Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH YÊN BÁI Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 15/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUY N S D NG Đ T, L P H SƠ Đ A CHÍNH, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T; ĐƠN GIÁ ĐO Đ C CH NH LÝ B N Đ Đ A CHÍNH VÀ ĐƠN GIÁ ĐO Đ C L P B N Đ U BAN NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Ngh đ nh s 166/2007/NĐ-CP c a Chính ph v đi u ch nh m c lương t i thi u chung (Lương 540.000 đ ng/ tháng); Căn c Quy t đ nh s 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành đ nh m c kinh t - k thu t đo đ c b n đ ; Căn c Quy t đ nh s 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c s a đ i, b sung đ nh m c kinh t - k thu t đo đ c b n đ kèm theo quy t đ nh s 05/2006/QĐ- BTNMT ngày 26/5/2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Thông tư liên t ch s 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC, ngày 27/02 /2007 c a Liên B Tài nguyên và Môi trư ng - B Tài chính v hư ng d n l p d toán kinh phí đo đ c b n đ và qu n lý đ t đai; Căn c Quy t đ nh s 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; Căn c Quy t đ nh s 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành đ nh m c kinh t - k thu t đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; Căn c Quy t đ nh s 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành đ nh m c kinh t - k thu t thành l p b n đ đ a chính b ng phương pháp đo v chi ti t; Căn c Quy t đ nh s 140/2005/QĐ-UB ngày 22/6/2005 c a U ban nhân dân t nh v vi c qui đ nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m đ i v i công tác qu n lý giá t i đ a phương; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 395/TTr.TC ngày 22/5/2008 v đơn giá đăng ký đơn giá đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; đơn giá đo đ c ch nh lý b n đ đ a chính và đơn giá đo đ c l p b n đ , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này đơn giá đăng ký quy n s d ng đ t, l p h sơ đ a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, đơn giá đo đ c ch nh lý b n đ đ a chính và đơn giá đo đ c l p b n đ đ làm căn c l p k ho ch, th c hi n và thanh, quy t toán kinh phí c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và đo đ c l p b n đ , đo đ c ch nh lý b n đ cho trên đ a bàn t nh Yên Bái. (Có b đơn giá chi ti t đính kèm) Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Quy t đ nh s 2056/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành đơn giá đăng ký quy n s d ng đ t; đơn giá đo đ c ch nh lý b n đ đ a chính và đơn giá đo đ c b n đ ; Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám đ c S Tài chính, Giám đ c Kho b c Nhà nư c t nh, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM.U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: KT. CH T CH - Chính ph ; PHÓ CH T CH - B Tài chính; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - TT T nh u ; - Đoàn đ i bi u Qu c h i t nh; - Thư ng tr c HHĐND, UBND t nh; Nguy n Văn Bình 1
  2. - Trung tâm công báo t nh; - Như Đi u 3; - Chánh, Phó VP UBND t nh; - CV: TC, TNMT,XD; - Lưu: VT-TC. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Don gia 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản