Quyết định 15/2003/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
7
download

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2003/QĐ-BTP về việc ban hành biểu mẫu, sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2003/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2003/Q -BTP Hà N i, ngày 12 tháng 2 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TƯ PHÁP S 15/2003/Q -BTP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH BI U M U, S H TNCH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 4 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Ngo i giao; Theo ngh c a ông Chánh Văn phòng và ông V trư ng V Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này 24 bi u m u, s v qu n lý, ăng ký h t ch theo quy nh c a Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài (sau ây g i là Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài) ư c li t kê và ánh s ký hi u t i Danh m c kèm theo. i u 2. Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c s d ng th ng nh t t i các S Tư pháp trong c nư c và t i các Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. i u 3. 1. B Tư pháp t ch c vi c in và phát hành 12 Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài li t kê t i M c I c a Danh m c kèm theo. 2. S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài t ch c vi c in và phát hành 12 Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài li t kê t i M c II c a Danh m c kèm theo,
  2. theo úng quy cách và n i dung quy nh t i các Bi u m u ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. Ông V trư ng V Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp có trách nhi m ph i h p v i Ông C c trư ng C c Lãnh s B Ngo i giao i u ch nh các Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài (ph n ghi v tên c a cơ quan ăng ký, công nh n s ki n h t ch) cho phù h p v i vi c s d ng t i các Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài. C c Lãnh s B Ngo i giao th c hi n vi c in và phát hành các Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài s d ng t i các Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài quy nh t i Kho n 1 i u 3 Quy t nh này. i u 5. Nghiêm c m vi c in, phát hành và s d ng Bi u m u H t ch có y u t nư c ngoài trái v i các quy nh t i Quy t nh này. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 571/Q -HT ngày 04 tháng 8 năm 1995, Quy t nh s 650/Q -HT ngày 16 tháng 9 năm 1995 và Quy t nh s 615/Q -HT ngày 04 tháng 5 năm 1996 c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành bi u m u gi y t v hôn nhân và gia ình gi a công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài. i u 7. Ông Chánh Văn phòng, Ông V trư ng V Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp, Giám c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ngư i ng u Cơ quan i di n Ngo i giao, Cơ quan Lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Uông Chu Lưu ( ã ký) DANH M C BI U M U H TNCH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2003/Q -BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 c a B trư ng B Tư pháp) T ng s : 24 Bi u m u H t ch
  3. S Tên m u Ký hi u TT M cI 01 Gi y ch ng nh n k t hôn TP/HTNNg-2003-KH.3 02 Gi y ch ng nh n k t hôn (b n sao) TP/HTNNg-2003-KH.3.a 03 Gi y ăng ký ho t ng h tr k t hôn TP/HTNNg-2003-KH.6 04 Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con TP/HTNNg-2003-CMC.2 05 Quy t nh công nh n vi c nh n cha, m , con (b n TP/HTNNg-2003- sao) CMC.2.a 06 Quy t nh cho nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.5 07 Quy t nh cho nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi TP/HTNNg -2003-CN.5.a (b n sao) 08 ơn xin phép l p Văn phòng con nuôi nư c ngoài TP/HTNNg-2003-CN.6 t i Vi t Nam 09 Lý l ch cá nhân TP/HTNNg-2003-CN.7 (C a ngư i d ki n ng u Văn phòng con nuôi nư c ngoài) 10 S ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài TP/HTNNg-2003-KH 11 S ăng ký vi c nh n cha, m , con có y u t nư c TP/HTNNg-2003-CMC ngoài 12 S ăng ký vi c nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài TP/HTNNg-2003-CN M c II 01 T khai ăng ký k t hôn TP/HTNNg-2003-KH.1 02 Lý l ch cá nhân TP/HTNNg-2003-KH.2 (Dùng làm th t c ăng ký k t hôn có y u t nư c ngoài) 03 T khai ăng ký ho t ng h tr k t hôn TP/HTNNg-2003-KH.4 04 Lý l ch cá nhân TP/HTNNg-2003-KH.5 (C a ngư i d ki n ng u Trung tâm h tr k t hôn) 05 ơn xin nh n cha, m , con TP/HTNNg-2003-CMC.1 06 ơn xin nh n cha, m TP/HTNNg-2003- CMC.1.a (Dùng cho trư ng h p làm ơn thay cho con chưa
  4. thành niên) 07 ơn xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.1 (Dùng cho trư ng h p xin ích danh ) 08 ơn xin nh n tr em Vi t Nam làm con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.1.a (Dùng cho trư ng h p xin không ích danh) 09 Gi y ng ý cho tr em làm con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.2 (Dùng cho trư ng h p tr em ang s ng t i cơ s nuôi dư ng) 10 Gi y ng ý cho tr em làm con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.2.a (Dùng cho trư ng h p tr em ang s ng t i gia ình) 11 B n cam k t thông báo nh kỳ v tình hình phát TP/HTNNg-2003-CN.3 tri n c a con nuôi 12 Biên b n giao nh n con nuôi TP/HTNNg-2003-CN.4
Đồng bộ tài khoản