Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 15/2004/Q -BGTVT NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN TRONG QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG S T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Pháp l nh cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân trong qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Giám c Ban Qu n lý d án, Giám c các T ch c Tư v n thi t k , Th trư ng các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ào ình Bình ( ã ký)
 2. QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN TRONG QU N LÝ, B O TRÌ K T C U H T NG GIAO THÔNG Ư NG S T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2004/Q -BGTVTngày 16 tháng 9 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng 1- Các t ch c áp d ng Quy nh này g m: a- C c ư ng s t Vi t Nam; b- T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t; Công ty Qu n lý ư ng s t; Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t; i c u ư ng; Trung tâm thông tin tín hi u; Xí nghi p tr c thu c; Cung thông tin tín hi u; Cung c u, ư ng; Cung gác ch n; c- C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ban Qu n lý d án, nhà th u xây l p và t ch c tư v n liên quan n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t. 2- Các cá nhân áp d ng Quy nh này g m: a- C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam; b- T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; Trư ng Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t; Giám c Công ty Qu n lý ư ng s t; Giám c Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t; i trư ng i qu n lý c u, ư ng; Giám c trung tâm thông tin tín hi u; Giám c xí nghi p tr c thu c; Cung trư ng cung c u ư ng, thông tin tín hi u, gác ch n; nhân viên tu n ư ng; nhân viên tu n c u, gác c u; nhân viên tu n h m, gác h m; nhân viên gác ch n; nhân viên ki m tra ư ng dây thông tin và nhân viên ki m tra t m nhìn tín hi u; công nhân b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; c- C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Giám c Ban Qu n lý d án, nhà th u xây l p và t ch c tư v n liên quan. i u 3. Trình t , th t c và hình th c x lý vi ph m
 3. 1- Vi c x lý vi ph m c a các t ch c, cá nhân có liên quan n qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t th c hi n theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t; 2 - Ngoài vi c b x lý theo Quy nh này, các t ch c, cá nhân quy nh t i i u 2 còn ph i ch u trách nhi m và hình th c x lý khác i v i các hành vi vi ph m theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 4. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1- ư ng s t qu c gia là ư ng s t ph c v cho nhu c u v n t i chung c a c nư c và t ng vùng kinh t ; 2- K t c u h t ng giao thông ư ng s t g m công trình ư ng s t, ph m vi b o v công trình ư ng s t và hành lang an toàn giao thông ư ng s t; 3- Công trình ư ng s t g m n n ư ng, ki n trúc t ng trên, c u, c ng, h m, kè, tư ng ch n, ga, h th ng thoát nư c, h th ng thông tin tín hi u, h th ng c p i n và các công trình, thi t b ph tr khác; 4- Hành lang an toàn giao thông ư ng s t là kho ng tr ng ư c thi t l p d c theo ư ng s t tính t m t ray tr lên theo phương th ng ng nh m b o m an toàn cho giao thông v n t i ư ng s t; 5- Ph m vi b o v công trình ư ng s t là khu v c bao quanh, phía trên không, phía dư i m t nư c, phía dư i m t t c a công trình ư ng s t mà ó các hành vi gây m t an toàn cho công trình b c m. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN A- TRÁCH NHI M C A T CH C i u 5. Trách nhi m c a C c ư ng s t Vi t Nam 1- ThNm nh B trư ng phê duy t k ho ch s a ch a, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t b ng ngu n v n s nghi p kinh t do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam trình; 2- T ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch v n s nghi p kinh t hàng năm cho công tác s a ch a, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ã ư c phê duy t; 3- Xây d ng trình B trư ng ban hành tiêu chuNn, quy trình, quy ph m, nh m c kinh t - k thu t, các ch chính sách và quy ch qu n lý chuyên ngành v giao thông v n t i ư ng s t;
 4. 4- Theo dõi và ph i h p ch o công tác phòng ch ng bão l t và kh c ph c h u qu thiên tai c a ngành ư ng s t; 5- Tham gia, ph i h p v i chính quy n a phương, các cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n vi c b o v công trình và hành lang an toàn giao thông ư ng s t; 6- Hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các t ch c, cá nhân có liên quan. i u 6. Trách nhi m c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam 1- Ch u trách nhi m tr c ti p v an toàn ch y tàu, an toàn k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên t t c các tuy n ư ng s t do T ng công ty ư ng s t Vi t Nam qu n lý, khai thác; 2- L p k ho ch qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t hàng năm theo quy nh trình B Giao thông v n t i; 3- ThNm nh h sơ thi t k k thu t, t ch c giám sát vi c thi công công trình trên các tuy n ư ng s t ang khai thác theo phân c p m b o an toàn ch y tàu, an toàn k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 4- L p k ho ch, phương án phòng, ch ng bão l t; t ch c ng c u, kh c ph c k p th i khi có s c x y ra trên ư ng s t; 5- S d ng úng m c ích ngu n kinh phí u tư cho công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 6- L p h sơ qu n lý, lưu gi , c p nh t y di n bi n và bi n pháp kh c ph c hư h ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 7- ngh c p có thNm quy n gi i quy t nh ng vư ng m c trong vi c qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 8- T ch c ki m tra theo thNm quy n vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t i v i t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 9- T ch c, ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v tr c thu c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam th c hi n các quy nh trong công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 10- Th c hi n ch báo cáo nh kỳ 6 tháng, hàng năm ho c t xu t khi có yêu c u cho B Giao thông v n t i v ch t lư ng c a k t c u h t ng giao thông ư ng s t do T ng công ty ư ng s t qu n lý, khai thác. i u 7. Trách nhi m c a Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t 1- Xây d ng k ho ch qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n vi c qu n lý, b o trì k t c u
 5. h t ng giao thông ư ng s t nh m m b o ch t lư ng, công l nh t c , công l nh t i tr ng, an toàn ch y tàu. Th c hi n y các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý, s d ng ngu n v n s nghi p kinh t ư c giao cho công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 2- Hư ng d n ki m tra, ôn c các Công ty Qu n lý ư ng s t, các Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t th c hi n các quy nh trong công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 3- Ph i h p v i chính quy n a phương th c hi n vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo phân c p qu n lý; 4- Ki m tra, thanh tra và x lý theo thNm quy n i v i Công ty Qu n lý ư ng s t, Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t v vi c qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t, công tác m b o giao thông ư ng s t c a nhà th u thi công trên ư ng s t ang khai thác; 5- Th c hi n công tác phòng ch ng và kh c ph c thi t h i do bão l t gây ra i v i k t c u h t ng giao thông ư ng s t và t ch c ng c u k p th i m b o giao thông thông su t, an toàn; 6- Lưu gi và b o qu n y h sơ v tr ng thái k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo phân c p. i u 8. Trách nhi m c a Công ty Qu n lý ư ng s t, Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t 1- L p k ho ch qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t do công ty qu n lý T ng công ty ư ng s t Vi t Nam t ng h p trình B giao thông v n t i; 2- Ch o, i u hành công tác tu n ư ng, tu n c u, gác ch n, gác h m, ki m tra ư ng dây thông tin, t m nhìn tín hi u, t ch c s a ch a k p th i hư h ng c a công trình thu c k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t. Trư ng h p hư h ng vư t quá kh năng thì v a ph i t ch c b o m an toàn ch y tàu v a ph i báo cáo k p th i lên c p trên tr c ti p qu n lý; 3- Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương, Thanh tra giao thông ư ng s t b o v k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo phân c p qu n lý; 4- L p k ho ch, phương án phòng, ch ng bão l t; t ch c ng c u, kh c ph c k p th i khi có s c ; 5- Ki m tra an toàn giao thông i v i các công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng s t ang hoàn thi n chuNn b bàn giao ưa vào khai thác s d ng; 6- C p nh t tình tr ng k thu t các công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng s t báo cáo theo quy nh; 7- Xây d ng, lưu gi , b o qu n và thư ng xuyên b sung y nh ng di n bi n và bi n pháp kh c ph c hư h ng thu c k t c u h t ng giao thông ư ng s t;
 6. 8- Ki n ngh v i c p trên gi i quy t nh ng vư ng m c vư t quá thNm quy n trong vi c th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 9- Th c hi n ch báo cáo theo quy nh ho c t xu t v i cơ quan qu n lý tr c ti p v ch t lư ng c a k t c u h t ng giao thông ư ng s t, công tác phòng ch ng bão l t, kh c ph c thiên tai và công tác an toàn giao thông. i u 9. Trách nhi m c a i qu n lý c u ư ng, các Xí nghi p, các Trung tâm thông tin tín hi u ư ng s t 1- Th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t. L p k ho ch b o trì hàng tháng. Ch o, ki m tra, ôn c và giám sát vi c th c hi n nhi m v ã giao cho các cung; 2- Ki m tra, x lý và báo cáo k p th i khi có thông tin v s c , tai n n giao thông ư ng s t. Trư ng h p vư t quá kh năng x lý, v a ph i t ch c các bi n pháp b o m an toàn giao thông v a ph i báo cáo c p trên có bi n pháp gi i quy t k p th i; 3- Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương, công an nơi có ư ng s t i qua và Thanh tra giao thông ư ng s t trong vi c tuyên truy n, v n ng ch ng l n chi m, gi i to l n chi m và các hành vi vi ph m công trình và hành lang an toàn giao thông ư ng s t; 4- Tr c ti p ki m tra tr ng thái k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t, c p nh t s li u, l p h sơ lưu gi , b o qu n và thư ng xuyên b sung nh ng thay i trong quá trình qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo phân c p và th c hi n ch báo cáo theo quy nh. i u 10. Trách nhi m c a các Cung c u, Cung ư ng, Cung thông tin tín hi u 1- Th c hi n k ho ch qu n lý, b o trì thư ng xuyên k t c u h t ng giao thông ư ng s t ã ư c giao. Ki m tra, ôn c, giám sát các t và nhân viên th c hi n t t nhi m v ư c giao; 2- T ch c tu n ư ng, tu n c u, gác c u, tu n h m, gác h m, gác ch n, ki m tra ư ng dây thông tin và t m nhìn tín hi u theo quy nh; 3- Ki m tra, x lý và báo cáo k p th i khi có thông tin v s c , tai n n giao thông ư ng s t. Trư ng h p vư t quá kh năng x lý, v a ph i t ch c các bi n pháp b o m an toàn giao thông v a ph i báo cáo c p trên có bi n pháp gi i quy t k p th i; 4- Phát hi n k p th i các hành vi vi ph m công trình, hành lang an toàn giao thông ư ng s t ph i h p v i chính quy n a phương, công an nơi có ư ng s t i qua và Thanh tra giao thông ư ng s t x lý; 5- L p h sơ lưu gi , b o qu n và thư ng xuyên b sung y nh ng thay i trong quá trình qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo phân c p và th c hi n ch báo cáo theo quy nh.
 7. i u 11. Trách nhi m C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác 1- Khi thNm nh d án ph i thNm nh c v an toàn giao thông trong các giai o n l p d án, thi t k , thi công; 2- Ch o các Ban Qu n lý d án l p h sơ t ch c b o m giao thông và ti n hành các bư c tho thu n, xin phép thi công v i cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n; 3- Ki m tra nh kỳ, t xu t vi c th c hi n công tác b o m an toàn giao thông trong thi công i v i các Ban Qu n lý d án, nhà th u thi công theo quy nh c a pháp lu t và quy nh trong d án; 4- Ph i h p v i C c ư ng s t Vi t Nam x lý vi ph m quy nh v b o m an toàn giao thông i v i Ban Qu n lý d án, các nhà th u, n u nhà th u vi ph m nhi u l n thì báo cáo B Giao thông v n t i x lý. i u 12. Trách nhi m Ban Qu n lý d án ( i di n ch u tư) trong qu n lý các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác 1- Khi l p h sơ m i th u ph i có y yêu c u, tiêu chuNn ánh giá phương án t ch c m b o an toàn giao thông cho các phương ti n tham gia giao thông; 2- Không xét th u i v i các h sơ d th u không có phương án t ch c mb o giao thông, an toàn giao thông và b o v môi trư ng; 3- Ki m tra nhà th u trong su t quá trình thi công v công tác m b o giao thông, an toàn giao thông, trư ng h p nhà th u không t yêu c u thì xem xét x lý theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 4- Ch o tư v n giám sát, tư v n i u hành th c hi n úng yêu c u m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng; i u 13. Trách nhi m c a T ch c tư v n khi l p d án và kh o sát thi t k k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác 1- T ch c tư v n ph i b o m y i u ki n năng l c theo quy nh; 2- L p h sơ báo cáo nghiên c u kh thi, báo cáo u tư ph i b o m úng trình t , y , chính xác và có các n i dung theo quy nh; 3- cương kh o sát c a các bư c l p d án ho c bư c thi t k ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n (tr trư ng h p ư c c p có thNm quy n có văn b n cho phép th c hi n trư c ho c d án do ơn v tư v n t b v n nghiên c u th c hi n); 4- H sơ kh o sát a hình, kh o sát a ch t ph i tho mãn các yêu c u sau:
 8. a- B o m tính chính xác, y theo quy nh; b- Trong m i trư ng h p không ư c xNy ra tình tr ng do h sơ kh o sát sai d n n ph i thay i phương án ho c phát sinh kh i lư ng sau này. 5- H sơ thi t k , d toán ph i tho mãn các yêu c u sau: a- Ph i tuân th úng theo quy t nh u tư c a d án; b- B o m tính chính xác, tính h p lý v phương án (k c phương án t ch c thi công), tính kinh t c a phương án; c- Ph i y , c th v kh i lư ng và ch d n k thu t cung c p cho h sơ m i th u; d- Ph i tính toán n kh năng và ph m vi cung c p v t li u c a a phương nơi xây d ng d án; - Ph i b o m úng ti n yêu c u c a ch u tư; e- Khuy n khích ưa các công ngh thi t k m i phù h p v i thi t k k t c u công trình; g- Tuân th úng theo các ch , chính sách, giá c hi n hành c a nhà nư c; h- Trong m i trư ng h p h sơ thi t k ph i có phương án b o m an toàn ch y t u. 6- Công tác nghi m thu n i b v h sơ kh o sát - thi t k c a t ch c tư v n ph i th c hi n t i hi n trư ng; 7- Ph i th c hi n úng và y trách nhi m c a công tác tư v n, công tác giám sát tác gi theo quy nh hi n hành. i u 14. Trách nhi m c a nhà th u xây l p khi thi công k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác 1- L p h sơ b o m an toàn giao thông v i s th ng nh t c a Ban Qu n lý d án và trình cơ quan qu n lý ư ng s t có thNm quy n c p phép thi công. Sau khi ã ư c c p phép thi công ph i n Công ty Qu n lý ư ng s t ho c Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t nh n bàn giao m t b ng thi công và tri n khai các bư c ti p theo. K t ngày nh n bàn giao m t b ng thi công ph i ch u trách nhi m qu n lý và b o m giao thông thông su t, an toàn; 2- Tri n khai công tác m b o giao thông trư c khi thi công công trình chính. Trong su t quá trình thi công ph i th c hi n úng phương án, bi n pháp, th i gian thi công ã ư c th ng nh t và không ư c gây hư h i các công trình ư ng s t hi n có; ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan qu n lý ư ng s t và Thanh tra giao thông ư ng s t trong vi c th c hi n các quy nh b o m an toàn giao thông trong khi thi công theo quy nh c a gi y phép và c a pháp lu t;
 9. 3- Khi thi công xong ph i thu d n v t li u th a, ưa thi t b ra kh i công trình và l p h sơ hoàn công k p th i bàn giao cho ơn v qu n lý, th c hi n vi c b o hành công trình theo quy nh. B- TRÁCH NHI M C A CÁ NHÂN i u 15. Trách nhi m c a C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam 1- Ch o các cơ quan tham mưu, nghi p v giúp C c trư ng th c hi n trách nhi m c a C c ư ng s t Vi t Nam ã quy nh t i i u 5 c a Quy nh này; 2- T ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t t ng m t ho c toàn b ho t ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t do các ơn v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t th c hi n; x lý vi ph m theo thNm quy n; 3- Ch u trách nhi m liên i v tình tr ng hư h ng c a công trình ư ng s t; Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng v nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ư c phân công. i u 16. Trách nhi m c a T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam 1- Ch o các t ch c thu c quy n qu n lý hoàn thành t t nhi m v quy nh t i i u 6 c a Quy nh này và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, B trư ng B Giao thông v n t i v k t qu qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t; 2- Ch u trách nhi m t ch c, ch o, hư ng d n các ơn v th c hi n nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo úng các tiêu chuNn k thu t, nh m c b o dư ng và ngu n v n ư c giao; 3- T ch c ki m tra nh kỳ, t xu t t ng m t ho c toàn b công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t, công tác b o m an toàn giao thông c a các ơn v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t, c a Ban Qu n lý d án, nhà th u thi công; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p có thNm quy n x lý; Phó T ng giám c ch u trách nhi m trư c T ng giám c T ng công ty v nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ư c phân công. i u17. Trách nhi m c a Trư ng ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t 1- Ch o các b ph n tham mưu nghi p v hoàn thành t t nhi m v c a Ban Qu n lý cơ s h t ng ư c quy nh t i i u 7 c a Quy nh này và ch u trách nhi m tr c ti p trư c T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam v k t qu qu n lý, b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t; 2- Căn c vào k ho ch ngu n v n s nghi p kinh t ư c giao và các tiêu chuNn k thu t, nh m c duy tu, b o dư ng thư ng xuyên và các văn b n pháp lu t liên quan t ch c th c hi n, hư ng d n, ch o các Công ty Qu n lý ư ng s t, Công ty
 10. Thông tin tín hi u ư ng s t th c hi n nhi m v qu n lý b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t; 3- T ch c ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ, t xu t vi c th c hi n qu n lý b o trì ư ng s t c a các ơn v qu n lý s a ch a ư ng s t phát hi n và có bi n pháp x lý k p th i các công trình có nguy cơ e d a n an toàn công trình, an toàn ch y tàu. Phó trư ng Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t v nhi m v ư c phân công. i u 18. Trách nhi m c a Giám c Công ty Qu n lý ư ng s t, Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t 1- T ch c th c hi n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các i, xí nghi p, trung tâm thông tin tín hi u, cung tr c thu c Công ty; th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; 2- Ki m tra nh kỳ, t xu t tr ng thái k thu t công trình, công tác b o m an toàn giao thông c a các nhà th u trong quá trình thi công trên o n ư ng s t ư c giao qu n lý; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 3- B o m trang thi t b cho ho t ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các cung, i và th c hi n qu n lý tài s n theo quy nh; 4- Ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý c p trên v nhi m v ư c giao ho c liên i ch u trách nhi m v các vi ph m gây ra m t an toàn c a các ơn v do mình ph trách. Phó Giám c ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ư c phân công. i u 19. Trách nhi m c a i trư ng i qu n lý c u ư ng, Giám c Xí nghi p, Giám c Trung tâm thông tin tín hi u 1- T ch c th c hi n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các cung tr c thu c; th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 9 c a Quy nh này; 2- Th c hi n ki m tra nh kỳ theo quy nh; ki m tra thư ng xuyên, t xu t tr ng thái k thu t công trình, công tác b o m an toàn giao thông trên o n ư ng s t ư c giao qu n lý; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 3- B o m trang thi t b cho ho t ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các cung và th c hi n qu n lý tài s n theo quy nh; 4- Ch u trách nhi m trư c Giám c Công ty Qu n lý ư ng s t ho c Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t v nhi m v ư c giao ho c liên i ch u trách nhi m v các vi ph m gây ra m t an toàn c a các ơn v do mình ph trách.
 11. i phó i qu n lý c u ư ng, Phó Giám c trung tâm thông tin tín hi u ư ng s t ch u trách nhi m trư c i trư ng, Giám c trung tâm v nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ư c phân công. i u 20. Trách nhi m c a Cung trư ng 1- T ch c th c hi n công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a các nhân viên tr c thu c; th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 10 c a Quy nh này; 2- Th c hi n ki m tra nh kỳ theo quy nh; ki m tra thư ng xuyên, t xu t tr ng thái k thu t công trình, công tác b o m an toàn giao thông trên o n ư ng s t ư c giao qu n lý; x lý vi ph m theo thNm quy n ho c báo cáo c p trên x lý; 3- B o m trang thi t b cho ho t ng qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t c a cung và th c hi n qu n lý tài s n theo quy nh; 4- Ch u trách nhi m trư c i trư ng i c u ư ng, Giám c Trung tâm Thông tin tín hi u, Giám c Công ty Qu n lý ư ng s t, Giám c Công ty Thông tin tín hi u ư ng s t v nhi m v ư c giao ho c liên i ch u trách nhi m v các vi ph m gây ra m t an toàn c a các nhân viên do mình ph trách. Cung phó ch u trách nhi m trư c Cung trư ng v nhi m v qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t ư c phân công. i u 21. Trách nhi m c a nhân viên tu n ư ng 1- Th c hi n nhi m v do Cung trư ng phân công và tuân th quy nh c a quy trình tu n ư ng, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý, b o v công trình giao thông; 2- Ki m tra, theo dõi thư ng xuyên, phát hi n k p th i các hư h ng, chư ng ng i trên o n ư ng tu n tra, ghi chép y vào s tu n ư ng, báo cáo c p trên theo quy nh; 3- S a ch a, gi i quy t k p th i các hư h ng, chư ng ng i nh , tham gia b o trì c u ư ng theo n i dung quy nh khi lên ban; 4- K p th i phòng v , nhanh chóng d ng tàu khi có hư h ng, chư ng ng i uy hi p n an toàn ch y tàu, tham gia b o v ư ng s t và các oàn tàu ch y trên o n ư ng tu n tra. Ch u trách nhi m v vi c m t an toàn giao thông ư ng s t do không phát hi n ư c hư h ng, chư ng ng i trong quá trình tu n ư ng. i u 22. Trách nhi m c a nhân viên tu n c u, gác c u 1- Th c hi n nhi m v do Cung trư ng phân công và tuân th quy nh c a quy trình tu n c u, gác c u, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý, b o v công trình giao thông; 2- Ki m tra, theo dõi thư ng xuyên, phát hi n k p th i các hư h ng, chư ng ng i trên c u, ghi chép y vào s tu n c u, gác c u, báo cáo c p trên theo quy nh;
 12. 3- S a ch a, gi i quy t k p th i các hư h ng, chư ng ng i nh , tham gia b o trì c u theo n i dung quy nh khi lên ban; 4- K p th i phòng v , nhanh chóng d ng tàu khi có hư h ng, chư ng ng i uy hi p n an toàn ch y tàu, tham gia b o v c u và các oàn tàu ch y qua c u. Ch u trách nhi m v vi c m t an toàn giao thông ư ng s t do không phát hi n ư c hư h ng, chư ng ng i trong quá trình tu n c u, gác c u. i u 23. Trách nhi m c a nhân viên tu n h m, gác h m 1- Th c hi n nhi m v do Cung trư ng phân công và tuân th quy nh c a quy trình tu n h m, gác h m, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý, b o v công trình giao thông; 2- Ki m tra, theo dõi thư ng xuyên, phát hi n k p th i các hư h ng, chư ng ng i trong h m, ghi chép y vào s tu n h m, gác h m, báo cáo c p trên theo quy nh; 3- S a ch a, gi i quy t k p th i các hư h ng, chư ng ng i nh , tham gia b o trì h m theo n i dung quy nh khi lên ban; 4- K p th i phòng v , nhanh chóng d ng tàu khi có hư h ng, chư ng ng i uy hi p n an toàn ch y tàu, tham gia b o v h m và các oàn tàu ch y qua h m. Ch u trách nhi m v vi c m t an toàn giao thông ư ng s t do không phát hi n ư c hư h ng, chư ng ng i trong quá trình tu n h m, gác h m. i u 24. Trách nhi m c a nhân viên gác ch n 1- Th c hi n nhi m v do Cung trư ng phân công, tuân th quy nh c a i u l ư ng ngang và quy nh v t ch c phòng v ư ng ngang; 2- Tr c ti p qu n lý, b o qu n, s d ng, b o trì các thi t b , công trình và d ng c ư ng ngang theo n i dung quy nh khi lên ban; 3- B o m an toàn cho phương ti n giao thông ư ng s t khi qua ư ng ngang; 4- óng ch n ư ng b k p th i, b o m an toàn cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông ư ng b khi phương ti n giao thông ư ng s t qua ư ng ngang. i u 25. Trách nhi m c a nhân viên ki m tra ư ng dây thông tin và nhân viên ki m tra t m nhìn tín hi u 1- Nhân viên ki m tra ư ng dây thông tin ( g m ư ng dây tr n, ư ng dây cáp chôn, ư ng dây cáp treo) có trách nhi m: a- Ki m tra ph n cơ khí, ph n i n khí, phát hi n hư h ng, nguyên nhân gây ra tr ng i kh c ph c k p th i và báo cáo c p trên nh m duy trì, nâng cao ch t lư ng c a h th ng thông tin ph c v cho công tác i u hành ch y tàu an toàn; b- i v i ư ng dây tr n thông tin : Ki m tra s bi n i môi trư ng xung quanh d c tuy n ư ng dây có kh năng gây m t an toàn ư ng dây ho c gây can nhi u
 13. ư ng dây; ki m tra c t, các c u ki n trên c t (xà, s , cu ng s , bàn o, thanh ch ng xà, thanh n i c t, bu lông liên k t c t...), các chi ti t gia c c t (dây co, c t ch ng, qu y, chân c t, bê tông chân c t, chân dây co...), các b ph n b o v ư ng dây (thu lôi, b phóng i n...); và ghi chép các b ph n c n x lý vào phi u ki m tra ư ng dây; c- i v i ư ng dây cáp ng m thông tin các lo i: Ki m tra tuy n cáp, các thi t b trên tuy n cáp như: t giao ti p, c c m c..., ghi l i các i m trên tuy n cáp b ào b i, xói l e d a n an toàn c a tuy n cáp, ki m tra, o hơi t i các i m có g n van hơi, x lý ngay các nh hư ng có th gây hư h ng n cáp. Ghi l i tr s áp l c hơi t i các van và các hi n tư ng bên ngoài c a măng sông, van hơi có k ho ch x lý; d- i v i ư ng dây cáp treo: Ki m tra tuy n cáp, các thi t b trên tuy n cáp như: c t, dây co, c t ch ng, dây treo, thu lôi..., các công vi c khác như i v i ư ng cáp ng m. 2- Nhân viên ki m tra t m nhìn tín hi u: a- Ph i thư ng xuyên ki m tra b o m tín hi u ho t ng liên t c, rõ ràng ngày và êm trong kho ng cách quy nh ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ghi trong h sơ c a công trình; b- Khi phát hi n t m nhìn tín hi u không b o m tiêu chuNn, ph i có trách nhi m x lý, n u không x lý ư c ph i báo cáo c p có thNm quy n gi i quy t; c- K t qu ki m tra t m nhìn tín hi u ph i ghi y vào phi u ki m tra t m nhìn tín hi u và báo cáo c p có thNm quy n. i u 26. Trách nhi m c a nhân viên b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t 1- Th c hi n nhi m v do Cung trư ng ho c Cung phó phân công; 2- Th c hi n úng quy trình, quy ph m hi n hành, tuân th các quy nh v công tác b o m an toàn trong thi công. i u 27. Trách nhi m c a C c trư ng C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác Ch o cán b , công nhân viên trong C c th c hi n các n i dung ư c quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. i u 28. Trách nhi m c a Giám c, T ng Giám c Ban Qu n lý d án ( i di n ch u tư) trong qu n lý các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác Ch o cán b , nhân viên thu c ban th c hi n y các n i dung ư c quy nh t i i u 12 c a Quy nh này.
 14. i u 29. Trách nhi m c a T ng giám c, Giám c t ch c tư v n khi l p d án và kh o sát thi t k k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v toàn b ch t lư ng c a h sơ kh o sát, thi t k , d toán công trình theo n i dung ư c quy nh t i i u 13 c a Quy nh này, ng th i ph i ch u trách nhi m v các n i dung ã cam k t trong h p ng kinh t . i u 30. Trách nhi m c a Giám c, T ng giám c nhà th u xây l p khi thi công k t c u h t ng giao thông ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác 1- Ch o cán b , nhân viên th c hi n y các n i dung ư c quy nh t i i u 14 c a Quy nh này; 2- Ch u trách nhi m trư c c p trên tr c ti p qu n lý và ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ i u 31. Hình th c x lý i v i lãnh o C c ư ng s t Vi t Nam Lãnh o C c ư ng s t Vi t Nam, lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ph i ng ch u trách nhi m tr c ti p ho c gián ti p và b x lý tùy theo trách nhi m cá nhân ư c giao và m c x lý vi ph m c a c p dư i trong công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t. C th như sau: 1- C c trư ng, Phó C c trư ng b phê bình, khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. 2- Lãnh o các cơ quan tham mưu c a C c ư ng s t Vi t Nam ư c giao nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra b khi n trách, c nh cáo, h b c, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. i u 32. Hình th c x lý i v i T ng Giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam Lãnh o T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và lãnh o các t ch c giúp vi c ch u trách nhi m tr c ti p ho c gián ti p và b x lý tùy theo trách nhi m cá nhân ư c giao và m c x lý vi ph m c a c p dư i trong công tác qu n lý, b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t. C th như sau: 1- T ng giám c, Phó t ng giám c b phê bình, khi n trách, c nh cáo, h b c lương, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. 2- Lãnh o các t ch c giúp vi c c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ư c giao nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra b khi n trách, c nh cáo, h b c, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m.
 15. i u 33. Hình th c x lý i v i Trư ng ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t Không hoàn thành nhi m v quy nh t i i u 17 c a Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m b x lý k lu t và ch u trách nhi m liên i trong các trư ng h p sau: 1- B khi n trách khi: 1 giám c c a Công ty Qu n lý ư ng s t ho c giám c Công ty thông tin tín hi u ư ng s t b c nh cáo do vi ph m liên quan n qu n lý, b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t. 2- B c nh cáo khi: 1 giám c Công ty Qu n lý ư ng s t ho c giám c Công ty thông tin tín hi u ư ng s t b cách ch c do vi ph m liên quan n qu n lý, b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t. 3- B cách ch c khi: 1 giám c c a Công ty Qu n lý ư ng s t ho c giám c Công ty thông tin tín hi u ư ng s t b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n qu n lý, b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t. Phó trư ng Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t ch u trách nhi m và b x lý như Trư ng Ban Qu n lý cơ s h t ng ư ng s t trong lĩnh v c ư c phân công. i u 34. Hình th c x lý i v i Giám c Công ty Qu n lý ư ng s t, Giám c công ty Thông tin tín hi u ư ng s t 1- B khi n trách khi: a- Không hoàn thành 1 trong nh ng nhi m v quy nh t i i u 18 c a Quy nh này; b- i trư ng qu n lý c u ư ng ho c giám c Trung tâm thông tin tín hi u ho c giám c Xí nghi p ho c Cung trư ng thu c quy n qu n lý b x lý v i hình th c bu c thôi vi c do vi ph m liên quan n công tác qu n lý, b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t. 2- B c nh cáo khi: a- Không hoàn thành 2 trong nh ng nhi m v quy nh t i i u 18 c a Quy nh này; b- i trư ng qu n lý c u ư ng ho c giám c Trung tâm thông tin tín hi u ho c giám c Xí nghi p ho c Cung trư ng thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t; 3- B cách ch c khi: a- Không hoàn thành nh ng nhi m v quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; b- 2 trong m t nh ng cá nhân sau: i trư ng qu n lý c u ư ng, Giám c Trung tâm thông tin tín hi u, Giám c Xí nghi p, Cung trư ng thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t;
 16. 4- B bu c thôi vi c khi: a- 3 trong m t nh ng cá nhân sau: i trư ng qu n lý c u ư ng, Giám c Trung tâm thông tin tín hi u, Giám c Xí nghi p, Cung trư ng thu c quy n qu n lý b truy c u trách nhi m hình s v t i liên quan n b o trì k t c u cơ s h t ng giao thông ư ng s t; b- B x ph t theo quy t nh c a tòa án. i u 35. Hình th c x lý i v i lãnh o C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông V i ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các d án xây d ng cơ b n trên ư ng s t ang khai thác, lãnh o C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông và lãnh o cơ quan tham mưu c a C c ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p và b x lý tùy theo trách nhi m cá nhân và m c b x lý c a c p dư i và các Ban Qu n lý d án, Nhà th u trong công tác qu n lý, i u hành các d án xây d ng cơ b n trên ư ng s t ang khai thác. C th như sau: 1- C c trư ng, Phó C c trư ng b phê bình, khi n trách n c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương ho c b cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m; 2- Lãnh o các cơ quan tham mưu c a C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông ư c giao nhi m v theo dõi, ch o, ki m tra b khi n trách, c nh cáo, h b c, h ng ch ho c cách ch c tùy theo tính ch t, m c vi ph m. i u 36. Hình th c x lý i v i lãnh o và t ch c Ban Qu n lý d án ( i di n ch u tư) V i ch c năng ư c giao i di n ch u tư qu n lý các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác, lãnh o Ban Qu n lý d án và lãnh o các phòng tham mưu c a Ban Qu n lý d án ph i ng th i ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m trong thi công các d án xây d ng cơ b n, s a ch a ư ng s t trên ư ng s t ang khai thác. C th như sau: 1- Giám c (Phó giám c), Trư ng phòng (Phó trư ng phòng) b phê bình, khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương ho c b cách ch c; 2- Chuyên viên ph trách, theo dõi tr c ti p: b khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h ng ch, h b c lương, b i u ng làm công vi c khác ho c b bu c thôi vi c; 3- Không ư c xét giao vi c qu n lý d án ti p theo i v i d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn trong m t th i gian nh t nh theo quy t nh c a c p có thNm quy n. i u 37. Hình th c x lý i v i T ch c tư v n Căn c vào trách nhi m quy nh t i i u 13 c a Quy nh này, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý:
 17. 1- T làm l i và kh c ph c nhanh nh t các công vi c vi ph m, ng th i ph i b i thư ng thi t h i công trình theo lu t quy nh do các sai sót c a s n phNm kh o sát, thi t k và d toán gây ra; 2- Không ư c xét giao vi c ti p theo i v i d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn trong m t th i gian ít nh t là 1 năm. i u 38. Hình th c x lý i v i nhà th u xây l p Các nhà th u khi thi công b o trì k t c u h t ng giao thông ư ng s t: 1- B c nh cáo khi không th c hi n Kho n 1 ho c Kho n 3 t i i u 14 c a Quy nh này và b cơ quan có thNm quy n l p biên b n l n u, trong trư ng h p b l p biên b n l n hai thì không ư c tham gia u th u, thi công các công trình ti p theo trong th i gian 1 năm; ng th i v n ph i th c hi n Kho n 1 ho c Kho n 3 i u 14 c a Quy nh này; 2- B ình ch thi công khi không th c hi n Kho n 2 i u 14 c a Quy nh này và không ư c tham gia u th u, thi công các công trình ti p theo trong th i gian 1 năm; ng th i v n ph i th c hi n các Kho n 2 i u 14 c a Quy nh này; 3- Ph i b i thư ng thi t h i và không ư c tham gia u th u, thi công các công trình ti p theo khi không th c hi n Kho n 2 i u 14 c a Quy nh này d n n x y ra tai n n giao thông nghiêm tr ng. i u 39. Hình th c x lý i v i i trư ng i qu n lý c u ư ng, Giám c trung tâm thông tin tín hi u 1- Hành vi vi ph m: a- Không thu th p, c p nh t s li u, tình tr ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo quy nh và báo cáo theo m u bi u; b- Thi u ki m tra ôn c công nhân duy tu vi ph m quy t c an toàn lao ng, an toàn giao thông khi thi công; c- Không làm t t nhi m v qu n lý, lưu tr h sơ ã phân c p cho ơn v ; d- Không ki m tra x lý ngay các hư h ng, các vi ph m m t an toàn giao thông theo quy nh khi nh n ư c thông tin; - Không ki m tra ôn c th c hi n phòng v khi b o trì công trình d n n tai n n giao thông nguy hi m. 2- Hình th c x lý: a- Khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các i m a, b, c, d, Kho n 1 c a i u này;
 18. b- Kéo dài th i h n nâng lương không quá 6 tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a 6 tháng ho c cách ch c khi vi ph m l n 2 m t trong các i m a, b, c, d, Kho n 1 c a i u này; c- B sa th i khi có hành vi vi ph m theo quy nh c a Lu t lao ng. i u 40. Hình th c x lý i v i Cung trư ng 1- Hành vi vi ph m: a- Không thu th p, c p nh t s li u, tình tr ng k t c u h t ng giao thông ư ng s t theo quy nh và báo cáo theo m u bi u; b- Thi u ki m tra ôn c công nhân duy tu vi ph m quy t c an toàn lao ng, an toàn giao thông khi thi công; c- Không làm t t nhi m v qu n lý, lưu tr h sơ ã phân c p cho ơn v ; d- Không ki m tra x lý ngay các hư h ng, các vi ph m m t an toàn giao thông theo quy nh khi nh n ư c thông tin; - 3 công nhân tr lên b c nh cáo do vi ph m quy nh i u 46 c a Quy nh này; e- 2 công nhân tr lên b sa th i do vi ph m quy nh i u 46 c a Quy nh này; g- Không ki m tra ôn c th c hi n phòng v khi s a ch a công trình d n n tai n n giao thông. 2- Hình th c x lý: a- Khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các i m a, b, c, d, , e, g Kho n 1 c a i u này; b- Kéo dài th i h n nâng lương không quá 6 tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a 6 tháng ho c cách ch c khi vi ph m l n 2 m t trong các i m a, b, c, d, , e, g Kho n 1 c a i u này; c- B sa th i khi có hành vi vi ph m theo quy nh c a Lu t lao ng. i u 41. Hình th c x lý i v i nhân viên tu n ư ng 1- Hành vi vi ph m: a- ang làm nhi m v mà trong máu có c n vư t quá 80 miligam/100lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng; b- T ý b nhi m v ư c phân công ho c làm trái nhi m v ư c giao;
 19. c- Không phát hi n ra nh ng hư h ng c a c u ư ng và các hành vi vi ph m ph m vi b o v công trình ư ng s t; d- Phát hi n ra các hư h ng c a c u ư ng nhưng không báo cáo k p th i theo quy nh; - Không ghi chép các n i dung tu n ư ng vào s tu n ư ng như quy nh; e- Khi phát hi n ra các hư h ng c a c u ư ng mà không có bi n pháp báo hi u d n n m t an toàn giao thông; g- Phát hi n các hành vi vi ph m công trình c u ư ng mà không x lý theo thNm quy n; h- Ti p tay cho các hành vi vi ph m công trình c u ư ng. 2- Hình th c x lý: a- Khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; b- Kéo dài th i h n nâng lương không quá 6 tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a 6 tháng khi vi ph m l n 2 m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; c- B sa th i khi có hành vi vi ph m theo quy nh c a Lu t lao ng. i u 42. Hình th c x lý i v i nhân viên tu n c u, gác c u 1- Hành vi vi ph m: a- ang làm nhi m v mà trong máu có c n vư t quá 80 miligam/100lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng; b- T ý b nhi m v ư c phân công ho c làm trái nhi m v ư c giao; c- Không phát hi n ra nh ng hư h ng c a c u và các hành vi vi ph m ph m vi b o v công trình c u; d- Phát hi n ra các hư h ng c a c u nhưng không báo cáo k p th i theo quy nh; - Không ghi chép các n i dung tu n c u vào s tu n c u như quy nh; e- Khi phát hi n ra các hư h ng c a c u mà không có bi n pháp báo hi u d n nm t an toàn giao thông; g- Phát hi n các hành vi vi ph m công trình c u mà không x lý theo thNm quy n; h- Ti p tay cho các hành vi vi ph m công trình c u.
 20. 2- Hình th c x lý: a- Khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; b- Kéo dài th i h n nâng lương không quá 6 tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a 6 tháng khi vi ph m l n 2 m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; c- B sa th i khi có hành vi vi ph m theo quy nh c a Lu t lao ng. i u 43. Hình th c x lý i v i nhân viên tu n h m, gác h m 1- Hành vi vi ph m: a- ang làm nhi m v mà trong máu có c n vư t quá 80 miligam/100lít khí th ho c có các ch t kích thích khác mà pháp lu t c m s d ng; b- T ý b nhi m v ư c phân công ho c làm trái nhi m v ư c giao; c- Không phát hi n ra nh ng hư h ng c a h m và các hành vi vi ph m ph m vi b o v công trình h m; d- Phát hi n ra các hư h ng c a h m nhưng không báo cáo k p th i theo quy nh; - Không ghi chép các n i dung tu n h m vào s tu n h m như quy nh; e- Khi phát hi n ra các hư h ng c a h m mà không có bi n pháp báo hi u d n n m t an toàn giao thông; g- Phát hi n các hành vi vi ph m công trình h m mà không x lý theo thNm quy n; h- Ti p tay cho các hành vi vi ph m công trình h m. 2- Hình th c x lý: a- Khi n trách khi vi ph m l n u m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; b- Kéo dài th i h n nâng lương không quá 6 tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a 6 tháng khi vi ph m l n 2 m t trong các i m a, b, c, d, , e, g, h Kho n 1 c a i u này; c- B sa th i khi có hành vi vi ph m theo quy nh c a Lu t lao ng. i u 44. Hình th c x lý i v i nhân viên ki m tra ư ng dây thông tin và nhân viên ki m tra t m nhìn tín hi u 1- Hành vi vi ph m:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản