Quyết định 149/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 149/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 149/2002/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 149/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 149/2002/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C GIAO NHI M V ÀO T O TRÌNH TH C SĨ CHO TRƯ NG I H C GIAO THÔNG V N T I THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o t i công văn s 9305/S H ngày 16 tháng 10 năm 2002, B trư ng B Khoa h c và Công ngh t i công văn s 67/BKHCN-TCCBKH ngày 09 tháng 9 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh. i u 2. B Giáo d c và ào t o xem xét, quy nh chuyên ngành ào t o trình th c sĩ cho Trư ng i h c Giao thông v n t i thành ph H Chí Minh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản