Quyết định 1500/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định 1500/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1500/QĐ-TTg về xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng trừ dịch rầy nâu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1500/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1500/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T THU C B O V TH C V T D TR QU C GIA H TR T NH NGH AN PHÒNG TR DNCH R Y NÂU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 2927/BNN- KH ngày 11 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 08 t n thu c Bassa 50 EC thu c hàng d tr qu c gia h tr cho t nh Ngh An phòng tr d ch r y nâu như ngh t i văn b n s 2927/BNN-KH nêu trên. Vi c xu t c p, ti p nh n, qu n lý, s d ng s thu c b o v th c v t nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, C ng TT T, các V : P, KTN; - Lưu VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản