Quyết định 152/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 152/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 152/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương mại giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 152/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 152/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 152/2002/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C B THƯƠNG M I GIAI O N 2002-2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p Nhà nư c và T ng công ty Nhà nư c; Xét ngh c a B trư ng B Thương m i (Công văn s 3106 TM/TCCB ngày 09 tháng 8 năm 2002): ý ki n các b : Tài chính (Công văn s 9838 TC/TCDN ngày 10 tháng 9 năm 2002), K ho ch và u tư (Công văn s 5700 BKH/DN ngày 06 tháng 9 năm 2002), B Lao ng - Thương binh và xã h i (Công văn s 2930/L TBXH- CSL VL ngày 06 tháng 9 năm 2002), QUY T NNH: i u 1: Phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p Nhà nư c thu c B Thương m i giai o n 2002 - 2005 như ph l c kèm theo. B Thương m i ti p t c l a ch n m t s ơn v ph thu c c a các doanh nghi p mà Nhà nư c n m gi 100% v n i u l c ph n hoá. i u 2: Gi i th T ng công ty Máy và Ph tùng và chuy n các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty Máy và Ph tùng v tr c thu c B Thương m i th c hi n c ph n hoá theo ti n trong ph l c kèm theo. B trư ng B Thương m i ch o gi i th T ng công ty Máy và Ph tùng theo quy nh hi n hành và quy t nh phương án s p x p văn phòng T ng công ty và các ơn v h ch toán ph thu c T ng công ty. Vi c thành l p doanh nghi p Nhà nư c m i th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 3: B trư ng B Thương m i ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c phê duy t. Trư ng h p i u ch nh, b sung ph i ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph .
  2. i u 4: Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Lao ng và Thương binh xã h i, N i v và các B liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Thương m i trong th c hi n phương án này. Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 5: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Thương m i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B THƯƠNG M I TH C HI N S P X P, I M I GIAI O N 2002-2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 152/2002/Q -TTg ngày 7 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p Nhà nư c thu c B Thương m i giai o n 2002-2005) I. NH NG DOANH NGHI P NHÀ NƯ C N M GI 100% V N I U L VÀ GI NGUYÊN PHÁP NHÂN N NĂM 2005 1. T ng công ty Xăng d u Vi t Nam và 08 doanh nghi p thành viên sau: - Công ty xăng d u B12. - Công ty xăng d u khu v c I. - Công ty xăng d u khu v c II. - Công ty xăng d u khu v c V. - Công ty xăng d u Phú Khánh. - Công ty xăng d u H u Giang. - Công ty V n t i xăng d u ư ng thu I. - Công ty V n t i xăng d u ư ng thu VITACO.
  3. 2. Công ty Thương m i k thu t và u tư. II. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: A. Năm 2002: 1. Doanh nghi p thành viên c a T ng công ty Xăng d u Vi t Nam th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (5 doanh nghi p): - Công ty Hoá d u. - Công ty Ga. - Công ty Xu t nh p khNu t ng h p. - Công ty tư v n xây d ng d u khí Petrolimex. - Công ty xăng d u Tây Ninh. 2. Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n (12 doanh nghi p): - Công ty Xu t nh p khNu và K thu t bao bì. - Công ty Nông th s n II. - Công ty S n xu t và Xu t nh p khNu bao bì. - Công ty Bách hoá I. - Công ty Hoá ch t V t li u i n thành ph H Chí Minh. - Công ty Hoá ch t V t li u i n H i Phòng. - Công ty V t tư T ng h p H u Giang. - Công ty T p phNm và B o h lao ng. - Công ty Thi t b ph tùng Hà N i (T ng công ty Máy và Ph tùng). - Công ty Thi t b ph tùng thành ph H Chí Minh (T ng công ty Máy và Ph tùng). - Công ty Thi t b ph tùng H i Phòng (T ng công ty Máy và ph tùng). - Công ty Thi t b ph tùng à N ng (T ng công ty Máy và ph tùng). 3. B ph n doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (1 ơn v ): Chi nhánh Xăng d u Hà Tĩnh thu c Công ty Xăng d u Ngh Tĩnh.
  4. 4. B ph n doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n (7 ơn v ): - Chi nhánh Công ty Giao nh n kho v n ngo i thương thành ph H Chí Minh t i Hà N i. - Xí nghi p K thu t công ngh Sài Gòn thu c Công ty i n máy và Phát tri n công ngh . - Xí nghi p d ch v xăng d u và cơ khí thu c Công ty Xăng D u khu v c I. - Trung tâm Tin h c thu c Văn phòng T ng Công ty Xăng d u Vi t Nam. - Xí nghi p May xu t khNu L c Trung thu c Công ty V i s i may m c mi n B c. - Chi nhánh v i s i may m c H i Phòng thu c Công ty V i s i may m c mi n B c. - Chi nhánh v i s i may m c Nam Hà thu c Công ty V i s i may m c mi n B c. 5. Doanh nghi p th c hi n giao, bán (1 doanh nghi p): Công ty D ch v u tư nư c ngoài. 6. Doanh nghi p th c hi n gi i th (1 T ng công ty): T ng công ty Máy và Ph tùng. B. Năm 2003 1. Doanh nghi p thành viên c a T ng công ty Xăng d u Vi t Nam th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (15 doanh nghi p): - Công ty Xăng d u B c Sơn. - Công ty Xăng d u Phú Th . - Công ty Xăng d u B c Thái. - Công ty Xăng d u Thái Bình. - Công ty Xăng d u Qu ng Tr . - Công ty Xăng d u Qu ng Bình. - Công ty Xăng d u Th a Thiên Hu . - Công ty Xăng d u Vĩnh Long. - Công ty Xăng d u Cà Mau. - Công ty Xăng d u Trà Vinh. - Công ty Xăng d u Long An.
  5. - Công ty Xăng d u B n Tre. - Công ty Xăng d u ng Tháp. - Công ty Xăng d u Sông Bé. - Công ty Xăng d u ng Nai. 2. Doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n (19 doanh nghi p): - Công ty Xu t nh p khNu mây tre Vi t Nam. - Công ty i n máy - Xe p, xe máy. - Công ty Hoá ch t V t li u i n V t tư khoa h c k thu t. - Công ty Xu t nh p khNu Khoáng s n. - Công ty S n xu t kinh doanh Xu t nh p khNu. - Công ty Xu t nh p khNu v i Lào. - Công ty Xu t nh p khNu M ngh Thăng long. - Công ty V t li u i n và D ng c cơ khí. - Công ty V t tư T ng h p Ngh tĩnh. - Công ty V t tư T ng h p H i Hưng. - Công ty V t tư T ng h p Thanh Hoá. - Công ty V t tư T ng h p Vĩnh Phú. - Công ty V t tư T ng h p Hà Tây. - Công ty Du l ch và xúc ti n Thương m i. - Công ty In thương m i. - Công ty Machino (T ng công ty Máy và Ph tùng) - Công ty Xu t nh p khNu Máy thành ph H Chính Minh (T ng công ty Máy và Ph tùng) - Công ty Xu t nh p khNu Máy Hà N i (T ng công ty Máy và Ph tùng) - Công ty Ph tùng Hà N i (T ng công ty Máy và Ph tùng)
  6. 3. Doanh nghi p th c hi n phá s n (hai doanh nghi p) - Công ty Xu t nh p khNu v i Campuchia. - Công ty Kinh doanh và S n xu t V t tư hàng hoá. C. Năm 2004: 1. Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (10 doanh nghi p): - Công ty Xu t nh p khNu chuyên gia Lao ng và K thu t - Công ty Xăng d u Yên Bái (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Lai Châu (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Tuyên Quang (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Lào Cai (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Vi t Nam. - Công ty Xăng d u Hà Giang (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Cao B ng (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u Lâm ng (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u k L k (T ng công ty Xăng d u Vi t Nam) - Công ty Xăng d u An Giang (T ng công ty xăng d u Vi t Nam) 2. Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n (29 doanh nghi p): - Công ty Giao nh n kho v n ngo i thương Hà N i - Công ty Xu t nh p khNu t ng h p II - Công ty V i s i may m c mi n B c - Công ty Xu t nh p khNu, s n xu t gia công bao bì - Công ty Xu t nh p khNu th công m ngh - Công ty Giám nh hàng hoá xu t nh p khNu - Công ty Th c phNm mi n B c
  7. - Công ty Hoá ch t - Công ty i n máy thành ph H Chí Minh - Công ty Th c phNm và u tư công ngh - Công ty V t li u xây d ng và Xây l p thương m i - Công ty Nông th s n I - Công ty V t tư t ng h p Hà Nam Ninh - Công ty Xây l p thương m i II - Công ty V t li u xây d ng và lâm s n - Công ty D ch v u tư xu t nh p khNu ng Tháp Mư i - Công ty Kho v n và d ch v thương m i - Công ty Xây l p và v t li u xây d ng III - Công ty Bách hoá II - Công ty i n máy H i Phòng - Công ty Xây l p và v t li u xây d ng V - Công ty S n xu t bao bì và hàng xu t khNu - Công ty Xây l p thương m i I - Công ty Qu ng cáo và h i ch thương m i - Công ty Thương m i và d ch v - Công ty Thi t k và d ch v xây d ng thương m i - Công ty Xây l p và v t li u xây d ng IV - Công ty V t tư và d ch v k thu t Hà N i (T ng ty Máy và Ph tùng) - Công ty Thi t b Hà N i (T ng công ty Máy và Ph tùng) D. Năm 2005: 1. Doanh nghi p thành viên c a T ng công ty Xăng d u Vi t Nam th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi trên 50% v n i u l (10 doanh nghi p): - Công ty Xăng d u khu v c III
  8. - Công ty Xăng d u Ngh Tĩnh - Công ty Xăng d u Hà Nam Ninh - Công ty Xăng d u Hà Sơn Bình - Công ty Xăng d u Thanh Hoá - Công ty Xăng d u Bình nh - Công ty Xăng d u B c Tây Nguyên - Công ty Xăng d u Qu ng Ngãi - Công ty Xăng d u Vũng Tàu - Công ty Xăng d u Ti n Giang 2. Doanh nghi p Nhà nư c th c hi n c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n (10 doanh nghi p): - Công ty Xu t nh p khNu t ng h p I - Công ty Xu t nh p khNu t ng h p II - Công ty Kho v n mi n Nam - Công ty Xu t nh p khNu t p phNm Hà N i - Công ty Xu t nh p khNu Intimex - Công ty i n máy và k thu t công ngh - Công ty xu t nh p khNu t p phNm thành ph H Chí Minh - Công ty Th c phNm và d ch v t ng h p - Công ty Giao nh n kho v n ngo i thương thành ph H Chí Minh - Công ty Xu t nh p khNu thi t b toàn b và k thu t
Đồng bộ tài khoản