Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawttyt7

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 153/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003
QUY T NNH

C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 153/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 7
NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH " I U L TRƯ NG I H C"

TH TƯ NG CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o,

QUY T NNH:

i u 1: Ban hành " i u l trư ng i h c" kèm theo quy t nh này.

i u 2. Giao B trư ng B Giáo d c và ào t o hư ng d n các trư ng i h c th c
hi n i u l . Trong quá trình th c hi n, B trư ng B Giáo d c và ào t o có th
trình Th tư ng Chính ph xem xét, b sung ho c s a i i u l này.

i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u ư c bãi b .

i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c
Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u
trách nhi m thi hành Quy t nh này.


Phan Văn Kh i

( ã ký)
I UL

TRƯ NG IH C
(Ban hành theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th
tư ng Chính ph )
Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh

i u l này áp d ng cho các trư ng i h c quy nh t i i u 38 Lu t Giáo d c ư c
Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm
1998 (dư i ây g i t t là Lu t Giáo d c).

i u 2. Các lo i hình trư ng và lo i trư ng ih c

1. Các lo i hình trư ng i h c bao g m: công l p, bán công, dân l p và tư th c, ư c
quy nh t i i u 13 Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a
Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c
(dư i ây g i t t là Ngh nh 43).

2. Các lo i trư ng i h c bao g m: i h c, trư ng i h c và h c vi n, ư c quy
nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh 43.

3. i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N -CP ngày 01 tháng
02 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia.

4. Căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u ào t o nhân l c và quy
ho ch m ng lư i các trư ng i h c trong t ng th i kỳ, B trư ng B Giáo d c và
ào t o trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c các trư ng i h c tr ng
i m c a nhà nư c.

i u 3. Nguyên t c t tên trư ng ih c

1. Tên c a trư ng i h c bao g m các c m t sau ây:

a) C m t xác nh lo i trư ng: i h c, trư ng i h c, h c vi n;

b) C m t xác nh lo i hình trư ng n u là bán công, dân l p ho c tư th c.

c) C m t xác nh lĩnh v c, ngành ngh (n u c n thi t);

d) Tên riêng ho c c m t xác nh tên i h c n u trư ng là trư ng thành viên.

2. B Giáo d c và ào t o quy nh vi c d ch tên trư ng i h c ra ti ng nư c ngoài.

i u 4. Qu n lý nhà nư c i v i các trư ng ih c

1. Trư ng i h c ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o;
ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương nơi trư ng t tr s .

2. Cơ quan ch qu n ph i h p v i B Giáo d c và ào t o th c hi n qu n lý nhà
nư c i v i các trư ng i h c tr c thu c theo quy nh c a i u l này.
i u 5. T ch c ng và các t ch c oàn th

1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong trư ng i h c lãnh o nhà trư ng và
ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t, theo ch c năng, nhi m v c a t
ch c ng, ch th , ngh quy t c a ng.

2. Các oàn th , t ch c xã h i trong trư ng i h c ho t ng theo quy nh c a
pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c theo quy nh c a
Lu t Giáo d c phù h p v i tôn ch m c ích, ch c năng, nhi m v c a oàn th , t
ch c xã h i ã ư c xác nh.

i u 6. i u ki n thành l p trư ng ih c

Trư ng i h c ư c xét thành l p khi có các i u ki n quy nh t i i u 18 Ngh
nh 43.

i u 7. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th
các trư ng i h c

1. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th các trư ng
i h c ư c quy nh t i các i u 19, 20, 21 và 22 Ngh nh 43.

2. án thành l p các trư ng i h c ư c th c hi n theo 2 bư c:

Bư c 1: B Giáo d c và ào t o ti p nh n án ti n kh thi, i chi u v i các quy
nh t i các kho n 1 và 2 i u 18 Ngh nh 43 trình Th tư ng Chính ph xem xét,
phê duy t ch trương và cho phép l p án kh thi thành l p trư ng;

Bư c 2: B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài
chính, B N i v và các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh án kh thi thành
l p trư ng và các i u ki n ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 và i u 19 Ngh nh
43, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p trư ng.

i u 8. Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ih c

1. Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng i h c là văn b n c th hoá i u l
trư ng i h c áp d ng cho t ng lo i hình trư ng, m t s trư ng ho c m t trư ng.

2. B Giáo d c và ào t o ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các lo i
trư ng, các lo i hình trư ng i h c theo u quy n c a Th tư ng Chính ph .

3. Các trư ng i h c xây d ng quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng trình cơ
quan ch qu n phê duy t.

i u 9. Nhi m v c a trư ng ih c

1. ào t o nhân l c có phNm ch t chính tr , o c t t, có ki n th c và năng l c th c
hành ngh nghi p tương x ng v i trình ào t o, có s c kho , có năng l c thích ng
v i vi c làm trong xã h i, t t o vi c làm cho mình và cho nh ng ngư i khác, có kh
năng h p tác bình ng trong quan h qu c t , áp ng yêu c u xây d ng và b o v
T qu c.

2. Ti n hành nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; k t h p ào t o v i nghiên
c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t
Khoa h c và Công ngh , Lu t Giáo d c và các quy nh khác c a pháp lu t.

3. Gi gìn và phát tri n nh ng di s n và b n s c văn hoá dân t c.

4. Phát hi n và b i dư ng nhân tài trong nh ng ngư i h c và trong i ngũ cán b
gi ng viên c a trư ng.

5. Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên; xây d ng i ngũ gi ng viên c a trư ng
v s lư ng, cân i v cơ c u trình , cơ c u ngành ngh , cơ c u tu i và gi i.

6. Tuy n sinh và qu n lý ngư i h c.

7. Ph i h p v i gia ình ngư i h c, các t ch c, cá nhân trong ho t ng giáo d c.

8. T ch c cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các ho t ng xã
h i phù h p v i ngành ngh ào t o và nhu c u c a xã h i.

9. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài chính theo quy nh c a
pháp lu t.

10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t.

i u 10. Quy n h n và trách nhi m c a trư ng ih c

Trư ng i h c ư c quy n t ch và t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t
và i u l này v quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng, t ch c các ho t ng
ào t o, khoa h c và công ngh , tài chính, quan h qu c t , t ch c và nhân s . C th
là:

1. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng phù h p
v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a nhà
nư c;

2. Xây d ng chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y, h c t p i v i các ngành
ngh nhà trư ng ư c phép ào t o trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và
ào t o ban hành; t ch c tuy n sinh theo ch tiêu c a nhà nư c, t ch c quá trình
ào t o, công nh n t t nghi p, in n và c p văn b ng theo quy nh c a B Giáo d c
và ào t o;

3. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c; h p
tác, liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hoá, th d c, th thao, y t , nghiên
c u khoa h c trong nư c và nư c ngoài nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, g n ào
t o v i vi c làm, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i;
4. ăng ký tham gia tuy n ch n và th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh do cơ
quan, t ch c có thNm quy n giao; s d ng có hi u qu kinh phí u tư phát tri n
khoa h c và công ngh ; ký k t, th c hi n h p ng khoa h c và công ngh , ào t o
nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh góp ph n xây d ng và phát
tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c;

5. ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n giao, chuy n như ng k t qu ho t ng
khoa h c và công ngh , công b k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; b o v l i
ích c a nhà nư c và xã h i, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân trong ho t ng
ào t o, khoa h c và công ngh c a nhà trư ng;

6. H p tác, liên doanh, nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân; góp v n b ng ti n, tài
s n, giá tr quy n s h u trí tu ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh ,
s n xu t kinh doanh; s d ng ngu n thu t ho t ng kinh t u tư m r ng s n
xu t kinh doanh, xây d ng cơ s v t ch t c a nhà trư ng, chi cho các ho t ng giáo
d c và b sung ngu n tài chính cho nhà trư ng;

7. ư c nhà nư c giao t; ư c thuê t, vay v n; ư c mi n, gi m thu theo quy
nh c a nhà nư c;

8. T ch c b máy nhà trư ng; thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công
ngh , các ơn v s nghi p và các doanh nghi p c a trư ng theo quy nh c a nhà
nư c;

9. Th c hi n dân ch , bình ng, công khai trong vi c b trí và th c hi n các nhi m
v ào t o, khoa h c và công ngh và ho t ng tài chính;

10. Th c hi n ch báo cáo cơ quan ch qu n và các cơ quan c p trên v các ho t
ng c a trư ng theo quy nh hi n hành.

i u 11. Trách nhi m dân s c a trư ng ih c

Trư ng i h c ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t; không b t kỳ
cá nhân ho c t ch c nào l i d ng danh nghĩa và cơ s v t ch t c a trư ng ti n
hành các ho t ng trái v i các quy nh c a i u l này.

Chương 2:

HO T NG GIÁO D C VÀ ÀO T O

i u 12. M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c

M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c c a trư ng i h c ư c quy nh t i i u 2
và i u 3 Lu t Giáo d c.

i u 13. Ngôn ng gi ng d y

Ngôn ng chính th c gi ng d y các trư ng i h c là ti ng Vi t. Trong nh ng
chương trình h p tác v i nư c ngoài, chương trình ào t o ngôn ng và văn hoá nư c
ngoài và m t s ngành h c khác ư c gi ng d y tr c ti p b ng ti ng nư c ngoài, ti ng
dân t c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.

i u 14. Ngành ngh ào t o

1. Trư ng i h c ư c m các ngành ào t o i h c và chuyên ngành ào t o sau
i h c ã có trong danh m c ngành ào t o c a nhà nư c khi có các i u ki n
theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.

2. Trư ng i h c ki n ngh v i B Giáo d c và ào t o m thí i m các ngành ào
t o m i khi xã h i có nhu c u v nhân l c. Vi c m thêm ngành m i ư c th c hi n
theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o.

3. Trư ng i h c thư ng xuyên i u tra d báo nhu c u ào t o ngu n nhân l c c a
xã h i i v i t ng ngành ngh c a trư ng; trên cơ s ó i u ch nh quy mô, cơ c u
ngành ngh , trình và phương th c ào t o c a trư ng.

i u 15. Chương trình và giáo trình

1. Trư ng i h c t ch c xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y và h c
t p cho các ngành ào t o c a trư ng trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c
và ào t o ban hành.

2. Trư ng i h c ào t o theo các chương trình c bi t i v i nh ng sinh viên xu t
s c, theo các chương trình b i dư ng, nâng cao trình khoa h c - công ngh , chuyên
môn nghi p v và các chương trình nâng cao ki n th c khác cho các i tư ng có nhu
c u h c t p.

3. Trư ng i h c thư ng xuyên phát tri n chương trình ào t o theo hư ng a d ng
hoá, chuNn hoá, hi n i hoá, t o i u ki n nhanh chóng ti p thu có ch n l c nh ng
chương trình ào t o c a các nư c phát tri n v khoa h c công ngh , phù h p v i yêu
c u c a t nư c, ph c v thi t th c cho s phát tri n kinh t - xã h i nói chung, c a
t ng ngành, lĩnh v c, vùng, a phương nói riêng.

4. Trư ng i h c d a trên chương trình ào t o c a h chính quy, thi t k các
chương trình chuy n i và quy nh v liên thông gi a các trình , hình th c t
ch c ào t o và v i các cơ s ào t o khác; áp d ng quy trình ào t o linh ho t; t ng
bư c chuy n quy trình t ch c ào t o theo niên ch sang h c ch tín ch , th c hi n
ch cho h c và thi l y ch ng ch theo t ng h c ph n t o thu n l i cho ngư i h c
tích lu ki n th c và th c hi n bình ng v cơ h i h c t p ho c chuy n i ngh
nghi p cho m i t ng l p nhân dân, c bi t là nh ng ngư i nông thôn, mi n núi,
vùng sâu, vùng xa.

5. Trư ng i h c t ch c biên so n, duy t và thNm nh các giáo trình theo chuyên
ngành và các tài li u gi ng d y, h c t p c a trư ng; xây d ng h th ng giáo trình, tài
li u, trang thi t b d y - h c áp ng yêu c u i m i toàn di n v n i dung, phương
pháp d y - h c, phát huy tính tích c c, ch ng, năng l c t h c, t nghiên c u c a
ngư i h c.
6. Trư ng i h c thư ng xuyên t ch c ánh giá các chương trình ào t o c a các
ngành h c, môn h c c a nhà trư ng có nh ng i u ch nh c n thi t.

i u 16. Tuy n sinh

1. Trư ng i h c xây d ng k ho ch tuy n sinh hàng năm theo ch tiêu c a nhà nư c
trên cơ s kh o sát nhu c u nhân l c, hi u qu ào t o và năng l c cán b , cơ s v t
ch t c a nhà trư ng; ki n ngh v i cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v
i u ch nh cơ c u ngành ngh và phát tri n quy mô c a trư ng.

2. Trư ng i h c t ch c tuy n sinh theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o.

i u 17. Ki m tra, thi và ánh giá

1. Trư ng i h c th c hi n vi c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n tu dư ng, tham
gia các ho t ng xã h i c a ngư i h c, vi c gi ng d y c a gi ng viên.

2. Trư ng i h c ư c l a ch n phương pháp, quy trình, xây d ng h th ng ki m tra,
thi và ánh giá m b o khách quan, chính xác và phù h p v i phương th c ào t o
và hình th c h c t p, xác nh m c tích lu c a ngư i h c c v ki n th c chuyên
môn, k năng th c hành ngành ngh và kh năng phát hi n, gi i quy t nh ng v n
thu c chuyên ngành ào t o.

i u 18. Văn b ng ch ng ch và ch t lư ng ào t o

1. Trư ng i h c t ch c công nh n, c p ch ng ch , c p văn b ng t t nghi p cho
nh ng ngư i ư c trư ng ào t o khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo
d c và ào t o.

2. Trư ng i h c ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o và giá tr văn b ng ch ng
ch do trư ng c p trên cơ s xây d ng và phát tri n h th ng m b o ch t lư ng ào
t o.

3. Trư ng i h c có trách nhi m th c hi n quy trình ki m nh ch t lư ng và công
khai k t qu ki m nh ch t lư ng theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n.

Chương 3:

HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH

i u 19. N i dung ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ih c

1. Nghiên c u cơ b n, th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ưu tiên, tr ng
i m c a nhà nư c và nghiên c u khoa h c v giáo d c.

2. Tham gia gi i quy t nh ng v n khoa h c và công ngh do yêu c u phát tri n
kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nư c t ra; k t h p ch t ch gi a ào
t o và nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh .
3. Tham gia tư v n xây d ng chính sách và xu t các gi i pháp th c hi n chính sách
phát tri n kinh t -xã h i cho các c p qu n lý nhà nư c trung ương và a phương;
tham gia thNm nh v m t khoa h c và công ngh các d án, các công trình l n; góp
ph n ưa các thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n vào th c ti n s n xu t, i
s ng.

i u 20. T ch c các ho t ng khoa h c và công ngh

1. Trư ng i h c t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c - công ngh có s d ng
ngân sách nhà nư c ho c do qu phát tri n khoa h c và công ngh tài tr theo quy
nh c a pháp lu t.

2. Trư ng i h c xây d ng các vi n, trung tâm nghiên c u và phát tri n, các cơ s
s n xu t th nghi m, các doanh nghi p khoa h c và công ngh có cán b cơ h u và
kiêm nhi m tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh .

3. Trư ng i h c ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v s
nghi p, các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v t ch c các ho t ng khoa h c và
công ngh .

4. Trư ng i h c h p tác khoa h c và công ngh v i nư c ngoài và các t ch c qu c
t theo quy nh c a pháp lu t.

5. Trư ng i h c t ch c các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh
c a ngư i h c.

6. Trư ng i h c t ch c các h i ngh khoa h c và công ngh , tham d các gi i
thư ng khoa h c và công ngh trong nư c và qu c t .

i u 21. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh

1. Trư ng i h c t ch c xây d ng nh hư ng, k ho ch hàng năm, trung h n và dài
h n v ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ưa vào k ho ch ho t ng
khoa h c và công ngh chung c a cơ quan ch qu n.

2. Trư ng i h c ch ng ăng ký tham gia tuy n ch n, u th u, ký k t h p ng
ho c các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các nhi m v
nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh các c p.

3. Trư ng i h c t xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh c p trư ng.

i u 22. Thông tin và trang thi t b khoa h c

1. Trư ng i h c t ch c, xây d ng, qu n lý và cung c p các ngu n thông tin khoa
h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào h th ng thông tin - thư vi n chung c a
các trư ng i h c, th c thi quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t.

2. Trư ng i h c xu t b n và phát hành t p san, t p chí, các n phNm khoa h c, tài
li u, giáo trình và các h c li u ph c v cho ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh
c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
3. Trư ng i h c xây d ng và qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b cho các
ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào vi c xây d ng và
qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b , các phòng thí nghi m tr ng i m qu c
gia.

Chương 4:

NHÀ TRƯ NG, GIA ÌNH VÀ XÃ H I

i u 23. Trách nhi m và quan h c a trư ng ih c i v i gia ình và xã h i

1. Trư ng i h c thông báo công khai v :

a) Ch tiêu, i u ki n, k ho ch và phương th c tuy n sinh m i hàng năm, t ch c ào
t o, ki m tra, thi, công nh n t t nghi p và các quy nh riêng c a trư ng liên quan n
h c t p, quy n và nghĩa v c a ngư i h c;

b) i u ki n m b o ch t lư ng ào t o, i u ki n ph c v h c t p, nghiên c u và
sinh ho t c a ngư i h c t i trư ng;

c) S li u th ng kê hàng năm v ngư i t t nghi p và có ư c vi c làm phù h p v i
ngành ngh ư c ào t o.

2. Trư ng i h c có trang website riêng, thư ng xuyên c p nh t các thông tin nêu
kho n 1 i u này và các thông tin khác v t ch c và ho t ng c a trư ng.

3. Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i
- ngh nghi p th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n cho ngư i h c, k t h p ch t
ch gi a giáo d c nhà trư ng, gia ình và xã h i; th c hi n Quy ch th c hi n dân ch
trong nhà trư ng; xây d ng nhà trư ng th c s tr thành trung tâm văn hoá, khoa h c.

4. Trư ng i h c th c hi n t t ch trương xã h i hoá s nghi p giáo d c, t o i u
ki n xã h i có th tham gia u tư xây d ng cơ s v t ch t, góp ý ki n cho nhà
trư ng v quy ho ch phát tri n, cơ c u ngành ngh , cơ c u trình ào t o; h tr
kinh phí cho ngư i h c và ti p nh n ngư i t t nghi p; giám sát các ho t ng giáo
d c và t o l p môi trư ng giáo d c lành m nh.

5. Trư ng i h c có trách nhi m ph bi n trong c ng ng các tri th c khoa h c,
chuy n giao các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh .

i u 24. Quan h gi a trư ng i h c v i các B , ngành, a phương và các t
ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t kinh doanh

1. Trư ng i h c có trách nhi m ch ng ph i h p v i các B , ngành, các a
phương, các t ch c khoa h c và công ngh , các cơ s s n xu t kinh doanh t o i u
ki n thu n l i cho ngư i h c tham quan, th c hành, th c t p và rèn luy n k năng
ngh nghi p; g n vi c gi ng d y, h c t p v i môi trư ng xã h i.

2. Trư ng i h c ph i h p v i các B , ngành, các a phương, các doanh nghi p
trong vi c xác nh nhu c u ào t o, g n ào t o v i vi c làm và vi c tuy n d ng
ngư i h c ã t t nghi p; tri n khai ng d ng nh ng thành t u khoa h c và công ngh
m i vào th c ti n s n xu t và i s ng xã h i.

i u 25. Quan h gi a trư ng i h c v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c
th thao, cơ quan thông tin i chúng

Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c th
thao, các cơ quan thông tin i chúng trong các ho t ng văn hoá, ngh thu t, th
d c th thao, t o môi trư ng giáo d c lành m nh; phát hi n và b i dư ng nh ng
ngư i h c có năng khi u v ho t ng ngh thu t, th d c th thao; t o i u ki n v
cơ s v t ch t, tài chính ph c v ho t ng giao lưu văn hoá, ngh thu t, th d c th
thao cho ngư i h c.

i u 26. Quan h gi a trư ng i h c v i chính quy n a phương

Trư ng i h c ch ng ph i h p v i chính quy n a phương nơi trư ng t tr s
trong vi c ưa ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t, i s ng xã h i và ào t o
nhân l c cho a phương; b o m tr t t , an ninh, c nh quan môi trư ng h c t p và
an toàn c a ngư i h c; ngăn ch n vi c s d ng ma tuý và các t n n xã h i xâm nh p
vào nhà trư ng.

Chương 5:

QUAN H QU C T

i u 27. Nhi m v v quan h qu c t

1. Trư ng i h c ch ng thi t l p các m i quan h h p tác, ký các văn b n ghi
nh , tho thu n v ào t o, khoa h c và công ngh v i các trư ng i h c, các t ch c
giáo d c, khoa h c và công ngh nư c ngoài; m i chuyên gia nư c ngoài n gi ng
d y và trao i kinh nghi m theo các quy nh c a nhà nư c.

2. Trư ng i h c xây d ng các d án có v n u tư nư c ngoài trình cơ quan có
thNm quy n quy t nh; huy ng ngu n l c th c hi n t t các tho thu n, các d án
phù h p v i các quy nh c a nhà nư c.

3. Trư ng i h c t ch c thí i m các chương trình ào t o qu c t trong khuôn kh
các d án h p tác v i các trư ng i h c có uy tín trên th gi i, trên cơ s ó ki n
ngh B Giáo d c và ào t o ki m tra, công nh n là chương trình ào t o chính th c
c a trư ng.

4. Trư ng i h c t ch c h i ngh , h i th o qu c t theo các quy nh c a nhà nư c
và c a B Giáo d c và ào t o.

5. Trư ng i h c tham gia các t ch c qu c t v giáo d c, khoa h c và công ngh
theo quy nh c a nhà nư c.

i u 28. H p tác v giáo d c v i nư c ngoài
1. Trư ng i h c h p tác v i các t ch c cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh
cư nư c ngoài trong gi ng d y h c t p và nghiên c u khoa h c.

2. Trư ng i h c khuy n khích và t o i u ki n gi ng viên, cán b nhân viên ra
nư c ngoài h c t p, gi ng d y, nghiên c u, trao i kinh nghi m, h c thu t theo các
chương trình c a nhà nư c, c a nhà trư ng ho c t túc ho c b ng kinh phí do t ch c,
cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr .

Chương 6:

T CH C VÀ NHÂN S

i u 29. Cơ c u t ch c c a trư ng ih c

1. Cơ c u t ch c c a trư ng i h c bao g m:

a) H i ng trư ng i v i các trư ng công l p ho c H i ng qu n tr i v i các
trư ng bán công, dân l p và tư th c (sau ây g i chung là các trư ng ngoài công l p);

b) Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng i v i trư ng i h c, Giám c và các Phó
Giám c i v i h c vi n (sau ây g i chung là Hi u trư ng và Phó Hi u trư ng);

c) H i ng khoa h c và ào t o;

d) Các phòng ch c năng;

) Các khoa và b môn tr c thu c trư ng;

e) Các b môn thu c khoa. M t s trư ng i h c chuyên ngành có th ch có các
khoa ho c b môn tr c thu c trư ng;

g) Các t ch c khoa h c và công ngh như vi n, trung tâm, các cơ s ph c v ào t o,
khoa h c và công ngh ;

h) Các doanh nghi p, các ơn v s nghi p;

i) T ch c ng C ng s n Vi t Nam;

k) Các oàn th và t ch c xã h i.

2. Cơ c u t ch c c a i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N -
CP ngày 1 tháng 2 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia.

3. Cơ c u t ch c c a các i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t
ng c a các i h c.

4. Cơ c u t ch c c th c a trư ng i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c
và ho t ng c a trư ng.

i u 30. H i ng trư ng và H i ng qu n tr
1. H i ng trư ng là cơ quan qu n tr c a trư ng i h c. H i ng trư ng quy t
ngh các ch trương l n th c hi n quy n t ch và t ch u trách nhi m c a trư ng
i h c ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l này.

a) H i ng trư ng có các nhi m v sau ây:

- Quy t ngh v m c tiêu chi n lư c, k ho ch phát tri n c a trư ng bao g m d án
quy ho ch, k ho ch phát tri n trung h n và dài h n phù h p v i Quy ho ch m ng
lư i các trư ng i h c c a nhà nư c;

- Quy t ngh v d th o quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ho c các b sung,
s a i quy ch trư c khi Hi u trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t;

- Quy t ngh ch trương chi tiêu, u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t
b t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3 i u 53 c a i u l này;

- Giám sát vi c th c hi n "Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà
trư ng" do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành và các quy t ngh c a H i
ng trư ng, báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o.

b) Các cu c h p c a H i ng trư ng ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành
viên tham d . Các quy t ngh c a H i ng ch có giá tr khi có quá n a t ng s thành
viên H i ng nh t trí.

c) Hi u trư ng trư ng i h c có trách nhi m th c hi n các quy t ngh ho c k t lu n
c a H i ng trư ng v nh ng n i dung ư c quy nh t i m c a c a kho n này. Khi
Hi u trư ng không nh t trí v i quy t ngh ho c k t lu n c a H i ng trư ng ph i k p
th i báo cáo xin ý ki n cơ quan ch qu n.

d) Nhi m kỳ c a H i ng trư ng là 5 năm. H i ng trư ng có các thành viên là:
Hi u trư ng, Bí thư ng u trư ng, i di n các gi ng viên, cán b qu n lý giáo d c
có uy tín trong và ngoài trư ng, các t ch c chính tr -xã h i trong trư ng, các t ch c,
cá nhân tham gia u tư xây d ng trư ng. Ch t ch H i ng trư ng là chuyên trách
và do các thành viên c a H i ng trư ng b u theo nguyên t c a s phi u. Hi u
trư ng không kiêm nhi m Ch t ch H i ng trư ng.

) T ng s các thành viên H i ng trư ng là m t s l . B trư ng B Giáo d c và
ào t o quy nh cơ c u thành viên c th , quy ch ho t ng, quy trình b u c , công
nh n các thành viên, Ch t ch và T ng Thư ký; hư ng d n v i u ki n và th t c
thành l p H i ng trư ng.

2. H i ng qu n tr là t ch c i di n duy nh t quy n s h u c a các trư ng ngoài
công l p; có trách nhi m và quy n t ch quy t nh nh ng v n quan tr ng v t
ch c, nhân s và tài chính, tài s n c a trư ng.

a) H i ng qu n tr th c hi n ch c năng và các nhi m v c a H i ng trư ng quy
nh t i m c a kho n 1 c a i u này và các ch c năng, nhi m v khác c a H i ng
qu n tr .
b) Cơ c u, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr ư c quy nh
trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng ngoài công l p.

i u 31. Hi u trư ng trư ng ih c

1. Hi u trư ng là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà trư ng; ch u trách nhi m tr c
ti p qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng theo các quy nh c a pháp
lu t và c a i u l này.

2. Hi u trư ng trư ng i h c ph i có các tiêu chuNn sau ây:

a) Có phNm ch t chính tr , o c t t, có uy tín trong gi i khoa h c, giáo d c, có
năng l c và ã có ít nh t 5 năm tham gia qu n lý giáo d c i h c t c p b môn tr
lên;

b) Có h c v Ti n sĩ;

c) Có s c kho ; tu i khi b nhi m Hi u trư ng trư ng i h c công l p không quá 55
i v i nam và 50 i v i n . Nh ng trư ng h p c bi t B trư ng B Giáo d c và
ào t o th ng nh t v i cơ quan ch qu n xin ý ki n Th tư ng Chính ph trư c khi
quy t nh;

Tu i b nhi m Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong Quy ch
v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.

i u 32. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v t ch c và nhân s

1. Quy t nh thành l p và gi i th các t ch c c a trư ng ư c quy nh t i i m c,
d, , e, g, h kho n 1 i u 29 c a i u l này.

2. Ban hành và bãi b các n i quy, quy nh trong n i b trư ng nh m m b o vi c
i u hành, ki m tra và giám sát m i ho t ng c a trư ng theo úng các quy nh
hi n hành.

3. Quy t nh b nhi m và mi n nhi m các ch c danh trong các t ch c ư c quy
nh t i i m c kho n 1, trư ng, phó các ơn v quy nh t i các i m d, , e, g, h
kho n 1 i u 29 c a i u l này.

4. Xây d ng quy ho ch phát tri n i ngũ gi ng viên, t ch c vi c b i dư ng, ào t o
l i i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên; chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n và t o
i u ki n cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các sinh ho t oàn
th và ho t ng xã h i.

