Quyết định 1518/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tạ Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
3
download

Quyết định 1518/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1518/QĐ-TTg về mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1518/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1518/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ MUA TẠM TRỮ LÚA, GẠO HÈ THU NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 180/BCT-XNK ngày 04 tháng 9 năm 2009 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 2942/BNN-KH ngày 14 tháng 9 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giao Tổng công ty Lương thực miền Nam mua tạm trữ năm trăm nghìn tấn (500.000 tấn) quy gạo vụ Hè thu năm 2009 để duy trì giá lúa trên thị trường bảo đảm cho người trồng lúa có lãi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 78/TB- VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2009. Thời gian hoàn thành mua số lúa, gạo trên là hai tháng, được tính từ ngày 20 tháng 9 năm 2009 đến ngày 20 tháng 11 năm 2009; thời gian tạm trữ là bốn tháng, được tính từ ngày 20 tháng 9 năm 2009 đến ngày 20 tháng 01 năm 2010; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay ngân hàng của doanh nghiệp để mua số lúa, gạo trên trong thời gian tạm trữ. Điều 2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể để thực hiện; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương kiểm soát, chịu trách nhiệm về số hàng hóa được mua đủ vào cuối thời gian tạm trữ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận:
  2. - Thủ tướng, các PTTg CP; - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Nguyễn Sinh Hùng - Tổng công ty Lương thực miền Nam; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu VT, KTTH (2).
Đồng bộ tài khoản