh   B×nh   §Þnh)   ®Ó   sau   n¨m  2010   c¸c   khu   kinh   tÕ   nµy   tõng   bíc   trë   thµnh   nh÷ng   h¹t  nh©n, trung t©m ph¸t triÓn cña vïng. ­ §Èy  m¹nh  vai trß  trung  t©m th¬ng  m¹i,  dÞch vô   vµ  giao dÞch quèc tÕ cña thµnh phè §µ N½ng, HuÕ, Quy Nh¬n ®Ó  ®¶m nhËn chøc n¨ng th¬ng m¹i, dÞch vô vµ giao dÞch, trung  t©m du lÞch cña c¶ khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn.  ­ H×nh thµnh c¸c trung t©m du lÞch lµ: HuÕ, §µ  N½ng,  Quy Nh¬n vµ vïng phô cËn miÒn Trung vµ T©y Nguyªn.  ­ Hoµn thµnh viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lín vÒ  kÕt  cÊu h¹  tÇng  ®Ó  g¾n kÕt khu vùc nµy víi c¸c vïng l©n cËn,   gãp phÇn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh hµnh lang §«ng ­ T©y cña  tiÓu vïng  Mª K«ng  më  réng,  g¾n víi nhiÖm vô  ph¸t triÓn  khu tam gi¸c biªn giíi ba níc ViÖt Nam ­ Lµo ­ C¨mpuchia;  trong  ®ã, §µ  N½ng cã  vai trß lµ   ®iÓm trung t©m cña khu  vùc. Hoµn thµnh x©y dùng ®êng hÇm qua ®Ìo H¶i V©n vµ ®êng  tr¸nh   phÝa   T©y   qua   thµnh   phè   HuÕ;   hoµn   thµnh   tríc   n¨m  2007 tuyÕn  ®êng cao tèc §µ  N½ng ­ Chu Lai ­ Qu¶ng Ng∙i,  §µ N½ng ­ HuÕ ­ Qu¶ng TrÞ (trong ®êng cao tèc B¾c Nam). ­ H×nh thµnh trung t©m ®µo t¹o ®a ngµnh chÊt l îng cao  ë HuÕ. §èi víi thµnh phè §µ N½ng: tõng bíc ®Çu t x©y dùng vµ  ph¸t triÓn thµnh phè  §µ  N½ng trë  thµnh thµnh phè  biÓn ­  trung t©m cña miÒn Trung cã  quy m« d©n sè  kho¶ng 1 triÖu  ngêi vµo n¨m 2010 vµ  gÇn 2 triÖu ngêi vµo n¨m 2020, víi  c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n nh: trung t©m c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i,  du lÞch vµ  dÞch vô  cña miÒn Trung;  thµnh phè  c¶ng,   ®Çu  mèi   giao   th«ng   quan   träng  (c¶ng   biÓn,  s©n  bay  quèc   tÕ,   giao   th«ng   xuyªn   ViÖt,   xuyªn   ¸)   vÒ   trung   chuyÓn   vµ   vËn  
 3. 3 t¶i quèc tÕ cña miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ c¸c níc khu vùc  s«ng Mª K«ng; x©y dùng khu sinh dìng c«ng nghiÖp  (nghiªn  cøu c¶i tiÕn kü  thuËt, c«ng nghÖ  cho c¸c xÝ  nghiÖp c«ng   nghiÖp) trung t©m tµi chÝnh, ng©n hµng, chøng kho¸n vµ bu  chÝnh viÔn th«ng cña khu vùc miÒn Trung; mét trong nh÷ng  trung t©m v¨n ho¸, gi¸o dôc,  ®µo t¹o, trung t©m khoa häc  c«ng nghÖ  cña miÒn Trung; mét trong nh÷ng  ®Þa bµn gi÷  vÞ  trÝ quan träng vÒ an ninh, quèc phßng khu vùc miÒn Trung,   T©y Nguyªn vµ c¶ níc. Ngoµi §µ  N½ng thùc hiÖn  ®Çu t  ph¸t triÓn c¸c  ®« thÞ  kh¸c nh  x©y dùng HuÕ trë thµnh thµnh phè Festival, thµnh   phè  Quy Nh¬n thµnh  ®« thÞ  trung t©m phÝa Nam cña vïng vµ  c¸c   ®«   thÞ   Héi   An,   Tam   Kú,   Qu¶ng   Ng∙i   theo   híng   h×nh  thµnh c¸c trung t©m ®« thÞ hiÖn ®¹i, v¨n minh. §èi víi khu kinh tÕ  më  Chu Lai (tØnh Qu¶ng Nam):  x©y  dùng vµ ph¸t triÓn khu kinh tÕ më Chu Lai nh»m thö nghiÖm  c¸c thÓ chÕ, chÝnh s¸ch míi, t¹o m«i trêng ®Çu t, phï hîp  c¸c th«ng lÖ quèc tÕ cho c¸c lo¹i h×nh kinh doanh cña c¸c  tæ chøc kinh tÕ  trong vµ  ngoµi níc, qua  ®ã  cã  thªm kinh  nghiÖm cho héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc.  ¸p dông c¸c m« h×nh  ®éng lùc míi cho ph¸t triÓn kinh   tÕ, kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm vµ  ¸ch t¾c trong chÝnh s¸ch  vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn hµnh trong khi ch a cã ®iÒu  kiÖn thùc hiÖn trªn ph¹m vi c¶ níc. Ph¸t triÓn khu kinh tÕ  më  Chu Lai theo m« h×nh "khu  trong khu" bao gåm c¸c khu vùc chñ  yÕu lµ: Khu th¬ng m¹i  tù  do g¾n víi mét phÇn c¶ng Kú  Hµ. Ho¹t  ®éng cña khu nµy   gåm c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ hµng phôc vô  t¹i chç, th¬ng m¹i hµng ho¸, c¸c ho¹t  ®éng dÞch vô, xóc  tiÕn th¬ng m¹i; c¸c khu c«ng nghiÖp; c¸c khu gi¶i trÝ ®Æc   biÖt, khu vùc dµnh cho du lÞch; khu d©n c hµnh chÝnh. §èi víi khu kinh tÕ  Dung QuÊt (tØnh Qu¶ng Ng∙i):  ®∙  ®îc quy ho¹ch trªn diÖn tÝch 10.300 ha,  ®¶m b¶o vËn hµnh   cã  hiÖu qu¶ tæ hîp läc hãa dÇu, hoµn chØnh c¸c h¹ng môc  h¹ tÇng c¨n b¶n. §Èy nhanh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn khu kinh tÕ lµm   ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸   miÒn Trung vµ  c¶ níc. X©y dùng vµ  ph¸t triÓn khu kinh tÕ  Dung QuÊt trë thµnh mét khu kinh tÕ tæng hîp ®a ngµnh víi  c¸c chÝnh s¸ch u  ®∙i, khuyÕn khÝch, æn  ®Þnh l©u dµi, t¹o   ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ   ®Çu t  trong níc vµ  níc  ngoµi   yªn   t©m   ®Çu   t  vèn   vµo   ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   kinh  doanh   trong   khung   ph¸p   lý   hiÖn   hµnh   vµ   ngµy   cµng   hoµn  thiÖn.   Ph¸t   triÓn   c«ng   nghiÖp   läc   dÇu   ­   ho¸   dÇu   ­   ho¸  chÊt. Tõng bíc ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c¬  khÝ,  ®ãng söa ch÷a tµu biÓn, luyÖn c¸n thÐp, s¶n xuÊt xi m¨ng,   s¶n xuÊt container...; s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. Thu hót 
 4. 4 ®Çu t vµ  c¸c doanh nghiÖp vµo kinh doanh, s¶n xuÊt trong   c¸c khu c«ng nghiÖp B×nh Ch¸nh, B×nh §«ng. §Èy nhanh c¸c  h¹ng môc trong dù  ¸n c¶ng Dung QuÊt víi 10 bÕn c¶ng dÇu  khÝ, khu c¶ng tæng hîp,  ®ª ch¾n sãng,  ®ª ch¾n c¸t. Ph¸t  triÓn hÖ  thèng giao th«ng liªn khu, giao th«ng liªn vïng  ®Ó   ph¸t   huy   vai   trß   cña   c¶ng   Dung   QuÊt.   Tæ   chøc   gi¶i  phãng mÆt b»ng, s¾p xÕp l¹i c¸c khu d©n c, khu t¸i  ®Þnh  c. TËp trung  ®Çu t  c«ng tr×nh thuû  lîi lín hå  chøa níc,  cung   øng   níc   cho   khu   c«ng   nghiÖp   Dung   QuÊt.   X©y   dùng   trung t©m th¬ng m¹i, ph¸t triÓn du lÞch. Ph¸t triÓn c¸c  lÜnh vùc x∙ héi, c«ng céng: x©y dùng  bÖnh viÖn 300 giêng.  Hoµn   thµnh   trêng   ®µo   t¹o   lao   ®éng   kü   thuËt   1.000   häc  viªn/n¨m.   X©y   dùng   trêng   mÉu   gi¸o,   nhµ   trÎ,   trêng   phæ  th«ng c¬ së, trêng trung häc phæ th«ng V¹n Têng. X©y dùng  c¸c c¬  së  phôc vô  cho v¨n ho¸, thÓ  thao.   H×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn ®« thÞ V¹n Têng vµ ®« thÞ Dèc Sái. X©y dùng ®«  thÞ V¹n Têng cã quy m« 12 v¹n d©n víi c¸c chøc n¨ng lµ ®«  thÞ c«ng nghiÖp, dÞch vô, du lÞch. §« thÞ Dèc Sái gi÷ vai  trß phô  trî  cho côm c«ng nghiÖp phÝa T©y vµ  lµ  mét trong  nh÷ng  ®iÓm nót giao th«ng (®êng bé,  ®êng s¾t ra c¶ng vµ  nhµ m¸y läc dÇu). §èi víi khu khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ th¬ng   m¹i Ch©n M©y (tØnh Thõa Thiªn HuÕ);  tríc m¾t, tËp trung  ph¸t triÓn khu vùc th¬ng m¹i Ch©n M©y cã diÖn tÝch kho¶ng   1.000 ha g¾n víi ph¸t triÓn c¶ng Ch©n M©y theo QuyÕt ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   khu   khuyÕn   khÝch   ph¸t   triÓn  kinh tÕ­th¬ng m¹i. Trong giai  ®o¹n 2006 ­ 2010 x©y dùng  trung   t©m   th«ng   tin   quèc   tÕ,   cïng   hÖ   thèng   dÞch   vô   nh  dÞch vô  th¬ng m¹i, du lÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng vµ  c¸c  ngµnh nghÒ  kh¸c víi tr×nh  ®é  vµ  v¨n minh th¬ng m¹i cao.  Tõng bíc ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp Ch©n M©y vµ thµnh phè   míi Ch©n M©y. Khu kinh tÕ  tæng hîp Nh¬n Héi (tØnh B×nh §Þnh):   víi  diÖn tÝch  kho¶ng  10 ngh×n  ha n»m  ®éc lËp víi  ®Êt liÒn,  trong t¬ng lai sÏ  ph¸t triÓn thµnh khu kinh tÕ  tæng hîp  Nh¬n Héi, t¹o thªm  ®éng lùc víi vÞ  trÝ  h¹t nh©n lµm  ®éng  lùc thóc  ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng KTT§ miÒn  Trung. DiÖn tÝch x©y dùng kho¶ng 5.000 ha  ®îc quy ho¹ch  nh sau: khu c«ng nghiÖp tËp trung kho¶ng 1.000 ha víi c¸c   ngµnh   c«ng   nghiÖp   chÕ   biÕn   n«ng,   l©m,   thuû   s¶n,   c«ng  nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, c¬ khÝ ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu  thuyÒn,   ho¸   dÇu,   ®iÖn  tö   vµ   vËt   liÖu   ®iÖn,   c«ng   nghiÖp   dÖt,   da,   may   mÆc   xuÊt   khÈu,   x©y   dùng   tæng   kho   trung  chuyÓn...  Khu   ®«   thÞ   míi   Nh¬n  Héi  víi  diÖn   tÝch   kho¶ng   500   ha,   dù   kiÕn   quy   m«   d©n   sè   vµo   n¨m   2010   kho¶ng   80   ngh×n d©n. Khu  ®« thÞ  míi nµy  ®îc x©y dùng theo híng  ®«  thÞ   hiÖn   ®¹i   híng   biÓn.   Khu   c¶ng   níc   s©u   vµ   c¸c   c«ng  tr×nh dÞch vô c¶ng kho¶ng 450 ha. Khu du lÞch Nh¬n Héi ®­ îc x©y dùng kho¶ng 500 ha. DiÖn tÝch cßn l¹i lµ   ®Ó  x©y 
 5. 5 dùng c«ng  tr×nh  kÕt cÊu h¹  tÇng phôc vô  ph¸t triÓn  khu  kinh tÕ tæng hîp. 2. VÒ ®iÒu chØnh quy ho¹ch. a) VÒ c«ng nghiÖp. ­   ChuyÓn   ®æi   c¬   cÊu   s¶n   phÈm   c«ng   nghiÖp   theo   h íng  h×nh thµnh nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ  biÕn chñ  lùc:  c«ng nghiÖp läc hãa dÇu; c«ng nghiÖp chÕ  biÕn thñy s¶n;  c«ng nghiÖp c¬  khÝ,  ®iÖn tö; c«ng nghiÖp hµng tiªu dïng,  c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng... víi tr×nh  ®é  c«ng nghÖ  hiÖn   ®¹i,   n¨ng   suÊt   vµ   chÊt   lîng   cao   ®¶m   b¶o   n¨ng   lùc  c¹nh tranh cña s¶n phÈm... Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp bæ trî  ®Ó  n©ng cao gi¸ trÞ  quèc gia trong c¸c s¶n phÈm thÕ  m¹nh  trong vïng. ­ Tõ nay ®Õn 2010, tËp trung ®Çu t hoµn chØnh vµ khai  th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c khu c«ng nghiÖp ®∙ vµ ®ang ®îc triÓn  khai x©y dùng víi tæng diÖn tÝch kho¶ng 2.200 ha.  b) VÒ du lÞch vµ c¸c dÞch vô kh¸c. ­   T¨ng   cêng   ®Çu   t  vµ   qu¶ng   b¸   ph¸t   triÓn   du   lÞch.  Ph¸t huy lîi thÕ  vÒ   ®iÒu kiÖn  tù  nhiªn,  sinh th¸i,  c¸c  ®iÓm   giµu   tÝnh   lÞch   sö,   v¨n   hãa   ®Ó   ph¸t   triÓn   du   lÞch  thµnh   mét   trong   nh÷ng   ngµnh   kinh   tÕ   chñ   lùc.   Sím   h×nh  thµnh   c¸c   khu   du   lÞch   tæng   hîp   gi¶i   trÝ   thÓ   thao   biÓn  C¶nh D¬ng ­ H¶i V©n ­ Non Níc lµm träng  ®iÓm ph¸t triÓn  du lÞch trong khu vùc gãp phÇn h×nh thµnh trung t©m dÞch  vô   lín   cña   khu   vùc   vµ   c¶   níc.   Phèi   hîp   gi÷a   c¸c   tØnh  trong   vïng   nh»m   h×nh   thµnh   mét   m¹ng   líi   kh«ng   gian   du  lÞch trong vïng du lÞch miÒn Trung vµ c¶ níc, g¾n du lÞch  trong vïng víi c¸c tuyÕn du lÞch cña hµnh lang §«ng ­ T©y  vµ cña c¶ níc. ­ §Èy m¹nh vai trß trung t©m th¬ng m¹i vµ  giao dÞch  quèc tÕ  cña thµnh phè  §µ  N½ng, HuÕ, Quy Nh¬n  ®Ó   ®¶m nhËn  chøc n¨ng dÞch vô  th¬ng m¹i cña c¶ khu vùc miÒn Trung vµ  T©y Nguyªn vµ  lµ  cöa ngâ  cho ph¸t triÓn hµnh lang §«ng ­  T©y. ­ Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô  chÊt lîng cao nh tµi chÝnh,  ng©n hµng, b¶o hiÓm, y tÕ, gi¸o dôc...  ®Ó  vïng KTT§ miÒn  Trung trë thµnh mét trong nh÷ng trung t©m dÞch vô lín cña   c¶ níc vµ quèc tÕ. c) VÒ n«ng, l©m, thuû s¶n. ­ TiÕp tôc  ®Èy m¹nh chuyÓn  ®æi c¬  cÊu n«ng nghiÖp vµ  thñy s¶n theo híng t¨ng cêng kh¶ n¨ng phßng tr¸nh thiªn  tai,   ph¸t   triÓn   n«ng   nghiÖp   bÒn   v÷ng,   ph¸t   triÓn   n«ng  nghiÖp kÕt hîp víi l©m nghiÖp vên  ®åi t¹o c¶nh quan, m«i  trêng cho du lÞch. 
 6. 6 ­  Bè  trÝ  l¹i c¬  cÊu c©y trång, vËt nu«i cho phï  hîp  tù  nhiªn,  ®Þa h×nh  ®Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ trªn  ®¬n vÞ  diÖn  tÝch canh t¸c, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng hãa n«ng   s¶n.  ­ Rµ  so¸t quy ho¹ch vµ   ®Çu t khai th¸c tiÒm n¨ng  ®Êt  ®ai,   níc   ngÇm   mét   c¸ch   hîp   lý   trong   x©y   dùng   c¸c   vïng  nu«i trång thñy s¶n trªn vïng  ®Êt c¸t ven biÓn, b¶o  ®¶m  ph¸t triÓn  s¶n xuÊt bÒn v÷ng g¾n víi b¶o vÖ  m«i trêng.  N©ng cao n¨ng lùc  ®¸nh b¾t xa bê, ph¸t triÓn nu«i trång  thñy s¶n  ë  vïng cã   ®iÒu kiÖn phôc vô  nhu cÇu s¶n xuÊt,  ®êi sèng vµ xuÊt khÈu. d) Ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng. §Èy m¹nh  ®Çu t  kÕt cÊu h¹  tÇng theo híng h×nh thµnh  bé  khung kÕt cÊu h¹  tÇng  ®Ó  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,   sím   hoµn   thµnh   x©y   dùng   c¸c   c«ng   tr×nh   ®êng   bé,   c¶ng  biÓn. ­ Giao th«ng  ®êng bé,  ®¶m b¶o th«ng suèt, thuËn lîi  trong  mäi  t×nh   huèng,  g¾n  kÕt  vïng   KTT§   miÒn   Trung   víi   c¸c vïng, c¸c  ®Þa ph¬ng trong c¶ níc, gi÷a c¸c tØnh trong  vïng; ®êng nèi liÒn c¸c c¶ng biÓn, s©n bay, ®« thÞ ven biÓn  víi c¸c huyÖn phÝa T©y vµ víi ®êng Hå ChÝ Minh. §¶m b¶o kÕt  nèi giao th«ng  ®êng bé  gi÷a vïng KTT§ miÒn Trung víi c¸c  quèc gia trong khu vùc trong ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn tiÓu  vïng s«ng Mª K«ng më réng (GMS). N©ng cÊp  ®êng 19 vµ  c¸c tuyÕn  ®êng ngang tõ   ®êng 19  nèi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c vïng n«ng nghiÖp vµ  khu  dÞch vô. Tríc m¾t, c¶i t¹o n©ng cÊp  ®o¹n Km 5 + 500  ®Õn  Km 11 (ng∙ ba ¤ng Thä ­ thÞ trÊn Tuy Ph íc) thµnh ®êng cÊp  III ®ång b»ng. X©y dùng hoµn chØnh tríc n¨m 2007 tuyÕn ®­ êng ngang nèi tõ   ®êng Hå  ChÝ  Minh xuèng quèc lé  1A, qua  Trµ  My (Qu¶ng Nam), xuèng Tam Kú  vµ  qua Trµ  Bång (Qu¶ng  Ng∙i)  xuèng   khu   kinh   tÕ   Dung   QuÊt.   X©y   dùng   hoµn   chØnh   tríc n¨m 2010 tuyÕn  ®êng ven biÓn tõ  §µ  N½ng qua Héi An,  khu   kinh   tÕ   më   Chu   Lai,   khu   kinh   tÕ   Dung   QuÊt   ®Õn   Sa   Huúnh   (Qu¶ng   Ng∙i)   ®Ó   võa   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi  vïng däc ven biÓn, võa g¾n víi quèc phßng ­ an ninh, ®ång  thêi   n©ng   cao   ®êi   sèng   ngêi   d©n.   Hoµn   thµnh   Dù   ¸n   x©y  dùng  ®êng hÇm qua  ®Ìo H¶i V©n vµo n¨m 2005 vµ  hoµn chØnh  hÖ  thèng giao th«ng  ®êng bé  tríc n¨m 2007. TiÕp tôc x©y  dùng   m¹ng  líi   ®êng  n«ng   th«n   liªn   huyÖn,   liªn   x∙,   liªn   th«n xãm b»ng nhiÒu nguån vèn ng©n s¸ch kÕt hîp víi huy  ®éng trong d©n. PhÊn  ®Êu  ®Õn n¨m 2005, 100% sè  huyÖn cã  ®êng  bª t«ng  tr¶i  nhùa  ®Õn trung  t©m  huyÖn  lþ;  ®Õn n¨m  2008, 100% x∙ miÒn nói cã ®êng « t« ®Õn trung t©m x∙. ­ §êng s¾t:  n©ng  cÊp  vµ   ®a c¸c   ®o¹n  ®êng s¾t  Thèng  NhÊt   ch¹y   qua   c¸c   thÞ   x∙,   thµnh   phè   ra   bªn   ngoµi   song  song víi c¸c  ®êng bé. X©y dùng c¸c cÇu vît, cÇu d©n sinh 
 7. 7 ë c¸c ®o¹n cã ®êng bé c¾t ngang ®êng s¾t. §Çu t, hiÖn ®¹i  hãa hÖ thèng ga ®êng s¾t trªn ®Þa bµn. §Çu t c¸c tuyÕn ®­ êng s¾t chuyªn dông g¾n c¸c c¶ng biÓn víi hÖ  thèng  ®êng  s¾t quèc gia. ­ C¶ng biÓn: ph¸t triÓn hÖ thèng c¶ng biÓn cïng víi hÖ  thèng h¹ tÇng kh¸c trong vïng KTT§ miÒn Trung. C¶i t¹o n©ng   cÊp c¶ng Tiªn Sa, ®a n¨ng lùc th«ng qua lªn 4 triÖu tÊn/n¨m  vµo n¨m 2010. Tõ  nay  ®Õn 2010, x©y dùng míi c¶ng níc s©u  Liªn ChiÓu (giai  ®o¹n I) cã  c«ng suÊt 2 triÖu tÊn/n¨m vµ  tiÕp tôc giai ®o¹n II n©ng c«ng suÊt lªn 8,5 triÖu tÊn/n¨m  cho thêi kú tiÕp theo. §Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng c¸c c¶ng  Dung QuÊt, Kú  Hµ, Quy Nh¬n sím  ®i vµo khai th¸c  ë  quy m«   lín vµo n¨m 2005 lµ   ®iÒu kiÖn quan träng  ®Ó   ®¶m b¶o ph¸t  triÓn khu kinh tÕ  Dung QuÊt, Khu kinh tÕ  më  Chu Lai, khu  kinh   tÕ   Nh¬n   Héi.   C¶ng   Quy  Nh¬n   (B×nh   §Þnh)   c«ng   suÊt  hiÖn   t¹i   ®¹t   trªn   2,5   triÖu   tÊn.   Dù   kiÕn   ®Õn   n¨m   2010  t¨ng thªm bÕn b¶o  ®¶m lîng hµng th«ng qua kho¶ng 4 triÖu  tÊn/n¨m. PhÊn  ®Êu  ®Õn 2010 hoµn chØnh x©y dùng c¸c c¶ng  nµy  ®¶m  b¶o cho  sù  ph¸t  triÓn  m¹nh  cña c¸c  khu kinh  tÕ  trong giai ®o¹n tiÕp theo. TiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn  c¶ng Ch©n M©y, Quy Nh¬n ®¶m b¶o ph¸t triÓn thµnh c«ng khu  khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th¬ng m¹i Ch©n M©y, khu kinh tÕ  Nh¬n   Héi   lµ   nh÷ng   h¹t   nh©n   quan   träng   thóc   ®Èy   sù   ph¸t   triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña Thõa Thiªn HuÕ, B×nh §Þnh nãi   riªng vµ toµn vïng nãi chung.  ­ S©n bay: ®Çu t phôc håi vµ n©ng cÊp s©n bay Chu Lai  giai  ®o¹n  I phôc vô  kho¶ng  0,5 triÖu lît hµnh  kh¸ch  vµ  kho¶ng   500   tÊn   hµng   hãa/n¨m   ®¸p   øng   nhu   cÇu   giao   th ¬ng  cho ph¸t triÓn cña c¸c khu kinh tÕ më Chu Lai vµ khu kinh   tÕ Dung QuÊt. Híng l©u dµi x©y dùng thµnh s©n bay quèc tÕ  trung   chuyÓn   cña   vïng   vµ   khu   vùc.   TiÕp   tôc   ®Çu   t  x©y  dùng, n©ng cÊp vµ më réng s©n bay §µ N½ng ®Ó thùc sù xøng   ®¸ng lµ  s©n bay quèc tÕ  cña miÒn Trung. N©ng cÊp vµ  khai  th¸c cã  hiÖu qu¶ c¸c s©n bay  ®ang ho¹t  ®éng thêng xuyªn  nh s©n bay §µ N½ng, Phó Bµi, Phï C¸t. ­ Bu chÝnh  ­ viÔn  th«ng:  ®Èy m¹nh  h¬n  n÷a viÖc  x©y  dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng th«ng tin cña khu vùc cã   c«ng nghÖ  hiÖn  ®¹i, th«ng lîng lín, tèc  ®é  vµ  chÊt lîng  cao, ho¹t  ®éng hiÖu qu¶, an toµn t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Èy m¹nh  øng   dông   vµ   ph¸t   triÓn   c«ng   nghÖ   th«ng   tin   phôc   vô   sù  nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi còng nh  an ninh quèc  phßng  cña  khu  vùc.  MËt  ®é   ®iÖn  tho¹i b×nh  qu©n  tõ  5,64  m¸y/100 d©n hiÖn nay (n¨m 2002) lªn 20 ­ 22 m¸y/100 d©n  vµo n¨m 2010. HÖ  thèng truyÒn dÉn tiÕp tôc  ®îc c¸p quang  ho¸ vµ  ngÇm ho¸ c¸c tuyÕn cßn l¹i, gi¶m tèi  ®a d©y c¸p  ®ång. ­ CÊp  ®iÖn: trong giai  ®o¹n tõ  nay  ®Õn n¨m 2010   tiÕp  tôc ®Çu t n©ng cÊp hÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn, ®¶m b¶o cung 
 8. 8 cÊp  ®ñ  n¨ng lîng  ®iÖn cho c¸c ho¹t  ®éng kinh tÕ  ­ x∙ héi   cña vïng. X©y dùng vµ  n©ng cao chÊt lîng cña m¹ng 220 KV  trªn   ®Þa   bµn   bao   gåm   c¶   ®êng   d©y   vµ   hÖ   thèng   c¸c   tr¹m  biÕn ¸p. §Çu t  x©y dùng c¸c tuyÕn trôc 220 KV §µ  N½ng ­  Dung QuÊt, §µ  N½ng ­ Thµnh Mü. X©y dùng  ®êng d©y 500 KV  §µ  N½ng ­ Dung QuÊt ­ Pl©yku. TriÓn khai  ®Çu t  x©y dùng  thuû ®iÖn Dakring 100 MW; thuû ®iÖn Dakre          30 MW,  thuû ®iÖn Níc Trong 10 MW. TriÓn khai x©y dùng mét sè nhµ  m¸y thuû ®iÖn ®éc lËp n»m trªn thîng nguån s«ng Trµ Khóc.  C¶i t¹o vµ më réng m¹ng líi ®iÖn ph©n phèi trong vïng. ­  CÊp, tho¸t níc vµ  thuû  lîi:  tõ  nay  ®Õn 2010 hoµn  thµnh døt  ®iÓm c¸c dù  ¸n cÊp n íc  ®« thÞ. ChuÈn bÞ  giai  ®o¹n II c¸c dù  ¸n tho¸t níc  ë  §µ  N½ng, HuÕ, Quy Nh¬n vµ  thÞ   x∙   Qu¶ng   Ng∙i.   Hoµn   thµnh   ®óng   tiÕn   ®é   c¸c   dù   ¸n  cÊp níc cho c¸c khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ. KiÓm so¸t  chÆt  chÏ  viÖc   ®Çu  t  x©y  dùng  c¸c  c«ng  tr×nh   tho¸t  n íc  c«ng   nghiÖp   vµ   xö   lý   níc   th¶i   c«ng   nghiÖp   ë   c¸c   khu  c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ. Trong giai  ®o¹n tõ  nay  ®Õn n¨m 2020, chó  träng ph¸t   triÓn thuû lîi, x©y dùng c¸c hå chøa lín, võa vµ nhá, g¾n  víi bè trÝ l¹i c¬ cÊu mïa vô, c©y trång, kh¾c phôc c¬ b¶n   h¹n   h¸n   vÒ   mïa   kh«.   Hoµn   thµnh   c¸c   dù   ¸n   kh«i   phôc   hÖ  thèng thuû  lîi chèng lò; ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thuû  lîi kÕt hîp víi phßng tr¸nh lò nh hå T¶ Tr¹ch (Thõa Thiªn  HuÕ);   A   V¬ng,   Phó   Ninh   (Qu¶ng   Nam);   Níc   Trong,   Th¹ch  Nham, më  réng thªm hå  Chãp Vung, Nói Ngang vµ  chèng ngËp  óng  ë  lu vùc s«ng Thoa (Qu¶ng Ng∙i); hå  §Þnh B×nh (B×nh  §Þnh)... Ngoµi ra, tiÕp tôc nghiªn cøu gi¶i quyÕt h¹n h¸n   ë   vïng   s«ng   H¬ng   12.000   ha;   vïng   QuÕ   S¬n   (Qu¶ng   Nam)  3.000  ha;  vïng   §øc   Phæ   (Qu¶ng  Ng∙i)   2.000  ha;  B¾c  B×nh   §Þnh 2.000 ha, Nam B×nh §Þnh 8.000 ha. ­ B¶o vÖ  m«i trêng: x©y dùng chÝnh s¸ch vµ  biÖn ph¸p   ®ång bé   ®Ó  gi¶i quyÕt vÊn  ®Ò  « nhiÔm m«i trêng mét c¸ch  chñ   ®éng vµ  cã  hiÖu qu¶. Thµnh lËp quÜ  hç  trî  ng¨n ngõa  vµ   gi¶m   thiÓu   «   nhiÔm.   X©y   dùng   quy   chÕ   vµ   kiÓm   tra   nghiªm ngÆt b¶o vÖ  m«i trêng vµ  gi÷  g×n c¶nh quan thiªn  nhiªn. §Æc biÖt chó   ý  b¶o vÖ  m«i trêng khu c«ng nghiÖp,  ®«   thÞ;   b¶o   vÖ   m«i   trêng   ven   biÓn.   Chó   träng   tíi   viÖc  phßng tr¸nh, gi¶m nhÑ thiªn tai.   ®) Ph¸t triÓn lÜnh vùc v¨n ho¸ ­ x∙ héi vµ y tÕ. Ph¸t huy gi¸ trÞ  c¸c ho¹t  ®éng v¨n ho¸ truyÒn thèng   trong vïng, tiÕp tôc  ®Çu t  nh»m b¶o vÖ  c¸c di tÝch lÞch  sö, v¨n ho¸ vµ  c¸ch m¹ng, tríc hÕt lµ  nh÷ng di s¶n v¨n  ho¸   thÕ   giíi   nh  HuÕ,   Héi   An,   Mü   S¬n.   X©y   dùng   HuÕ   trë  thµnh   thµnh   phè   Festival,   mang   b¶n   s¾c   lÔ   héi   truyÒn   thèng, g¾n víi sinh ho¹t v¨n ho¸ céng  ®ång cña ViÖt Nam  vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn héi nhËp víi c¸c d©n téc trªn thÕ  giíi. 
 9. 9 N©ng cÊp c¸c nhµ v¨n ho¸ khu vùc, phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸   ngµy cµng n©ng cao cña céng ®ång.  Thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ch¨m sãc søc khoÎ  ban  ®Çu;  thùc hiÖn cã  hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu cña ch¬ng tr×nh quèc  gia vÒ phßng, chèng bÖnh x∙ héi vµ bÖnh dÞch nguy hiÓm.  T¨ng cêng trang, thiÕt bÞ kü thuËt cho hÖ thèng phßng   bÖnh, kh¸m ch÷a bÖnh tõ cÊp x∙, phêng ®Õn tuyÕn tØnh theo  híng ch¨m sãc y tÕ ë cÊp x∙, huyÖn vµ tõng b íc chuyªn s©u  y tÕ  cÊp tØnh. Më  réng  ®µo t¹o c¸n bé  y tÕ  vµ  cã  chÝnh  s¸ch khuyÕn khÝch b¸c sÜ vµ c¸n bé vÒ c¬ së (tuyÕn x∙). 3. C¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn.  a) VÒ   ®Çu t: thùc hiÖn tèt c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  u  tiªn  ®∙ ban hµnh vµ  ¸p dông cho c¸c khu kinh tÕ  më  Chu  Lai (ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  108/2003/Q§­TTg ngµy 05  th¸ng  6 n¨m 2003);  ¸p dông  thªm nh÷ng  chÝnh  s¸ch  u  ®∙i  cho   khu   kinh   tÕ   Dung   QuÊt   vµ   khu   kinh   tÕ   Nh¬n   Héi.  ¸p  dông c¸c c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  u tiªn cho khu khuyÕn khÝch  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ th¬ng m¹i Ch©n M©y. Nghiªn cøu nh÷ng  chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai (®¶m b¶o sö dông hîp   lý) cho viÖc  ®æi  ®Êt lÊy h¹  tÇng. Nghiªn cøu vËn dông vµ  hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch tµi chÝnh nh»m xóc tiÕn vµ   thu hót  ®Çu t cho ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp trªn c¬  së  Quy chÕ  qu¶n lý  c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ  xuÊt ban  hµnh theo NghÞ   ®Þnh sè  36/N§­CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997  cña ChÝnh phñ. b) C¬ chÕ, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp.   §Èy   m¹nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   t¹o   ®iÒu   kiÖn   th«ng   tho¸ng   nh»m   hç   trî   sù   ph¸t   triÓn   cña   c¸c   doanh   nghiÖp  trªn  ®Þa bµn; t¹o dùng m«i trêng s¶n xuÊt kinh doanh râ  rµng,   thèng   nhÊt,   c¹nh   tranh   b×nh   ®¼ng   kh«ng   ph©n   biÖt  thµnh phÇn kinh tÕ. TiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung  ­ ¬ng lÇn thø 3 vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  n©ng cao hiÖu qu¶  cña c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc trªn  ®Þa bµn. §Èy m¹nh c«ng  t¸c xóc tiÕn doanh nghiÖp võa vµ  nhá  theo tinh thÇn NghÞ  ®Þnh sè 90/2001/N§­CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh   phñ   vÒ   trî   gióp   ph¸t   triÓn   doanh   nghiÖp   võa   vµ   nhá.  Nghiªn cøu quy ho¹ch vµ hç trî ®Çu t h×nh thµnh nh÷ng côm  c«ng nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá   cã   ®iÒu kiÖn sö  dông  ®Êt vµ  h¹  tÇng kü  thuËt tËp trung  n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. c) ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. S¾p xÕp vµ cñng cè (®Çu t chiÒu s©u) hÖ thèng c¸c tr­ êng §¹i häc, c¸c c¬  së  nghiªn cøu khoa häc trªn  ®Þa bµn  theo híng c¬  cÊu l¹i hÖ  thèng ngµnh nghÒ   ®µo t¹o, nghiªn  cøu. H×nh thµnh nh÷ng tæ chøc kÕt nèi gi÷a c¸c tr êng  ®µo  t¹o, c¸c trung t©m nghiªn cøu víi c¸c ho¹t  ®éng kinh tÕ 
 10. 10 trªn   ®Þa   bµn,   ®Æc  biÖt   lµ  trong   nghiªn   cøu   chuyÓn  giao   c«ng nghÖ. G¾n c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu víi c¸c ho¹t ®éng   cña c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. Phèi hîp víi c¸c c¬  së  nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ,  ®µo t¹o  ë  Hµ  Néi vµ  thµnh   phè  Hå  ChÝ  Minh  trong viÖc nghiªn cøu øng dông khoa häc  c«ng nghÖ. §i Ò u  4.  Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1. §µo t¹o nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao. §Çu t theo c¸c bíc ®i thÝch hîp ®Ó c¸c ®¹i häc vïng ë  §µ  N½ng, HuÕ  trë  thµnh c¬  së   ®µo t¹o  ®a ngµnh, trung t©m  nghiªn  cøu khoa häc híng  vµo  phôc  vô  cho  sù  ph¸t  triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi cña khu vùc miÒn Trung. Tõng bíc n©ng  cÊp c¸c trêng   ®¹i  häc  cña  vïng  theo quy ho¹ch  m¹ng  líi  c¸c trêng   ®¹i  häc   ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  phª  duyÖt.  X©y dùng trêng §¹i häc Ph¹m V¨n §ång (Qu¶ng Ng∙i) vµo n¨m   2010. 2. §µo t¹o lùc lîng lao ®éng lµnh nghÒ. PhÊn   ®Êu   ®Õn   n¨m   2005,   tû   lÖ   sè   lao   ®éng   trong   ®é  tuæi  ®îc  ®µo t¹o nghÒ  vµ  híng nghiÖp lµ  13 ­ 15% vµ   ®Õn  n¨m 2010  ®¹t 18 ­ 20%. Më  réng quy m« vµ  chÊt lîng gi¸o  dôc chuyªn nghiÖp theo 2 híng: më  réng quy m« ngµnh nghÒ  phæ cËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc nghÒ trong x∙ héi; ®µo t¹o   chÊt lîng c¸n bé  kü  thuËt cã  tr×nh  ®é  cao,  ®µo t¹o c«ng  nh©n   lµnh  nghÒ   bËc   cao   trong   c¸c   trêng  träng   ®iÓm;  kÕt  hîp chÆt chÏ gi÷a phæ th«ng vµ chuyªn nghiÖp, d¹y nghÒ ®Ó   ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ. TiÕn hµnh quy ho¹ch,   s¾p xÕp hÖ  thèng m¹ng líi trêng trung häc chuyªn nghiÖp,  d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn phï hîp víi yªu cÇu c¬ cÊu nh©n lùc   vµ ph¸t triÓn kinh tÕ vïng. X©y dùng mét sè trung t©m d¹y  nghÒ kü thuËt cao nh»m ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt cho c¸c  khu c«ng nghiÖp. Tríc m¾t, x©y dùng trêng d¹y nghÒ  Dung  QuÊt, trêng d¹y nghÒ  kü  thuËt cao do ChÝnh phñ  Hµn Quèc  tµi trî t¹i Qu¶ng Ng∙i. 
 11. 11 § i Ò u   5.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n thuéc c¸c tØnh, thµnh phè vïng   KTT§   miÒn  Trung   cã   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra,   theo  dâi  thùc   hiÖn ph¬ng híng chñ  yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng  KTT§ miÒn  Trung  mét c¸ch chÆt  chÏ,  x©y dùng kÕ  ho¹ch 5  n¨m, hµng n¨m, ch¬ng tr×nh vµ  dù  ¸n  ®Çu t ph¸t triÓn phï  hîp. Ban §iÒu phèi ph¸t triÓn c¸c vïng KTT§ chØ ®¹o Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t kÕt hîp c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Uû ban   nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh  rµ  so¸t  l¹i  quy  ho¹ch  ph¸t triÓn  trªn toµn  ®Þa bµn mét c¸ch  thiÕt  thùc vµ  cã  hiÖu   lùc   cao.   Tríc   hÕt,   tËp   trung   søc   rµ   so¸t   l¹i   quy  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña c¶ vïng  KTT§,   ®Æc  biÖt  lµ  rµ  so¸t  quy  ho¹ch  ph¸t triÓn   ®« thÞ,  c¸c hµnh lang kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, hÖ thèng c¶ng   biÓn...  Rµ so¸t quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña c¸c  tØnh nh»m ®iÒu chØnh quy ho¹ch phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t   triÓn míi. Sau khi tiÕn hµnh rµ  so¸t c¸c quy ho¹ch tæng  thÓ, c¸c ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng cÇn triÓn khai sím c¸c quy  ho¹ch chi tiÕt,  ®¶m b¶o th«ng b¸o kÞp thêi c¸c quy ho¹ch  c¸c cÊp vµ mäi ngêi d©n. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng liªn quan triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh,  dù ¸n ®Çu t träng ®iÓm. C¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, gióp  ®ì  c¸c tØnh, thµnh phè  thuéc vïng KTT§ miÒn Trung trong   qu¸ tr×nh rµ  so¸t, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh vµ  dù ¸n ®∙ ®Ò ra, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch tõng   tØnh, thµnh phè víi quy ho¹ch vïng vµ c¶ níc. §i Ò u   6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  1018/1997/Q§­TTg ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 1997 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh   tÕ  ­ x∙ héi vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm miÒn Trung giai  ®o¹n  tõ nay ®Õn n¨m 2010. §i Ò u  7.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  thuéc vïng KTT§ miÒn Trung vµ c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản