Quyết định 149/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:90

0
81
lượt xem
8
download

Quyết định 149/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 149/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá ghi trên hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 149/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc Ban hµnh B¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång bé trëng Bé Tµi chÝnh - C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu qui ®Þnh t¹i ®iÒu 7 NghÞ ®Þnh 54 /CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; - Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. quyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång. §iÒu 2: Gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu hµng ®· qua sö dông ®îc phÐp nhËp khÈu tÝnh b»ng 70% (b¶y m¬i phÇn tr¨m) gi¸ hµng míi cïng chñng lo¹i. §iÒu 3: Giao cho Tæng côc H¶i quan tæ chøc híng dÉn quy ®Þnh vµ ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ trong c¸c trêng hîp sau: 1. Quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi mÆt hµng cha ®îc qui ®Þnh gi¸ t¹i b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy trªn c¬ së c¨n cø nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè: 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ ®ång thêi tham kh¶o møc gi¸ mÆt hµng cïng lo¹i, hµng t¬ng tù ®· ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ nµy. 2. §iÒu chØnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã sù biÕn ®éng gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ trong ph¹m vi 10% so víi møc gi¸ ban hµnh kÌm theo b¶ng gi¸ nµy ®Ó ¸p dông thèng nhÊt. Trêng hîp cã sù biÕn ®éng gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ vît ph¹m vi 10% th× Tæng côc H¶i quan ®Ò xuÊt møc gi¸ söa ®æi vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt ®iÒu chØnh møc gi¸ vµ ¸p dông thèng nhÊt. §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/2003 vµ thay thÕ b¶ng gi¸ ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè: 177/2001/Q§- TCHQ ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 387/2001/Q§-TCHQ ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 594/2001/Q§-TCHQ ngµy 29 th¸ng 6
 2. 2 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 674/2001/Q§-TCHQ ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 848/2001/Q§-TCHQ ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 1116/2001/Q§-TCHQ ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2001; QuyÕt ®Þnh sè: 1202/2001/Q§-TCHQ ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001. Nh÷ng qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
 3. 3 b¶ng gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p gi¸ theo gi¸ ghi trªn hîp ®ång (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2002/Q§-BTC ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Tªn hµng §VT Gi¸ TT (USD) Ch¬ng 2 1- C¸c lo¹i thÞt néi t¹ng gia sóc, gia cÇm t¬i ®«ng l¹nh dïng lµm thùc phÈm cho ngêi: - ThÞt cõu Kg 5,00 - ThÞt gµ(lo¹i miÕng hoÆc viªn) Kg 1,20 - ThÞt bß Kg 5,00 - C¸c lo¹i thÞt t¬i ®«ng l¹nh kh¸c Kg 2,50 2- C¸c lo¹i thÞt gia sóc, gia cÇm ®· qua chÕ biÕn. - ThÞt gµ, thÞt lîn (heo) sÊy kh« (kÓ c¶ d¹ng bét) Kg 3,50 - Lo¹i kh¸c kg 3,50 Ch¬ng 3 1- C¸ t¬i ®«ng l¹nh nguyªn con: - C¸ håi Kg 4,00 - C¸ thu, c¸ chim, c¸ bèng mó, c¸ vîc, c¸ ngõ Kg 2,00 - C¸c lo¹i c¸ kh¸c Kg 0,35 2- C¸ ®· qua s¬ chÕ - C¸ Thu hun khãi Kg 4,00 - C¸ håi phi lª (lo¹i bá ®Çu, x¬ng) Kg 10,00 - C¸ ®· qua sÊy kh« tÝnh b»ng 200% c¸ t¬i ®«ng l¹nh cïng lo¹i ë trªn. 3- §éng vËt th©n mÒm, ®éng vËt gi¸p x¸c: -T«m, cua, ghÑ c¸c lo¹i ®· xö lý íp ®«ng, íp l¹nh, sÊy kh«, Kg 4,00 muèi hoÆc ng©m níc muèi luéc chÝn - §éng vËt th©n mÒm c¸c lo¹i (sß, ®iÖp...) íp Kg 3,00 Ch¬ng 4 1- C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ s÷a: * S÷a t¬i LÝt 0,60 * S÷a chua LÝt 0,60 * S÷a ®Æc cã ®êng Kg 1,10 * S÷a bét thµnh phÈm: + C¸c hiÖu Gain, Growth, Similac, Frisomum, Frisomel, Frisolac - §ùng trong hép kim lo¹i Kg 5,50 - §ùng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 5,00 + C¸c hiÖu Anlene, Mama Sustagen, Nido, Lactogen, Guigoz, Isomil Soy, Moriaga, Meiji, Snow, Lactum, Omega, Enfapro - §ùng trong hép kim lo¹i Kg 5,00 - §ùng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 4,50 + C¸c hiÖu kh¸c.
 4. 4 - §ùng trong hép kim lo¹i Kg 4,50 - §ùng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 4,00 + S÷a bét thµnh phÈm c¸c hiÖu do Trung Quèc s¶n xuÊt Kg 2,50 * S÷a bét nguyªn liÖu : - S÷a bét gÇy nguyªn liÖu kg 1,50 - S÷a bét nguyªn liÖu kh¸c kg 1,20 * S÷a bét nguyªn liÖu lµ c¸c lo¹i s÷a bét ®ãng trong bao b× tõ 25 kg trë lªn. 2- C¸c s¶n phÈm kh¸c chÕ biÕn tõ s÷a: * V¸ng s÷a Kg 0,65 * Pho m¸t (Fromage) - Lo¹i ®ãng gãi díi 1kg: + HiÖu President, La vache Quirit Kg 5,00 + HiÖu kh¸c Kg 4,00 - Lo¹i ®ãng gãi tõ 1 kg trë lªn tÝnh b»ng 80% lo¹i ®ãng gãi díi 1 kg. * B¬ (beurre) : - Lo¹i ®ãng gãi díi 1 kg Kg 3,00 - Lo¹i ®ãng gãi tõ 1kg trë lªn. Kg 2,50 * Kem s÷a kg 1,40 * Bét kem kg 3,00 3- C¸c mÆt hµng kh¸c: * MËt ong Kg 2,00 * Trøng gµ Kg 1,50 Ch¬ng 6 1-Hoa t¬i c¾t cµnh - Hoa t¬i Th¸i lan, Trung quèc s¶n xuÊt Cµnh 0,30 - Hoa ®µo (cµnh dµi) Trung quèc, Singapore Cµnh 0,15 - Hoa hång, hoa tulip Cµnh 0,20 - C¸c lo¹i hoa t¬i c¾t cµnh kh¸c Cµnh 0,15 2- Hoa kh« c¸c lo¹i Kg 6,00 3- C¸c lo¹i kh¸c: - Cñ hoa thuû tiªn Trung quèc Cñ 0,50 - Cñ thiªn tuÕ Cñ 1,50 Ch¬ng 7 1- Rau , cñ, qu¶ cha qua chÕ biÕn - Cµ chua Kg 0,08 - Tái Kg 0,15 - Khoai t©y, khoai sä Kg 0,05 - Hµnh t©y, hµnh cñ Kg 0,15 - ít qu¶ c¸c lo¹i Kg 0,18 - M¨ng t¬i Kg 0,20 - M¨ng kh«: + Lo¹i m¨ng ¸o t¬i, bÑ Kg 0,40 + Lo¹i m¨ng cñ Kg 0,60 - M¨ng t©y t¬i ng©m trong níc muèi Kg 0,80 - NÊm ®«ng c« Trung quèc s¶n xuÊt Kg 8,00 - NÊm r¬m t¬i Trung quèc s¶n xuÊt Kg 0,30 - NÊm kh« Kg 3,00 - Méc nhÜ kh« Kg 2,50 - S¾n (mú)
 5. 5 + Lo¹i t¬i TÊn 20,00 + Lo¹i kh« TÊn 60,00 - C¸c lo¹i rau, cñ, tr¸i kh¸c cha ®îc qui ®inh chi tiÕt ë trªn Kg 0,30 2- Rau, cñ,... ®· qua chÕ biÕn (®ùng trong hép kim lo¹i, lä thuû tinh, hép nhùa....) - Da chuét Kg 1,50 - B¾p(ng«) bao tö Kg 2,00 - Hµnh l¸ sÊy kh« Kg 0,30 - Hµnh bét kh« Kg 13,00 - C¸c lo¹i rau, cñ kh¸c cha ®îc chi tiÕt ë trªn Kg 1,00 Ch¬ng 8 I. C¸c lo¹i hoa qu¶ do Trung quèc s¶n xuÊt: 1- C¸c lo¹i qu¶ t¬i: - Cam, quýt, chanh, mËn Kg 0,20 - T¸o, lª Kg 0,22 - Nho: -- Lo¹i qu¶ to (t¬ng tù nho Mü, óc...) Kg 1,20 -- Lo¹i qu¶ nhá Kg 0,20 - Da hÊu, da lª, da gang Kg 0,07 - ThÇu dÇu Kg 0,40 - C¸c lo¹i qu¶ t¬i kh¸c Kg 0,20 2- C¸c lo¹i h¹t, qu¶ kh«: - H¹t da Kg 0,25 - H¹t bÝ Kg 0,50 - T¸o tµu kh« Kg 1,50 - Qu¶ la h¸n kh« Ðp Kg 2,00 - C¸c lo¹i qu¶ kh« kh¸c Kg 0,50 II. Hoa qu¶ do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt: 1- C¸c lo¹i qu¶ t¬i: - Nho Kg 1,50 - SÇu riªng Kg 2,00 - Cam, quýt, lª, t¸o, ®µo Kg 1,00 - Hång Kg 2,00 - Anh ®µo Kg 2,50 - Chµ lµ Kg 0,30 - Xoµi, v¶i Kg 0,50 - Kiwi, mËn, chanh, melon Kg 1,00 - M¨ng côt Kg 1,50 - D©u t©y (cherry) Kg 4,00 - Me Kg 0,70 - Qu¶ thèt nèt Kg 0,40 - C¸c lo¹i qu¶ t¬i kh¸c Kg 0,50 2- C¸c lo¹i hoa qu¶ kh«: - Me (lo¹i ®· lét vá ®ãng bµnh) Kg 1,00 - Nho kh« Kg 2,20 - Chµ lµ Kg 0,70 - H¹t ®iÒu th« (lo¹i cha bãc vá) Kg 0,70 - C¸c lo¹i qu¶ kh« kh¸c Kg 0,70 Ch¬ng 9 - Vani (vanilla): -- Do Trung quèc s¶n xuÊt Kg 10,00
 6. 6 -- Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 12,00 - Cµ phª: -- Cµ phª h¹t ®· rang Kg 1,50 -- Cµ phª h¹t cha rang Kg 0,50 - Trµ (chÌ): -- Trµ tói läc c¸c hiÖu Lipton, Dilmah, Tetley... Kg 6,00 -- Trµ xanh ®· qua chÕ biÕn sÊy kh« Kg 2,00 -- Trµ tinh chiÕt (tea extract) Kg 8,00 - Gõng t¬i Kg 0,15 Ch¬ng 10 - Thãc nÕp TÊn 125,00 - Thãc tÎ TÊn 85,00 - Lóa m¹ch, lóa m¹ch ®en TÊn 200,00 - Lóa mú TÊn 130,00 - YÕn m¹ch TÊn 235,00 - G¹o tÎ: -- Lo¹i 5% tÊm TÊn 180,00 -- Lo¹i tõ 10% tÊm trë lªn TÊn 150,00 - G¹o th¬m Th¸i lan s¶n xuÊt TÊn 250,00 - G¹o NhËt s¶n xuÊt TÊn 300,00 - Ng« (b¾p) h¹t TÊn 130,00 Ch¬ng 11 1- C¸c s¶n phÈm xay x¸t - Bét mú TÊn 170,00 - Tinh bét ng« (b¾p). TÊn 300,00 - Bét chiªn (r¸n) ®· cã trén gia vÞ TÊn 600,00 - Bét ®ao ít TÊn 45,00 - Tinh bét s¾n (mú) TÊn 170,00 - Tinh bét khoai t©y TÊn 350,00 - Ng« ®· nghiÒn (xay) TÊn 140,00 - Bét h¹nh nh©n Kg 2,00 - Bét ®Ëu xanh Kg 2,00 2- C¸c s¶n phÈm kh¸c - Malt ®Ó s¶n xuÊt bia TÊn 250,00 Ch¬ng 12 - §Ëu t¬ng(®Ëu nµnh) -- Do Trung quèc s¶n xuÊt Kg 0,20 -- Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 0,25 - §Ëu tr¾ng Kg 0,20 - §Ëu Hµ lan Kg 2,00 - §ç xanh h¹t Kg 0,70 - §Ëu ®á Kg 0,20 - L¹c nh©n Kg 0,25 - Võng (mÌ) vµng Kg 0,50 - Võng (mÌ) ®en Kg 0,70 - H¹t híng d¬ng Kg 0,20 - H¹t sen kh« Kg 0,50 - Sa nh©n -- Lo¹i c¶ vá Kg 1,40 -- Lo¹i ®· t¸ch vá Kg 1,70
 7. 7 - H¹t mï t¹t Kg 1,40 - H¹t Siron ®Ó s¶n xuÊt bét cari Kg 2,50 - Bét rau c©u Kg 10,00 - Rong biÓn: -- Lo¹i t¬i Kg 0,30 -- Lo¹i kh« Kg 1,20 - Hublon (hoa bia): -- Lo¹i t¬i Kg 2,00 -- Lo¹i kh« Kg 4,00 -- Lo¹i bét viªn Kg 5,00 - Hublon d¹ng láng (cao)dïng cho s¶n xuÊt bia Kg 10,00 Ch¬ng 13: - Cao chiÕt xuÊt tõ lóa m¹ch Kg 20,00 - Hublon d¹ng láng (cao)dïng cho s¶n xuÊt bia Kg 10,00 - C¸nh kiÕn -- Lo¹i ®á Kg 0,70 -- Lo¹i tr¾ng Kg 1,80 - DÇu chai níc (chai phµ) Kg 0,20 - NÕn ®Êt Lµo s¶n xuÊt Kg 0,17 Ch¬ng 14 - M©y ®· läc vá TÊn 400,00 - Song m©y bét TÊn 240,00 - §ay ng©m kh« TÊn 200,00 Ch¬ng 15 1-DÇu thùc vËt, dÇu ®éng vËt, vµ c¸c s¶n phÈm tõ dÇu thùc vËt - DÇu cä Olein th« TÊn 490,00 - DÇu cä Stearin TÊn 400,00 - DÇu nµnh th« ®· khö gum TÊn 540,00 - DÇu võng tinh luyÖn TÊn 1.800,00 - DÇu thùc vËt lo¹i kh¸c: -- Lo¹i th« TÊn 540,00 -- Lo¹i ®· tinh chÕ TÊn 750,00 - DÇu hµo (dÇu chÕ biÕn tõ con hµo) LÝt 0,60 - DÇu (mì) gèc ®éng vËt TÊn 500,00 - ChÊt thay thÕ dÇu b¬ gèc ®éng vËt TÊn 700,00 - Shortening TÊn 350,00 - B¬ magarin tõ dÇu thùc vËt (gèc thùc vËt) TÊn 1000,00 - ChÕ phÈm dïng ®Ó ¨n tõ dÇu mì ®éng thùc vËt TÊn 500,00 Ch¬ng 16: C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn tõ thÞt, c¸ 1- Xóc xÝch: - Lo¹i ®ãng trong hép kim lo¹i (tÝnh theo träng lîng tÞnh) Kg 3,50 - Lo¹i ®ãng gãi trong bao b× kh¸c Kg 2,50 2- D¨m b«ng Kg 3,00 3- Pa-tª: - Pa-tª gan (PatÐ de foie) -- Lo¹i ®ãng trong hép kim lo¹i Kg 5,00 -- Lo¹i ®ãng trong bao b× kh¸c Kg 4,00 - Pa-tª thÞt (PatÐ de campage) -- Lo¹i ®ãng trong hép kim lo¹i Kg 4,00
 8. 8 -- Lo¹i ®ãng trong bao b× kh¸c Kg 3,50 4- ThÞt hép c¸c lo¹i: - HiÖu Tulip Kg 1,50 - C¸c hiÖu kh¸c Kg 1,20 - C¸c hiÖu do Trung Quèc s¶n xuÊt Kg 1,00 5- C¸ hép c¸c lo¹i: - C¸ mßi ®ãng hép: -- Do Marèc s¶n xuÊt Kg 1,00 -- Do c¸c níc s¶n xuÊt Kg 0,50 - C¸c lo¹i c¸ kh¸c ®ãng hép Kg 1,20 6- C¸c s¶n phÈm chÕ biÕn kh¸c: - Cua ®ãng hép Kg 3,00 - Sß ®iÖp kh« Kg 2,00 - H¶i s©m kh« Kg 4,00 - Trøng c¸ muèi Kg 9,00 Ch¬ng 17: §êng vµ c¸c lo¹i møt kÑo cã ®êng 1- §êng c¸c lo¹i: - §êng th« TÊn 180,00 - §êng thèt nèt TÊn 120,00 - §êng tinh luyÖn TÊn 350,00 2- KÑo c¸c lo¹i: - KÑo cao su (chewing gum): -- Lo¹i thanh kg 4,00 -- Lo¹i kh¸c --- §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ kg 2,80 --- Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ ( d¹ng x¸) kg 2,00 - KÑo hoa qu¶: -- Lo¹i ®ãng trong bao b× kim lo¹i Kg 2,80 -- Lo¹i ®ãng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 2,00 - KÑo lo¹i kh¸c: -- Lo¹i ®ãng trong bao b× kim lo¹i Kg 2,00 -- Lo¹i ®ãng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 1,50 3- B¸nh c¸c lo¹i: -- Lo¹i ®ãng trong bao b× kim lo¹i Kg 2,50 -- Lo¹i ®ãng trong bao b× lo¹i kh¸c Kg 1,80 4- Socola thµnh phÈm ®ùng trong c¸c lo¹i bao b× cha Kg 5,50 pha c¸c chÊt liÖu kh¸c Ch¬ng 18 -Bét cacao cha pha thªm ®êng vµ chÊt ngät kh¸c Kg 0,70 Ch¬ng 19 1- Thøc uèng bæ dìng (hçn hîp ca cao ®êng s÷a) * Lo¹i ®ãng bao b× díi 1 kg - HiÖu Milo, Ovaltine, America’s Best + Lo¹i ®ãng hép kim lo¹i, lä thuû tinh Kg 2,80 + Lo¹i ®ãng bao b× kh¸c Kg 2,50 - C¸c hiÖu kh¸c tÝnh b»ng 90% lo¹i ë trªn * Lo¹i ®ãng bao b× trªn 1 kg tÝnh b»ng 80% lo¹i trªn. 2- ChÕ phÈm thuéc nhãm 1901 dïng cho bÖnh nh©n kg 9,00 nu«i qua èng th«ng hiÖu Ensure vµ c¸c hiÖu kh¸c.
 9. 9 3- Bét ngò cèc - Bét ngò cèc c¸c lo¹i ®· pha ®êng, s÷a + HiÖu Super Kg 1,20 + HiÖu kh¸c Kg 1,00 - Bét dinh dìng trÎ em Kg 1,20 4- C¸c lo¹i mú: a. Mú Spaghetty (lo¹i mú èng, mú h×nh sao, mú h×nh n¬...) - Lo¹i do Italia s¶n xuÊt Kg 1,00 - Lo¹i do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 0,70 b. Mú ¨n liÒn * Lo¹i gãi: - Lo¹i do NhËt B¶n, Hµn Quèc s¶n xuÊt Kg 1,20 - Lo¹i do Th¸i Lan s¶n xuÊt Kg 1,00 - Lo¹i do Trung Quèc s¶n xuÊt Kg 0,70 * Lo¹i t« tÝnh b»ng 110% lo¹i gãi. 5- C¸c s¶n phÈm kh¸c - Tµu hò ky (d¹ng kh« dïng s¶n xuÊt thùc phÈm) Kg 1,50 - Nguyªn liÖu s¶n xuÊt b¸nh Snack Kg 1,20 - Bón kh« Kg 0,60 - MiÕn ®Ëu xanh Trung Quèc s¶n xuÊt Kg 1,00 6- Thøc ¨n chÕ biÕn tõ s÷a: + HiÖu Blue Cow Dairy food: Yoomboon - S dairy food TÊn 850,00 + HiÖu Dairy food: Instant milk (Hometown milk) TÊn 750,00 + HiÖu Dairy food: Red cow(Hometown milk) TÊn 750,00 + HiÖu kh¸c TÊn 800,00 Ch¬ng 20: S¶n phÈm chÕ biÕn tõ rau, qu¶, h¹t: 1- S¶n phÈm chÕ biÕn tõ rau, qu¶, h¹t: - Da chuét muèi Kg 1,00 - C¸c lo¹i da, cñ muèi kh¸c (bao gåm c¶ c¸c lo¹i kim chi) Kg 0,80 - NÊm ®ãng hép Kg 1,50 - Cµ chua ®ãng hép Kg 0,30 - Ng« (b¾p) ®ãng hép Kg 0,60 - §Ëu c¸c lo¹i ®ãng hép Kg 1,50 - Tr¸i c©y ®ãng hép kim lo¹i, lä thuû tinh (trõ c¸c lo¹i níc tr¸i c©y, níc qu¶ Ðp) tÝnh b»ng 200% tr¸i c©y t¬i cïng lo¹i quy ®Þnh t¹i ch¬ng 8 cña b¶ng gi¸ nµy. - Rau muèi (®ãng hép, lä) Kg 0,30 - C¸c lo¹i h¹t ®· chÕ biÕn b»ng c¸ch tÈm muèi, gia vÞ, b¬... råi rang, sÊy kh« dïng ¨n liÒn: + H¹t ®iÒu, h¹t dÎ Kg 2,00 + L¹c (®Ëu phéng) Kg 1,40 + §Ëu c¸c lo¹i Kg 2,00 + Ng« (b¾p) Kg 0,70 - Rau c©u níc ¨n liÒn (th¹ch) Kg 0,40 - Bét cam Kg 2,50 - Bét hay chÊt c« ®Æc tõ hoa qu¶ ®Ó pha chÕ ®å uèng Kg 2,00 - Tr¸i Oliu ®· qua chÕ biÕn (tÝnh theo träng lîng tÞnh) Kg 2,50 - Khoai t©y chÕ biÕn: + Lo¹i ®· c¾t l¸t máng, luéc chÝn, cha chiªn Kg 0,90
 10. 10 + Khoai t©y l¸t máng ®· chiªn Kg 1,50 - Thùc phÈm chay (thøc ¨n chay) chÕ biÕn tõ tinh bét Kg 1,50 mú, ®Ëu nµnh, bét tæng hîp... lo¹i cha ¨n liÒn 2. C¸c lo¹i møt - §ùng trong hép s¾t, lä thuû tinh kg 2,50 - §ùng trong bao b× kh¸c kg 2,00 Ch¬ng 21 1. Bét në Kg 0,60 2. C¸c lo¹i níc sèt, gia vÞ, níc chÊm: - Níc sèt thÞt hÇm Kg 3,50 - Níc sèt ®Ëu phéng Kg 2,30 - Níc sèt mayonaise LÝt 1,20 - Níc sèt lo¹i kh¸c LÝt 2,00 - Níc t¬ng (magi): + Nestle Th¸i lan s¶n xuÊt LÝt 1,50 + Lo¹i kh¸c LÝt 1,00 - Níc m¾m LÝt 0,70 - T¬ng cµ chua LÝt 0,70 - T¬ng ít LÝt 0,80 - Mï t¹t Kg 2,80 - Bét cary Kg 0,60 - Bét sóp (h¬ng gµ, t«m, cua...): Kg 0,50 -- Do Trung quèc s¶n xuÊt -- Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt Kg 2,50 - Bét gia vÞ (gõng, ít, tiªu...) Kg 2,00 - Bét coffee mate Kg 0,80 3. C¸c s¶n phÈm kh¸c: - Bét næi hçn hîp dïng ®Ó s¶n xuÊt kem (thµnh phÇn ®- Kg 1,20 êng, s÷a, h¬ng liÖu, mµu, chÊt æn ®Þnh) - Kem ¨n Kg 2,00 - Kem ¨n d¹ng níc ®ùng trong hép giÊy dïng ®Ó trang trÝ Kg 1,50 lªn c¸c lo¹i b¸nh ngät... - Bét mµu dïng trong chÕ biÕn thùc phÈm (trõ mµu Kg 4,20 caramen) - Bét mµu caramen Kg 0,60 4. C¸c chÕ phÈm tõ s©m, linh chi: * Lo¹i do Hµn quèc s¶n xuÊt: - Trµ s©m + §· ®ãng gãi b¸n lÎ Kg 20,00 + Cha ®ãng gãi b¸n lÎ Kg 10,00 - Trµ s©m linh chi (linhzhi ginseng tea) + §· ®ãng gãi b¸n lÎ. Kg 25,00 + Cha ®ãng gãi b¸n lÎ Kg 12,00 - Cao s©m ®á (hép 50gr) Hép 11,00 - S©m chiÕt xuÊt (hép 30gr) Hép 6,00 - S©m cñ t¬i Kg 35,00 - S©m cñ kh« Kg 40,00 - S©m níc hiÖu Won ki sam D License N0.63 100ml 0,10 - S©m níc hiÖu kh¸c 100ml 0,25 - S©m cñ tÈm mËt ong Kg 38,00 - ChÕ phÈm s©m d¹ng viªn (hép 165gr) hép 1,70
 11. 11 - Viªn hoµn nÊm linh chi (39gr/hép) Hép 5,00 - Linh chi viªn 800mgx30viªn/hép Hép 17,00 * C¸c s¶n phÈm trªn do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt tÝnh b»ng 70% møc gi¸ do Hµn Quèc s¶n xuÊt. 5. C¸c s¶n phÈm tõ chÌ, cµ phª. - Trµ uèng liÒn: Trµ cóc, trµ ®µo, trµ chanh, trµ gõng, vµ Kg 2,00 c¸c lo¹i trµ uèng liÒn cã pha h¬ng liÖu kh¸c. - Trµ chanh ®ãng lon LÝt 1,00 - Cµ phª hoµ tan kg 8,00 - Cµ phª ®ãng lon LÝt 1,00 - Hçn hîp cµ phª ®êng s÷a "3 in 1" Kg 0,70 6. Men: - Men kh« lµm b¸nh mú Kg 3,00 - Men bia kh« Kg 50,00 Ch¬ng 22 - DÊm ¨n: + DÊm tr¾ng LÝt 0,80 + DÊm ®á LÝt 1,10 - Siro c¸c lo¹i LÝt 1,00 - Níc Soda LÝt 1,00 - Níc t¨ng lùc LÝt 1,00 - Níc yÕn ng©n nhÜ LÝt 1,20 Ch¬ng 23 - Bét thÞt dïng lµm thøc ¨n gia sóc TÊn 300,00 - Bét c¸ dïng lµm thøc ¨n gia sóc TÊn 400,00 - Thøc ¨n gia sóc d¹ng c¸m TÊn 200,00 - Men ch¨n nu«i gia sóc TÊn 250,00 - Kh« dÇu: + Kh« dÇu ®Ëu t¬ng TÊn 170,00 + Kh« dÇu c¸c lo¹i kh¸c TÊn 80,00 - C¸m lóa mú (phô phÈm cña bét mú) + Lo¹i bét TÊn 60,00 + Lo¹i viªn TÊn 90,00 - ChÊt thay thÕ s÷a bét dïng lµm thøc ¨n ch¨n TÊn 600,00 nu«i(kimmed Milk Replacer) Ch¬ng 25 I. Xi m¨ng: 1-Xi m¨ng ®en/x¸m ®· ®ãng bao cã m¸c t¬ng ®¬ng: - Lo¹i P500 (PC 40) TÊn 40,00 - Lo¹i P400 (PC30) TÊn 35,00 - Lo¹i kh¸c TÊn 40,00 2-Xi m¨ng tr¾ng ®· ®ãng bao cã m¸c t¬ng ®¬ng: - Lo¹i PC40 TÊn 55,00 - Lo¹i PC 30 TÊn 50,00 - Lo¹i PC 25 TÊn 45,00 - Lo¹i kh¸c TÊn 45,00 3- Xi m¨ng lo¹i kh¸c TÊn 40,00 4- Xi m¨ng rêi tÝnh b»ng 85% gi¸ xi m¨ng cïng lo¹i ®· ®ãng bao II. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt xi m¨ng:
 12. 12 - Clinker TÊn 16,00 - Th¹ch cao TÊn 15,00 III. C¸c lo¹i hµng kh¸c - Bét ®¸ x©y dùng TÊn 50,00 - V÷a chèng thÊm d¹ng bét TÊn 90,00 - Th¹ch cao dïng trong s¶n xuÊt ®å sø, mü nghÖ, ytÕ. TÊn 190,00 - PhÊn viÕt b¶ng kh«ng bôi (100 viªn/hép) Hép 1,50 - Bét trî läc dïng cho m¸y läc bia: -- Lo¹i Perlite TÊn 940,00 -- Lo¹i FW14 TÊn 890,00 -- Lo¹i Radiolite 700 TÊn 650,00 - Cao lanh dïng trong s¶n xuÊt gèm sø TÊn 110,00 - Muèi tinh khiÕt (Clorua Nari nguyªn chÊt) TÊn 150,00 - C¸c lo¹i muèi kh¸c TÊn 25,00 Ch¬ng 27 I. DÇu gèc nguyªn liÖu dïng ®Ó pha chÕ dÇu nhên - Lo¹i SN 500 TÊn 230,00 - Lo¹i SN 150 TÊn 220,00 - Lo¹i J500 TÊn 230,00 - Lo¹i SN 50 TÊn 180,00 - Lo¹i BS 150 TÊn 260,00 - Lo¹i 80 NS TÊn 190,00 - Lo¹i kh¸c TÊn 180,00 II. Hµng kh¸c: - B×nh ga dïng cho bÕp ga du lÞch, (lo¹i díi 600ml/b×nh) B×nh 0,30 - S¸p paraphin TÊn 430,00 - Than cèc TÊn 80,00 Ch¬ng 28, 29 I. Ho¸ chÊt ngµnh s¬n, nhùa: - Toluene TÊn 330,00 - Xylene TÊn 340,00 - Acetone TÊn 450,00 - Butyl acetate TÊn 650,00 - N-Butyl acetate TÊn 550,00 - O/S COBACT 10 (D60) TÊn 6.400,00 - O/S LEAD 32/33 TÊn 1.200,00 - O/S CALCIUM 10 TÊn 1.300,00 - BORCHIGEL D8 TÊn 11.500,0 0 - Carbonate canxi cã tÈm axit bÐo dïng trong c«ng TÊn 80,00 nghiÖp s¶n xuÊt nhùa, s¬n II. Mét sè ho¸ chÊt c¬ b¶n: - Calcium carbonate (CaCO3) TÊn 70,00 - Ho¸ chÊt h÷u c¬ Vinyl Acetate TÊn 800,00 - acid citie mono BP88 TÊn 850,00 - Ho¸ chÊt NaOH TÊn 250,00 - Oxit s¾t TÊn 450,00 - Oxit kÏm 99% trë lªn TÊn 900,00 - Oxit ch× 98% trë lªn TÊn 750,00 - Dioxit Mangan TÊn 800,00 - Nitrat, Nitrit Natri TÊn 250,00
 13. 13 - Clorat Kali 98% trë lªn TÊn 750,00 - Axit Photphoric 98% trë lªn TÊn 300,00 - Muèi Sodium Bicarbonater 98% trë lªn TÊn 100,00 - Cacbonat Dinatri TÊn 100,00 - Sunphat ®ång TÊn 700,00 - Sunphat S¾t TÊn 200,00 - Litho phon B.301(ZnS+BaSO4) 99% trë lªn TÊn 300,00 - Oxit magiª TÊn 50,00 - A xÝt Sunphuric 98% trë lªn TÊn 50,00 - A xÝt Citric(C6H8O7) TÊn 800,00 III. Ho¸ chÊt kh¸c: 1- Nguyªn liÖu s¶n xuÊt nhùa xèp Polyurethane + Tolyenne disocyante TÊn 1.700,00 2- Nguyªn liÖu dîc Ên ®é s¶n xuÊt + Ampicilin Trihydrate BP 93 Kg 40,00 + Amoxilin Trihydrate BP 93 Kg 40,00 3- Frit dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch men TÊn 700,00 4- Hçn hîp bitum chèng thÊm TÊn 650,00 IV. M× chÝnh vµ nguyªn liÖu dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm: 1. M× chÝnh (bét ngät): * Do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt: + §ãng trong bao b× díi 25 kg -- HiÖu SUPER STARUTAMA tÊn 1.000,00 -- HiÖu kh¸c tÊn 1.300,00 + §ãng trong bao b× tõ 25 kg trë lªn tÝnh b»ng 80% lo¹i trªn * Do Trung Quèc s¶n xuÊt tÝnh b»ng 90% lo¹i do c¸c níc ngoµi Trung Quèc s¶n xuÊt 2. Nguyªn liÖu dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm: I+G tÊn 1.600,00 3. Ho¸ chÊt dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm: + Muèi cña AxÝt Nucleic lo¹i IMP tÊn 1.300,00 + Muèi cña AxÝt Nucleic lo¹i GMP tÊn 1.300,00 Ch¬ng 30 * Cao xoa gr 0,02 * DÇu xoa ml 0,02 * Dîc phÈm G7 s¶n xuÊt: + Campofrt, 10 èng/hép hép 2,00 + Nidac viªn 0,03 + Novo Salmol 2mg, 1000 viªn/chai chai 8,00 + Feldene Cap 20mg, 15 viªn/hép hép 7,30 + Unasyn tab 375mg, 10viªn/hép hép 7,25 * Dîc phÈm Ph¸p s¶n xuÊt: + Adalate 20 mg/viªn viªn 0,10 + Azantac 150mg/viªn viªn 0,20 + Augmetine 500mg/viªn viªn 0,20 + Amoxicilline 1g, 15 ml/lä lä 0,55 + Angmentin sachet 500 mg, 12 gãi/hép hép 9,25 + Angmentin sachet 250 mg, 12 gãi/hép hép 5,43 + Aspirine, 20 viªn/hép hép 0,89 + Becozyne 2ml, 12 èng/hép hép 3,05
 14. 14 + Clamoxyl 500mg/viªn, 12 viªn/hép hép 2,50 + Chloramphenicol 1g, 15ml/lä lä 0,22 + Clamoxyl sachet 250mg, 12 gãi/hép hép 2,00 + Clamoxyl sirup 250mg chai 1,32 + Cerevoxan 50mg/viªn viªn 0.05 + Dafalgan 600mg, 10 viªn ®Æt/hép hép 0,58 + DÇu c¸ 400mg/viªn viªn 0,02 + Diamicron 80mg/viªn viªn 0,05 + Doliprace 125mg/viªn viªn 0,02 + Doliprane 500mg/viªn viªn 0,05 + Duxil 40mg/viªn viªn 0,10 + Elocon 45gr/tuýp tuýp 4,00 + Effealgan Vit C, 20 viªn/hép hép 0,94 + Efferalgan codein, 100 viªn/hép hép 9,09 + Efferalgan 80mg, 12 gãi/hép hép 0,66 + Efferalgan 500 mg, 16 gãi/hép hép 1,05 + Efferalgan 300 mg, 10 viªn ®Æt/hép hép 0,58 + Gastropulgite 20 gãi/hép hép 5,48 + Magnes 36 500mg/viªn viªn 0,05 + Maalox B 40 viªn/hép hép 2,90 + Mopral 20mg/viªn viªn 0,30 + Lacavide creme 30g/hép hép 1,56 + Lincomycine 500mg, 12 viªn/vØ vØ 0,88 + Opticron 5 ml/chai (nhá m¾t) viªn 0,50 + Panamax 500mg/viªn viªn 0,05 + Pepcil 20mg/viªn viªn 0,05 + Panadol 500mg/viªn viªn 0,02 + Tilcotil 20mg/viªn viªn 0,20 + Thuèc nhá mòi Rino 15 ml chai 1,50 + Vitamin C, 5ml/èng, 100 èng/hép hép 6,75 + Voltaneme 100mg/viªn viªn 0,05 + UPSA C 1g 10viªn/hép hép 0,75 + Zoxirax 200mg/viªn viªn 0,20 * Dîc phÈm Salonpas NhËt s¶n xuÊt: + Lo¹i 120 ml/chai chai 5,00 + Lo¹i 10 miÕng/hép hép 0,50 * Dîc phÈm óc s¶n xuÊt: + Clamoxyl 250mg, 12 gãi/hép hép 2,00 + Gastrogel 100 viªn/hép hép 2,00 + Zandol 10 viªn/vØ vØ 0,48 * Dîc phÈm Canada s¶n xuÊt: + APO Acetaminophen 325 mg, 1000 viªn/chai chai 9,00 + AP Rantidine 150mg, 100 viªn/chai chai 8,80 + Novo - pen VK 300mg, 1000 viªn/chai chai 30,00 * Dîc phÈm Ên ®é s¶n xuÊt: + Lamoxy 250mg, 100 viªn/hép hép 1,35 + Lydox 100mg, 100 viªn/hép hép 1,05 + Lynamid 500mg, 100 viªn/hép hép 2,50 + Lamoxy 500mg, 100 viªn/hép hép 2,80 + Lamoxy 250mg, 100 viªn/hép hép 1,35 + Metrogyl 250mg, 10 viªn/vØ, 10 vØ/hép hép 0,70
 15. 15 + Rantac 300mg, 100viªn/hép hép 1,60 + Subsyde - P, 100 viªn/hép hép 2,10 + Umetac (Ranitidine) 300 mg, 100viªn/hép hép 1,80 + Probofex cap, 30 viªn/hép hép 0,60 + Vemorex tab, 6 viªn/vØ, 24 vØ/hép hép 1,50 * Dîc phÈm do Ba lan s¶n xuÊt: + Bisepol 480 - 500mg, 20 viªn/vØ vØ 0,70 * Dîc phÈm Bungari + Analgin 500mg 10viªn/vØ vØ 0,12 * Dîc phÈm Asean, §µi Loan, Hµn Quèc s¶n xuÊt + Alaxan 100 viªn/hép hép 3,00 + Becombion Syrup, 110ml/chai chai 0,80 + Bocombion tiªm lo¹i 2ml/èng, 6 èng/hép hép 1,05 + Coremin Ginseng, 60 viªn/hép hép 3,50 + Ceng Fui Yen, 30viªn/hép hép 1,50 + Decolgen Forte 2viªn /hép hép 0,03 + Decolgen s¶n phÈm 60ml chai 0,50 + Dexamethasone 0.5mg, 50 viªn/hép hép 2,00 + Fucagar 500mg 1 viªn/hép hép 0,70 + Garamycin cream 15gr/tuýp tuýp 2,40 + Hemobion cap, 100 viªn/hép hép 5,60 + Himetin 300mg, 100 viªn/hép hép 1,402 + Igatan, 60 viªn/hép hép 1,60 + Kremmil S 100 viªn/hép hép 2,20 + Motilium 30ml chai 1,16 + Motilium 100viªn/hép hép 8,64 + Nevramin, 10 viªn/vØ, 30 vØ/hép hép 25,00 + Nevramin tiªm, 5 èng/hép hép 3,40 + Nutroplex 60ml/chai chai 0,65 + Nutroplex 120ml/chai chai 0,97 + Nizoral shampoo 50ml/chai chai 2,30 + Nizoral shampoo Sac 6ml gãi 0,25 + Nizoral shampoo, 100ml/chai chai 3,98 + Nizoral cream, 5mg/tuýp tuýp 0,87 + Nizoral 200mg 100viªn/hép hép 48,44 + 0,9% sodium chloride 500ml chai 0,32 + Stugeron 25 mg, 250 viªn/hép hép 7,90 + Sangobion cap, 250 viªn/hép hép 11,00 + Seng Yong Wan, 20 viªn/hép hép 0,70 + Septrin Susp 50ml/chai chai 0,37 + Salonpas, 10 miÕng/gãi gãi 0,22 + Rojemin, 60 viªn/hép hép 1,6 * Dîc phÈm do Mü s¶n xuÊt: + Bevimax, 10 viªn/vØ vØ 0,07 + Chlorpheniramin 4mg, 1000 viªn/hép hép 1,4 + Vitamin AD, 100 viªn/chai chai 0,63 + Vitamin C 500mg, 10 viªn/vØ vØ 0,04 + Vitamin B6 125mg, 10 viªn/vØ vØ 0,05 + Vitamin B1 100mg, 10 viªn/vØ vØ 0,05 + Vitamin BC complex 10 viªn/vØ vØ 0,06 + Vitamin BC Ex tralysine 100viªn/chai chai 0,60
 16. 16 + Vitamin E 400 IU 10viªn /vØ vØ 0,07 + Thuèc bæ tæng hîp (500mg/viªn) viªn 0,05 + Paracetamol 650mg, 10 viªn/vØ vØ 0,06 + Paracetamol 500mg, 10 viªn/vØ vØ 0,05 * Dîc phÈm do Trung quèc s¶n xuÊt : + Gentamycin 80mg tiªm, 2ml/èng, 10 èng/hép hép 0,56 Ch¬ng 32 * Bét tõ m¸y photocopy kg 4,00 * B¨ng mùc cña m¸y ch÷ ch¹y ®iÖn chiÕc 0,80 * Men mµu in chai thuû tinh tÊn 4.500,00 * Mµu vÏ trªn ¸o, trªn v¶i kg 10,00 * Mùc bót bi c¸c mµu: + Lo¹i cã mïi th¬m kg 10,00 + Lo¹i kh«ng cã mïi th¬m kg 7,00 * Matit tr¸t têng kg 0,20 * Mùc in nhò c¸c lo¹i kg 10,00 * Mùc in thêng kh«ng nhò kg 3,00 * Mùc in Roneo kg 10,00 * Mùc photocopy kg 10,00 * S¬n têng: - S¬n têng: + Lo¹i s¬n trong nhµ. lÝt 0,70 + Lo¹i s¬n ngoµi nhµ. lÝt 1,00 * S¬n ph¶n quang: lÝt 4,50 * S¬n b×nh xÞt tõ 400ml/b×nh trë xuèng b×nh 1,00 * S¬n b×nh xÞt lo¹i trªn 400ml/b×nh ®Õn díi 1000 b×nh 2,00 ml/b×nh * S¬n lo¹i kh¸c: lÝt 1,50 Ch¬ng 33 1- Tinh dÇu, h¬ng liÖu: * Tinh dÇu xoµi kg 5,00 * Tinh dÇu chanh kg 8,00 * Tinh dÇu lµm dÇu giã, dÇu xoa d¹ng láng kg 6,00 * Tinh dÇu b¹c hµ d¹ng tinh thÓ kg 14,00 * Tinh dÇu ®µo kg 14,00 * Tinh dÇu chocolate kg 17,00 * Tinh dÇu kh¸c kg 5,00 * H¬ng thuèc l¸ kg 7,00 * H¬ng gµ kg 4,00 * H¬ng xoµi kg 5,00 * H¬ng v¶i kg 3,50 * H¬ng cµ phª kg 14,00 * H¬ng dõa kg 13,00 * H¬ng d©u kg 4,00 * H¬ng chocolate kg 4,00 * H¬ng døa kg 8,00 * H¬ng nhµi kg 5,00 * H¬ng rîu Whisky kg 10,00 * H¬ng rîu Cognac kg 10,00 * H¬ng liÖu kh¸c kg 5,00 * Glyxerin dïng trong s¶n xuÊt mü phÈm kg 1,40
 17. 17 2- ChÕ phÈm dïng cho vÖ sinh: * B¨ng phiÕn (long n·o) 100gr 0,10 * DÇu th¬m xÞt phßng d¹ng níc lÝt 2,00 * DÇu xÞt, l¨n n¸ch d¹ng láng khö mïi (dïng cho ngêi) lÝt 2,00 * Níc th¬m ®Ó trong phßng, trong xe «t« lÝt 1,00 * Níc sóc miÖng: - Lo¹i ®ãng trong bao b× díi 500 ml lÝt 2,40 - Lo¹i ®ãng trong bao b× tõ 500 ml trë lªn lÝt 1,00 * S¸p khö mïi (dïng cho ngêi) kg 4,00 * S¸p khö mïi lo¹i kh¸c (vÖ sinh phßng) kg 2,00 * Kh¨n giÊy cã mïi th¬m tÊn 1.500,00 3- Kem c¹o r©u, kem ®¸nh r¨ng: * Kem c¹o r©u 100gr 0,40 * Kem ®¸nh r¨ng: + Do Trung Quèc s¶n xuÊt 100gr 0,12 + Do c¸c níc kh¸c s¶n xuÊt 100gr 0,25 4 - Mü phÈm: a. Mü phÈm DeBon: * Ch× kÎ m«i, ch©n mµy: + Ch× kÎ m«i Nh·n hiÖu LacVert c©y 1,66 + Ch× viÒn m«i (ch× kÎ m«i) Nh·n hiÖu EZ UP Silky c©y 1,71 + Ch× kÎ ch©n mµy Nh·n hiÖu essance c©y 0,85 * Dung dÞch c¸c lo¹i: + Dung dÞch lµm s¹ch da Nh·n hiÖu LacVert lÝt 35,00 + Dung dÞch lµm s¨n da Nh·n hiÖu LacVert lÝt 42,00 + Dung dÞch lµm m¸t da Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 24,00 * DÇu, tinh dÇu c¸c lo¹i: + DÇu dìng da Nh·n hiÖu LacVert lÝt 141 + DÇu dìng da Nh·n hiÖu essance lÝt 64,00 + Tinh dÇu dìng da Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 48,00 * Kem c¸c lo¹i: + Kem nÒn Nh·n hiÖu LacVert lÝt 15,25 + Kem nÒn trang ®iÓm Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 57,00 + Kem nÒn trang ®iÓm Nh·n hiÖu opsy 100gr 75,00 + Kem chèng n¾ng Nh·n hiÖu LacVert 100gr 3,80 + Kem chèng n¾ng Nh·n hiÖu essance 100gr 1,80 + Kem chèng n¾ng Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 71,00 + Kem chèng nÕp nh¨n Nh·n hiÖu LacVert 100gr 10,00 + Kem chèng nh¨n vïng m¾t Nh·n hiÖu LacVert 100gr 29,00 + Kem chèng nh¨n ®Æc biÖt hiÖu AGING SPECIAL 100gr 33,00 + Kem lãt Nh·n hiÖu essance 100gr 4,30 + Kem lãt trang ®iÓm ISA KNOX 100ml 8,30 + Kem dìng da Nh·n hiÖu essance 100gr 2,70 + Kem dìng da Nh·n hiÖu E.Z up 100gr 4,80 + Kem m¸t xa vµ lµm s¹ch da Nh·n hiÖu essance 100gr 1,10 + Kem m¸t xa Nh·n hiÖu opsy lÝt 10,70 + Kem tÈy trang Nh·n hiÖu opsy lÝt 6,40 + MÆt n¹ lét (180gr/hép) Nh·n hiÖu opsy 100gr 1,18 * Níc c¸c lo¹i: + Níc lµm m¸t da Nh·n hiÖu essance lÝt 10,00 + Níc se lç ch©n l«ng Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 20,50
 18. 18 + Níc hoa toµn th©n BODY WELL lÝt 10,76 + Níc tÈy trang Nh·n hiÖu opsy lÝt 6,00 * Son m«i: + Son m«i (3,5gr/c©y) nh·n hiÖu: LacVert c©y 4,70 + Son m«i nh·n hiÖu: Essance c©y 1,39 + Son m«i nh·n hiÖu: EZ UP Silky c©y 2,35 * S÷a c¸c lo¹i: + S÷a dìng da Nh·n hiÖu LacVert lÝt 4,20 + S÷a dìng da Nh·n hiÖu essance lÝt 1,50 + S÷a dìng da Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 24,00 + S÷a dìng da toµn th©n Nh·n hiÖu BODY WELL lÝt 7,68 + S÷a dìng da toµn th©n Nh·n hiÖu EAU DE VIE lÝt 21,45 + S÷a röa mÆt Nh·n hiÖu essance 100gr 1,30 + S÷a röa mÆt Nh·n hiÖu E.Z up 100gr 2,60 + S÷a röa mÆt Nh·n hiÖu opsy 100gr 1,00 + S÷a m¸t xa Nh·n hiÖu E.Z up lÝt 17,00 + S÷a t¾m BODY WELL 250ml/chai chai 1,90 + S÷a t¾m BODY WASH 350ml/chai chai 2,90 + S÷a t¾m hiÖu EAU DE VIE 100gr 1,20 + S÷a tÈy trang Nh·n hiÖu essance lÝt 8,00 + S÷a tÈy trang Nh·n hiÖu opsy lÝt 9,00 * PhÊn: + PhÊn trang ®iÓm nh·n hiÖu: LacVert 100gr 20,00 + PhÊn trang ®iÓm nh·n hiÖu essance 100gr 16,00 + PhÊn phñ trang ®iÓm (30gr/hép) Nh·n hiÖu E.Z up 100gr 12,80 + PhÊn hång Nh·n hiÖu E.Z up 100gr 21,30 + PhÊn m¾t Nh·n hiÖu EZ UP Silky 100gr 53,00 b. Mü phÈm hiÖu CHENICE * DÇu: - DÇu x· lÝt 2,00 - DÇu géi ®Çu lÝt 2,00 - DÇu dìng tãc lÝt 2,00 * Keo, Gel - Gel vuèt tãc 100gr 1,00 - Keo t¹o nÕp tãc kg 1,25 * Thuèc nhuém tãc lÝt 2,00 * Kem dìng da 100gr 1,00 * Son m«i c©y 0,45 c. Mü phÈm ALOE: + Níc mËt hoa chèng trøng c¸ lÝt 1,00 + Níc hoa 100ml 3,00 + MËt ong vÜnh cöu 100gr 3,00 + ChÊt keo t¾m 100ml 3,00 + Keo lµm s¸ng bãng r¨ng 100gr 3,00 + S¸p kem b«i m«i 100gr 3,00 + Kem b¶o vÖ da chèng tia R3 100gr 3,00 + Kem ho¹t ho¸ 100gr 3,00 + Kem lµm s¹ch vµ trãc vÈy 100gr 3,00 + Kem båi dìng da vÒ ban ®ªm 100gr 3,00 d. Mét sè mü phÈm cô thÓ kh¸c * DÇu:
 19. 19 - DÇu géi ®Çu c¸c hiÖu SUCCESSFUL, GERVAS, L’AFFAIR, JC,IVY, INTIMATE,REDWIN,ALÐEDA, Jing- Long, + §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,30 + Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 - DÇu t¾m c¸c hiÖu SUCCESSFUL, GERVAS, L’AFFAIR, JC,IVY, INTIMATE,REDWIN,ALÐEDA, Jing - Long, + §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 + Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 - DÇu vuèt tãc lÝt 2,50 - DÇu massage th©n thÓ SUCCESSFUL lÝt 8,50 * Kem: - Kem dìng da SUCCESSFUL 100gr 1,20 - Kem dìng da hiÖu LANDER kg 3,60 - Kem dìng da hiÖu IVY, ALÐEDA, INTIMATE kg 3,00 - Kem dìng vïng m¾t SUCCESSFUL lÝt 16,00 - Kem trÞ môn SUCCESSFUL 100gr 1,50 - Kem chèng n¾ng SUCCESSFUL lÝt 10,00 - Kem tr¾ng da toµn th©n SUCCESSFUL 100gr 0,50 - Kem thoa mÆt, thoa da hiÖu JC, L’AFFAIR,NL,NA,IVY kg 2,00 - Kem t¾m GERVAS, L’AFFAIR, JC, JIN-LONG, IVY, REDWIN,ALÐEDA, INTIMATE + §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 + Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 - Kem röa mÆt hiÖu IQ + §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ kg 10,00 + Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ kg 7,00 - Kem dìng tãc hiÖu JC, L’AFFAIR, IVY, ALÐEDA, kg 2,00 INTIMATE * S÷a: - S÷a t¾m SUCCESSFUL, L’AFFAIR, JC, IVY, REDWIN,ALÐEDA, INTIMATE + §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 + Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 0,70 - S÷a dìng da hiÖu Lander lÝt 1,70 * Mü phÈm d¹ng níc: - Níc th¬m SUCCESSFUL 100ml 2,00 * PhÊn: - PhÊn th¬m thoa th©n thÓ GERVAS, L’AFFAIR, JC, IVY, kg 1,20 REDWIN,ALÐEDA, INTIMATE , JINLONG, IQ. - PhÊn r«m 100gr 0,20 - PhÊn trang ®iÓm JIN-LONG, IQ, SUCCESSFUL,NA, gr 0,02 NL - PhÊn nÒn SUCCESSFUL gr 0,20 - PhÊn hång, phÊn nÐn hiÖu JIN-LONG gr 0,02 e. Mü phÈm c¸c lo¹i kh¸c, hiÖu kh¸c cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ ë trªn: * Níc lµm mÒm da lÝt 3,00 * Níc röa mãng tay lÝt 2,50 * Bót ch×: + Bót ch× kÎ m¾t, m«i c©y 0,50
 20. 20 + Bót ch× kÎ l«ng mµy c©y 0,30 * Dung dÞch lµm m¸t da, s¨n da lÝt 10,00 * DÇu c¸c lo¹i: + DÇu dìng da d¹ng viªn 100 viªn 1,40 + DÇu dìng da d¹ng níc lÝt 3,00 + DÇu t¾m, s÷a t¾m lÝt 1,00 + DÇu géi ®Çu, dÇu x¶ : - Cha ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,00 - §· ®ãng trong bao b× b¸n lÎ lÝt 1,50 * Kem: + Kem lét da lÝt 4,20 + Kem trang ®iÓm (kem nÒn, kem lãt) gr 0,20 + Kem chèng n¾ng lÝt 4,20 + Kem dìng tãc kg 10,00 + Kem tÈy trang (d¹ng c¸t dïng tÈy tÕ bµo chÕt) lÝt 7,00 + Kem c¹o l«ng mÆt, lµm mÞn da kg 10,00 + Kem m¸t xa lµm tan mì kg 25,00 * Mü phÈm dìng tãc: g«m (keo), gel, mousse kg 2,00 * PhÊn + PhÊn trang ®iÓm (phÊn nÒn, lãt) gr 0,15 + PhÊn m¾t, phÊn m¸ gr 0,10 + PhÊn th¬m thoa ngêi kg 4,00 + Mascara c©y 2,00 * Son: + Son m«i c¸c lo¹i c©y 1,00 + Son bãng c©y 0,50 * S÷a: + S÷a níc tÈy trang lÝt 10,00 + S÷a chèng n¾ng lÝt 4,20 * S¬n, dìng mãng tay ml 0,07 * Thuèc nhuém tãc lÝt 10,00 * Vaselin thoa da lÝt 2,00 * Níc lµm mÒm da lÝt 3,00 * Níc röa mãng tay lÝt 2,50 * S¬n mãng tay ml 0,03 5. Mü phÈm dïng cho trÎ em * DÇu géi ®Çu lÝt 2,00 * DÇu t¾m, s÷a t¾m lÝt 1,80 * PhÊn r«m 100gr 0,45 * S÷a röa mÆt lÝt 4,30 6. Xµ phßng * Xµ phßng (Savon) th¬m + HiÖu Coast,FA,Zest, Olay kg 2,20 + Hiªu kh¸c kg 1,80 * Xµ phßng giÆt (bét) kg 1,20 * Xµ phßng giÆt (b¸nh) kg 0,90 * Kem giÆt kg 0,70 Ch¬ng 34 1. ChÊt tÈy röa: * ChÊt tÈy, khö mïi bån cÇu lo¹i ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ kg 1,80 * Níc tÈy c¸c lo¹i (lo¹i ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ) lÝt 0,50
Đồng bộ tài khoản