Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: lawttyt7

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

 

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 153/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH " I U L TRƯ NG I H C" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1: Ban hành " i u l trư ng i h c" kèm theo quy t nh này. i u 2. Giao B trư ng B Giáo d c và ào t o hư ng d n các trư ng i h c th c hi n i u l . Trong quá trình th c hi n, B trư ng B Giáo d c và ào t o có th trình Th tư ng Chính ph xem xét, b sung ho c s a i i u l này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u ư c bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL TRƯ NG IH C (Ban hành theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh i u l này áp d ng cho các trư ng i h c quy nh t i i u 38 Lu t Giáo d c ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998 (dư i ây g i t t là Lu t Giáo d c). i u 2. Các lo i hình trư ng và lo i trư ng ih c 1. Các lo i hình trư ng i h c bao g m: công l p, bán công, dân l p và tư th c, ư c quy nh t i i u 13 Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c (dư i ây g i t t là Ngh nh 43). 2. Các lo i trư ng i h c bao g m: i h c, trư ng i h c và h c vi n, ư c quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh 43. 3. i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N -CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia. 4. Căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u ào t o nhân l c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c trong t ng th i kỳ, B trư ng B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c các trư ng i h c tr ng i m c a nhà nư c. i u 3. Nguyên t c t tên trư ng ih c 1. Tên c a trư ng i h c bao g m các c m t sau ây: a) C m t xác nh lo i trư ng: i h c, trư ng i h c, h c vi n; b) C m t xác nh lo i hình trư ng n u là bán công, dân l p ho c tư th c. c) C m t xác nh lĩnh v c, ngành ngh (n u c n thi t); d) Tên riêng ho c c m t xác nh tên i h c n u trư ng là trư ng thành viên. 2. B Giáo d c và ào t o quy nh vi c d ch tên trư ng i h c ra ti ng nư c ngoài. i u 4. Qu n lý nhà nư c i v i các trư ng ih c 1. Trư ng i h c ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o; ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi trư ng t tr s . 2. Cơ quan ch qu n ph i h p v i B Giáo d c và ào t o th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các trư ng i h c tr c thu c theo quy nh c a i u l này.
 3. i u 5. T ch c ng và các t ch c oàn th 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong trư ng i h c lãnh o nhà trư ng và ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t, theo ch c năng, nhi m v c a t ch c ng, ch th , ngh quy t c a ng. 2. Các oàn th , t ch c xã h i trong trư ng i h c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c theo quy nh c a Lu t Giáo d c phù h p v i tôn ch m c ích, ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i ã ư c xác nh. i u 6. i u ki n thành l p trư ng ih c Trư ng i h c ư c xét thành l p khi có các i u ki n quy nh t i i u 18 Ngh nh 43. i u 7. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th các trư ng i h c 1. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th các trư ng i h c ư c quy nh t i các i u 19, 20, 21 và 22 Ngh nh 43. 2. án thành l p các trư ng i h c ư c th c hi n theo 2 bư c: Bư c 1: B Giáo d c và ào t o ti p nh n án ti n kh thi, i chi u v i các quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 18 Ngh nh 43 trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t ch trương và cho phép l p án kh thi thành l p trư ng; Bư c 2: B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v và các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh án kh thi thành l p trư ng và các i u ki n ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 và i u 19 Ngh nh 43, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p trư ng. i u 8. Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ih c 1. Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng i h c là văn b n c th hoá i u l trư ng i h c áp d ng cho t ng lo i hình trư ng, m t s trư ng ho c m t trư ng. 2. B Giáo d c và ào t o ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các lo i trư ng, các lo i hình trư ng i h c theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . 3. Các trư ng i h c xây d ng quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng trình cơ quan ch qu n phê duy t. i u 9. Nhi m v c a trư ng ih c 1. ào t o nhân l c có phNm ch t chính tr , o c t t, có ki n th c và năng l c th c hành ngh nghi p tương x ng v i trình ào t o, có s c kho , có năng l c thích ng v i vi c làm trong xã h i, t t o vi c làm cho mình và cho nh ng ngư i khác, có kh
 4. năng h p tác bình ng trong quan h qu c t , áp ng yêu c u xây d ng và b o v T qu c. 2. Ti n hành nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; k t h p ào t o v i nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Giáo d c và các quy nh khác c a pháp lu t. 3. Gi gìn và phát tri n nh ng di s n và b n s c văn hoá dân t c. 4. Phát hi n và b i dư ng nhân tài trong nh ng ngư i h c và trong i ngũ cán b gi ng viên c a trư ng. 5. Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên; xây d ng i ngũ gi ng viên c a trư ng v s lư ng, cân i v cơ c u trình , cơ c u ngành ngh , cơ c u tu i và gi i. 6. Tuy n sinh và qu n lý ngư i h c. 7. Ph i h p v i gia ình ngư i h c, các t ch c, cá nhân trong ho t ng giáo d c. 8. T ch c cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các ho t ng xã h i phù h p v i ngành ngh ào t o và nhu c u c a xã h i. 9. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Quy n h n và trách nhi m c a trư ng ih c Trư ng i h c ư c quy n t ch và t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t và i u l này v quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng, t ch c các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh , tài chính, quan h qu c t , t ch c và nhân s . C th là: 1. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a nhà nư c; 2. Xây d ng chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y, h c t p i v i các ngành ngh nhà trư ng ư c phép ào t o trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành; t ch c tuy n sinh theo ch tiêu c a nhà nư c, t ch c quá trình ào t o, công nh n t t nghi p, in n và c p văn b ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; 3. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c; h p tác, liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hoá, th d c, th thao, y t , nghiên c u khoa h c trong nư c và nư c ngoài nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, g n ào t o v i vi c làm, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i;
 5. 4. ăng ký tham gia tuy n ch n và th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh do cơ quan, t ch c có thNm quy n giao; s d ng có hi u qu kinh phí u tư phát tri n khoa h c và công ngh ; ký k t, th c hi n h p ng khoa h c và công ngh , ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh góp ph n xây d ng và phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c; 5. ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n giao, chuy n như ng k t qu ho t ng khoa h c và công ngh , công b k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; b o v l i ích c a nhà nư c và xã h i, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân trong ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a nhà trư ng; 6. H p tác, liên doanh, nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân; góp v n b ng ti n, tài s n, giá tr quy n s h u trí tu ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh; s d ng ngu n thu t ho t ng kinh t u tư m r ng s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s v t ch t c a nhà trư ng, chi cho các ho t ng giáo d c và b sung ngu n tài chính cho nhà trư ng; 7. ư c nhà nư c giao t; ư c thuê t, vay v n; ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a nhà nư c; 8. T ch c b máy nhà trư ng; thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v s nghi p và các doanh nghi p c a trư ng theo quy nh c a nhà nư c; 9. Th c hi n dân ch , bình ng, công khai trong vi c b trí và th c hi n các nhi m v ào t o, khoa h c và công ngh và ho t ng tài chính; 10. Th c hi n ch báo cáo cơ quan ch qu n và các cơ quan c p trên v các ho t ng c a trư ng theo quy nh hi n hành. i u 11. Trách nhi m dân s c a trư ng ih c Trư ng i h c ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t; không b t kỳ cá nhân ho c t ch c nào l i d ng danh nghĩa và cơ s v t ch t c a trư ng ti n hành các ho t ng trái v i các quy nh c a i u l này. Chương 2: HO T NG GIÁO D C VÀ ÀO T O i u 12. M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c c a trư ng i h c ư c quy nh t i i u 2 và i u 3 Lu t Giáo d c. i u 13. Ngôn ng gi ng d y Ngôn ng chính th c gi ng d y các trư ng i h c là ti ng Vi t. Trong nh ng chương trình h p tác v i nư c ngoài, chương trình ào t o ngôn ng và văn hoá nư c
 6. ngoài và m t s ngành h c khác ư c gi ng d y tr c ti p b ng ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 14. Ngành ngh ào t o 1. Trư ng i h c ư c m các ngành ào t o i h c và chuyên ngành ào t o sau i h c ã có trong danh m c ngành ào t o c a nhà nư c khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng i h c ki n ngh v i B Giáo d c và ào t o m thí i m các ngành ào t o m i khi xã h i có nhu c u v nhân l c. Vi c m thêm ngành m i ư c th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3. Trư ng i h c thư ng xuyên i u tra d báo nhu c u ào t o ngu n nhân l c c a xã h i i v i t ng ngành ngh c a trư ng; trên cơ s ó i u ch nh quy mô, cơ c u ngành ngh , trình và phương th c ào t o c a trư ng. i u 15. Chương trình và giáo trình 1. Trư ng i h c t ch c xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y và h c t p cho các ngành ào t o c a trư ng trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Trư ng i h c ào t o theo các chương trình c bi t i v i nh ng sinh viên xu t s c, theo các chương trình b i dư ng, nâng cao trình khoa h c - công ngh , chuyên môn nghi p v và các chương trình nâng cao ki n th c khác cho các i tư ng có nhu c u h c t p. 3. Trư ng i h c thư ng xuyên phát tri n chương trình ào t o theo hư ng a d ng hoá, chuNn hoá, hi n i hoá, t o i u ki n nhanh chóng ti p thu có ch n l c nh ng chương trình ào t o c a các nư c phát tri n v khoa h c công ngh , phù h p v i yêu c u c a t nư c, ph c v thi t th c cho s phát tri n kinh t - xã h i nói chung, c a t ng ngành, lĩnh v c, vùng, a phương nói riêng. 4. Trư ng i h c d a trên chương trình ào t o c a h chính quy, thi t k các chương trình chuy n i và quy nh v liên thông gi a các trình , hình th c t ch c ào t o và v i các cơ s ào t o khác; áp d ng quy trình ào t o linh ho t; t ng bư c chuy n quy trình t ch c ào t o theo niên ch sang h c ch tín ch , th c hi n ch cho h c và thi l y ch ng ch theo t ng h c ph n t o thu n l i cho ngư i h c tích lu ki n th c và th c hi n bình ng v cơ h i h c t p ho c chuy n i ngh nghi p cho m i t ng l p nhân dân, c bi t là nh ng ngư i nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 5. Trư ng i h c t ch c biên so n, duy t và thNm nh các giáo trình theo chuyên ngành và các tài li u gi ng d y, h c t p c a trư ng; xây d ng h th ng giáo trình, tài li u, trang thi t b d y - h c áp ng yêu c u i m i toàn di n v n i dung, phương pháp d y - h c, phát huy tính tích c c, ch ng, năng l c t h c, t nghiên c u c a ngư i h c.
 7. 6. Trư ng i h c thư ng xuyên t ch c ánh giá các chương trình ào t o c a các ngành h c, môn h c c a nhà trư ng có nh ng i u ch nh c n thi t. i u 16. Tuy n sinh 1. Trư ng i h c xây d ng k ho ch tuy n sinh hàng năm theo ch tiêu c a nhà nư c trên cơ s kh o sát nhu c u nhân l c, hi u qu ào t o và năng l c cán b , cơ s v t ch t c a nhà trư ng; ki n ngh v i cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v i u ch nh cơ c u ngành ngh và phát tri n quy mô c a trư ng. 2. Trư ng i h c t ch c tuy n sinh theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. i u 17. Ki m tra, thi và ánh giá 1. Trư ng i h c th c hi n vi c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n tu dư ng, tham gia các ho t ng xã h i c a ngư i h c, vi c gi ng d y c a gi ng viên. 2. Trư ng i h c ư c l a ch n phương pháp, quy trình, xây d ng h th ng ki m tra, thi và ánh giá m b o khách quan, chính xác và phù h p v i phương th c ào t o và hình th c h c t p, xác nh m c tích lu c a ngư i h c c v ki n th c chuyên môn, k năng th c hành ngành ngh và kh năng phát hi n, gi i quy t nh ng v n thu c chuyên ngành ào t o. i u 18. Văn b ng ch ng ch và ch t lư ng ào t o 1. Trư ng i h c t ch c công nh n, c p ch ng ch , c p văn b ng t t nghi p cho nh ng ngư i ư c trư ng ào t o khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng i h c ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o và giá tr văn b ng ch ng ch do trư ng c p trên cơ s xây d ng và phát tri n h th ng m b o ch t lư ng ào t o. 3. Trư ng i h c có trách nhi m th c hi n quy trình ki m nh ch t lư ng và công khai k t qu ki m nh ch t lư ng theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n. Chương 3: HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 19. N i dung ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ih c 1. Nghiên c u cơ b n, th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ưu tiên, tr ng i m c a nhà nư c và nghiên c u khoa h c v giáo d c. 2. Tham gia gi i quy t nh ng v n khoa h c và công ngh do yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nư c t ra; k t h p ch t ch gi a ào t o và nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh .
 8. 3. Tham gia tư v n xây d ng chính sách và xu t các gi i pháp th c hi n chính sách phát tri n kinh t -xã h i cho các c p qu n lý nhà nư c trung ương và a phương; tham gia thNm nh v m t khoa h c và công ngh các d án, các công trình l n; góp ph n ưa các thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n vào th c ti n s n xu t, i s ng. i u 20. T ch c các ho t ng khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c - công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c ho c do qu phát tri n khoa h c và công ngh tài tr theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng i h c xây d ng các vi n, trung tâm nghiên c u và phát tri n, các cơ s s n xu t th nghi m, các doanh nghi p khoa h c và công ngh có cán b cơ h u và kiêm nhi m tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh . 3. Trư ng i h c ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v s nghi p, các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v t ch c các ho t ng khoa h c và công ngh . 4. Trư ng i h c h p tác khoa h c và công ngh v i nư c ngoài và các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trư ng i h c t ch c các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a ngư i h c. 6. Trư ng i h c t ch c các h i ngh khoa h c và công ngh , tham d các gi i thư ng khoa h c và công ngh trong nư c và qu c t . i u 21. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c t ch c xây d ng nh hư ng, k ho ch hàng năm, trung h n và dài h n v ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ưa vào k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh chung c a cơ quan ch qu n. 2. Trư ng i h c ch ng ăng ký tham gia tuy n ch n, u th u, ký k t h p ng ho c các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh các c p. 3. Trư ng i h c t xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh c p trư ng. i u 22. Thông tin và trang thi t b khoa h c 1. Trư ng i h c t ch c, xây d ng, qu n lý và cung c p các ngu n thông tin khoa h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào h th ng thông tin - thư vi n chung c a các trư ng i h c, th c thi quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng i h c xu t b n và phát hành t p san, t p chí, các n phNm khoa h c, tài li u, giáo trình và các h c li u ph c v cho ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 9. 3. Trư ng i h c xây d ng và qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b cho các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào vi c xây d ng và qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b , các phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia. Chương 4: NHÀ TRƯ NG, GIA ÌNH VÀ XÃ H I i u 23. Trách nhi m và quan h c a trư ng ih c i v i gia ình và xã h i 1. Trư ng i h c thông báo công khai v : a) Ch tiêu, i u ki n, k ho ch và phương th c tuy n sinh m i hàng năm, t ch c ào t o, ki m tra, thi, công nh n t t nghi p và các quy nh riêng c a trư ng liên quan n h c t p, quy n và nghĩa v c a ngư i h c; b) i u ki n m b o ch t lư ng ào t o, i u ki n ph c v h c t p, nghiên c u và sinh ho t c a ngư i h c t i trư ng; c) S li u th ng kê hàng năm v ngư i t t nghi p và có ư c vi c làm phù h p v i ngành ngh ư c ào t o. 2. Trư ng i h c có trang website riêng, thư ng xuyên c p nh t các thông tin nêu kho n 1 i u này và các thông tin khác v t ch c và ho t ng c a trư ng. 3. Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n cho ngư i h c, k t h p ch t ch gi a giáo d c nhà trư ng, gia ình và xã h i; th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong nhà trư ng; xây d ng nhà trư ng th c s tr thành trung tâm văn hoá, khoa h c. 4. Trư ng i h c th c hi n t t ch trương xã h i hoá s nghi p giáo d c, t o i u ki n xã h i có th tham gia u tư xây d ng cơ s v t ch t, góp ý ki n cho nhà trư ng v quy ho ch phát tri n, cơ c u ngành ngh , cơ c u trình ào t o; h tr kinh phí cho ngư i h c và ti p nh n ngư i t t nghi p; giám sát các ho t ng giáo d c và t o l p môi trư ng giáo d c lành m nh. 5. Trư ng i h c có trách nhi m ph bi n trong c ng ng các tri th c khoa h c, chuy n giao các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . i u 24. Quan h gi a trư ng i h c v i các B , ngành, a phương và các t ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t kinh doanh 1. Trư ng i h c có trách nhi m ch ng ph i h p v i các B , ngành, các a phương, các t ch c khoa h c và công ngh , các cơ s s n xu t kinh doanh t o i u ki n thu n l i cho ngư i h c tham quan, th c hành, th c t p và rèn luy n k năng ngh nghi p; g n vi c gi ng d y, h c t p v i môi trư ng xã h i. 2. Trư ng i h c ph i h p v i các B , ngành, các a phương, các doanh nghi p trong vi c xác nh nhu c u ào t o, g n ào t o v i vi c làm và vi c tuy n d ng
 10. ngư i h c ã t t nghi p; tri n khai ng d ng nh ng thành t u khoa h c và công ngh m i vào th c ti n s n xu t và i s ng xã h i. i u 25. Quan h gi a trư ng i h c v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, cơ quan thông tin i chúng Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, các cơ quan thông tin i chúng trong các ho t ng văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, t o môi trư ng giáo d c lành m nh; phát hi n và b i dư ng nh ng ngư i h c có năng khi u v ho t ng ngh thu t, th d c th thao; t o i u ki n v cơ s v t ch t, tài chính ph c v ho t ng giao lưu văn hoá, ngh thu t, th d c th thao cho ngư i h c. i u 26. Quan h gi a trư ng i h c v i chính quy n a phương Trư ng i h c ch ng ph i h p v i chính quy n a phương nơi trư ng t tr s trong vi c ưa ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t, i s ng xã h i và ào t o nhân l c cho a phương; b o m tr t t , an ninh, c nh quan môi trư ng h c t p và an toàn c a ngư i h c; ngăn ch n vi c s d ng ma tuý và các t n n xã h i xâm nh p vào nhà trư ng. Chương 5: QUAN H QU C T i u 27. Nhi m v v quan h qu c t 1. Trư ng i h c ch ng thi t l p các m i quan h h p tác, ký các văn b n ghi nh , tho thu n v ào t o, khoa h c và công ngh v i các trư ng i h c, các t ch c giáo d c, khoa h c và công ngh nư c ngoài; m i chuyên gia nư c ngoài n gi ng d y và trao i kinh nghi m theo các quy nh c a nhà nư c. 2. Trư ng i h c xây d ng các d án có v n u tư nư c ngoài trình cơ quan có thNm quy n quy t nh; huy ng ngu n l c th c hi n t t các tho thu n, các d án phù h p v i các quy nh c a nhà nư c. 3. Trư ng i h c t ch c thí i m các chương trình ào t o qu c t trong khuôn kh các d án h p tác v i các trư ng i h c có uy tín trên th gi i, trên cơ s ó ki n ngh B Giáo d c và ào t o ki m tra, công nh n là chương trình ào t o chính th c c a trư ng. 4. Trư ng i h c t ch c h i ngh , h i th o qu c t theo các quy nh c a nhà nư c và c a B Giáo d c và ào t o. 5. Trư ng i h c tham gia các t ch c qu c t v giáo d c, khoa h c và công ngh theo quy nh c a nhà nư c. i u 28. H p tác v giáo d c v i nư c ngoài
 11. 1. Trư ng i h c h p tác v i các t ch c cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài trong gi ng d y h c t p và nghiên c u khoa h c. 2. Trư ng i h c khuy n khích và t o i u ki n gi ng viên, cán b nhân viên ra nư c ngoài h c t p, gi ng d y, nghiên c u, trao i kinh nghi m, h c thu t theo các chương trình c a nhà nư c, c a nhà trư ng ho c t túc ho c b ng kinh phí do t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr . Chương 6: T CH C VÀ NHÂN S i u 29. Cơ c u t ch c c a trư ng ih c 1. Cơ c u t ch c c a trư ng i h c bao g m: a) H i ng trư ng i v i các trư ng công l p ho c H i ng qu n tr i v i các trư ng bán công, dân l p và tư th c (sau ây g i chung là các trư ng ngoài công l p); b) Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng i v i trư ng i h c, Giám c và các Phó Giám c i v i h c vi n (sau ây g i chung là Hi u trư ng và Phó Hi u trư ng); c) H i ng khoa h c và ào t o; d) Các phòng ch c năng; ) Các khoa và b môn tr c thu c trư ng; e) Các b môn thu c khoa. M t s trư ng i h c chuyên ngành có th ch có các khoa ho c b môn tr c thu c trư ng; g) Các t ch c khoa h c và công ngh như vi n, trung tâm, các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh ; h) Các doanh nghi p, các ơn v s nghi p; i) T ch c ng C ng s n Vi t Nam; k) Các oàn th và t ch c xã h i. 2. Cơ c u t ch c c a i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N - CP ngày 1 tháng 2 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia. 3. Cơ c u t ch c c a các i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a các i h c. 4. Cơ c u t ch c c th c a trư ng i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng. i u 30. H i ng trư ng và H i ng qu n tr
 12. 1. H i ng trư ng là cơ quan qu n tr c a trư ng i h c. H i ng trư ng quy t ngh các ch trương l n th c hi n quy n t ch và t ch u trách nhi m c a trư ng i h c ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l này. a) H i ng trư ng có các nhi m v sau ây: - Quy t ngh v m c tiêu chi n lư c, k ho ch phát tri n c a trư ng bao g m d án quy ho ch, k ho ch phát tri n trung h n và dài h n phù h p v i Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a nhà nư c; - Quy t ngh v d th o quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ho c các b sung, s a i quy ch trư c khi Hi u trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t ngh ch trương chi tiêu, u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3 i u 53 c a i u l này; - Giám sát vi c th c hi n "Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng" do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành và các quy t ngh c a H i ng trư ng, báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o. b) Các cu c h p c a H i ng trư ng ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên tham d . Các quy t ngh c a H i ng ch có giá tr khi có quá n a t ng s thành viên H i ng nh t trí. c) Hi u trư ng trư ng i h c có trách nhi m th c hi n các quy t ngh ho c k t lu n c a H i ng trư ng v nh ng n i dung ư c quy nh t i m c a c a kho n này. Khi Hi u trư ng không nh t trí v i quy t ngh ho c k t lu n c a H i ng trư ng ph i k p th i báo cáo xin ý ki n cơ quan ch qu n. d) Nhi m kỳ c a H i ng trư ng là 5 năm. H i ng trư ng có các thành viên là: Hi u trư ng, Bí thư ng u trư ng, i di n các gi ng viên, cán b qu n lý giáo d c có uy tín trong và ngoài trư ng, các t ch c chính tr -xã h i trong trư ng, các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng trư ng. Ch t ch H i ng trư ng là chuyên trách và do các thành viên c a H i ng trư ng b u theo nguyên t c a s phi u. Hi u trư ng không kiêm nhi m Ch t ch H i ng trư ng. ) T ng s các thành viên H i ng trư ng là m t s l . B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh cơ c u thành viên c th , quy ch ho t ng, quy trình b u c , công nh n các thành viên, Ch t ch và T ng Thư ký; hư ng d n v i u ki n và th t c thành l p H i ng trư ng. 2. H i ng qu n tr là t ch c i di n duy nh t quy n s h u c a các trư ng ngoài công l p; có trách nhi m và quy n t ch quy t nh nh ng v n quan tr ng v t ch c, nhân s và tài chính, tài s n c a trư ng. a) H i ng qu n tr th c hi n ch c năng và các nhi m v c a H i ng trư ng quy nh t i m c a kho n 1 c a i u này và các ch c năng, nhi m v khác c a H i ng qu n tr .
 13. b) Cơ c u, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr ư c quy nh trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng ngoài công l p. i u 31. Hi u trư ng trư ng ih c 1. Hi u trư ng là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà trư ng; ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng theo các quy nh c a pháp lu t và c a i u l này. 2. Hi u trư ng trư ng i h c ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Có phNm ch t chính tr , o c t t, có uy tín trong gi i khoa h c, giáo d c, có năng l c và ã có ít nh t 5 năm tham gia qu n lý giáo d c i h c t c p b môn tr lên; b) Có h c v Ti n sĩ; c) Có s c kho ; tu i khi b nhi m Hi u trư ng trư ng i h c công l p không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nh ng trư ng h p c bi t B trư ng B Giáo d c và ào t o th ng nh t v i cơ quan ch qu n xin ý ki n Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh; Tu i b nhi m Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng. i u 32. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v t ch c và nhân s 1. Quy t nh thành l p và gi i th các t ch c c a trư ng ư c quy nh t i i m c, d, , e, g, h kho n 1 i u 29 c a i u l này. 2. Ban hành và bãi b các n i quy, quy nh trong n i b trư ng nh m m b o vi c i u hành, ki m tra và giám sát m i ho t ng c a trư ng theo úng các quy nh hi n hành. 3. Quy t nh b nhi m và mi n nhi m các ch c danh trong các t ch c ư c quy nh t i i m c kho n 1, trư ng, phó các ơn v quy nh t i các i m d, , e, g, h kho n 1 i u 29 c a i u l này. 4. Xây d ng quy ho ch phát tri n i ngũ gi ng viên, t ch c vi c b i dư ng, ào t o l i i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên; chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n và t o i u ki n cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các sinh ho t oàn th và ho t ng xã h i. 5. T ch c thi tuy n cán b , nhân viên, quy t nh vi c ti p nh n, chuy n ng ch các ch c danh t gi ng viên chính tr xu ng; ư c cơ quan ch qu n nhà trư ng u quy n t ch c thi nâng ng ch và b nhi m vào ng ch t gi ng viên chính tr xu ng theo quy nh c a nhà nư c (v i các trư ng công l p), phù h p v i cơ c u cán b , nhân viên c a trư ng và tiêu chuNn ch c danh c a ngành giáo d c.
 14. Ký quy t nh tuy n d ng, thôi vi c và thuyên chuy n công tác gi ng viên, cán b , nhân viên và ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. 7. B o m quy n l i ngư i h c theo quy nh c a i u l này. 8. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v các m t ho t ng c a trư ng theo quy nh hi n hành. 9. Th c hi n ch khen thư ng, k lu t theo quy nh c a nhà nư c. 10. m b o tr t t , an ninh và an toàn trong nhà trư ng. i u 33. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng ào t o 1. T ch c th c hi n các ho t ng ào t o ư c quy nh t i Chương II c a i u l này. 2. Ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o c a nhà trư ng. i u 34. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng khoa h c và công ngh 1. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng báo cáo các cơ quan có thNm quy n. 2. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p nhà nư c. 3. Tham gia qu n lý và t ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p b . 4. Xét duy t, qu n lý và nghi m thu các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p trư ng. 5. Xây d ng, t ch c, qu n lý các ngu n thông tin khoa h c và công ngh và các d ch v khoa h c và công ngh . i u 35. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v tài chính, tài s n và u tư 1. Hi u trư ng là ch tài kho n c a trư ng i h c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b công tác qu n lý tài chính và tài s n c a ơn v ; 2. Ch o và t ch c th c hi n các quy nh v qu n lý tài chính, tài s n t i các i u 52, 55 c a i u l này và các quy nh v lao ng, ti n lương, ti n công, h c b ng, h c phí, tr c p xã h i, các ch chính sách tài chính i v i gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c c a trư ng;
 15. 3. Quy t nh m c chi qu n lý, chi nghi p v trong ph m vi ngu n tài chính ư c s d ng, tuỳ theo n i dung và hi u qu công vi c quy nh t i i u 55 c a i u l này. 4. Tuỳ theo i u ki n c th Hi u trư ng các trư ng công l p ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o ho c Th trư ng cơ quan ch qu n y quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a nhà nư c. 5. Hi u trư ng th c hi n vi c quy t nh u tư và qu n lý các d án t ngân sách nhà nư c theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành. 6. Căn c vào quy ho ch ho c k ho ch phát tri n nhà trư ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và quy t ngh c a H i ng trư ng ho c H i ng qu n tr , Hi u trư ng ch u trách nhi m xem xét, quy t nh u tư và phê duy t t t c các d án, th t c xây d ng cơ b n, mua s m, thanh lý tài s n t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3 i u 53 c a i u l này. i u 36. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v quan h qu c t 1. T ch c th c hi n các nhi m v v quan h qu c t ư c quy nh t i Chương V c a i u l này. 2. Quy t nh c cán b t Phó Hi u trư ng tr xu ng i công tác nư c ngoài trên cơ s nh ng quy nh hi n hành c a nhà nư c. 3. Qu n lý các oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. nh kỳ báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v công tác quan h qu c t c a trư ng; i u 37. Nguyên t c b nhi m Hi u trư ng 1. Hi u trư ng ư c b nhi m và b nhi m l i theo nhi m kỳ, m i nhi m kỳ là 5 năm và không gi quá hai nhi m kỳ liên ti p. 2. Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng các trư ng i h c công l p. Trong nh ng trư ng h p c th , Th trư ng cơ quan ch qu n t ch c thăm dò tín nhi m t i trư ng trư c khi b nhi m. Quy trình b nhi m Hi u trư ng trư ng công l p ư c th c hi n theo quy nh c a nhà nư c. 3. Th trư ng cơ quan ch qu n công nh n, không công nh n Hi u trư ng các trư ng i h c ngoài công l p. Quy trình công nh n Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c th c hi n theo Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.
 16. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p) ho c H i ng qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm dò tín nhi m i v i Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t. i u 38. Phó Hi u trư ng trư ng ih c 1. Giúp vi c cho Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng trư ng i h c ph i có b ng t t nghi p i h c tr lên, có s c kho , tu i khi b nhi m không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Riêng Phó Hi u trư ng ph trách ào t o và nghiên c u khoa h c ph i có các tiêu chuNn như i v i Hi u trư ng. Theo ngh c a Hi u trư ng, Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m và mi n nhi m Phó Hi u trư ng ( i v i các trư ng công l p); công nh n, không công nh n Phó Hi u trư ng ( i v i các trư ng ngoài công l p). 2. Phó Hi u trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n sau: a) Giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý và i u hành các ho t ng c a trư ng; tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Hi u trư ng và gi i quy t các công vi c do Hi u trư ng giao; b) Khi gi i quy t công vi c ư c Hi u trư ng giao, Phó Hi u trư ng thay m t Hi u trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v k t qu công vi c ư c giao. 3. Nhi m kỳ c a Phó Hi u trư ng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p) ho c H i ng Qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm dò tín nhi m i v i Phó Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t. i u 39. H i ng khoa h c và ào t o 1. H i ng khoa h c và ào t o là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v : a) M c tiêu, chương trình ào t o; k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm phát tri n giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng; b) ào t o, b i dư ng i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên. 2. Các thành viên H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng ư c quy n ki n ngh v k ho ch và n i dung công vi c c a H i ng. 3. H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng i h c bao g m: Hi u trư ng, m t s Phó Hi u trư ng, các Trư ng khoa, các Vi n trư ng; m t s Giám c trung tâm, Trư ng phòng, Giáo sư, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, gi ng viên, cán b ho t ng khoa h c - công ngh c a trư ng; m t s nhà khoa h c, giáo d c, qu n lý giáo d c và i di n m t s t ch c kinh t - xã h i ngoài trư ng quan tâm và am hi u v giáo d c i h c.
 17. 4. H i ng khoa h c và ào t o ư c thành l p theo quy t nh c a Hi u trư ng. Nhi m kỳ c a H i ng khoa h c và ào t o theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. Ch t ch H i ng do các y viên H i ng b u theo nguyên t c a s phi u. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh theo phía có phi u c a Hi u trư ng. Hi u trư ng ký quy t nh b nhi m Ch t ch H i ng khoa h c và ào t o. 5. H i ng khoa h c và ào t o h p ít nh t 6 tháng m t l n và do Ch t ch H i ng tri u t p. i u 40. Các phòng ch c năng 1. Các phòng có nhi m v tham mưu và giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý, t ng h p, xu t ý ki n, t ch c th c hi n các m ng công vi c ch y u c a trư ng: hành chính - t ng h p, t ch c - cán b , ào t o i h c và sau i h c, khoa h c và công ngh , công tác chính tr - qu n lý ngư i h c, k ho ch - tài chính, quan h qu c t , thanh tra. 2. ng u các phòng là Trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c Trư ng phòng có các Phó trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng phòng. Tu i khi b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nhi m kỳ c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng và có th ư c b nhi m l i. Trong trư ng h p c n thi t, Hi u trư ng có th l y phi u tín nhi m i v i Trư ng phòng. i u 41. Các khoa và b môn tr c thu c trư ng 1. Khoa là ơn v qu n lý hành chính cơ s c a trư ng, có các nhi m v sau ây: a) Xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y, h c t p và ch trì t ch c quá trình ào t o m t ho c m t s ngành; t ch c quá trình ào t o và các ho t ng giáo d c khác trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a nhà trư ng; b) T ch c ho t ng khoa h c và công ngh , ch ng khai thác các d án h p tác qu c t ; ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t, kinh doanh, g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t kinh doanh và i s ng xã h i; c) Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c thu c khoa theo phân c p c a Hi u trư ng; d) Qu n lý ch t lư ng, n i dung, phương pháp ào t o và nghiên c u khoa h c; ) T ch c biên so n chương trình, giáo trình môn h c do Hi u trư ng giao. T ch c nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; xu t xây d ng k ho ch b sung, b o trì thi t b d y - h c, th c hành, th c t p và th c nghi m khoa h c; e) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng cho i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c, t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho gi ng viên và cán b nhân viên thu c khoa.
 18. 2. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh thành l p và gi i th các khoa. 3. ng u các khoa là Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c Trư ng khoa có các Phó Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng khoa. Nhi m kỳ c a Trư ng khoa và Phó Trư ng khoa là 5 năm và có th ư c b nhi m l i nhưng không quá hai nhi m kỳ liên ti p. 4. Trư ng khoa, Phó Trư ng khoa ư c ch n trong s các gi ng viên có uy tín, có kinh nghi m gi ng d y, nghiên c u khoa h c, qu n lý. Trư ng khoa có h c v ti n s . 5. Tu i khi b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa các trư ng công l p không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Gi i h n tu i b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa trong các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng. 6. Quy trình b nhi m Trư ng khoa ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng. 7. Trong các khoa có H i ng khoa h c và ào t o c a khoa. Nhi m v và quy n h n c a H i ng khoa h c và ào t o c a khoa do Hi u trư ng quy nh. 8. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a b môn tr c thu c trư ng. 9. Trong các trư ng i h c chuyên ngành ch t ch c khoa ho c b môn tr c thu c trư ng thì các khoa ho c b môn tr c thu c có ch c năng, nhi m v c a khoa và b môn ư c quy nh t i các i u 41 và 42 c a i u l này. i u 42. Các b môn 1. B môn là ơn v cơ s v ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng i h c, ch u trách nhi m v h c thu t trong các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Trên cơ s ý ki n tư v n c a H i ng khoa h c và ào t o và ngh c a Trư ng khoa, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a b môn. B môn ho t ng theo quy ch do Hi u trư ng quy nh. 2. B môn có các nhi m v sau ây: a) Ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng, ti n gi ng d y, h c t p m t s môn h c trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a trư ng, c a khoa; b) Xây d ng và hoàn thi n n i dung, chương trình, biên so n giáo trình, tài li u tham kh o liên quan n chuyên ngành ào t o và môn h c ư c khoa và trư ng giao; c) Nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, t ch c các ho t ng h c thu t nh m nâng cao ch t lư ng ào t o;
 19. d) Ti n hành nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và cung ng các d ch v khoa h c và công ngh theo k ho ch c a trư ng và khoa giao; ch ng ph i h p v i các cơ s ào t o, t ch c khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh, d ch v nh m g n ào t o, nghiên c u khoa h c v i ho t ng s n xu t và i s ng xã h i, b sung ngu n tài chính cho trư ng; ) Xây d ng và ào t o i ngũ cán b khoa h c c a b môn; tham gia ào t o, b i dư ng i ngũ cán b thu c chuyên ngành; e) Ch trì vi c ào t o chuyên ngành cho m t ho c m t s chuyên ngành; ch trì vi c ào t o các chuyên ngành sau i h c; g) Qu n lý cơ s v t ch t, thi t b c a b môn. 3. ng u b môn là Trư ng b môn. Trư ng b môn do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Trư ng khoa sau khi tham kh o ý ki n c a các gi ng viên trong b môn. Trư ng b môn là nhà khoa h c có uy tín c a chuyên ngành ào t o tương ng. Nhi m kỳ c a Trư ng b môn là 5 năm và có th ư c b nhi m l i. Tiêu chuNn c th và gi i h n v tu i c a Trư ng B môn do Hi u trư ng quy nh nhưng không vư t quá tu i lao ng quy nh t i Lu t Lao ng i v i các trư ng công l p ho c tu i quy nh t i quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng i v i các trư ng ngoài công l p. i u 43. Các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p và các ơn v s nghi p 1. Các t ch c khoa h c và công ngh trong trư ng i h c g m có các t ch c nghiên c u và phát tri n và các t ch c d ch v khoa h c và công ngh . 2. Các t ch c nghiên c u và phát tri n ư c t ch c dư i các hình th c: vi n, trung tâm và các cơ s nghiên c u và phát tri n khác. Các t ch c nghiên c u và phát tri n ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có các nhi m v sau: a) Tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh , ưa ti n b khoa h c và chuy n giao công ngh ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; b) Tham gia ào t o, g n ào t o v i ho t ng khoa h c và công ngh . 3. Các t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t ph c v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , tri n khai các ho t ng có liên quan n s h u trí tu , chuy n giao công ngh , các d ch v v thông tin, tư v n, ào t o, b i dư ng, ph bi n và ng d ng tri th c khoa h c và công ngh vào th c ti n. 4. Các doanh nghi p và các ơn v s nghi p ư c t ch c phù h p v i ngành ngh ào t o c a trư ng, ph c v cho m c tiêu phát tri n c a trư ng; ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
 20. 5. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p và các ơn v s nghi p. i u 44. Các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c có Trung tâm thông tin tư li u ph c v ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Trung tâm thông tin tư li u có trách nhi m qu n lý, b sung và cung c p thông tin, tư li u khoa h c và công ngh trong và ngoài nư c thu c các lĩnh v c ho t ng c a trư ng, thu th p và b o qu n các sách, t p chí, băng, ĩa, các tài li u lưu tr , các lu n án ã b o v t i trư ng, các n phNm c a trư ng; hư ng d n và qu n lý công tác quy n s h u trí tu c a trư ng. Trung tâm thông tin tư li u ho t ng theo quy ch do Hi u trư ng ban hành. 2. Trư ng i h c có t ch c in n. Nhi m v , ch c năng c a t ch c in n do Hi u trư ng quy nh phù h p v i pháp lu t hi n hành. 3. Trư ng i h c còn có các ơn v ph c v công tác ào t o, khoa h c và công ngh như: phòng thí nghi m, tr m nghiên c u, tr m quan tr c, tr m th c nghi m, xư ng, trư ng th c hành, b o tàng, phòng truy n th ng, t ch c d ch v , câu l c b , nhà văn hoá - th d c th thao, h th ng ký túc xá, nhà ăn. Ch c năng, nhi m v c a các cơ s này ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 4. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh . Chương 7: GI NG VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN i u 45. Quy n h n và trách nhi m c a gi ng viên, cán b , nhân viên 1. Ch p hành nghiêm ch nh ch trương, Ngh quy t c a ng, chính sách, pháp lu t c a nhà nư c, th c hi n y các quy ch c a B Giáo d c và ào t o, i u l trư ng i h c, Quy ch t ch c và ho t ng và các quy nh khác c a trư ng do Hi u trư ng ban hành. 2. Hoàn thành nhi m v chuyên môn và các công tác khác ư c trư ng, khoa, b môn giao. 3. Tham gia góp ý ki n vào vi c gi i quy t nh ng v n quan tr ng c a nhà trư ng, nh ng v n có liên quan n vi c th c hi n Quy ch th c hi n dân ch cơ s . 4. Tham gia công tác qu n lý nhà trư ng; tham gia công tác ng, oàn th khi ư c tín nhi m. 5. ư c hư ng lương, ph c p và các quy n l i khác theo quy nh c a nhà nư c và quy nh c a nhà trư ng; ư c xét t ng Huy chương Vì s nghi p giáo d c và các
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản