Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1494/2001/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1494/2001/Q -TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 1494/2001/Q -TCHQ NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY NNH T M TH I TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Lu t H i quan ngày 29/6/2001; Xét ngh c a C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan - T ng c c H i quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/01/2002. Bãi b các Quy t nh s 258/TCHQ-GQ ngày 14/07/1994, Quy t nh s 383/1998/Q -TCHQ ngày 17/11/1998 và các văn b n ban hành trư c ây quy nh v th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. i u 3: Các ông C c trư ng, V trư ng các C c, V và Th trư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph , các t ch c, cá nhân làm th t c h i quan cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n c Kiên ( ã ký) QUY NNH T M TH I TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1494/2001/Q -TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) I. QUY NNH CHUNG:
  2. 1. gi m b t gi y t theo yêu c u c i cách hành chính, nh ng v n ã quy nh c th trong Lu t H i quan, Ngh nh quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra giám sát h i quan thì trong Quy nh t m th i này không nh c l i. Khi th c hi n Quy nh này ph i i chi u v i Lu t H i quan và Ngh nh nêu trên. 2. Quy trình th t c h i quan quy nh t i Ph n III, Ph n IV Quy nh này là quy trình cơ b n áp d ng cho hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán. i v i lô hàng xu t khNu, nh p khNu mi n ki m tra th c t , hàng có thu xu t khNu b ng 0%, hàng thu c i tư ng mi n thu thì ư c phép b qua m t s bư c trong quy trình cơ b n này. 3. Chi c c trư ng Chi c c H i quan ch u trách nhi m t ch c, ch o th c hi n Quy nh này. Tr c ti p ph trách quy trình th t c h i quan là m t Lãnh o Chi c c quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá và gi i quy t t i ch các vư ng m c phát sinh và các v n vư t thNm quy n c a công ch c h i quan làm tr c ti p t i các khâu nghi p v trong quy trình. 4. i v i lô hàng xu t khNu, nh p khNu t i các bư c ăng ký t khai, ki m tra tính thu , m i bư c ư c giao cho m t công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m, không phân chia thành các khâu, các vi c nh do nhi u ngư i th c hi n nh m h n ch t i a h sơ h i quan ph i luân chuy n qua nhi u công ch c h i quan. i trư ng i th t c tr c ti p i u hành các bư c trong quy trình. Các bư c ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu do m t Lãnh o i tr c ti p i u hành công vi c và th c hi n m t s nhi m v quy nh t i i m 6 dư i ây. Lãnh o i không làm thay các vi c mà công ch c th a hành làm tr c ti p ã th c hi n. Trong quá trình i u hành công vi c, n u phát hi n công ch c h i quan làm tr c ti p t i các khâu nghi p v có sai sót, sai ph m thì Lãnh o i ph i k p th i ngăn ch n và báo cáo ngay Lãnh o Chi c c tr c ti p ph trách quy trình gi i quy t. i v i Chi c c H i quan không có c p i thì Lãnh o Chi c c tr c ti p i u hành các bư c trong quy trình. 5. Công ch c h i quan ư c giao nhi m v th c hi n vi c ăng ký t khai, ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu lô hàng nào ph i ch u trách nhi m v vi c làm c a mình i v i lô hàng ó, trư ng h p n u có vư ng m c vư t thNm quy n ph i báo cáo Lãnh o tr c ti p gi i quy t. 6. Lô hàng xu t khNu, nh p khNu ư c thông quan là lô hàng ã ư c Lãnh o Chi c c ho c lãnh o i xác nh n và óng d u nghi p v " Ã LÀM TH T C H I QUAN" vào ô s 38 t khai h i quan hàng hoá nh p khNu, ô s 26 t khai hàng hoá xu t khNu. Vi c xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan hàng hoá ư c quy nh như sau: a) i v i lô hàng ph i ki m tra th c t nhưng có thu su t b ng 0%, ho c thu c i tư ng mi n thu thì sau khi hoàn thành ki m tra th c t hàng hoá, Lãnh o i tr c ti p i u hành t i khâu ki m tra th c t hàng hoá th c hi n;
  3. b) i v i lô hàng thu c i tư ng mi n thu , hàng có thu su t 0% và ư c mi n ki m tra th c t thì do Lãnh o Chi c c ph trách quy trình th c hi n ngay sau khi quy t nh mi n ki m tra; c) i v i lô hàng có thu thì do Lãnh o i tr c ti p i u hành t i khâu ki m tra tính thu th c hi n. 7. Hàng hoá nh p khNu ph i l y m u, lưu m u trong các trư ng h p sau: a) Khi ngư i khai h i quan có yêu c u l y m u ph c v vi c khai báo h i quan; b) Hàng gia công, hàng thu c di n b t bu c ph i l y m u theo quy nh; c) Khi hàng hoá nh p khNu ph i ki m tra th c t , nh ng công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hoá không xác nh ư c ch t lư ng và mã s hàng hoá ph i l y m u phân tích, phân lo i ho c trưng c u giám nh; d) Khi ngư i khai h i quan không ng ý v i k t qu ki m tra th c t hàng hoá thì ngư i khai h i quan ư c phép l y m u hàng hoá giám nh. Vi c l y m u, lưu m u th c hi n theo quy nh hi n hành. 8. Công ch c h i quan có trách nhi m hư ng d n ngư i khai h i quan làm th t c h i quan và các n i dung có liên quan theo úng quy nh. 9. Vi c th c hi n th t c h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu t i Quy nh này ph i g n li n v i nghi p v ki m soát, giám sát h i quan và ki m tra sau thông quan. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph t ch c tri n khai các bi n pháp ki m tra sau thông quan i v i t ng lô hàng xu t khNu, nh p khNu ư c mi n ki m tra th c t , ki m tra xác su t ngay sau khi các lô hàng này ư c thông quan. 10. Quy trình này ph i g n v i vi c áp d ng công ngh thông tin. Các Chi c c H i quan áp d ng tin h c trong làm th t c h i quan ph i s d ng h th ng công ngh thông tin a ch c năng c a T ng c c H i quan. II. QUY NNH V H SƠ LÀM TH T C H I QUAN: Khi làm th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, nh p khNu, ngư i khai h i quan ph i n p h sơ h i quan t i tr s Chi c c H i quan và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a h sơ h i quan và tính chính xác c a các n i dung kê khai trong t khai h i quan. 1. H sơ h i quan i v i hàng hoá xu t khNu: a) Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan hàng hoá xu t khNu: 02 b n chính; -H p ng mua bán hàng hoá ho c gi y t có giá tr tương ương h p ng: 01 b n sao;
  4. - Hoá ơn thương m i (n u hàng thu c i tư ng ch u thu ): 01 b n chính. b) Ch ng t ph i n p thêm i v i các trư ng h p sau ây: - B n kê chi ti t hàng hoá ( i v i hàng hoá óng gói không ng nh t): 02 b n chính; - Văn b n cho phép xu t khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i m t hàng thu c danh m c hàng c m xu t khNu ho c xu t khNu có i u ki n): 01 b n chính (n u xu t khNu m t l n); Trư ng h p văn b n này ư c s d ng xu t khNu nhi u l n thì n p b n sao, xu t trình b n chính. Chi c c H i quan làm th t c l n u c p phi u theo dõi tr lùi, óng d u nghi p v s 02 vào b n chính văn b n cho phép và ghi: ã c p phi u theo dõi tr lùi, ngày, tháng, năm. B n chính tr ch hàng và b n sao lưu H i quan. -H p ng u thác xu t khNu (n u nh n u thác xu t khNu): 01 b n sao. c) Ch ng t ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu: 01 b n (b n sao ho c b n chính). 2. H sơ h i quan i v i hàng hoá nh p khNu: a) Ch ng t ph i n p: - T khai h i quan hàng hoá nh p khNu: 02 b n chính; -H p ng mua bán hàng hoá ho c gi y t có giá tr tương ương h p ng: 01 b n sao: - Hoá ơn thương m i: 01 b n chính; - V n t i ơn: 01 b n lo i copy. b) Ch ng t ph i n p thêm i v i các trư ng h p sau ây: - B n kê chi ti t hàng hoá ( i v i hàng hoá óng gói không ng nh t): 01 b n chính và 1 b n sao; - T khai tr giá hàng nh p khNu ( i v i trư ng h p quy nh hàng thu c di n ph i khai t khai tr giá): 02 b n chính; - Văn b n cho phép nh p khNu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i hàng hoá thu c danh m c hàng hoá c m nh p khNu ho c nh p khNu có i u ki n): 01 b n chính (n u nh p khNu m t l n); Trư ng h p văn b n này ư c s d ng nh p khNu nhi u l n thì n p b n sao, xu t trình b n chính. Chi c c H i quan làm th t c l n u c p phi u theo dõi tr lùi, óng d u
  5. nghi p v s 02 vào b n chính văn b n cho phép và ghi: ã c p phi u theo dõi tr lùi, ngày, tháng, năm. B n chính tr ch hàng và b n sao lưu H i quan. - Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O) ho c ch ng t tương ương ( iv i trư ng h p quy nh ph i n p): 01 b n chính; -H p ng u thác nh p khNu (n u nh n u thác nh p khNu): 01 b n sao; - Gi y ăng ký ki m tra ch t lư ng hàng hoá ho c Thông báo mi n ki m tra do cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng c p ( i v i hàng hoá nh p khNu thu c danh m c ph i ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng): 01 b n chính; - Gi y ch ng nh n ki m d ch ho c gi y ăng ký ki m d ch do cơ quan ki m d ch có thNm quy n c p ( i v i hàng hoá nh p khNu thu c di n ph i ki m d ch): 01 b n chính. c) Ch ng t ph i xu t trình: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 01 b n (b n sao ho c b n chính); - Gi y ch ng nh n ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu: 01 b n (b n sao ho c b n chính). 3. Quy nh nh khác v các ch ng t trong h sơ h i quan: a) Quy nh v ch ng t ư c n p ch m, b sung, thay th , s a ch a ch ng t , h sơ ch k t qu giám nh th c hi n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, các ch ki m tra, giám sát h i quan; b) Các ch ng t trong h sơ h i quan n u quy nh là b n sao thì Giám c ho c Phó Giám c doanh nghi p ho c ngư i ư c u quy n c a Giám c doanh nghi p xác nh n sao y b n chính, ký tên, óng d u lên các ch ng t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp c a các ch ng t ó. III. QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG XU T KH U THEO H P NG: Bư c 1: Ti p nh n, ăng ký t khai h i quan và Quy t nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá. 1. Nhi m v c a công ch c h i quan ti p nh n, ăng ký t khai h i quan. Vi c ti p nh n, ăng ký t khai h i quan cho 01 lô hàng do 01 công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m làm y các công vi c sau ây: a) Ki m tra s ng b và y c a h sơ h i quan theo quy nh. Trư ng h p không ch p nh n ăng ký h sơ h i quan thì ph i thông báo lý do cho ngư i khai h i quan bi t:
  6. b) Ki m tra vi c kê khai theo n i dung yêu c u trên t khai h i quan, ch ng t thu c h sơ h i quan, s phù h p c a n i dung khai h i quan v i ch ng t thu c h sơ h i quan; c) i chi u v i chính sách qu n lý xu t khNu, chính sách v thu , giá i v i lô hàng xu t khNu; d) Nh p d li u c a t khai h i quan vào máy vi tính và ăng ký t khai h i quan; e) Chuy n h sơ H i quan cho Lãnh o Chi c c. f) L p biên b n vi ph m (n u có) và: - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ Lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. 2. Nhi m v c a Lãnh o Chi C c ph trách quy trình th t c hàng xu t khNu: a) Quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá; b) Ký xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan i v i trư ng h p quy nh t i i m 6.(b) ph n I ho c: Chuy n h sơ cho b ph n làm nhi m v ki m tra th c t hàng hoá, tính thu ( i v i trư ng h p hàng xu t khNu thu c i tư ng ch u thu và ph i ki m tra th c t ); c) Gi i quy t các vư ng m c vư t thNm quy n c a công ch c h i quan c p dư i. Bư c 2: Ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu . Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra th c t hàng hoá và ki m tra tính thu do 02 công ch c h i quan cùng th c hi n (không phân bi t m i ngư i m t vi c). Các công ch c th c hi n nhi m v bư c 2 này ph i làm y và ch u trách nhi m v các công vi c sau ây: a) i v i lô hàng ph i ki m tra: Ki m tra th c t hàng hoá theo quy nh hi n hành và quy t nh c a Lãnh o Chi c c; xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào t khai h i quan; b) i v i hàng thu c i tư ng ch u thu : Ki m tra vi c t tính thu c a ngư i khai h i quan, i chi u n i dung t kê khai, t tính thu c a ngư i khai h i quan v i k t qu ki m tra th c t hàng hoá (n u có), ra thông báo thu ; c) Chuy n h sơ h i quan cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra th c t hàng hoá, ki m tra tính thu ký xác nh n lô hàng ã làm th t c h i quan; d) i v i lô hàng ph i l p biên b n vi ph m thì:
  7. - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ Lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. c) Nh p d li u v k t qu ki m tra th c t hàng hoá và tính thu vào máy vi tính; f) óng d u nghi p v :" Ã LÀM TH T C H I QUAN" vào t khai hàng hoá xu t khNu và tr cho ch hàng; g) Chuy n h sơ cho i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem sơ 1 qui trình th t c h i quan i v i m t lô hàng xu t khNu theo h p ng kèm). IV. QUY TRÌNH TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ NH P KH U THEO H P NG: Bư c 1: Ti p nh n, ăng ký t khai h i quan và quy t nh hình th c ki m tra th c t hàng hoá. 1. Nhi m v c a công ch c h i quan ti p nh n, ăng ký t khai h i quan: Vi c ti p nh n, ăng ký t khai h i quan cho 01 lô hàng do 01 công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m y các công vi c sau ây: a) Ki m tra danh sách doanh nghi p ph i cư ng ch làm th t c h i quan; b) Các công vi c ư c quy nh t i i m 1 Bư c 1 Ph n III. 2. Nhi m v c a Lãnh o Chi C c ph trách quy trình th t c nh p khNu; a) Quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá; b) Gi i quy t các vư ng m c vư t thNm quy n c a công ch c h i quan c p dư i; c) Ký xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan i v i trư ng h p quy nh t i i m 6. (b) ph n I; ho c chuy n h sơ h i quan cho Bư c 2 i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ; ho c chuy n h sơ h i quan cho Bư c 3 i v i lô hàng mi n ki m tra th c t . Bư c 2: Ki m tra th c t hàng hoá. Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra hàng hoá ph i do ít nh t hai công ch c h i quan th c hi n và ch u trách nhi m v các công vi c sau ây: a) Ki m tra th c t hàng hoá theo quy nh và quy t nh c a Lãnh o Chi c c; b) Xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào t khai h i quan;
  8. c) i v i lô hàng ph i l p biên b n vi ph m thì: - xu t x lý i v i hành vi vi ph m thu c thNm quy n x lý c a Chi c c trư ng; ho c: - Hoàn ch nh h sơ lãnh o Chi c c báo cáo c p trên x lý i v i trư ng h p vư t thNm quy n c a Chi c c trư ng. d) Nh p d li u v k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào máy vi tính; e) Chuy n h sơ cho khâu nghi p v ti p theo như sau: - Chuy n cho Bư c 3 i v i lô hàng có thu , có l phí h i quan công ch c h i quan ki m tra vi c tính thu c a ch hàng; - Chuy n cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra th c t hàng hoá i v i lô hàng không thu xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan theo quy nh t i i m 6. (a) ph n I và tr t khai h i quan cho ch hàng; - Chuy n cho lãnh o Chi c c ph trách qui trình gi i quy t các trư ng h p nêu t i i m 2. (b), (c) Bư c 1 Ph n IV. Bư c 3: Ki m tra tính thu . Bư c này do m t Lãnh o i ph trách. Vi c ki m tra tính thu cho m t lô hàng do m t công ch c th c hi n (tr vi c thu ti n do th qu th c hi n). Công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra tính thu ph i th c hi n y và ch u trách nhi m i v i các công vi c sau ây: a) Căn c vào các quy nh pháp lu t hi n hành, k t qu t tính thu c a ngư i khai h i quan và k t qu ki m tra th c t hàng hoá (n u có) ki m tra xác nh s thu ph i n p c a lô hàng; b) Ra thông báo thu ho c vi t biên lai thu thu (n u có), vi t biên lai l phí h i quan; c) Chuy n biên lai thu thu và biên lai l phí cho th qu ; d) Nh p d li u vào máy vi tính; e) Chuy n h sơ cho Lãnh o i tr c ti p i u hành khâu ki m tra tính thu xác nh n ã làm th t c h i quan và thông quan theo quy nh t i i m 6. (c) Ph n I và tr t khai h i quan cho ch hàng; f) Chuy n h sơ h i quan cho i k toán thu và phúc t p h sơ h i quan. (Xem sơ 2 quy trình th t c h i quan i v i m t lô hàng nh p khNu theo h p ng kèm).
Đồng bộ tài khoản