5. T ch c thi tuy n cán b , nhân viên, quy t nh vi c ti p nh n, chuy n ng ch các
ch c danh t gi ng viên chính tr xu ng; ư c cơ quan ch qu n nhà trư ng u
quy n t ch c thi nâng ng ch và b nhi m vào ng ch t gi ng viên chính tr xu ng
theo quy nh c a nhà nư c (v i các trư ng công l p), phù h p v i cơ c u cán b ,
nhân viên c a trư ng và tiêu chuNn ch c danh c a ngành giáo d c.
Ký quy t nh tuy n d ng, thôi vi c và thuyên chuy n công tác gi ng viên, cán b ,
nhân viên và ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t.

6. Th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng do B
trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành.

7. B o m quy n l i ngư i h c theo quy nh c a i u l này.

8. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v các m t ho t ng c a trư ng theo quy nh
hi n hành.

9. Th c hi n ch khen thư ng, k lu t theo quy nh c a nhà nư c.

10. m b o tr t t , an ninh và an toàn trong nhà trư ng.

i u 33. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng ào t o

1. T ch c th c hi n các ho t ng ào t o ư c quy nh t i Chương II c a i u l
này.

2. Ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o c a nhà trư ng.

i u 34. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng khoa h c và
công ngh

1. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng báo cáo các cơ
quan có thNm quy n.

2. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài
h p tác qu c t , các d án phát tri n c p nhà nư c.

3. Tham gia qu n lý và t ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n
công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p b .

4. Xét duy t, qu n lý và nghi m thu các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công
ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p trư ng.

5. Xây d ng, t ch c, qu n lý các ngu n thông tin khoa h c và công ngh và các d ch
v khoa h c và công ngh .

i u 35. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v tài chính, tài s n và u


1. Hi u trư ng là ch tài kho n c a trư ng i h c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t
v toàn b công tác qu n lý tài chính và tài s n c a ơn v ;

2. Ch o và t ch c th c hi n các quy nh v qu n lý tài chính, tài s n t i các i u
52, 55 c a i u l này và các quy nh v lao ng, ti n lương, ti n công, h c b ng,
h c phí, tr c p xã h i, các ch chính sách tài chính i v i gi ng viên, cán b ,
nhân viên và ngư i h c c a trư ng;
3. Quy t nh m c chi qu n lý, chi nghi p v trong ph m vi ngu n tài chính ư c s
d ng, tuỳ theo n i dung và hi u qu công vi c quy nh t i i u 55 c a i u l này.

4. Tuỳ theo i u ki n c th Hi u trư ng các trư ng công l p ư c B trư ng B
Giáo d c và ào t o ho c Th trư ng cơ quan ch qu n y quy n quy t nh u tư
các d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a nhà nư c.

5. Hi u trư ng th c hi n vi c quy t nh u tư và qu n lý các d án t ngân sách nhà
nư c theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành.

6. Căn c vào quy ho ch ho c k ho ch phát tri n nhà trư ng ã ư c c p có thNm
quy n phê duy t và quy t ngh c a H i ng trư ng ho c H i ng qu n tr , Hi u
trư ng ch u trách nhi m xem xét, quy t nh u tư và phê duy t t t c các d án, th
t c xây d ng cơ b n, mua s m, thanh lý tài s n t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3
i u 53 c a i u l này.

i u 36. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v quan h qu c t

1. T ch c th c hi n các nhi m v v quan h qu c t ư c quy nh t i Chương V
c a i u l này.

2. Quy t nh c cán b t Phó Hi u trư ng tr xu ng i công tác nư c ngoài trên
cơ s nh ng quy nh hi n hành c a nhà nư c.

3. Qu n lý các oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a trư ng theo quy nh
c a pháp lu t.

4. nh kỳ báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v công tác quan h
qu c t c a trư ng;

i u 37. Nguyên t c b nhi m Hi u trư ng

1. Hi u trư ng ư c b nhi m và b nhi m l i theo nhi m kỳ, m i nhi m kỳ là 5 năm
và không gi quá hai nhi m kỳ liên ti p.

2. Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng các trư ng i
h c công l p. Trong nh ng trư ng h p c th , Th trư ng cơ quan ch qu n t ch c
thăm dò tín nhi m t i trư ng trư c khi b nhi m.

Quy trình b nhi m Hi u trư ng trư ng công l p ư c th c hi n theo quy nh c a
nhà nư c.

3. Th trư ng cơ quan ch qu n công nh n, không công nh n Hi u trư ng các trư ng
i h c ngoài công l p.

Quy trình công nh n Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c th c hi n theo Quy
ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.
4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p)
ho c H i ng qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm
dò tín nhi m i v i Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t.

i u 38. Phó Hi u trư ng trư ng ih c

1. Giúp vi c cho Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng trư ng i
h c ph i có b ng t t nghi p i h c tr lên, có s c kho , tu i khi b nhi m không quá
55 i v i nam và 50 i v i n . Riêng Phó Hi u trư ng ph trách ào t o và nghiên
c u khoa h c ph i có các tiêu chuNn như i v i Hi u trư ng.

Theo ngh c a Hi u trư ng, Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m và mi n nhi m
Phó Hi u trư ng ( i v i các trư ng công l p); công nh n, không công nh n Phó
Hi u trư ng ( i v i các trư ng ngoài công l p).

2. Phó Hi u trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n sau:

a) Giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý và i u hành các ho t ng c a trư ng; tr c
ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Hi u trư ng và gi i
quy t các công vi c do Hi u trư ng giao;

b) Khi gi i quy t công vi c ư c Hi u trư ng giao, Phó Hi u trư ng thay m t Hi u
trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v k t qu công vi c ư c giao.

3. Nhi m kỳ c a Phó Hi u trư ng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng.

4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p)
ho c H i ng Qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm
dò tín nhi m i v i Phó Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t.

i u 39. H i ng khoa h c và ào t o

1. H i ng khoa h c và ào t o là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v :

a) M c tiêu, chương trình ào t o; k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm phát tri n
giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng;

b) ào t o, b i dư ng i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên.

2. Các thành viên H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng ư c quy n ki n ngh v
k ho ch và n i dung công vi c c a H i ng.

3. H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng i h c bao g m: Hi u trư ng, m t s
Phó Hi u trư ng, các Trư ng khoa, các Vi n trư ng; m t s Giám c trung tâm,
Trư ng phòng, Giáo sư, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, gi ng viên, cán b ho t ng khoa h c -
công ngh c a trư ng; m t s nhà khoa h c, giáo d c, qu n lý giáo d c và i di n
m t s t ch c kinh t - xã h i ngoài trư ng quan tâm và am hi u v giáo d c i
h c.
4. H i ng khoa h c và ào t o ư c thành l p theo quy t nh c a Hi u trư ng.
Nhi m kỳ c a H i ng khoa h c và ào t o theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. Ch t ch
H i ng do các y viên H i ng b u theo nguyên t c a s phi u. Trư ng h p s
phi u ngang nhau thì quy t nh theo phía có phi u c a Hi u trư ng. Hi u trư ng ký
quy t nh b nhi m Ch t ch H i ng khoa h c và ào t o.

5. H i ng khoa h c và ào t o h p ít nh t 6 tháng m t l n và do Ch t ch H i ng
tri u t p.

i u 40. Các phòng ch c năng

1. Các phòng có nhi m v tham mưu và giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý, t ng
h p, xu t ý ki n, t ch c th c hi n các m ng công vi c ch y u c a trư ng: hành
chính - t ng h p, t ch c - cán b , ào t o i h c và sau i h c, khoa h c và công
ngh , công tác chính tr - qu n lý ngư i h c, k ho ch - tài chính, quan h qu c t ,
thanh tra.

2. ng u các phòng là Trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp
vi c Trư ng phòng có các Phó trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m
theo ngh c a Trư ng phòng. Tu i khi b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng
không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nhi m kỳ c a Trư ng phòng, Phó trư ng
phòng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng và có th ư c b nhi m l i. Trong trư ng h p
c n thi t, Hi u trư ng có th l y phi u tín nhi m i v i Trư ng phòng.

i u 41. Các khoa và b môn tr c thu c trư ng

1. Khoa là ơn v qu n lý hành chính cơ s c a trư ng, có các nhi m v sau ây:

a) Xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y, h c t p và ch trì t ch c quá trình
ào t o m t ho c m t s ngành; t ch c quá trình ào t o và các ho t ng giáo d c
khác trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a nhà trư ng;

b) T ch c ho t ng khoa h c và công ngh , ch ng khai thác các d án h p tác
qu c t ; ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t, kinh doanh,
g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t kinh doanh và i s ng xã h i;

c) Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c thu c khoa theo phân c p c a
Hi u trư ng;

d) Qu n lý ch t lư ng, n i dung, phương pháp ào t o và nghiên c u khoa h c;

) T ch c biên so n chương trình, giáo trình môn h c do Hi u trư ng giao. T ch c
nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; xu t xây d ng k ho ch b
sung, b o trì thi t b d y - h c, th c hành, th c t p và th c nghi m khoa h c;

e) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o
c, l i s ng cho i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c, t ch c ào t o,
b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho gi ng viên và cán b nhân
viên thu c khoa.
2. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u
trư ng quy t nh thành l p và gi i th các khoa.

3. ng u các khoa là Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp
vi c Trư ng khoa có các Phó Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m
theo ngh c a Trư ng khoa. Nhi m kỳ c a Trư ng khoa và Phó Trư ng khoa là 5
năm và có th ư c b nhi m l i nhưng không quá hai nhi m kỳ liên ti p.

4. Trư ng khoa, Phó Trư ng khoa ư c ch n trong s các gi ng viên có uy tín, có
kinh nghi m gi ng d y, nghiên c u khoa h c, qu n lý. Trư ng khoa có h c v ti n s .

5. Tu i khi b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa các trư ng công l p không quá
55 i v i nam và 50 i v i n . Gi i h n tu i b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng
khoa trong các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t
ng c a t ng lo i hình trư ng.

6. Quy trình b nhi m Trư ng khoa ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t
ng c a trư ng.

7. Trong các khoa có H i ng khoa h c và ào t o c a khoa. Nhi m v và quy n h n
c a H i ng khoa h c và ào t o c a khoa do Hi u trư ng quy nh.

8. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u
trư ng ra quy t nh thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a b môn tr c
thu c trư ng.

9. Trong các trư ng i h c chuyên ngành ch t ch c khoa ho c b môn tr c thu c
trư ng thì các khoa ho c b môn tr c thu c có ch c năng, nhi m v c a khoa và b
môn ư c quy nh t i các i u 41 và 42 c a i u l này.

i u 42. Các b môn

1. B môn là ơn v cơ s v ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng i h c, ch u
trách nhi m v h c thu t trong các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh .

Trên cơ s ý ki n tư v n c a H i ng khoa h c và ào t o và ngh c a Trư ng
khoa, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a
b môn. B môn ho t ng theo quy ch do Hi u trư ng quy nh.

2. B môn có các nhi m v sau ây:

a) Ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng, ti n gi ng d y, h c t p m t s môn
h c trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a trư ng, c a khoa;

b) Xây d ng và hoàn thi n n i dung, chương trình, biên so n giáo trình, tài li u tham
kh o liên quan n chuyên ngành ào t o và môn h c ư c khoa và trư ng giao;

c) Nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, t ch c các ho t ng h c thu t nh m
nâng cao ch t lư ng ào t o;
d) Ti n hành nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và cung ng các d ch v khoa
h c và công ngh theo k ho ch c a trư ng và khoa giao; ch ng ph i h p v i các
cơ s ào t o, t ch c khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh, d ch v nh m g n
ào t o, nghiên c u khoa h c v i ho t ng s n xu t và i s ng xã h i, b sung
ngu n tài chính cho trư ng;

) Xây d ng và ào t o i ngũ cán b khoa h c c a b môn; tham gia ào t o, b i
dư ng i ngũ cán b thu c chuyên ngành;

e) Ch trì vi c ào t o chuyên ngành cho m t ho c m t s chuyên ngành; ch trì vi c
ào t o các chuyên ngành sau i h c;

g) Qu n lý cơ s v t ch t, thi t b c a b môn.

3. ng u b môn là Trư ng b môn. Trư ng b môn do Hi u trư ng b nhi m,
mi n nhi m trên cơ s ngh c a Trư ng khoa sau khi tham kh o ý ki n c a các
gi ng viên trong b môn. Trư ng b môn là nhà khoa h c có uy tín c a chuyên ngành
ào t o tương ng. Nhi m kỳ c a Trư ng b môn là 5 năm và có th ư c b nhi m
l i. Tiêu chuNn c th và gi i h n v tu i c a Trư ng B môn do Hi u trư ng quy
nh nhưng không vư t quá tu i lao ng quy nh t i Lu t Lao ng i v i các
trư ng công l p ho c tu i quy nh t i quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i
hình trư ng i v i các trư ng ngoài công l p.

i u 43. Các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p và các ơn v s
nghi p

1. Các t ch c khoa h c và công ngh trong trư ng i h c g m có các t ch c
nghiên c u và phát tri n và các t ch c d ch v khoa h c và công ngh .

2. Các t ch c nghiên c u và phát tri n ư c t ch c dư i các hình th c: vi n, trung
tâm và các cơ s nghiên c u và phát tri n khác. Các t ch c nghiên c u và phát tri n
ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có các nhi m v sau:

a) Tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh , ưa ti n b khoa h c và chuy n
giao công ngh ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng;

b) Tham gia ào t o, g n ào t o v i ho t ng khoa h c và công ngh .

3. Các t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p và ho t ng theo quy
nh c a pháp lu t ph c v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , tri n khai
các ho t ng có liên quan n s h u trí tu , chuy n giao công ngh , các d ch v v
thông tin, tư v n, ào t o, b i dư ng, ph bi n và ng d ng tri th c khoa h c và công
ngh vào th c ti n.

4. Các doanh nghi p và các ơn v s nghi p ư c t ch c phù h p v i ngành ngh
ào t o c a trư ng, ph c v cho m c tiêu phát tri n c a trư ng; ư c thành l p và
ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
5. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u
trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các
doanh nghi p và các ơn v s nghi p.

i u 44. Các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh

1. Trư ng i h c có Trung tâm thông tin tư li u ph c v ho t ng ào t o, khoa h c
và công ngh . Trung tâm thông tin tư li u có trách nhi m qu n lý, b sung và cung
c p thông tin, tư li u khoa h c và công ngh trong và ngoài nư c thu c các lĩnh v c
ho t ng c a trư ng, thu th p và b o qu n các sách, t p chí, băng, ĩa, các tài li u
lưu tr , các lu n án ã b o v t i trư ng, các n phNm c a trư ng; hư ng d n và qu n
lý công tác quy n s h u trí tu c a trư ng. Trung tâm thông tin tư li u ho t ng
theo quy ch do Hi u trư ng ban hành.

2. Trư ng i h c có t ch c in n. Nhi m v , ch c năng c a t ch c in n do Hi u
trư ng quy nh phù h p v i pháp lu t hi n hành.

3. Trư ng i h c còn có các ơn v ph c v công tác ào t o, khoa h c và công ngh
như: phòng thí nghi m, tr m nghiên c u, tr m quan tr c, tr m th c nghi m, xư ng,
trư ng th c hành, b o tàng, phòng truy n th ng, t ch c d ch v , câu l c b , nhà văn
hoá - th d c th thao, h th ng ký túc xá, nhà ăn. Ch c năng, nhi m v c a các cơ s
này ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng.

4. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u
trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và
công ngh .

Chương 7:

GI NG VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN

i u 45. Quy n h n và trách nhi m c a gi ng viên, cán b , nhân viên

1. Ch p hành nghiêm ch nh ch trương, Ngh quy t c a ng, chính sách, pháp lu t
c a nhà nư c, th c hi n y các quy ch c a B Giáo d c và ào t o, i u l
trư ng i h c, Quy ch t ch c và ho t ng và các quy nh khác c a trư ng do
Hi u trư ng ban hành.

2. Hoàn thành nhi m v chuyên môn và các công tác khác ư c trư ng, khoa, b môn
giao.

3. Tham gia góp ý ki n vào vi c gi i quy t nh ng v n quan tr ng c a nhà trư ng,
nh ng v n có liên quan n vi c th c hi n Quy ch th c hi n dân ch cơ s .

4. Tham gia công tác qu n lý nhà trư ng; tham gia công tác ng, oàn th khi ư c
tín nhi m.

5. ư c hư ng lương, ph c p và các quy n l i khác theo quy nh c a nhà nư c và
quy nh c a nhà trư ng; ư c xét t ng Huy chương Vì s nghi p giáo d c và các
ph n thư ng cao quý khác; ư c t o các i u ki n c n thi t nâng cao trình
chuyên môn, nghi p v .

i u 46. Tiêu chu n, nhi m v và quy n h n c a gi ng viên

1. Tiêu chuNn c a gi ng viên ư c quy nh t i i u 61 Lu t Giáo d c.

2. Nhi m v và quy n h n c a gi ng viên ư c quy nh t i các i u 63, 64 c a Lu t
Giáo d c và các nhi m v , quy n h n c th sau ây:

a) Nhi m v :

- Hoàn thành nhi m v gi ng d y và nghiên c u khoa h c ư c quy nh theo gi
chuNn do B Giáo d c và ào t o ban hành i v i các ch c danh và ng ch tương
ng;

- Gi ng d y theo n i dung, chương trình ã ư c B Giáo d c và ào t o, trư ng i
h c quy nh. Vi t giáo trình, bài gi ng, tài li u ph c v gi ng d y - h c t p theo s
phân công c a các c p qu n lý;

- Không ng ng t b i dư ng chuyên môn nghi p v , c i ti n phương pháp gi ng d y
nâng cao ch t lư ng ào t o;

- Tham gia và ch trì các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , d ch v
khoa h c và công ngh và các ho t ng khoa h c và công ngh khác;

- Ch u s giám sát c a các c p qu n lý v ch t lư ng, n i dung, phương pháp ào t o
và nghiên c u khoa h c;

- Hư ng d n, giúp ngư i h c trong h c t p, nghiên c u khoa h c, rèn luy n tư
tư ng, o c, tác phong, l i s ng.

b) Quy n h n:

- ư c b o m v m t t ch c và v t ch t k thu t cho các ho t ng ngh nghi p;
ư c s d ng các d ch v ào t o, nghiên c u khoa h c và công ngh và d ch v công
c ng c a nhà trư ng;

- ư c quy n l a ch n giáo trình, tài li u tham kh o, phương pháp và phương ti n
gi ng d y nh m phát huy năng l c cá nhân, b o m n i dung, chương trình, ch t
lư ng và hi u qu c a ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh ;

- ư c ký h p ng gi ng d y, khoa h c và công ngh v i các cơ s ào t o, cơ s
nghiên c u, cơ s s n xu t và các t ch c kinh t khác theo quy nh c a B Lu t Lao
ng, Quy ch th nh gi ng và kiêm nhi m do B Giáo d c và ào t o ban hành và
các quy nh có liên quan c a nhà nư c sau khi ã ư c s ng ý c a các c p có
thNm quy n theo quy nh c a Hi u trư ng;
- ư c ăng ký xét công nh n, ư c b nhi m ch c danh Giáo sư, Phó giáo sư theo
quy nh c a nhà nư c; ư c Nhà nư c xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà
giáo Ưu tú;

- ư c b i dư ng chuyên môn, nghi p v sư ph m theo quy nh c a B Giáo d c và
ào t o;

- ư c tham d các h i ngh , h i th o khoa h c trong và ngoài nư c theo quy nh
công b các công trình nghiên c u khoa h c, giáo d c.

i u 47. Quy n, nghĩa v c a gi ng viên tham gia nghiên c u khoa h c và công
ngh và các cán b ho t ng khoa h c và công ngh khác tham gia ào t o

1. Quy n, nghĩa v c a gi ng viên tham gia nghiên c u khoa h c và công ngh và các
cán b ho t ng khoa h c và công ngh khác trong trư ng i h c ư c quy nh t i
i u 17 và i u 18 c a Lu t Khoa h c và công ngh .

2. Các cán b ho t ng khoa h c và công ngh tham gia ào t o theo s phân công
c a các c p qu n lý ph i th c hi n các nhi m v c a gi ng viên.

i u 48. Tuy n ch n gi ng viên

Trư ng i h c ưu tiên tuy n ch n các sinh viên t t nghi p i h c lo i xu t s c, gi i,
có phNm ch t t t và nh ng ngư i có b ng t t nghi p i h c tr lên, có kinh nghi m
ho t ng th c ti n t t b sung vào i ngũ gi ng viên.

i u 49. Gi ng viên, cán b , nhân viên làm vi c theo h p ng dài h n.

Gi ng viên, cán b , nhân viên làm vi c theo h p ng dài h n ã ký k t v i trư ng có
y tiêu chuNn, nhi m v và quy n h n như các gi ng viên, cán b , nhân viên
khác.

Chương 8:

NGƯ I H C

i u 50. i tư ng d tuy n vào trư ng ih c

Công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có
i u ki n quy nh theo Quy ch tuy n sinh i h c và Quy ch tuy n sinh sau i
h c c a B Giáo d c và ào t o u ư c ăng ký d tuy n và xét tuy n vào trư ng
i h c.

i u 51. Nhi m v và quy n c a ngư i h c

Nhi m v và quy n c a ngư i h c ư c quy nh t i i u 74 và i u 75 c a Lu t
Giáo d c. Nghĩa v c a ngư i h c t i trư ng i h c công l p ư c quy nh t i i u
76 c a Lu t Giáo d c. Ngoài ra, trong trư ng i h c ngư i h c còn có các nhi m v ,
quy n l i và trách nhi m sau:
1. Th c hi n quy ch ào t o;

2. Th c hi n nghĩa v óng h c phí và các kho n khác theo quy nh hi n hành c a
nhà nư c;

3. ư c hư ng các ch chính sách c a nhà nư c i v i ngư i h c; ư c nhà
trư ng t o i u ki n trong h c t p, ho t ng khoa h c và công ngh , tham gia các
h i ngh khoa h c, công b các công trình khoa h c và công ngh trong các n phNm
c a trư ng;

4. Ngư i h c thu c di n c tuy n, con em các dân t c các vùng có i u ki n kinh t
- xã h i c bi t khó khăn, di n chính sách xã h i và các gia ình nghèo ư c c p h c
b ng, tr c p, mi n gi m h c phí, vay v n tín d ng... theo quy nh c a nhà nư c;

5. H c sinh, sinh viên, h c viên và nghiên c u sinh xu t s c ư c hư ng các i u ki n
ưu tiên trong h c t p và nghiên c u khoa h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào
t o.

Chương 9:

TÀI S N VÀ TÀI CHÍNH

i u 52. Qu n lý và s d ng tài s n

1. Tài s n c a trư ng i h c bao g m: t ai, nhà c a, công trình xây d ng, các k t
qu ho t ng khoa h c và công ngh , các trang thi t b và nh ng tài s n khác ư c
Nhà nư c giao cho trư ng qu n lý và s d ng ho c do trư ng u tư mua s m, xây
d ng ho c ư c bi u, t ng m b o các ho t ng ào t o, nghiên c u khoa h c và
phát tri n công ngh và các ho t ng khác.

2. Tài s n c a trư ng i h c công l p thu c s h u nhà nư c ư c qu n lý và s
d ng theo quy nh c a pháp lu t.

3. Tài s n c a trư ng i h c ngoài công l p ư c s h u, s d ng và qu n lý theo
quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.

4. Ngoài vi c b trí kinh phí duy tu, b o dư ng, s a ch a thư ng xuyên tài s n hàng
năm, trư ng i h c có k ho ch và b trí kinh phí h p lý t ngu n thu c a trư ng
u tư b sung, i m i trang thi t b , s a ch a l n, xây d ng m i và t ng bư c hi n
i hoá cơ s v t ch t k thu t. Vi c u tư phát tri n cơ s v t ch t ph c v s
nghi p ào t o và nghiên c u khoa h c ph i tuân th các quy nh c a i u l này.

5. Hàng năm, trư ng i h c t ch c ki m kê, ánh giá l i giá tr tài s n c a ơn v và
th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a nhà nư c.

i u 53. Ngu n tài chính c a trư ng ih c

1. Ngân sách nhà nư c c p bao g m:
a) Kinh phí ho t ng thư ng xuyên i v i trư ng i h c công l p ư c ngân sách
nhà nư c b o m m t ph n chi phí;

b) Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p b , ngành,
chương trình m c tiêu qu c gia và các nhi m v t xu t khác ư c c p có thNm
quy n giao; kinh phí thanh toán cho nhà trư ng theo ch t hàng th c hi n các
nhi m v c a nhà nư c;

c) V n u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b ph c v ho t ng ào
t o và nghiên c u khoa h c theo d án và k ho ch hàng năm; v n i ng do các d
án ư c c p có thNm quy n phê duy t; kinh phí u tư ban u, u tư khuy n khích
c a nhà nư c i v i các trư ng ngoài công l p;

2. Ngu n thu s nghi p bao g m:

a) Thu h c phí, l phí t ngư i h c theo quy nh c a nhà nư c;

b) Thu t các ho t ng h p tác ào t o, nghiên c u khoa h c, chuy n giao công
ngh , s n xu t th ;

c) Thu t ho t ng s n xu t, d ch v ;

d) Các ngu n thu s nghi p khác: lãi ti n g i ngân hàng, ti n thanh lý, kh u hao tài
s n mua s m t ngu n thu quy nh t i kho n này;

3. Các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t, bao g m:

a) Tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c;

b) V n vay ngân hàng và các t ch c tín d ng, v n góp c a các t ch c, cá nhân
u tư, m r ng và phát tri n nhà trư ng;

c) Các ngu n thu h p pháp khác.

i u 54. N i dung chi c a trư ng ih c

1. Chi thư ng xuyên cho ho t ng ào t o, khoa h c - công ngh và chi ph c v các
ho t ng ào t o và khoa h c - công ngh c a trư ng.

2. Chi ho t ng s n xu t, cung ng d ch v , th c hi n nghĩa v v i ngân sách nhà
nư c.

3. Chi th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p nhà nư c, c p b , ngành; chương
trình m c tiêu qu c gia; chi th c hi n ơn t hàng ( i u tra, quy ho ch, kh o sát); chi
v n i ng th c hi n các d án có v n nư c ngoài; chi th c hi n các nhi m v t
xu t ư c các c p có thNm quy n giao.

4. Chi u tư phát tri n, g m: chi u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m tài s n c
nh, trang thi t b ; chi th c hi n các d án u tư khác theo quy nh c a nhà nư c.
5. Chi tr v n vay, v n góp.

6. Các kho n chi khác.

i u 55. Qu n lý tài chính

1. Trư ng i h c công l p ư c áp d ng ch tài chính quy nh t i Ngh nh s
10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp
d ng cho ơn v s nghi p có thu.

2. Các trư ng i h c ngoài công l p ư c áp d ng ch tài chính quy nh t i Ngh
nh s 73/1999/N -CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v chính sách
khuy n khích xã h i hoá i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá,
th thao và quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.

Chương 10:

THANH TRA, KI M TRA, KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M

i u 56. Thanh tra, ki m tra

1. Trư ng i h c t ch c vi c t ki m tra, thanh tra theo quy nh c a pháp lu t.

2. Trư ng i h c ch u s ki m tra, thanh tra c a B Giáo d c và ào t o, cơ quan
ch qu n và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n.

i u 57. Khen thư ng

Cá nhân và t p th trư ng i h c th c hi n t t i u l này, có nhi u thành tích óng
góp cho s nghi p giáo d c, khoa h c và công ngh ư c khen thư ng theo quy nh
c a nhà nư c.

i u 58. X lý vi ph m

1. Cá nhân, t p th nào làm trái v i các quy nh c a i u l này thì tuỳ theo tính
ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách
nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.

2. B Giáo d c và ào t o x lý k lu t ho c ki n ngh v i cơ quan ch qu n x lý k
lu t khi H i ng trư ng, H i ng qu n tr , Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng làm trái
v i các quy nh c a i u l này.

3. Khi trư ng i h c làm trái v i các quy nh c a i u l này, tuỳ theo tính ch t,
m c vi ph m, B trư ng B Giáo d c và ào t o có trách nhi m x lý theo các
m c sau:

a) Nh c nh b ng văn b n;

b) Quy t nh t m ng ng tuy n sinh;
c) Ki n ngh v i Th tư ng Chính ph t m ng ng ho t ng c a trư ng;

d) Trình Th tư ng Chính ph ho c ph i h p v i các cơ quan ch qu n trình Th
tư ng Chính ph quy t nh gi i th trư ng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản