Quyết định 1502/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Boxing

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 1502/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Boxing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1502/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Boxing

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1502/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật thi đấu Boxing

 1. U BAN TH D C TH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1502/Q -UBTDTT Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH LU T THI U BOXING B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B và cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 03/1998/N -CP ngày 6/1/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban TDTT. Xét yêu c u v phát tri n nâng cao thành tích môn Boxing nư c ta. Căn c vào ngh c a ông V trư ng V Th thao Thành tích cao I. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành lu t thi u Boxing nghi p dư Qu c t g m: 28 i u. i u 2. Lu t thi u Boxing ư c áp d ng trong các cu c thi u t cơ s cho n toàn qu c và thi u qu c t t i nư c ta. i u 3. Các cu c thi u toàn qu c có th ra i u l thích h p v i th c t nhưng không ư c trái v i các i u ghi trong Lu t này. i u 4. Lu t này thay th cho các Lu t ã in trư c ây và có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Các ông V trư ng V Th thao Thành tích cao I, V trư ng V t ch c ào t o, Chánh văn phòng, Giám c các s Th d c Th thao ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TDTT Nguy n Danh Thái i u 1. Võ ài
 2. 1.1. Yêu c u: Trong t t c các cu c thi u, võ ài c n tuân theo nh ng yêu c u sau: 1.1.1. Kích thư c: M i c nh hình vuông c a võ ài t i thi u ph i là 4,9 m (16 feet) và t i a là 6,1 m (20 feet) tính t phía trong các dây ài. Trong các cu c thi u qu c t m i c nh võ ài ph i là 6,1 m. Võ ài không ư c th p hơn 0,91 m và cao hơn 1,22 m (4 feet) so v i m t t ho c sàn nhà. 1.1.2. Sàn và m góc: Sàn ph i ư c thi t k ch c ch n an toàn không l i lõm và m r ng ra 46 cm (18 inches) k t các vòng dây ài. Nó cũng c n phù h p v i 4 c t góc, các c t góc ài ph i ư c b c lót t t không gây ch n thương cho các v n ng viên. Góc ài ư c s p x p như sau: Góc khu v c bên trái i di n Ch t ch H i ng giám sát (giám sát trư ng) là góc , góc trái xa hơn là góc tr ng (trung l p), góc ph i xa hơn là góc xanh, góc ph i g n hơn là góc trung l p. 1.1.3. Bao ph sàn ài: Sàn ài ư c bao ph b ng m t l p da (ph t) ho c cao su, ho c ch t li u phù h p ã ư c ch p thu n có àn h i t t, có dày không ư c m ng hơn 1,3 cm và không dày quá 1,9 cm. T m th m này c n ư c tr i ph ng và c nh m t v trí ng th i cũng r ng bao ph c ph n phía ngoài c a sàn u. 1.1.4. Dây ài: Có 3 ho c 4 dây ài có ư ng kính ít nh t 3 cm và t i a 5 cm ư c c t ch t t các góc c a sàn ài có chi u cao so v i m t sàn là 40 cm, 80 cm và 130 cm. Trong trư ng h p có 4 dây ài thì chi u cao l n lư t là 40,6 cm, 71,1 cm, 101,6 cm và 132,1 cm. Các dây ài ư c bao bao b c b i các dây băng có ch t li u m m m i và êm ái có ư ng kính 3 n 4 cm. Các dây này không ư c trư t trên dây ài. 1.1.5. C u thang: Võ ài ph i có 3 c u thang. Hai c u thang hai góc i di n nhau dành cho v n ng viên (V V) và săn sóc viên, m t c u thang góc trung l p dành cho tr ng tài và bác sĩ s d ng. 1.1.6. Túi nh a: hai góc ài trung l p phía bên ngoài ài u, m i góc treo m t túi nh a ng bông, băng tr ng tài s d ng khi v n ng viên b ch y máu ho c tr ng tài ném khăn lau, gi y lau do ông ta s d ng. 1.2. Võ ài d b : Trong nh ng gi i u vô ch quan tr ng, có th s d ng 2 võ ài. i u 2. Găng u 2.1. Găng ư c phép: V n ng viên mang găng màu ho c xanh tuỳ thu c góc ài V V ư c ch nh và không ư c mang găng c a mình. 2.2. Quy cách: Găng tay n ng 284g (10 ounces) trong ó ph n da không ư c n ng hơn 1/2 t ng tr ng lư ng và ph n nh i n không ư c nh hơn 1/2 t ng tr ng lư ng. Di n tích ti p xúc h p l ph i ư c ánh d u trên găng có màu s c khác bi t rõ r t v i màu c a găng. Ph n nh i c a găng không ư c phép thay th ho c b b v . Trong các gi i qu c t ư c AIBA công nh n, ch có găng lo i VELCRO ư c phép s d ng. Găng tay ph i s ch s và s n sàng s d ng m i ư c phép dùng. 2.3. Các th t c ki m tra găng c a AIBA:
 3. AIBA s ti p t c phân lo i các nhà s n xu t găng Boxing cho các gi i u c a AIBA, các nhà s n xu t ph i thi t k áp ng ư c yêu c u c a AIBA i v i găng lo i 284g (10,0Z). Găng ph i ư c xét nghi m b i U ban thi t b và an toàn c a AIBA và ph i ư c U ban i u hành ch p thu n. N u ư c, găng c a nhà s n xu t s ư c óng d u ch t lư ng chính th c và ư c dùng trong các gi i u không chuyên. M i nhà s n xu t găng ư c AIBA chuNn ch p ph i t c c 1 kho n t i AIBA m b o ch t lư ng và AIBA s dùng s ti n này ph t nh ng ôi găng chưa t ch t lư ng. Th t c này s ư c thông báo cho các nhà s n xu t găng. Trách nhi m c a AIBA trong m i gi i u ph i ki m tra găng thi u. AIBA ki m soát các gi i u c a liên oàn, văn phòng khu v c i v i các gi i u l c a và liên oàn qu c gia. Tr trư ng h p AIBA có t riêng găng v i các nhà s n xu t găng, thông thư ng Ban t ch c gi i thi u s d ng lo i găng AIBA ã chuNn thu n có s n nh t. T t c V V trong b t kỳ gi i thi u nào cũng ph i mang găng úng quy cách trên. 2.4. Viên ch c giám sát eo găng c a AIBA: Găng và các băng qu n tay dùng cho thi u ư c ki m soát b i 2 viên ch c có kinh nghi m ư c ch nh trên cơ s lu t l . H s th c hi n trách nhi m v an toàn và m b o m i lu t l u ư c giám sát k lư ng cho n khi V V bư c lên võ ài. i u 3. Băng qu n tay 3.1. Quy cách: Băng "VELPEAU" không dài hơn 2,5m cho m i tay s ư c dùng. B t kỳ các lo i băng khác u không ư c phép s d ng. Vi c s d ng b t kỳ lo i băng dán, cao su dán ho c plastic dán u b nghiêm c m. N u s d ng băng dán có chi u dài 7,6cm, r ng 2,5 cm, c nh băng qu n tay vào c tay thì ư c phép. 3.2. Các gi i châu l c, th gi i và Olympic: Băng tay ư c s d ng s do nư c ch nhà cung c p. V V s ư c cung c p băng tay m i nguyên b i các viên ch c thay áo qu n ngay trư c khi bư c vào tr n u. i u 4. Trang ph c 4.1. Trang ph c ư c phép s d ng: Các V V ph i m c trang ph c theo nh ng quy nh sau: 4.1.1. Qu n áo: V V ph i mang giày ho c ng màu sáng không nh n mũi và không có gót giày, mang t t ng n, qu n ùi không dài t i u g i, áo lót che kín vùng ng c và lưng. Trong các tr n u qu c t , Olympic, World Cup, gi i Vô ch th gi i, các gi i Vô ch th gi i (dư i 19 tu i), i h i th thao thi n chí hay b t kỳ gi i u nào ư c AIBA thông qua, V V s ư c m c áo màu ho c xanh tuỳ thu c vào góc ài ư c ch nh và ch u hoàn toàn trách nhi m v màu c a mình. Trang ph c thi u có th in tên nư c c a V V phù h p v i kích c và c i m ã ư c AIBA ch p thu n, không l n hơn 100 cm2 . N u qu n áo cùng màu thì ai lưng ph i ư c nhìn th ng m t cách rõ ràng b ng cách s d ng ai lưng b ng ch t li u co dãn r ng 10 cm. V trí c a ai lưng là m t ư ng tư ng tư ng t r n xu ng hông.
 4. 4.1.2. D ng c b o v răng: V V bu c ph i s d ng : B c răng ph i v a v n khít ch t vào hàm trên c a V V. Nư c ăng cai t ch c thi u ph i cung c p y d ng c b o v răng cho các V V tham gia thi u mà chưa có b c răng và Liên oàn qu c gia c a các V V này s thanh toán ti n. Khi ang thi u, nghiêm c m V V làm r t b c răng ra ngoài và n u c tình s b tr ng tài c nh cáo ho c tư c quy n thi u. N u m t V V b m t cú m làm văng b c răng ra ngoài, tr ng tài s d n V V n góc ài c a V V này, cho r a s ch b c răng và cho V V mang l i. Trong lúc này, săn sóc viên không ư c phép nói chuy n v i V V. N u b c răng b r t ra 3 l n vì b t kỳ lý do gì, V V s b c nh cáo và n u còn ti p t c s nh n ư c c nh cáo l n th 2. 4.1.3. B o v h b : V V c n có thi t b b o v h b , có th mang thêm coki (Jock - Strap). 4.1.4. B o v u: Mũ b o v là m t trang b cá nhân c a V V và ph i ư c làm v a v n v i u c a V V. M c dù v y, V V ph i ăng ký màu ho c xanh c a mũ b o hi m trong các tr n u do AIBA t ch c. Vi c s d ng mũ b o hi m ph i úng quy cách c a AIBA, ư c AIBA phân lo i và ki m tra qua u ban thi t k và an toàn. U ban i u hành c a AIBA s xem xét và ch p nh n các th lo i mũ b o hi m khác nhau v i i u ki n như i u 2.3 o n 2 ã quy nh. V n ng viên ph i i mũ b o v khi thi u và s ư c tháo ra ngay khi tr n uk t thúc và trư c khi công b quy t nh. 4.2. Nh ng v t c m dùng: Ngoài nh ng trang b trên, V V không ư c s d ng các v t khác khi thi u. Vi c s d ng các ch t bôi trơn b ng vaseline, m d u ho c các s n phNm khác có th gây h i cho i phương ư c bôi trên m t, cánh tay ho c b t kỳ b ph n nào c a cơ th u b c m. V V s ư c lau s ch các ch t này trong cu c ki m tra y t trư c khi cân. Không ư c râu, ria mép m ng có th ư c ch p nh n nhưng không dài quá môi trên. 4.3. Nh ng vi ph m v trang ph c: Tr ng tài s lo i V V ra kh i tr n u n u V V này không i mũ, không b o v h b , b o v răng ho c n u V V không s ch s , trang ph c không úng quy nh. N u găng tay, qu n áo c a V V khi thi u b tu t, tr ng tài s cho ng ng tr n u s a ch a l i ch nh t . 4.4. ng ph c: Các văn phòng l c a và các t ch c khu v c khi c i tuy n h n h p trong các cu c thi u qu c t c n s p x p cho V V m c ng ph c sao cho không mâu thu n v i lu t l AIBA. M t văn phòng l c a hay t ch c khu v c không ư c òi h i m t i tuy n qu c gia m c ng ph c hay các trang thi t b ngư c l i v i nh ng gì mà qu c gia ó tho thu n. Tuy nhiên, V V n t nhi u nư c khác nhau tham d vào i tuy n khu v c có th yêu c u t ch c khu v c cung c p ng ph c cho h . i u 5. Thi t b võ ài 5.1. Yêu c u c n thi t: Nh ng thi t b dư i ây c n ph i có s n:
 5. 5.1.1. Hai khay có áy nông có ch a nh a thông tán v n. 5.1.2. Hai gh : Hai gh xoay cho V V s d ng trong khi gi i lao gi a hai hi p u. 5.1.3. Hai c c b ng nh a dùng u ng và súc mi ng nhưng không ư c ng nư c, hai chai x t nư c b ng nh a ng nư c dùng u ng. Ngoài ra không ư c có b t kỳ lo i chai nư c nào khác V V và săn sóc viên s d ng t i võ ài...Hai ch u ng mùn cưa và hai xô nư c. 5.1.4. Bàn và gh cho các viên ch c. 5.1.5. M t cái c ng (có ùi) hay m t cái chuông. 5.1.6. M t (t t hơn là hai) ng h b m giây. 5.1.7. Các t p phi u i m theo m u c a AIBA. 5.1.8. M t túi thu c c p c u. 5.1.9. M t micrô n i v i h th ng phát thanh. 5.1.10. Hai ôi găng cùng m t nhà s n xu t như ã miêu t i u 2. 5.1.11. M t cái cáng. 5.1.12. Hai mũ b o v u (1 , 1 xanh). i u 6. Ki m tra y t và cân cho các gi i u qu c t 6.1. Ki m tra y t : 6.1.1. Trong th i gian cân o, V V ph i ư c 1 bác sĩ do H i ng ch p hành ch nh công nh n tiêu chuNn thi u. m b o ti n hành t t cân o, H i ng ch p hành có th quy t nh ti n hành, ki m tra y t s m hơn. 6.1.2. T i cu c ki m tra y t và cân o, V V ph i xu t trình b ng k t qu k l c các gi i u qu c t trong s thi u ã ư c chuNn nh n b i thư ký ho c Giám c i u hành c a Liên oàn qu c gia, các quan ch c ký tên vào s thi u c a V V và ch u trách nhi m v ch ký c a mình. N u V V không xu t trình s thi u t i cu c ki m tra y t và cân o s không ư c phép thi u. 6.1.3. có i u ki n thi u, m t n V V ph i xu t trình s k l c thi u qu c t và tr l i b ng nh ng ki n th c t t nh t v i b t kỳ câu h i nao ư c viên ch c y t ưa ra. N V V c n ph i xác nh n b ng biên b n r ng mình không mang thai. N u cu c thi u h n h p có c nam và n , c n s p x p phòng riêng bi t cho nam và n khi ki m tra y t và cân o. Th t c ki m tra y t cho n V V ư c hư ng d n trong sách ki m tra y t c a AIBA. 6.2. Các h ng cân:
 6. H th ng cân theo KG (METRIC) và h th ng AVIORDUPOIS ư c s d ng chia làm 12 h ng cân t 48 kg (105 LB) n trên 91 kg (200 LB). - H ng cân: n 45 kg Bán ru i: n 48 kg - Bán trung: n 67 kg - Ru i: n 51 kg -Trên bán trung: n 71 kg - Gà: n 54 kg - Trung: n 75 kg - Lông: n 57 kg - Dư i n ng: n 81 kg - Nh : n 60 kg - N ng: n 91 kg - Trên nh : n 63,5 kg - Siêu n ng trên 91 kg T i các gi i thi u t i khu v c ông Nam Á g m 12 h ng cân t không quá 45 kg n 95 kg. N V V ư c thi u theo 12 h ng cân b t u t 45 kg n trên 81 kg. 6.3. Cân ki m tra: 6.3.1. T i gi i vô ch th gi i, Olympic, gi i vô ch Châu l c, gi i vô ch qu c t và gi i thi u qu c t , các Lu t v cân o sau ây ư c áp d ng: 6.3.1.1. V V tham d các h ng cân u ph i s n sàng cân o vào bu i sáng u tiên c a tr n u và gi ư c ch nh t 8 gi n 10 gi sáng. Vào nh ng ngày ti p theo, ch nh ng V V b c thăm lên ài m i ph i có m t cân ki m tra t 8 gi n9 gi sáng. H i ng ch p hành ho c các t ch c AIBA u nhi m m i có quy n thay i ôi chút th i gian n u có nh ng ch m tr không tránh ư c. Tr n u không th b t u s m hơn 3 ti ng so v i th i gian quy nh sau khi ch m d t cân o ho c có th ng n hơn n u h i ng ch p hành sau khi tham v n U ban y t xét th y thu n ti n và không gây b t l i cho các V V tham gia tr n u u tiên c a phiên u sau. 6.3.1.2. Vi c cân o ch có hi u l c khi có i di n u quy n c a AIBA. M t viên ch c c a Liên oàn qu c gia d gi i có th có m t t i th i i m cân o nhưng không ư c phép can thi p. 6.3.1.3. Tr ng lư ng ư c o t i bu i cân o chính th c c a ngày u tiên s là h ng cân chính th c ư c xác l p c a V V ó trong su t gi i thi u. Tuy v y, ngày nào thi u cũng ph i cân l i m b o tr ng lư ng th c t c a ngày hom ó không vư t quá tr ng lư ng t i a c a lư ng cân. M t V V ch có th thi u trong h ng cân mà h ã ư c ch p nh n t i bu i cân o chính th c. 6.3.1.4. V V ch c n có m t m t l n trong m t ngày t i bàn cân ki m tra chính th c. Tr ng lư ng ghi trong l n ó là chính th c. Tuy nhiên có th cho phép i di n c a m t nư c, có V V ã cân nhưng không áp ng ư c tr ng lư ng c a h ng cân ó, ư c ghi danh vào h ng cân n ng hơn ho c nh hơn cân g c c a mình v i i u ki n là nư c này chưa có V V h ng cân ó và vi c cân o v n ang ti n hành chưa k t thúc.
 7. Cũng cho phép m t qu c gia có th thay th m t V V này b ng m t V V khác vào th i gian b t kỳ cho t i khi k t thúc l n cân o u tiên c a bu i ki m tra s c kho v i i u ki n là gi i thi u cho phép thay ngư i và thay th này ã ư c ghi danh V V d b trong cùng m t th h ng hay có tr ng lư ng khác. 6.3.1.5. Tr ng lư ng ư c xác nh b i bàn cân, V V ph i c i h t qu n áo khi cân.Tr ng lư ng ư c ch ra b ng h METRIC (h mét). Cân o i n t có th ư c s d ng. 6.4. Các gi i u liên qu c gia: 6.4.1. Trong các cu c thi u gi a hai ho c hơn hai qu c gia tr lên, vi c cân o ki m tra s ư c th c hi n b i các thành viên do Liên oàn qu c gia nư c t ch c ch nh và ư c s tr giúp c a i di n m t hay nhi u qu c gia giúp và cơ quan ki m tra tr ng lư ng c a m i V V. 6.4.2. N u m t V V vư t quá m c tr ng lư ng quy nh c a h ng cân mà V V này ăng ký thì anh ta có th ư c thi u n u m c tr ng lư ng không vư t quá 454 gr. Nhưng dù cho k t qu tr n u ó có ra sao i n a thì V V ó ch mang l i cho i tuy n c a mình s i m dành cho ngư i thua và i th c a h s dành ư c i m cho ngư i th ng (v i i u ki n là V V này ã ki m tra s c kho và cân o úng h ng cân quy nh c a ngày thi u và lên võ ài v i trang ph c c a V V). N u c hai V V u vư t quá h ng cân quy nh, c hai i tuy n c a hai V V u ư c i m c a ngư i thua cu c. N u tr ng lư ng vư t quá m c 454 gr ( 1 cân Anh) nhưng không quá 2,7 kg (6 cân Anh) ngư i i di n chính th c c a i di n i tuy n i phương s ư c quy n ch p nh n V V vư t cân này thi u và tr n u s ư c xem xét cân nh c k t qu n u V V vư t cân này chi n th ng. M t V V ph i ư c công nh n là s c kho do m t bác sĩ ch nh thì m i ư c vào bàn cân. 6.4.3. Trong các cu c thi u liên qu c gia hay qu c t , vi c cân o các V V có th th c hi n trong 30 phút. V V vư t quá h ng cân cho phép ho c không có m t trong th i gian cân o thì s ư c coi như là thua cu c. 6.4.4. H i oàn c a nư c ăng cai gi i thi u khi ti p nh n m t i tuy n ph i t m t bàn cân nơi t p luy n c a i tuy n ó ngay khi h n thành ph s di n ra các tr n u. i u 7. B c thăm và ư c mi n u 7.1. B c thăm: L b c thăm di n ra ngay sau khi ki m tra y t và cân o, có s hi n di n c a các i di n chính th c c a các i tuy n có liên quan và ph i m b o m t cách th c t r ng không có m t i th nào s ph i thi u hai tr n trư c khi các V V khác ch m i thi u m t tr n. Trong trư ng h p c bi t, U ban i u hành c a AIBA có quy n không s d ng lu t này. B c thăm các V V thi u trư c tiên t 1, r i n nh ng V V ư c mi n thi u. M c dù v y, không có V V nào có th dành ư c huy chương th gi i, Châu l c hay Olympic mà không tham gia thi u. 7.2. ư c mi n thi u: Trong các cu c thi u có hơn 4 V V, s rút thăm vòng u ch n m t s ngư i ư c mi n u sao cho s lư ng V V thi u vòng 2 là 4,8,16 ho c 32. Các V V ư c mi n vòng u là nh ng ngư i thi u u tiên
 8. vòng 2. N u s lư ng ư c mi n l i là s l , V V có thăm ư c mi n sau cùng s thi u vòng 2 v i ngư i th ng tr n u c a vòng 1. N u là s ch n, các V V ư c mi n thi u s u trư c tiên vòng 2 theo th t h s b c thăm, không m t V V nào ư c nh n huy chương n u không tham gia thi u ít nh t 1 l n. 7.3. Trình t trong chương trình thi u: Trong các gi i th gi i, Olympic và Châu l c, th t c a chương trình nên ư c s p x p m i lo t tr n c a các h ng cân nh nh t ư c ti n hành trư c và sau ó tăng d n lên h ng cân n ng hơn trong lo t tr n này, r i c ti p t c như v y. Trong vi c s p x p chương trình hàng ngày, mong mu n c a nư c ch nhà có th áp ng tránh tình tr ng yêu c u k t qu b c thăm. i u 8. Các hi p u 8.1. các gi i u th gi i, Olympic, Châu l c s có 4 hi p u, m i hi p 2 phút ( i u lu t này có hi u l c t ngày 1/1/1999, d ng tr n u c nh cáo, nh c nh , s a sang l i trang ph c cho ch nh t hay b t c lý do nào khác không ư c tính trong 2 phút này). Gi a hai hi p u có m t phút ngh , không có hi p u thêm nào ư c ưa ra. 8.2. Các tr n u qu c t : Các hi p u thông thư ng gi ng như trên, nhưng n u có s tho thu n trư c 3 ho c 4 hi p, m i hi p u 3 phút ho c 6 hi p, m i hi p 2 phút có th ch p th n, gi a các hi p u bao gi cũng ư c ngh m t phút. i u 9. Săn sóc viên 9.1. M i V V ư c ăng ký 2 săn sóc viên và ph i tuân theo các i u l dư i ây: 9.1.1. Ch có 2 săn sóc viên ư c bư c lên t m th m l c a võ ài và ch duy nh t m t ngư i ư c bư c vào trong võ ài. 9.1.2. Khi ang u, không m t săn sóc viên nào ư c lên võ ài. Trư c khi hi p u b t u, săn sóc viên ph i d n kh i sàn ài các gh ng i, khăn, xô nư c v.v... 9.1.3 Săn sóc viên ng góc ài, dư i chân võ ài có m t khăn và m t mi ng x p dùng cho V V ang thi u. Săn sóc viên có th thay m t cho V V c a mình xin b cu c và cũng có th cho r ng V V g p khó khăn b ng cách ném lên võ ài mi ng x p ho c khăn, tr trư ng h p tr ng tài ang m. 9.1.4. Ch t ch U ban Tr ng tài và Giám nh m i gi i u s t ch c m t cu c h p các Tr ng tài, Giám nh và săn sóc vi c liên quan n gi i u nh n m nh r ng lu t l c a AIBA ph i ư c tôn tr ng và các V V vi ph m i u lu t không nh ng b m t i m mà còn b tư c danh hi u vô ch b i vi ph m các i u lu t. 9.1.5. Không có m t l i khuyên, s tr giúp ho c ng viên nào c a săn sóc viên ư c ưa ra cho V V c a mình khi ang di n ra tr n u. N u săn sóc viên ph m lu t có th b c nh cáo ho c tru t quy n. V V cũng s b c nh cáo, nh c nh ho c tru t quy n b i tr ng tài n u săn sóc viên ph m lu t. Săn sóc viên hay b t kỳ viên ch c nào khuy n khích, kích ng khán gi b ng l i nói d u hi u ho c ch d n V V khi hi p u ang di n ra u không ư c ho t ông v i cương v săn sóc viên hay viên ch c c a gi i u. N u săn sóc viên b Tr ng tài u i kh i góc ài, h s không ư c thi
 9. hành nhi m v trong bu i thi u ó. M i nhân viên b tr ng tài u i kh i góc võ ài ph i d i nơi thi u cho t i khi bu i thi u ó ch m d t. N u trong su t th i gian thi u c a gi i, h b u i l n th hai, thì coi như là b ch m d t nhi m v trong gi i u ó. i u 10. Tr ng tài và Giám nh 10.1. Trong các i h i Olympic, Vô ch th gi i, World Cup, Cúp luân lưu c a AIBA, gi i Châu l c và các tr n vô ch Qu c t khác, Tr ng tài m i tr n u s do AIBA công nh n i u khi n võ ài nhưng không ư c ch m i m. 10.2. Giám nh: M i tr n u có 5 giám nh c a AIBA ch m i m, ch ng i c a h cách bi t v i khán gi g n sát võ ài. Hai trong 5 Giám nh ng i cùng m t phía chính c a võ ài, m i ngư i cách nhau m t quãng và nh ng ngư i còn l i ng i 3 c nh c a võ ài. N u không 5 Giám nh, có th s d ng 3 Giám nh cũng ư c, nhưng không áp d ng i h i Olympic, Gi i Vô ch Th gi i và Gi i vô ch Châu l c. Trong tr n u c a các n V V, s lư ng giám nh là 2 nam và 2 n . 10.3. Các tr n u Qu c t : Các tr n u Qu c t có s lư ng i tuy n c a t 2 qu c gia tr lên, tr n u s ư c i u khi n b i nh ng thành viên ã ư c i di n c a các Liên oàn qu c gia tho thu n nhưng không trái v i các i u lu t v Tr ng tài và Giám nh c a AIBA. 10.4. S trung l p: m b o s trung l p, danh sách c a các Tr ng tài và Giám nh c a t ng tr n u s ư c U ban tr ng tài và Giám nh l a ch n theo ch d n sau: 10.4.1. M i ngư i ư c l a ch n ph i ư c chuNn nh n là Tr ng tài ho c Giám nh. 10.4.2. Tr ng tài và Giám nh ph i thu c m t nư c hay m t H i oàn khác v i nư c và H i oàn c a V V thi u. 10.4.3. M i viên ch c này không ư c là công dân c a qu c gia b chi ph i, thu c a ho c ph thu c vào qu c gia có V V tham d ho c cư trú t i nư c ó. 10.4.4. N u m t viên ch c ã thay i qu c t ch thì h không ư c phép nh n nhi m v trong b t kỳ tr n u nào có V V c a nư c trư c ây h mang qu c t ch. 10.4.5. B t kỳ trư ng h p nao cũng không th có quá 2 viên ch c cùng m t l c a trong cùng m t tr n u. 10.4.6. Vi c ch nh các viên ch c này ư c U ban Tr ng tài và Giám nh ti n hành b c thăm g n võ ài ngay trư c khi tr n u di n ra. Các Tr ng tài, Giám nh cho các tr n chung k t s do H i ng Ch p hành ch nh. 10.4.7. Khi U ban Tr ng tài và Giám nh không th áp d ng các ch d n trên ây, trong các trư ng h p c bi t, U ban ph i gi i quy t d a trên s m b o t t nh t tính trung l p và vô tư c a các viên ch c ư c ch nh và báo cáo lên H i ng Ch p hành càng s m càng t t.
 10. 10.4.8. Khi U ban Tr ng tài và Giám nh không có cách nào khác thi hành các ch d n trên ây thì Ch t ch U ban (hay ngư i ư c u quy n) s t ch c rút thăm tên c a m t hay nhi u viên ch c ch n Tr ng tài và Giám nh cho tr n u này. 10.5. Tranh ch p quy n l i: Viên ch c ư c chon làm Tr ng tài và Giám nh không ư c ho t ng trên cương v Trư ng oàn, Hu n luy n viên hay săn sóc viên trong b t c m t tr n u nào hay m t lo t tr n u nào ó cho b t kỳ V V nào hay i tuy n nào tham gia thi u và không ư c làm nhi m v c a mình khi có V V c a qu c gia mình tham d tr n u. 10.6. Hình th c k lu t: H i ng Ch p hành hay cơ quan do h u nhi m có th theo khuy n cáo c a Giám sát trư ng không cho m t tr ng tài làm vi c (tam th i ho c vĩnh vi n) vì Tr ng tài này không áp d ng h u hi u các i u lu t c a AIBA ho c m t Giám nh trong cách ghi và ch m i m các tr n u ư c cân nh c là không hài lòng. 10.7. Thay th tr ng tài trong th i gian di n ra tr n u: N u tr ng tài m t kh năng i u khi n tr n u, Tr ng tài th i gian s gõ chuông d ng tr n u và Tr ng tài trung l p trong danh sách Qu c t c a AIBA có m t s i u khi n tr n u và ra l nh thi u ti p t c. 10.8. Thi t b ghi i m k thu t: T i gi i vô ch th gi i, Olympic, gi i luân lưu c a AIBA và các tr n u Qu c t b t bu c ph i s d ng máy ch m i m i n t . 10.9. Nhi m v ph i có m t: Hi p h i có Tr ng tài ho c Giám nh Qu c t ư c AIBA l a ch n có trách nhi m c Tr ng tài, Giám nh tham d các cu c thi u vô ch th gi i, Olympic, Vô ch Châu l c h làm nhi m v . H có th t ch i l i m i n u có lý do chính áng. Các qu c gia có trách nhi m ph i cung c p tài chính cho i tuy n Olympic c a h còn t ch c nào i u hành gi i u s ph i có trách nhi m ài th chi phí i l i và các kho n khác cho các viên ch c ph c v gi i thi u ó. i u 11. i u ki n gia nh p và ư c ghi danh sách Tr ng tài, Giám nh Qu c t 11.1.Tr ng tài Qu c t và Giám nh Qu c t : Danh hi u "Tr ng tài và Giám nh Qu c t " là danh hi u cao nh t i v i Tr ng tài và Giám nh Boxing nghi p dư. H ư c c p m t văn b ng "Tr ng tài và Giám nh Qu c t ", ư c nh n huy hi u c a AIBA và ch ng minh thư. 11.2. ng c viên ư c ch n ghi tên vào danh sách Tr ng tài, Giám nh Qu c t c a AIBA ph i: 11.2.1. ư c Hi p h i Qu c gia c a h gi i thi u và văn phòng Châu l c c . 11.2.2. ã có tên trong danh sách Tr ng tài - Giám nh c a t ch c Châu l c ít nh t 2 năm và hoàn thành t t nhi m v ư c giao v i tư cách là Tr ng tài - Giám nh Châu l c.
 11. 11.2.3. Có gi y ch ng nh n c a y ban Y t AIBA ư c ký nh n b i y ban Y t c a Hi p h i Qu c gia xác nh n có y s c kh e và th l c hoàn thành nhi m v Tr ng tài - Giám nh. 11.2.4. M t Hi p h i không ư c có quá 12 thành viên có tên trong danh sách và n u quá thì Hi p h i ph i rút tên cho theo quy nh. 11.2.5. C n có b n tóm t t ghi rõ kinh nghi m ã tr i qua, th l c và ch c danh hai năm trư c ó c a h . 11.2.6. Nói t t m t trong các ngôn ng chính th c c a AIBA (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, c, R p). 11.3. Duy trì tên trong danh sách Qu c t : Nh m duy trì và nâng cao ch t lư ng Tr ng tài - Giám nh m b o vi c thông su t các Lu t l c a AIBA và l a ch n các Tr ng tài và Giám nh m i, y ban Tr ng tài và Giám nh ph i t ch c các khóa h c và kỳ thi như sau: 11.3.1. M t hay nhi u Hi p h i Qu c gia ngh văn phòng AIBA t ch c khóa hu n luy n và kỳ thi ki m tra cho các viên ch c c a h t i b t c nơi nào trên th gi i vì ã ư c ch p thu n b i văn phòng Châu l c liên quan. 11.3.2. Khóa hu n luy n và ki m tra ư c i u hành b i 2 viên ch c c a AIBA là y viên c a H i ng Ch p hành c a y ban Tr ng tài - Giám nh ho c là viên ch c c a văn phòng Châu l c ư c H i ng Ch p hành c v i s h p tác c a i di n c a Hi p h i Qu c gia có liên quan. Trong Ban giám kh o ph i có ít nh t là 1 viên ch c c a H i ng Ch p hành AIBA. y ban Tr ng tài - Giám nh khuy n cáo r ng t t c các kỳ ki m tra ph i ư c i u hành b i viên ch c c a H i ng Ch p hành, m t trong s ó ph i là thành viên c a y ban "Tr ng tài - Giám nh". C 2 thành viên này ph i có tên trong danh sách Tr ng tài - Giám nh Qu c t . 11.3.2.1. Các kỳ thi ki m tra tuy n vào danh sách Tr ng tài - Giám nh Qu c t c a AIBA và danh sách Tr ng tài - Giám nh Châu l c ph i ư c i u hành b i viên ch c c a văn phòng Châu l c. Trong nh ng trư ng h p ngo i l , Ch t ch AIBA có th giao quy n này cho y viên H i ng Châu l c khác. Các ng viên ph i hoàn thành bài thi vi t, thi v n áp và th c hành m t cách thành công m i ư c ch p thu n. 11.3.2.2. Bài ki m tra và các h sơ liên quan ư c lưu gi t i các văn phòng Châu l c có uy tín. 11.3.3. Chi phí ăn , i l i c a 2 viên ch c này ư c chi tr b i m t hay các Hi p h i Qu c gia ã t ch c khóa hu n luy n ki m tra. 11.3.4. K t qu hu n luy n và ki m tra ư c y ban Tr ng tài - Giám nh trình lên H i ng Ch p hành AIBA phê duy t t i phiên h p ngay sau ó. Quy t nh này s ư c thông báo cho văn phòng Châu l c và các Hi p h i Qu c gia liên quan.
 12. 11.3.5. y ban Tr ng tài - Giám nh ít nh t 04 năm m t l n ph i ti n hành ki m tra năng l c các Tr ng tài - Giám nh có tên trong danh sách v i danh hi u Tr ng tài - Giám nh Qu c t . N u h không t yêu c u s ph i thi l i t danh hi u Tr ng tài - Giám nh Qu c t này. 11.3.6. Nh ng viên ch c không t yêu c u s không có tên trong danh sách Tr ng tài - Giám nh Qu c t . 11.3.7. Khi t i tu i 60, Tr ng tài - Giám nh AIBA c n ư c ki m tra v th l c và th n kinh, n u t yêu c u m i ư c ch p nh n. 11.3.8. Tr ng tài - Giám nh AIBA ư c phân thành 3 c p: A, B, C. Phân lo i này ư c quy t nh b i H i ng Ch p hành căn c vào khuy n cáo c a y ban Tr ng tài - Giám inh và văn phòng Châu l c. 11.3.9. Các Hi p h i Qu c gia ph i cung c p cho Ch t ch AIBA và Ch t ch y ban Tr ng tài - Giám nh danh sáh năng l c c a h và các thông tin liên quan n các ng viên này và ph i g i cho các cơ quan này ít nh t 8 tu n trư c ngày ki m tra. 11.4. Th t c: y ban Tr ng tài - Giám nh ph i h p v i T ng thư ký ch p nh n nh ng th t c sau ây cho các khóa hu n luy n và ki m tra: 11.4.1. N u m t hay nhi u Hi p h i Qu c gia mong mu n c m t hay nhi u ng viên s ư c c p m u h sơ i n vào các thông tin c n thi t. 11.4.2. Trong cu c h i th o ư c AIBA ch p thu n, Hi p h i Qu c gia nư c t ch c s t ch c m t khóa hu n luy n và ki m tra cho các ng viên. Các ng viên này s làm nhi m v Tr ng tài - Giám nh cho ít nh t năm tr n u ư c các viên ch c c a y ban Tr ng tài - Giám nh hay c a y ban Ch p hành ho c c a văn phòng Châu l c ch m i m. 11.4.3. Các viên ch c trên cũng ph i tham d ch m i m t i kỳ thi v n áp m b o các ng viên Tr ng tài - Giám nh Qu c t thông su t Lu t l AIBA và các ch th liên quan. 11.4.4. Các viên ch c trên ph i quy t nh xem xét các ng viên có y phNm ch t và năng l c t danh hi u Tr ng tài - Giám nh Qu c t hay không. B n báo cáo ph i y ch ký c a các thành viên, các thành viên u có th ghi nh n quan i m riêng c a mình và b n báo cáo s ư c g i n y ban Tr ng tài - Giám nh. 11.5. Tr ng tài và Giám nh danh d : H i ng Ch p hành AIBA có th trao danh hi u "Tr ng tài - Giám nh danh d c a Quy n Anh nghi p dư" cho các viên ch c ã ngh hưu có năng l c xu t s c và các phNm ch t vư t tr i. 11.6. i u 11 này cũng áp d ng v i Tr ng tài - Giám nh n có tên trong danh sách Tr ng tài - Giám nh Qu c t và Châu l c. i u 12. Ban giám kh o
 13. 12.1. Trong gi i Vô ch th gi i và Olympic, H i ng Ch p hành ho t ng v i tư cách Ban giám kh o ho c ch nh Ban giám kh o. Trong gi i vô ch Châu l c, ban giám kh o ư c ch nh b i H i ng Ch p hành c a Liên oàn Châu l c, n u không có t ch c này thì văn phòng Châu l c s ch nh. Trong các bu i u (ngoài tr n chung k t), Ban giám kh o ph i có không ít hơn 3 ngư i, nhưng không quá 5 ngư i, k c Ch t ch ương nhi m và 2 ngư i kia là thành viên c a y ban Tr ng tài - Giám nh. Không m t y viên nào khác c a ban giám kh o ngoài nh ng ngư i nói trên ư c ng i vào bàn Giám kh o trong bu i u. b ng phân công Ban giám kh o c a m i bu i u ư c Ch t ch AIBA (n u ông ta v ng m t thì i di n ư c ch nh) s p x p trư c khi b t u bu i u. Các y viên mu n thay i v trí trong b ng phân công ph i ư c Ch t ch hay ngư i i di n cho phép. T t c các y viên c a H i ng ch p hành s làm nhi m v Ban giám kh o trong tr n u chung k t. Các y viên c a H i ng Ch p hành AIBA trong danh sách Tr ng tài - Giám nh và các y viên c a ban Tr ng tài - Giám nh u có quy n b phi u. 12.2. Nhi m v : 12.2.1. M i thành viên trong Ban giám kh o ghi l i i m c a V v mà h có ư c trong t ng tr n u và các i m này có th ư c i chi u v i i m c a các Giám nh ang làm nhi m v các tr n này. 12.2.2. Ban giám kh o ti n hành ki m tra phi u i m c a 5 Giám nh mb o r ng (a) các i m ã ư c c ng là chính xác (b) tên các V V ư c ghi chính xác (c) V V th ng cu c ư c ch nh (d) các phi u i m ã ư c ký tên; nghĩa là Ban giám kh o ph i ki m tra các phi u i m hay b ng ch m i m do máy ch m i m i n t ghi l i. Ch t ch Ban giám kh o ho c Giám kh o ang làm nhi m v s thông báo tên V V ư c ch nh th ng cu c do ư c a s c a 5 phi u ch m i m ho c do k t qu trên màn hình c a máy ch m i m di n t . 12.2.3. Ban giám kh o s h p vào sáng hôm sau xem xét ho t ng c a Tr ng tài và Giám nh ngày hôm trư c và s có khuy n cáo v i H i ng Ch p hành v các Tr ng tài - Giám nh mà theo h chưa hoàn thành nhi m v . Ban giám nh c a các tr n u hi n di n t i bu i h p báo cáo vi c làm c a h ngày hôm trư c. 12.2.4. Ban giám kh o s thông báo v i H i ng ch p hành b ng văn b n, các Tr ng tài - Giám nh mà theo h không áp d ng h u hi u Lu t l c a AIBA ho c không ch m i m chính xác. 12.2.5. Ban giám kh o s trình lên H i ng Ch p hành AIBA, H i ng Ch p hành c a Liên oàn Châu l c, văn phòng Châu l c các thay i v danh sách Tr ng tài - Giám nh mà h th y c n thi t. 12.2.6. Ban giám kh o s lưu ý H i ng Ch p hành v nh ng Tr ng tài - Giám nh ã ư c ch nh làm nhi m v mà l i v ng m t không làm nhi m v và không báo cáo cho T ng thư ký v lý do chính áng c a s v ng m t này.
 14. 12.2.7. N u m t viên ch c ư c ch nh làm nhi m v v ng m t, Ban giám kh o có quy n ch n l a thay th b ng m t viên ch c tương ương trong danh sách các viên ch c ư c ch n l a và ph i báo cáo cho H i ng Ch p hành hay văn phòng Châu l c có liên quan ngay khi có th ư c v s thay i này. 12.2.8. N u m t tr n u có nhi u tình hu ng ph c t p và không di n ra bình thư ng mà Tr ng tài không có bi n pháp h u hi u, Ban giám kh o có th d ng tr n u cho t i khi gi i quy t ư c s c . 12.2.9. Ban giám kh o có th ưa ra nh ng bi n pháp c n thi t t c th i khi có các s c t i các tr n u. 12.2.10. Ban giám kh o s tham v n y ban Tr ng tài - Giám nh v các quy t nh ho c khuy n cáo mà h ưa ra. 12.2.11. Khi m t V V có hành ng vi ph m Lu t l m t cách nghiêm tr ng và có ý i ngư c v i tinh th n th thao, Ban giám kh o có quy n ki n ngh H i ng Ch p hành và tuyên b k lu t V V ó không ư c thi u trong m t th i gian nh t nh và H i ng Ch p hành có th tư c b huy chương ho c ph n thư ng mà V V ó nh n ư c. 12.2.12. Các thành viên trong Ban giám kh o không ư c làm nhi m v n u trong tr n u có V V là ngư i có cùng qu c gia v i thành viên trong Ban giám kh o. 12.3. Bác b quy t nh c a Tr ng tài và Giám nh: Quy t nh c a m t Tr ng tài hay Giám nh có th b Ban giám kh o bác b trong trư ng h p: 12.3.1. Khi Tr ng tài có m t quy t nh rõ ràng ngư c v i các Chương, i u trong Lu t l AIBA (Ban giám kh o có th s d ng b ng vi c ghi hình tr n u). 12.3.2. Khi th y rõ ràng Giám nh ã có s l m l n trong phi u i m c a h ưa n quy t nh sai l m. 12.4. Khi u n i: Trư ng oàn có th khi u n i lên Ban giám kh o và phí khi u n i là 100 USD, không ch m hơn 30 phút sau khi k t thúc tr n u. N u Ban giám kh o ng ý xem xét gi i quy t khi u n i, các hành ng c n thi t s ư c th c hi n. N u khi u n i úng, phí khi u n i s ư c hoàn tr . 12.5. N u là thành viên Ban giám kh o thì không ư c làm Tr ng tài, Giám nh t i các gi i thi u ó. 12.6. Trung l p: T i các cu c thi u qu c t , các thành viên Ban giám kh o ph i là ngư i t nư c khác n. i u 13. Tr ng tài 13.1. i u quan tâm ch y u: Quan tâm n V V là m i quan tâm ch y u c a tr ng tài.
 15. 13.2. Nhi m v : Tr ng tài i u hành võ ài ph i m c qu n tr ng, áo tr ng, giày màu sáng không có gót. Có th mang nơ en trên c áo. các nư c nhi t i, nơi có th ư c mi n eo khi Ch t ch Ban giám kh o ho c Ch t ch ban Tr ng tài - Giám nh ng ý. Tr ng tài có th s d ng găng tay m ng khi làm vi c. Tr ng tài ph i: 13.2.1. Theo dõi xem Lu t l và tinh th n thi u FAIR PLAY có ư c th c hi n nghiêm túc không. 13.2.2. Duy trì vi c ki m soát tr n u trong t t c các giai o n c a tr n u. 13.2.3. Ngăn c n m t V V y u hơn tránh các òn thái qua không c n thi t. 13.2.4. Ki m tra găng và trang ph c V V. 13.2.5. S d ng 03 khNu l nh sau: 13.2.5.1. "STOP" khi ra l nh cho V V ng ng u. 13.2.5.2. "BOX" khi ra l nh thi u. 13.2.5.3. "BREAK" khi 2 V V ôm ch t nhau, ra l nh 2 V V dang ra và bư c lùi trư c khi ti p t c thi u. 13.2.6. B ng d u hi u và c ch thích h p, d hi u ch cho V V th y h vi ph m Lu t l . 13.2.7. Sau tr n u, thu và ki m tra phi u i m c a 5 giám nh n p cho Ch t ch Ban Giám kh o ho c cho phát thanh viên n u không có Ch t ch Ban Giám kh o. 13.2.8. Tr ng tài không ch nh V V th ng cu c b ng cách giơ cao tay V V hay b ng m t cách nào khác trư c khi phát thanh viên công b k t qu chính th c, lúc ó tr ng tài giơ cao tay c a V V. 13.2.9. Khi tr ng tài tru t quy n thi u c a m t V V ho c d ng tr n u ph i thông báo cho Ch t ch y ban Giám kh o tên V V b tru t quy n ho c lý do d ng tr n u Ch t ch Ban Giám kh o ch th cho phát thanh viên công b quy t nh m t cách chnhs xác cho công chúng. 13.3. Quy n l c c a tr ng tài: Tr ng tài có quy n: 13.3.1. K t thúc tr n u b t c lúc nào n u tr ng tài cân nh c th y tr n u ch thiên v m t phía V V, không tương x ng. 13.3.2. Ch m d t tr n u b t c lúc nào n u m t V V b m t v t thương mà tr ng tài th y không th ti p t c thi u ư c. 13.3.3. K t thúc tr n u b t c lúc nào n u cân nh c th y hia V V thi u m t cách không trung th c, tr ng tài có th tru t quy n m t ho c c hai V V.
 16. 13.3.4. Nh c nh m t V V ho c d ng tr n u c nh cáo m t V V có l i ho c vì m t lý do nào khác nh m b o m tôn tr ng Lu t l và Fair Play. 13.3.5. Tru t quy n m t V V khi không ch p hành ngay l nh c a tr ng tài ho c có thái hung hăng, khiêu khích tr ng tài vào b t kỳ th i i m nào. 13.3.6. Tru t quy n săn sóc viên khi ph m lu t và vì th có th tru t quy n vì l i c a săn sóc viên n u ngư i ó không ch p hành l nh c a tr ng tài. 13.3.7. Tru t quy n V V mà không c n ph i c nh cáo trư c. 13.3.8. Ng ng m khi m t V V b knock down mà V V kia không lùi v góc trung l p ho c trì hoãn th c hi n vi c ó. 13.3.9. V n d ng Lu t l thi u có m t quy t nh, m t bi n pháp c n thi t trong b t kỳ trư ng h p nào c a tr n u mà lu t không quy nh. 13.4. C nh cáo: n u V V vi ph m lu t chưa n m c b tru t quy n, tr ng tài ng ng tr n u c nh cáo V V ó. Vi c c nh cáo ph i rõ ràng sao cho V V có th hi u ư c lý do m c l i. Tr ng tài ra hi u b ng tay (hay m t ký hi u nào ó) th t rõ cho Giám nh bi t Tr ng tài ã c nh cáo V V nào vì l i gì, sau ó tr ng tài m i ra l nh "BOX". N u m t V V b ba l n c nh cáo trong m t tr n u, V V ó ương nhiên b lo i. 13.5. Nh c nh : Tr ng tài có quy n nh c nh m t V V, ây là m t khuy n cáo nh m ngăn c n vi c vi ph m Lu t l nhưng chưa n m c c nh cáo. Tr ng tài có th không cho ng ng tr n u mà tranh th th i cơ thu n l i trong hi p u nh c nh . 13.6. Nh n xét v y t : Trư c gi i u, tr ng tài ph i qua ki m tra y t xác nh n có y th l c hoàn thành nhi m v giao phó. M i con m t c a tr ng tài ph i t ít nh t 06 i- p. Trong khi i u hành tr n u, tr ng tài không ư c mang kính nhưng n u mang kính áp tròng (contact lens) thì ư c phép. Tr ng tài b t bu c ph i tham d bu i h p trư c khi gi i u ư c ch trì b i Giám nh Y t . i u 14. Giám nh 14.1. Trang ph c: Qu n áo màu tr ng và có th m c áo khoác n u ư c phép. 14.2. Nhi m v : 14.2.1. Giám nh xét oán c l p các năng l c c a V V và quy t nh ngư i th ng trên cơ s lu t nh. 14.2.2. Trong tr n u, Giám nh không ư c nói chuy n v i V V, các giám nh khác ho c b t kỳ ai ngo i tr tr ng tài nhưng ph i trong trư ng h p c p thi t sau m i hi p u s lưu ý tr ng tài nh ng i m mà tr ng tài không th y như thái c a săn sóc viên, dây ai b chùng v.v...
 17. 14.2.3. S i m ch m cho V V do Giám nh ghi trên phi u i m ngay sau m i hi p u tr khi có máy ch m i m i n t . 14.2.4. Tr khi có s d ng máy ch m i m i n t còn sau m i tr n u, Giám nh c ng s i m trên phi u i m, ch nh V V th ng cu c, ký vào phi u i m. Các i u này ư c công b cho công chúng ư c bi t. 14.2.5. Giám nh không ư c r i kh i v trí trư c khi quy t nh th ng thua ư c công b . i u 15. Tr ng tài b m gi 15.1. Nhi m v : 15.1.1. Nhi m v ch y u c a tr ng tài b m gi là i u ch nh s lư ng th i gain c a m i hi p u, lúc ng ng tr n u và th i gian ngh gi a các hi p u (là tròn 1 phút). 15.1.2. Năm giây trư c khi b t u m t hi p u, tr ng tài b m gi ra khNu l nh "D n s ch ài u" ho c "Săn sóc viên ra ngoài". 15.1.3. Công b b t u và ch m d t m i hi p ngay trư c khi b t u hi p ó. 15.1.4. Thông báo s th t c a m i hi p ngay trư c khi b t u hi p ó. 15.1.5. N u tr ng tài cho ng ng tr n u thì ph i tr th i giam ng ng ó. 15.1.6. Xác nh th i gian b ng ng h eo tay ho c bàn. 15.1.7. Khi có m t V V b n m sàn (knock down), báo hi u cho tr ng tài t ng giây trôi qua khi tr ng tài ang m. 15.1.8. N u m t V V ang n m sàn và tr ng tài m, úng lúc ó th i gian hi p u ã h t thì tr ng tài b m gi không ư c gõ c ng ch m d t hi p u mà ph i ch cho tr ng tài ra l nh "BOX" m i ư c gõ c ng ch m d t hi p u. Tuy nhiên i u này không ư c áp d ng hi p cu i cùng c a các tr n chung k t trong i h i Olympic, vô ch th gi i, tranh gi i th gi i, gi i luân lưu c a AIBA, vô ch châu l c và các cu c thi u qu c t khác. 15.2. V trí: Ch ng i c a tr ng tài th i gian g n võ ài. i u 16. Các quy t nh 16.1. Các lo i quy t nh: 16.1.1. Th ng i m: Sau m i tr n u, V V nào ư c a s giám nh ch m th ng s ư c tuyên b là ngư i th ng cu c. N u c hai V V b thương ho c u o ván (K.O) cùng m t lúc và không ti p túc u ư c n a, giám nh s c ng s i m c a t ng V V t i lúc ng ng u và V V nào ư c nhi u i m hơn vào lúc ó s là ngư i th ng cu c.
 18. 16.1.2. Th ng vì b cu c: N u m t V V t nguy n b cu c do ch n thương hay vì m t lý do nào khác ho c không ti p t c thi u sau gi ngh gi a hai hi p, thì i phương là ngư i th ng cu c. 16.1.3. Th ng do tr ng tài cho ng ng tr n u: 16.1.3.1. Không cân s c: RSC là thu t ng dùng ch ng ng tr n u khi m t V V không cân s c ho c không có kh năng u ti p. N u m t V V theo nh n nh c a tr ng tài là không cân s c ho c b nhi u òn thái quá, tr n u s ư c ng ng và i phương là ngư i th ng cu c. 16.1.3.2. Ch n thương: a. Theo tr ng tài, m t V V không th ti p t c thi u ư c do ch n thương ho c th l c y u kém, tr n u s ư c ng ng và i phương là ngư i th ng cu c. Quy n ra quy t nh này là c a tr ng tài sau khi tham kh o ý ki n c a bác sĩ và khi ã h i ý ki n c a bác sĩ r i thì tr ng tài ph i tuân th l i khuyên ó. Tr ng tài cũng ph i xem xét v t thương c a V V kia trư c khi có quy t nh. viên ch c Y t c a tr n u có quy n ngh ng ng tr n u n u h th y c n thi t vì lý do Y t . Trư c ó, h ph i thông báo cho Giám sát trư ng ông này thông báo cho tr ng tài. Th i gian ng ng tr n u t i a là m t phút viên ch c y t khám xem V V còn i u ki n thi u hay không (viên ch c y t bao g m Ch t ch Giám nh Y t ho c bác sĩ ch u trách nhi m y t cho m t tr n u). b. N u có ch n thương và tr n u ã di n ra qua hi p m t, s i m cho t i khi b ch n thương c a các sV v s ư c c ng l i và ai có nhi u i m hơn là ngư i th ng. Trong cu c thi u vô ch, V V không b ch n thương s là ngư i th ng. Trong gi i thi u gi a hai nư c, m t ch n thương như v y t i hi p m t có th d n t i quy t nh h y b tr n u. c. Khi tr ng tài m i bác sĩ lên võ ài khám cho V V thì ch hai ngư i này ư c trên võ ài, các săn sóc viên không ư c l i g n võ ài. d. N u giám sát trư ng sau khi h i ý v i các thành viên trong Ban Giám sát tin tư ng r ng máy ch m i m i n t v i 15 i m cách bi t gi a hai V V, tr n u có th ch m d t tránh cho m t V V b nh ng òn không c n thi t. Ông ta có quy n d ng tr n u b ng cách gõ c ng hay các phương ti n khác, h i ý ki n tr ng tài và theo k t qu ó tuyên b "Góc X là ngư i chi n th ng b i RSC". 16.1.4. Th ng do tru t quy n: N u m t V V b tru t quy n, V V kia là ngư i th ng cu c. N u c hai V V b tru t quy n, quy t nh s ư c công b . V V b tru t quy n không ư c b t kỳ gi i thư ng, huy chương, cúp, x p h ng c a toàn b gi i u. Trong trư ng h p ngo i l H i ng ch p hành (ho c không có H i ng ch p hành thì Giám Sát trư ng ho c Ban Giám kh o) có th xin xét ngo i l , nhưng các quy t nh ph i ư c thông qua b i H i ng ch p hành.
 19. 16.1.5. Th ng cu c do o ván (K.O): N u m t V V b n m do m t cú m và không ng d y thi u ti p. Sau 10 giây thì i phương ư c tuyên b th ng cu c do " o ván". 16.1.6. Th ng b ng RSC-H: M t V V b nh ng cú m n ng vào u không ti p t c thi u ư c thì i phương ư c tuyên b th ng cu c. 16.1.7. Không có tr n u: Tr ng tài k t thúc tr n u không ph i vì trách nhi m c a các V V và tr ng tài mà vì cá hoàn c nh khách quan như võ ài b hư h ng, h th ng i n g p s c , th i ti t c bi t v.v...Trong nh ng trư ng h p ó, tr n u ư c tuyên b là "không có tr n u" và trong gi i vô ch, Ban Giám kh o s quy t nh không hành ng ti p theo. 16.1.8. Th ng cu c do không có i th : Khi m t V V ã có m t võ ài v i trang ph c y thi u mà i th kia không xu t hi n dù loa phóng thanh ã g i tên r i chuông reo và ba phút trôi qua, tr ng tài ch nh V V có m t t i võ ài là ngư i th ng cu c. Trư c tiên, tr ng tài ngh các giám nh ghi y vào phi u i m, thu các phi u i m ó, sau ó d n V V ra gi a ài và sau khi quy t nh ư c công b , giơ tay V V là ngư i th ng cu c. 16.1.9. Hòa: Tr n u giao h u gi a hai Câu l c b c a hai nư c có th ch p nh n hòa khi a s các giám nh cho i m b ng nhau ho c có ch n thương ngay trong hi p u c a tr n u. 16.1.10. Nh ng s ki n x y ra trong ài u n m ngoài t m ki m soát c a tr ng tài. 16.1.10.1. N u có s c x y ra không cho phép tr n u ư c ti p t c trong vòng m t phút sau khi chuông reo b t u hi p 1 hay hi p 2 (ví d như m t i n), tr n u s ư c d ng l i và V V s thi u ti p hai hi p cu i vào th i i m thích h p c a bu i thi u. 16.1.10.2. N u s c x y ra hi p th tư c a tr n u, tr n u s ư c k t thúc và các giám nh ư c yêu c u ưa ra quy t nh xem V V nào là ngư i chi n th ng. 16.1.10.3. N u s c x y ra trong ba tr n u cu i cùng c a bu i thi u, V V s ư c thi u vào tr n u tiên c a chương trình thi u k ti p, V V s ư c cân và ki m tra y t m t l n n a trư c tr n u. i u 17. Ch m i m Các ch d n sau ây c n ư c chú ý: 17.1. Liên quan n òn ánh: 17.1.1. òn ánh ư c tính i m: Trong m i hi p, Giám nh s cho i m căn c vào các òn m c a V V. cho i m m i òn ánh, òn ó không b ngăn ch n hay b o v và ph i trúng ích v i di n tích ti p xúc h p l c a găng, òn ó ph i trúng ích vào ph n trư c c a u hay thân th k t th t lưng tr lên. Các òn t t ngang (Swings) ánh úng như trên cũng ư c tính i m. Giá tr c a các òn ánh giáp thân
 20. s ư c ánh giá vào cu i c a l n giáp thân gi a V V và tùy thu c vào s òn ánh chi m a s c a V V ó. 17.1.2. òn ánh không ghi i m. 17.1.2.1. Cú ánh vi ph m lu t ho c, 17.1.2.2. ánh b ng c nh, m t sau c a găng, ánh m găng ho c b t kỳ ph n nào khác ngoài di n tích găng che c u các kh p c a năm ngón tay (di n tích ti p xúc h p l ). 17.1.2.3. òn ánh b ng cánh tay. 17.1.2.4. Ch m vào cơ th mà không có l c c a vai hay cơ th . 17.2. V vi c vi ph m lu t: 17.2.1. C nh cáo c a tr ng tài: N u tr ng tài c nh cáo m t V V thì giám nh có th cho i m V V kia. Khi giám nh ã quy t nh cho V V m t i m, vì i th ã vi ph m lu t và tr ng tài ã c nh cáo, thì giám nh s ghi ch "U" vào c t ghi i m. N u giám nh không nh t trí v i tr ng tài thì ghi ch "X" và lý do v n t t mà tr ng tài ã c nh cáo. 17.2.2. Các l i khác: Trong m i m t hi p, Giám nh s xác nh m c c a l i vi ph m mà tr ng tài không th y và không c nh cáo, ông ta s ghi ch "J" vào c t ghi i m và lý do c nh cáo. 17.3. Liên quan n cách cho i m: 17.3.1. Sau m i hi p: M i hi p ư c cho i m là 20 i m, không cho i m v i ph n s l . Sau m i hi p, V V th ng ư c cho 20 i m và V V kia ư c i m ít hơn m t cách tương x ng, trư ng h p ngang b ng m i V V ư c 20 i m. 17.3.2. Xác nh các i m: Ch m i m theo các nguyên t c sau: Ba òn ánh chính xác h p l ư c 1 i m, b tr ng tài giám nh c nh cáo i phương ư c 1 i m. N u s lư ng òn khác 3, 6, 9, 12 v.v... thì b ng sau ư c áp d ng: S 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 òn v.v i m 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 v.v 17.3.3. K t thúc tr n u: Sau khi ghi i m c a t ng hi p như trên, giám nh th y các V V có s i m b ng nhau, giám nh s quy t nh V V nào th ng tùy thu c vào: 17.3.3.1. S l n t n công nhi u hơn, k thu t t t hơn. N u v n b ng nhau thì:
Đồng bộ tài khoản