Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
86
lượt xem
12
download

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 15/2008/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (Lương 540.000 đồng/ tháng); Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ; Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BTNMT ngày 23/01/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc bản đồ kèm theo quyết định số 05/2006/QĐ- BTNMT ngày 26/5/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC, ngày 27/02 /2007 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo vẽ chi tiết; Căn cứ Quyết định số 140/2005/QĐ-UB ngày 22/6/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc qui định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 395/TTr.TC ngày 22/5/2008 về đơn giá đăng ký đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc lập bản đồ để làm căn cứ lập kế hoạch, thực hiện và thanh, quyết toán kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đo đạc lập bản đồ, đo đạc chỉnh lý bản đồ cho trên địa bàn tỉnh Yên Bái. (Có bộ đơn giá chi tiết đính kèm) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2056/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá đăng ký quyền sử dụng đất; đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và đơn giá đo đạc bản đồ ; Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Chính phủ; PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - TT Tỉnh uỷ; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực HHĐND, UBND tỉnh; Nguyễn Văn Bình 1
  2. - Trung tâm công báo tỉnh; - Như Điều 3; - Chánh, Phó VP UBND tỉnh; - CV: TC, TNMT,XD; - Lưu: VT-TC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Don gia 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản