Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. q uyÕt ®Þnh cña bé trëng bé x©y dùng Sè 15/2005/Q§-BXD ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ KiÕn tróc s, Kü s ho¹t ®éng x©y dùng bé trëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ph¸p chÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ KiÕn tróc s, Kü s ho¹t ®éng x©y dùng". § iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 91/BXD-§T ngµy 16/4/1993 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ ban hµnh Quy chÕ hµnh nghÒ kiÕn tróc s vµ QuyÕt ®Þnh sè 23/2000/Q§-BXD ngµy 13/11/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ ban hµnh Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh. §iÒu 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ cho kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 49, §iÒu 50 vµ §iÒu 51 cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07/2/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan trong viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng. §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông 1. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng, chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng cÊp cho c¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ho¹t ®éng x©y dùng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam cã nhu cÇu ®îc cÊp chøng chØ, cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 vµ cã hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy. 2. C¸ nh©n ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ phï hîp khi ®¶m nhËn c¸c chøc danh: Chñ nhiÖm thiÕt kÕ ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng, chñ tr× thiÕt kÕ chuyªn ngµnh thuéc ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng; chñ nhiÖm ®å ¸n thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh, chñ tr× thiÕt kÕ c¸c chuyªn m«n thuéc ®å ¸n thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh; chñ nhiÖm kh¶o s¸t x©y dùng; c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, t vÊn kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 3. C¸ nh©n lµ c«ng chøc ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc th× kh«ng ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo Quy chÕ nµy; trêng hîp nh÷ng c¸ nh©n nµy tríc ®©y ®· ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ th× trong thêi gian lµm viÖc trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc kh«ng ®îc sö dông chøng chØ ®ã ®Ó hµnh nghÒ. 4. C¸ nh©n ngêi níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi nÕu ®· cã chøng chØ hµnh nghÒ do c¬ quan, tæ chøc níc ngoµi cÊp th× ®îc c«ng nhËn ®Ó hµnh nghÒ. Tæ chøc thuª hoÆc qu¶n lý trùc tiÕp c¸c c¸ nh©n nµy cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ c¨n cø néi dung ghi trong chøng chØ hµnh nghÒ cña hä ®Ó thuª hoÆc giao thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ho¹t ®éng x©y dùng ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸ nh©n ngêi níc ngoµi hoÆc ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi nÕu cha cã chøng chØ hµnh nghÒ th× ph¶i xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy míi ®îc ®¶m nhËn c¸c chøc danh nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
 3. 3 Ch¬ng II Tæ chøc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng §iÒu 3. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Chøng chØ hµnh nghÒ ®îc cÊp theo Quy chÕ nµy gåm 2 lo¹i: a) Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng; b) Chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng. 2. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng gåm c¸c néi dung sau: a) C¸c th«ng tin vÒ nh©n th©n cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ; b) Tr×nh ®é chuyªn m«n ®îc ®µo t¹o; c) LÜnh vùc vµ ph¹m vi ®îc phÐp hµnh nghÒ; d) Thêi h¹n cã gi¸ trÞ cña chøng chØ; d) C¸c chØ dÉn kh¸c. 3. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng do Bé X©y dùng thèng nhÊt ph¸t hµnh, quy c¸ch cña chøng chØ theo mÉu t¹i Phô lôc sè 3A vµ 3B cña Quy chÕ nµy. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s cã kÝch thíc 85mmx125mm, b×a cøng, mµu xanh, ruét gåm 4 trang mµu tr¾ng; Chøng chØ hµnh nghÒ kü s cã kÝch thíc 85mmx125mm, b×a cøng, mµu n©u, ruét gåm 4 trang mµu tr¾ng. 4. C¸ch ®¸nh sè chøng chØ: a) Sè chøng chØ bao gåm 2 nhãm sè: - Nhãm sè thø nhÊt: M· vïng ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng); - Nhãm sè thø hai: Sè thø tù cña chøng chØ lµ mét sè cã 4 ch÷ sè. Hai nhãm sè ®îc nèi víi nhau b»ng dÊu g¹ch ngang (-). b) Ký hiÖu ®èi víi chøng chØ ®îc cÊp l¹i: - Trêng hîp cÊp l¹i lÇn thø nhÊt th× sau nhãm sè thø hai thªm ch÷ A; - Trêng hîp cÊp l¹i lÇn thø hai th× sau nhãm sè thø hai thªm ch÷ B. 5. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng cã hiÖu lùc trong thêi h¹n 5 n¨m, khi hÕt h¹n ph¶i lµm thñ tôc cÊp l¹i. 6. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ®îc ho¹t ®éng hµnh nghÒ trong ph¹m vi c¶ n íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. § iÒu 4. C¸c lÜnh vùc hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. C¸c lÜnh vùc hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng bao gåm:
 4. 4 a) ThiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng; b) ThiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh. 2. C¸c lÜnh vùc hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng bao gåm: a) Kh¶o s¸t x©y dùng; b) ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm: C«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh giao th«ng, c«ng tr×nh thuû lîi, c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt (theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng); c) Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 5. ThÈm quyÒn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Bé X©y dùng thèng nhÊt qu¶n lý vÒ viÖc cÊp chøng chØ vµ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi c¶ n íc; quy ®Þnh néi dung vµ thèng nhÊt ph¸t hµnh chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng; qu¶n lý vËn hµnh trang Web vÒ chøng chØ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng; kiÓm tra, thanh tra viÖc cÊp chøng chØ theo Quy chÕ nµy. 2. Gi¸m ®èc Së X©y dùng c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng vµ qu¶n lý ho¹t ®éng hµnh nghÒ t¹i ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan; phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan kiÓm tra ho¹t ®éng hµnh nghÒ; phèi hîp víi Bé X©y dùng qu¶n lý, vËn hµnh trang Web vÒ cÊp chøng chØ vµ hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng. 3. Gi¸m ®èc Së X©y dùng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång t vÊn vµ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t vÊn víi nh÷ng néi dung quy ®Þnh t¹i Phô lôc 4 cña Quy chÕ nµy. §iÒu 6. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Ngêi xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ göi 03 bé hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy tíi Së X©y dùng n¬i xin cÊp chøng chØ. 2. Së X©y dùng tiÕp nhËn vµ kiÓm tra hå s¬, yªu cÇu bæ sung hå s¬ nÕu thiÕu hoÆc kh«ng hîp lÖ; giao Héi ®ång t vÊn nghiªn cøu vµ xem xÐt hå s¬. 3. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Së X©y dùng tæ chøc xÐt, cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo ®óng quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. 4. Gi¸m ®èc Së X©y dùng quyÕt ®Þnh cÊp chøng chØ cho c¸c c¸ nh©n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé trëng Bé X©y dùng vµ tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 5. ViÖc thu vµ sö dông lÖ phÝ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh.
 5. 5 § iÒu 7. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s , kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã quyÒn c«ng d©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i cã chøng minh th nh©n d©n, ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ph¶i cã hé chiÕu vµ giÊy phÐp c tró t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh kiÕn tróc hoÆc quy ho¹ch x©y dùng do tæ chøc hîp ph¸p cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi cÊp; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thiÕt kÕ Ýt nhÊt 5 n¨m vµ ®· tham gia thiÕt kÕ kiÕn tróc Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh hoÆc 5 ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ® - îc phª duyÖt; d) Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp kh«ng cã vi ph¹m g©y ra sù cè c«ng tr×nh; ®) Cã hå s¬ xin cÊp chøng chØ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy vµ ®· nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh. 2. §iÒu kiÖn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã quyÒn c«ng d©n vµ cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ph¶i cã chøng minh th nh©n d©n, ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ph¶i cã hé chiÕu vµ giÊy phÐp c tró t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn do tæ chøc hîp ph¸p cña ViÖt Nam hoÆc níc ngoµi cÊp. Chuyªn ngµnh ®îc ®µo t¹o ph¶i phï hîp víi néi dung xin ®¨ng ký hµnh nghÒ; c) Cã Ýt nhÊt 5 n¨m kinh nghiÖm vÒ néi dung xin ®¨ng ký hµnh nghÒ vµ ®· tham gia thùc hiÖn thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t Ýt nhÊt 5 c«ng tr×nh; d) Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp thiÕt kÕ hoÆc kh¶o s¸t kh«ng cã vi ph¹m g©y ra sù cè c«ng tr×nh; ®) Cã hå s¬ xin cÊp chøng chØ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy vµ ®· nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh.
 6. 6 § iÒu 8. Hå s¬ xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s , kü s ho¹t ®éng x©y dùng Hå s¬ xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng gåm c¸c tµi liÖu sau: 1. §¬n xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo mÉu t¹i Phô lôc sè 1 cña Quy chÕ nµy, kÌm theo 03 ¶nh mÇu cì 3 x 4 chôp trong n¨m xin ®¨ng ký; 2. GiÊy giíi thiÖu cña c¬ quan, tæ chøc trùc tiÕp qu¶n lý ngêi xin cÊp chøng chØ hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp x· (x·, phêng, thÞ trÊn) n¬i c tró ®èi víi ngêi kh«ng lµm viÖc trong c¬ quan, tæ chøc; 3. B¶n sao c¸c v¨n b»ng, chøng chØ liªn quan ®Õn néi dung xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ; 4. B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n vÒ ho¹t ®éng x©y dùng theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2 cña Quy chÕ nµy, cã x¸c nhËn cña c¬ quan, tæ chøc qu¶n lý trùc tiÕp hoÆc Héi nghÒ nghiÖp; Ngêi ký x¸c nhËn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù trung thùc cña néi dung x¸c nhËn. §iÒu 9. Thµnh phÇn Héi ®ång t vÊn cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Héi ®ång t vÊn xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng cã sè lîng tõ 5 ®Õn 7 thµnh viªn, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: a) §¹i diÖn Së X©y dùng; b) §¹i diÖn Héi kiÕn tróc s ViÖt Nam; c) §¹i diÖn Héi Quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ViÖt Nam; d) C¸ nh©n ®· ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng, hµnh nghÒ cã uy tÝn do Héi KiÕn tróc s ViÖt Nam hoÆc Héi Quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ViÖt Nam giíi thiÖu. 2. Héi ®ång t vÊn xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng cã sè lîng tõ 5 ®Õn 7 thµnh viªn, bao gåm c¸c thµnh phÇn sau: a) §¹i diÖn Së X©y dùng; b) §¹i diÖn Héi X©y dùng; c) §¹i diÖn HiÖp Héi t vÊn x©y dùng ViÖt Nam; d) §¹i diÖn Héi nghÒ nghiÖp chuyªn ngµnh cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ; ®) C¸ nh©n ®· ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng, hµnh nghÒ cã uy tÝn do Héi X©y dùng hoÆc Héi nghÒ nghiÖp chuyªn ngµnh giíi thiÖu; e) Tuú tõng trêng hîp cô thÓ, Gi¸m ®èc Së X©y dùng cã thÓ mêi thªm ®¹i diÖn c¸c Së qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh cã liªn quan tham gia Héi ®ång t vÊn. 3. Héi ®ång t vÊn cã nhiÖm kú trong thêi h¹n 3 n¨m. Quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång t vÊn theo mÉu t¹i Phô lôc sè 4 cña Quy chÕ nµy.
 7. 7 § iÒu 10. CÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ®îc cÊp l¹i trong c¸c trêng hîp sau: a) Chøng chØ cò hÕt h¹n sö dông; b) Bæ sung néi dung hµnh nghÒ; c) Chøng chØ cò bÞ r¸ch, n¸t; d) Chøng chØ bÞ mÊt. 2. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng: a) Cã ®¬n xin cÊp l¹i chøng chØ hµnh nghÒ; b) Cã chøng chØ cò, trêng hîp mÊt chøng chØ th× ph¶i cã giÊy x¸c minh cña c¬ quan c«ng an hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng; c) Cã b¶n khai kÕt qu¶ hµnh nghÒ theo chøng chØ ®· ®îc cÊp; d) Kh«ng vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan; ®) §èi víi trêng hîp xin bæ sung néi dung hµnh nghÒ th× ngoµi c¸c yªu cÇu nªu trªn ph¶i cã thªm b¶n sao c¸c v¨n b»ng, chøng chØ liªn quan ®Õn néi dung xin bæ sung chøng chØ. 3. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt ®Ó cÊp l¹i chøng chØ cho c¸c ®èi tîng cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. Trêng hîp chøng chØ bÞ mÊt hoÆc r¸ch n¸t cÇn cÊp l¹i th× néi dung vµ thêi h¹n cña chøng chØ míi ph¶i ghi theo ®óng néi dung vµ thêi h¹n cña chøng chØ cò. § iÒu 11. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng Ngêi xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: 1. Yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vÒ viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ; 2. KhiÕu n¹i, tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy; 3. Khai b¸o trung thùc hå s¬ xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sù chÝnh x¸c cña hå s¬; nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh. 4. Hµnh nghÒ ®óng víi néi dung chøng chØ ®îc cÊp, nhËn vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi cho phÐp cña chøng chØ vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan;
 8. 8 5. Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c thuª, mîn hoÆc sö dông chøng chØ ®Ó hµnh nghÒ; 6. Kh«ng ®îc tù ý tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ; 7. Kh«ng vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp; 8. XuÊt tr×nh chøng chØ vµ chÊp hµnh c¸c yªu cÇu vÒ thanh tra, kiÓm tra khi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn yªu cÇu. §iÒu 12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Së X©y dùng trong viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng 1. Thµnh lËp Héi ®ång t vÊn ®Ó xÐt duyÖt hå s¬ ®¨ng ký cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. 2. TiÕp nhËn hå s¬, nÕu thiÕu hoÆc kh«ng ®óng quy ®Þnh th× ph¶i yªu cÇu ngêi xin cÊp chøng chØ bæ sung trong thêi h¹n 5 ngµy. 3. CÊp chøng chØ hµnh nghÒ cho c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 4. Kh«ng cÊp chøng chØ hµnh nghÒ cho c¸ nh©n kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 5. KiÓm tra, qu¶n lý ho¹t ®éng hµnh nghÒ t¹i ®Þa ph¬ng. 6. Xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý c¸c vi ph¹m trong hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng. 7. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi tîng liªn quan ®Õn viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. 8. Lu tr÷ hå s¬ gèc. 9. §Þnh kú b¸o c¸o Bé X©y dùng vµ qu¶n lý vËn hµnh trang Web t¹i ®Þa ph¬ng. Ch¬ng III KiÓm tra, thanh tra vµ xö lý vi ph¹m §iÒu 13. KiÓm tra, thanh tra 1. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: a) KiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy trong ph¹m vi c¶ níc; b) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ nµy. 2. Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm: a) KiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi ®Þa giíi hµnh chÝnh do m×nh qu¶n lý; b) Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o theo thÈm quyÒn.
 9. 9 § iÒu 14. Xö lý vi ph¹m 1. C¸ nh©n ®îc cÊp chøng chØ nÕu vi ph¹m quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan th× sÏ bÞ thu håi chøng chØ hoÆc bÞ ph¹t c¶nh c¸o. a) C¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y sÏ bÞ thu håi chøng chØ: - Khai b¸o kh«ng trung thùc trong hå s¬ xin cÊp chøng chØ; - Tù ý tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ; - Cho mîn, cho thuª hoÆc cho ngêi kh¸c sö dông chøng chØ ®Ó hµnh nghÒ; - Hµnh nghÒ kh«ng ®óng víi néi dung ghi trong chøng chØ; - Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng x©y dùng g©y hËu qu¶ nghiªm träng. b) Trêng hîp vi ph¹m c¸c nghÜa vô kh¸c cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Quy chÕ nµy nhng cha tíi møc ph¶i thu håi chøng chØ th× sÏ bÞ ph¹t c¶nh c¸o. Ngêi ®îc cÊp chøng chØ bÞ ph¹t c¶nh c¸o 3 lÇn sÏ bÞ thu håi chøng chØ. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ nÕu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö lý hµnh chÝnh, båi thêng vËt chÊt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 15. HiÖu lùc thi hµnh Quy chÕ nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ níc. Chøng chØ kiÕn tróc s chñ nhiÖm ®å ¸n ®· cÊp theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 91/BXD-§T ngµy 16/4/1993 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ ban hµnh Quy chÕ hµnh nghÒ kiÕn tróc s vµ chøng chØ hµnh nghÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®· ®îc cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 23/2000/Q§-BXD ngµy 13/11/2000 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ ban hµnh Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh vÉn cã gi¸ trÞ vµ ®îc tiÕp tôc sö dông ®Õn khi hÕt h¹n ghi trªn chøng chØ.
 10. 10 Phô lôc sè 1 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ........, ngµy..... th¸ng....... n¨m...... §¬n xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ .................................................... KÝnh göi: Së X©y dùng (tØnh hoÆc thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) 1. Hä vµ tªn: 2. Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 3. N¬i sinh: 4. Quèc tÞch: 5. Sè chøng minh th nh©n d©n (hoÆc sè hé chiÕu vµ giÊy phÐp c tró): 6. §Þa chØ thêng tró: 7. Tr×nh ®é chuyªn m«n: - V¨n b»ng, chøng chØ ®· ®îc cÊp: 8. Kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp: - Thêi gian ®· ho¹t ®éng x©y dùng (®· tham gia thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, kh¶o s¸t x©y dùng): - §· lµm chñ nhiÖm, chñ tr× bao nhiªu c«ng tr×nh: - §· tham gia thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, kh¶o s¸t x©y dùng bao nhiªu c«ng tr×nh: §Ò nghÞ ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s hoÆc kü s ho¹t ®éng x©y dùng víi c¸c néi dung sau: ................................................................................................................. ......... ................................................................................................................. ......... ................................................................................................................. ......... T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé néi dung ®¬n nµy vµ cam kÕt hµnh nghÒ ho¹t ®éng x©y dùng theo ®óng néi dung ghi trong chøng chØ ®îc cÊp vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.
 11. 11 Ngêi lµm ®¬n (Ký vµ ghi râ hä, tªn) Phô lôc sè 2 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) B¶n khai kinh nghiÖm c«ng t¸c chuyªn m«n trong ho¹t ®éng x©y dùng 1. Hä vµ tªn: 2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chuyªn m«n trong x©y dùng: STT Thêi gian ho¹t Ho¹t ®éng x©y dùng Néi dung ho¹t ®éng x©y dùng ®éng chuyªn m«n trong c¬ quan, tæ (thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y vÒ x©y dùng (tõ... chøc nµo? hoÆc ho¹t dùng, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, ®Õn....) ®éng ®éc lËp? kh¶o s¸t x©y dùng)? T¹i c«ng tr×nh nµo? Chñ tr× hay tham gia? T«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung b¶n tù khai nµy. X¸c nhËn cña c¬ quan hoÆc tæ chøc qu¶n lý Ngêi lµm ®¬n trùc tiÕp hoÆc Héi nghÒ nghiÖp (Ký vµ ghi râ hä, tªn)
 12. 12 Phô lôc sè 3A (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) MÉu chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng Bé X©y dùng Chøng chØ hµnh nghÒ KiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng Trang b×a 1 (mµu xanh) Trang b×a 2 (mµu tr¾ng)
 13. 13 Bé X©y dùng ¶nh 3x4 Chøng chØ hµnh nghÒ KiÕn tróc s ho¹t ®éng x©y dùng (Ch÷ ký cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ) Sè chøng chØ: Chøng chØ nµy cã gi¸ trÞ tõ ngµy... th¸ng... n¨m... ®Õn ngµy... th¸ng... n¨m... Trang 3 (mµu tr¾ng) Trang 4 (mµu tr¾ng) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Xö lý vi ph¹m cña c¬ quan cã §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc thÈm quyÒn .......................................................... ..... Bé trëng Bé X©y dùng .......................................................... ..... - CÊp cho ¤ng/bµ: .......................................................... - Ngµy th¸ng n¨m sinh: ..... - Quèc tÞch: .......................................................... - Sè CMTND (hoÆc hé chiÕu): ..... - N¬i thêng tró (hoÆc c tró): .......................................................... - Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..... §îc phÐp hµnh nghÒ ho¹t ®éng .......................................................... x©y dùng: ..... 1. ................................................ .......................................................... …….. ..... 2. ................................................ .......................................................... …….. ..... 3.................................................. .......................................................... …….. ..... 4................................................... .......................................................... …….. ..... ..., ngµy... th¸ng... n¨m.... .......................................................... T/L Bé trëng bé X©y ..... dùng .......................................................... (Ký tªn, ®ãng dÊu) .....
 14. 14 .......................................................... ..... .......................................................... Trang 5 (mµu tr¾ng) ..... .......................................................... ..... .......................................................... ..... Trang 6 (mµu tr¾ng) Tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ - ChØ ®îc nhËn vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi cho phÐp cña chøng chØ nµy. - Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. - Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c thuª, mîn hoÆc sö dông chøng chØ nµy ®Ó hµnh nghÒ. - Kh«ng ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ nµy. - Tr×nh b¸o khi cã yªu cÇu cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trang b×a 8 (mµu xanh) Trang b×a 7 (mµu tr¾ng) Phô lôc sè 3B (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) MÉu chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng
 15. 15 Bé X©y dùng Chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng Trang b×a 1 (mµu xanh) Trang b×a 2 (mµu tr¾ng) Bé X©y dùng ¶nh 3x4 Chøng chØ hµnh nghÒ kü s ho¹t ®éng x©y dùng (Ch÷ ký cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ) Sè chøng chØ: Chøng chØ nµy cã gi¸ trÞ tõ ngµy... th¸ng... n¨m... ®Õn ngµy... th¸ng... n¨m... Trang 3 (mµu tr¾ng) Trang 4 (mµu tr¾ng) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Xö lý vi ph¹m cña c¬ quan §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc cã thÈm quyÒn .......................................................... ..... Bé trëng Bé X©y dùng .......................................................... ..... - CÊp cho ¤ng/bµ:
 16. 16 - Ngµy th¸ng n¨m sinh: .......................................................... ..... - Quèc tÞch: .......................................................... - Sè CMTND (hoÆc hé chiÕu): ..... - N¬i thêng tró (hoÆc c tró): .......................................................... - Tr×nh ®é chuyªn m«n: ..... §îc phÐp hµnh nghÒ ho¹t ®éng .......................................................... x©y dùng: ..... 1. ................................................ .......................................................... …….. ..... 2. ................................................ .......................................................... …….. ..... 3.................................................. .......................................................... …….. ..... 4................................................... .......................................................... …….. ..... ..., ngµy... th¸ng... n¨m.... .......................................................... T/L Bé trëng bé X©y ..... dùng .......................................................... (Ký tªn, ®ãng dÊu) ..... .......................................................... ..... Trang 5 (mµu tr¾ng) .......................................................... ..... .......................................................... ..... .......................................................... ..... Trang 6 (mµu tr¾ng) Tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®îc cÊp chøng chØ - ChØ ®îc nhËn vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi cho phÐp cña chøng chØ nµy. - Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. - Kh«ng ®îc cho ngêi kh¸c thuª, mîn
 17. 17 hoÆc sö dông chøng chØ nµy ®Ó hµnh nghÒ. - Kh«ng ®îc tÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ nµy. - Tr×nh b¸o khi cã yªu cÇu cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Trang b×a 8 (mµu xanh) Trang b×a 7 (mµu tr¾ng) Ghi chó: * Chøng chØ hµnh nghÒ cã 8 trang, kÝch thíc 85 mmx 125 mm. ** Sè chøng chØ: Cã 02 nhãm sè, nhãm sè thø nhÊt theo m· vïng ®iÖn tho¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; nhãm sè thø 2 theo sè thø tù cÊp t¹i ®Þa ph¬ng gåm 4 ch÷ sè. VÝ dô: Chøng chØ hµnh nghÒ cÊp t¹i Hµ Néi ghi lµ: 04 - 0001, tr êng hîp cÊp l¹i th× cã thªm ch÷ c¸i A hoÆc (B) nÕu lµ cÊp l¹i lÇn 1 hoÆc lÇn (2).
 18. 18 Phô lôc sè 4 (Quy chÕ cÊp chøng chØ hµnh nghÒ kiÕn tróc s, kü s ho¹t ®éng x©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2005/Q§-BXD, ngµy 25 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé X©y dùng) MÉu quy chÕ cña Héi ®ång t vÊn I. NhiÖm vô - TiÕp nhËn, kiÓm tra xem xÐt hå s¬; - Tæ chøc häp ®Ó xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. II. QuyÒn h¹n - KiÓm tra sù phï hîp cña hå s¬ theo nh÷ng quy ®Þnh trong Quy chÕ; - §Ò nghÞ c¸c ®èi tîng xin cÊp chøng chØ hµnh nghÒ hoµn thiÖn, bæ sung hå s¬ theo quy ®Þnh. III. Tr¸ch nhiÖm - Tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong Héi ®ång t vÊn. - Héi ®ång t vÊn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc Së X©y dùng vÒ kÕt qu¶ xÐt cÊp chøng chØ hµnh nghÒ. IV. C¬ cÊu tæ chøc - §¹i diÖn l·nh ®¹o Së X©y dùng - Chñ tÞch Héi ®ång; - C¸n bé phßng chøc n¨ng cña Së X©y dùng - Uû viªn thêng trùc; - §¹i diÖn c¸c Héi nghÒ nghiÖp cã liªn quan - Uû viªn Héi ®ång; - C¸ nh©n cã chøng chØ vµ ho¹t ®éng hµnh nghÒ cã uy tÝn - Uû viªn Héi ®ång; - Tuú tõng trêng hîp cô thÓ, Gi¸m ®èc Së X©y dùng mêi ®¹i diÖn Së qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh tham gia Uû viªn Héi ®ång; - Th ký Héi ®ång. V. Nguyªn t¾c lµm viÖc cña Héi ®ång - §¶m b¶o tÝnh khoa häc, kh¸ch quan; - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi xin cÊp chøng chØ; - Lµm viÖc tËp thÓ, d©n chñ.
Đồng bộ tài khoản