Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 153/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Điều lệ trường Đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 153/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 153/2003/Q -TTG NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH " I U L TRƯ NG I H C" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, QUY T NNH: i u 1: Ban hành " i u l trư ng i h c" kèm theo quy t nh này. i u 2. Giao B trư ng B Giáo d c và ào t o hư ng d n các trư ng i h c th c hi n i u l . Trong quá trình th c hi n, B trư ng B Giáo d c và ào t o có th trình Th tư ng Chính ph xem xét, b sung ho c s a i i u l này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u ư c bãi b . i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) I UL TRƯ NG IH C (Ban hành theo Quy t nh s 153/2003/Q -TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh i u l này áp d ng cho các trư ng i h c quy nh t i i u 38 Lu t Giáo d c ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998 (dư i ây g i t t là Lu t Giáo d c). i u 2. Các lo i hình trư ng và lo i trư ng ih c 1. Các lo i hình trư ng i h c bao g m: công l p, bán công, dân l p và tư th c, ư c quy nh t i i u 13 Ngh nh s 43/2000/N -CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c (dư i ây g i t t là Ngh nh 43). 2. Các lo i trư ng i h c bao g m: i h c, trư ng i h c và h c vi n, ư c quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh 43. 3. i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N -CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia. 4. Căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u ào t o nhân l c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c trong t ng th i kỳ, B trư ng B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c các trư ng i h c tr ng i m c a nhà nư c. i u 3. Nguyên t c t tên trư ng ih c 1. Tên c a trư ng i h c bao g m các c m t sau ây: a) C m t xác nh lo i trư ng: i h c, trư ng i h c, h c vi n; b) C m t xác nh lo i hình trư ng n u là bán công, dân l p ho c tư th c. c) C m t xác nh lĩnh v c, ngành ngh (n u c n thi t); d) Tên riêng ho c c m t xác nh tên i h c n u trư ng là trư ng thành viên. 2. B Giáo d c và ào t o quy nh vi c d ch tên trư ng i h c ra ti ng nư c ngoài. i u 4. Qu n lý nhà nư c i v i các trư ng ih c 1. Trư ng i h c ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c c a B Giáo d c và ào t o; ch u s qu n lý hành chính theo lãnh th c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi trư ng t tr s . 2. Cơ quan ch qu n ph i h p v i B Giáo d c và ào t o th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các trư ng i h c tr c thu c theo quy nh c a i u l này.
 3. i u 5. T ch c ng và các t ch c oàn th 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong trư ng i h c lãnh o nhà trư ng và ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t, theo ch c năng, nhi m v c a t ch c ng, ch th , ngh quy t c a ng. 2. Các oàn th , t ch c xã h i trong trư ng i h c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m th c hi n m c tiêu, nguyên lý giáo d c theo quy nh c a Lu t Giáo d c phù h p v i tôn ch m c ích, ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i ã ư c xác nh. i u 6. i u ki n thành l p trư ng ih c Trư ng i h c ư c xét thành l p khi có các i u ki n quy nh t i i u 18 Ngh nh 43. i u 7. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th các trư ng i h c 1. Th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng và gi i th các trư ng i h c ư c quy nh t i các i u 19, 20, 21 và 22 Ngh nh 43. 2. án thành l p các trư ng i h c ư c th c hi n theo 2 bư c: Bư c 1: B Giáo d c và ào t o ti p nh n án ti n kh thi, i chi u v i các quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 18 Ngh nh 43 trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t ch trương và cho phép l p án kh thi thành l p trư ng; Bư c 2: B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v và các cơ quan có liên quan t ch c thNm nh án kh thi thành l p trư ng và các i u ki n ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 và i u 19 Ngh nh 43, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh thành l p trư ng. i u 8. Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ih c 1. Quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng i h c là văn b n c th hoá i u l trư ng i h c áp d ng cho t ng lo i hình trư ng, m t s trư ng ho c m t trư ng. 2. B Giáo d c và ào t o ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các lo i trư ng, các lo i hình trư ng i h c theo u quy n c a Th tư ng Chính ph . 3. Các trư ng i h c xây d ng quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng trình cơ quan ch qu n phê duy t. i u 9. Nhi m v c a trư ng ih c 1. ào t o nhân l c có phNm ch t chính tr , o c t t, có ki n th c và năng l c th c hành ngh nghi p tương x ng v i trình ào t o, có s c kho , có năng l c thích ng v i vi c làm trong xã h i, t t o vi c làm cho mình và cho nh ng ngư i khác, có kh
 4. năng h p tác bình ng trong quan h qu c t , áp ng yêu c u xây d ng và b o v T qu c. 2. Ti n hành nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; k t h p ào t o v i nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh c a Lu t Khoa h c và Công ngh , Lu t Giáo d c và các quy nh khác c a pháp lu t. 3. Gi gìn và phát tri n nh ng di s n và b n s c văn hoá dân t c. 4. Phát hi n và b i dư ng nhân tài trong nh ng ngư i h c và trong i ngũ cán b gi ng viên c a trư ng. 5. Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên; xây d ng i ngũ gi ng viên c a trư ng v s lư ng, cân i v cơ c u trình , cơ c u ngành ngh , cơ c u tu i và gi i. 6. Tuy n sinh và qu n lý ngư i h c. 7. Ph i h p v i gia ình ngư i h c, các t ch c, cá nhân trong ho t ng giáo d c. 8. T ch c cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các ho t ng xã h i phù h p v i ngành ngh ào t o và nhu c u c a xã h i. 9. Qu n lý, s d ng t ai, trư ng s , trang thi t b và tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 10. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Quy n h n và trách nhi m c a trư ng ih c Trư ng i h c ư c quy n t ch và t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t và i u l này v quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng, t ch c các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh , tài chính, quan h qu c t , t ch c và nhân s . C th là: 1. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà trư ng phù h p v i chi n lư c phát tri n giáo d c và quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a nhà nư c; 2. Xây d ng chương trình, giáo trình, k ho ch gi ng d y, h c t p i v i các ngành ngh nhà trư ng ư c phép ào t o trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành; t ch c tuy n sinh theo ch tiêu c a nhà nư c, t ch c quá trình ào t o, công nh n t t nghi p, in n và c p văn b ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; 3. Huy ng, qu n lý, s d ng các ngu n l c nh m th c hi n m c tiêu giáo d c; h p tác, liên k t v i các t ch c kinh t , giáo d c, văn hoá, th d c, th thao, y t , nghiên c u khoa h c trong nư c và nư c ngoài nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c, g n ào t o v i vi c làm, ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i;
 5. 4. ăng ký tham gia tuy n ch n và th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh do cơ quan, t ch c có thNm quy n giao; s d ng có hi u qu kinh phí u tư phát tri n khoa h c và công ngh ; ký k t, th c hi n h p ng khoa h c và công ngh , ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh góp ph n xây d ng và phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a t nư c; 5. ư c b o h quy n s h u trí tu ; chuy n giao, chuy n như ng k t qu ho t ng khoa h c và công ngh , công b k t qu ho t ng khoa h c và công ngh ; b o v l i ích c a nhà nư c và xã h i, quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân trong ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a nhà trư ng; 6. H p tác, liên doanh, nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân; góp v n b ng ti n, tài s n, giá tr quy n s h u trí tu ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh; s d ng ngu n thu t ho t ng kinh t u tư m r ng s n xu t kinh doanh, xây d ng cơ s v t ch t c a nhà trư ng, chi cho các ho t ng giáo d c và b sung ngu n tài chính cho nhà trư ng; 7. ư c nhà nư c giao t; ư c thuê t, vay v n; ư c mi n, gi m thu theo quy nh c a nhà nư c; 8. T ch c b máy nhà trư ng; thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v s nghi p và các doanh nghi p c a trư ng theo quy nh c a nhà nư c; 9. Th c hi n dân ch , bình ng, công khai trong vi c b trí và th c hi n các nhi m v ào t o, khoa h c và công ngh và ho t ng tài chính; 10. Th c hi n ch báo cáo cơ quan ch qu n và các cơ quan c p trên v các ho t ng c a trư ng theo quy nh hi n hành. i u 11. Trách nhi m dân s c a trư ng ih c Trư ng i h c ch u trách nhi m dân s theo quy nh c a pháp lu t; không b t kỳ cá nhân ho c t ch c nào l i d ng danh nghĩa và cơ s v t ch t c a trư ng ti n hành các ho t ng trái v i các quy nh c a i u l này. Chương 2: HO T NG GIÁO D C VÀ ÀO T O i u 12. M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c M c tiêu, tính ch t và nguyên lý giáo d c c a trư ng i h c ư c quy nh t i i u 2 và i u 3 Lu t Giáo d c. i u 13. Ngôn ng gi ng d y Ngôn ng chính th c gi ng d y các trư ng i h c là ti ng Vi t. Trong nh ng chương trình h p tác v i nư c ngoài, chương trình ào t o ngôn ng và văn hoá nư c
 6. ngoài và m t s ngành h c khác ư c gi ng d y tr c ti p b ng ti ng nư c ngoài, ti ng dân t c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 14. Ngành ngh ào t o 1. Trư ng i h c ư c m các ngành ào t o i h c và chuyên ngành ào t o sau i h c ã có trong danh m c ngành ào t o c a nhà nư c khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng i h c ki n ngh v i B Giáo d c và ào t o m thí i m các ngành ào t o m i khi xã h i có nhu c u v nhân l c. Vi c m thêm ngành m i ư c th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 3. Trư ng i h c thư ng xuyên i u tra d báo nhu c u ào t o ngu n nhân l c c a xã h i i v i t ng ngành ngh c a trư ng; trên cơ s ó i u ch nh quy mô, cơ c u ngành ngh , trình và phương th c ào t o c a trư ng. i u 15. Chương trình và giáo trình 1. Trư ng i h c t ch c xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y và h c t p cho các ngành ào t o c a trư ng trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành. 2. Trư ng i h c ào t o theo các chương trình c bi t i v i nh ng sinh viên xu t s c, theo các chương trình b i dư ng, nâng cao trình khoa h c - công ngh , chuyên môn nghi p v và các chương trình nâng cao ki n th c khác cho các i tư ng có nhu c u h c t p. 3. Trư ng i h c thư ng xuyên phát tri n chương trình ào t o theo hư ng a d ng hoá, chuNn hoá, hi n i hoá, t o i u ki n nhanh chóng ti p thu có ch n l c nh ng chương trình ào t o c a các nư c phát tri n v khoa h c công ngh , phù h p v i yêu c u c a t nư c, ph c v thi t th c cho s phát tri n kinh t - xã h i nói chung, c a t ng ngành, lĩnh v c, vùng, a phương nói riêng. 4. Trư ng i h c d a trên chương trình ào t o c a h chính quy, thi t k các chương trình chuy n i và quy nh v liên thông gi a các trình , hình th c t ch c ào t o và v i các cơ s ào t o khác; áp d ng quy trình ào t o linh ho t; t ng bư c chuy n quy trình t ch c ào t o theo niên ch sang h c ch tín ch , th c hi n ch cho h c và thi l y ch ng ch theo t ng h c ph n t o thu n l i cho ngư i h c tích lu ki n th c và th c hi n bình ng v cơ h i h c t p ho c chuy n i ngh nghi p cho m i t ng l p nhân dân, c bi t là nh ng ngư i nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 5. Trư ng i h c t ch c biên so n, duy t và thNm nh các giáo trình theo chuyên ngành và các tài li u gi ng d y, h c t p c a trư ng; xây d ng h th ng giáo trình, tài li u, trang thi t b d y - h c áp ng yêu c u i m i toàn di n v n i dung, phương pháp d y - h c, phát huy tính tích c c, ch ng, năng l c t h c, t nghiên c u c a ngư i h c.
 7. 6. Trư ng i h c thư ng xuyên t ch c ánh giá các chương trình ào t o c a các ngành h c, môn h c c a nhà trư ng có nh ng i u ch nh c n thi t. i u 16. Tuy n sinh 1. Trư ng i h c xây d ng k ho ch tuy n sinh hàng năm theo ch tiêu c a nhà nư c trên cơ s kh o sát nhu c u nhân l c, hi u qu ào t o và năng l c cán b , cơ s v t ch t c a nhà trư ng; ki n ngh v i cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v i u ch nh cơ c u ngành ngh và phát tri n quy mô c a trư ng. 2. Trư ng i h c t ch c tuy n sinh theo quy ch c a B Giáo d c và ào t o. i u 17. Ki m tra, thi và ánh giá 1. Trư ng i h c th c hi n vi c ánh giá k t qu h c t p, rèn luy n tu dư ng, tham gia các ho t ng xã h i c a ngư i h c, vi c gi ng d y c a gi ng viên. 2. Trư ng i h c ư c l a ch n phương pháp, quy trình, xây d ng h th ng ki m tra, thi và ánh giá m b o khách quan, chính xác và phù h p v i phương th c ào t o và hình th c h c t p, xác nh m c tích lu c a ngư i h c c v ki n th c chuyên môn, k năng th c hành ngành ngh và kh năng phát hi n, gi i quy t nh ng v n thu c chuyên ngành ào t o. i u 18. Văn b ng ch ng ch và ch t lư ng ào t o 1. Trư ng i h c t ch c công nh n, c p ch ng ch , c p văn b ng t t nghi p cho nh ng ngư i ư c trư ng ào t o khi có các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 2. Trư ng i h c ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o và giá tr văn b ng ch ng ch do trư ng c p trên cơ s xây d ng và phát tri n h th ng m b o ch t lư ng ào t o. 3. Trư ng i h c có trách nhi m th c hi n quy trình ki m nh ch t lư ng và công khai k t qu ki m nh ch t lư ng theo quy nh c a các cơ quan có thNm quy n. Chương 3: HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 19. N i dung ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ih c 1. Nghiên c u cơ b n, th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ưu tiên, tr ng i m c a nhà nư c và nghiên c u khoa h c v giáo d c. 2. Tham gia gi i quy t nh ng v n khoa h c và công ngh do yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng c a t nư c t ra; k t h p ch t ch gi a ào t o và nghiên c u khoa h c và s n xu t, d ch v khoa h c và công ngh .
 8. 3. Tham gia tư v n xây d ng chính sách và xu t các gi i pháp th c hi n chính sách phát tri n kinh t -xã h i cho các c p qu n lý nhà nư c trung ương và a phương; tham gia thNm nh v m t khoa h c và công ngh các d án, các công trình l n; góp ph n ưa các thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n vào th c ti n s n xu t, i s ng. i u 20. T ch c các ho t ng khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c - công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c ho c do qu phát tri n khoa h c và công ngh tài tr theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng i h c xây d ng các vi n, trung tâm nghiên c u và phát tri n, các cơ s s n xu t th nghi m, các doanh nghi p khoa h c và công ngh có cán b cơ h u và kiêm nhi m tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh . 3. Trư ng i h c ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , các ơn v s nghi p, các cơ s s n xu t kinh doanh d ch v t ch c các ho t ng khoa h c và công ngh . 4. Trư ng i h c h p tác khoa h c và công ngh v i nư c ngoài và các t ch c qu c t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Trư ng i h c t ch c các ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a ngư i h c. 6. Trư ng i h c t ch c các h i ngh khoa h c và công ngh , tham d các gi i thư ng khoa h c và công ngh trong nư c và qu c t . i u 21. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c t ch c xây d ng nh hư ng, k ho ch hàng năm, trung h n và dài h n v ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng ưa vào k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh chung c a cơ quan ch qu n. 2. Trư ng i h c ch ng ăng ký tham gia tuy n ch n, u th u, ký k t h p ng ho c các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh các c p. 3. Trư ng i h c t xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh c p trư ng. i u 22. Thông tin và trang thi t b khoa h c 1. Trư ng i h c t ch c, xây d ng, qu n lý và cung c p các ngu n thông tin khoa h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào h th ng thông tin - thư vi n chung c a các trư ng i h c, th c thi quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng i h c xu t b n và phát hành t p san, t p chí, các n phNm khoa h c, tài li u, giáo trình và các h c li u ph c v cho ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 9. 3. Trư ng i h c xây d ng và qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b cho các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng, tham gia vào vi c xây d ng và qu n lý các d án tăng cư ng trang thi t b , các phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia. Chương 4: NHÀ TRƯ NG, GIA ÌNH VÀ XÃ H I i u 23. Trách nhi m và quan h c a trư ng ih c i v i gia ình và xã h i 1. Trư ng i h c thông báo công khai v : a) Ch tiêu, i u ki n, k ho ch và phương th c tuy n sinh m i hàng năm, t ch c ào t o, ki m tra, thi, công nh n t t nghi p và các quy nh riêng c a trư ng liên quan n h c t p, quy n và nghĩa v c a ngư i h c; b) i u ki n m b o ch t lư ng ào t o, i u ki n ph c v h c t p, nghiên c u và sinh ho t c a ngư i h c t i trư ng; c) S li u th ng kê hàng năm v ngư i t t nghi p và có ư c vi c làm phù h p v i ngành ngh ư c ào t o. 2. Trư ng i h c có trang website riêng, thư ng xuyên c p nh t các thông tin nêu kho n 1 i u này và các thông tin khác v t ch c và ho t ng c a trư ng. 3. Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n cho ngư i h c, k t h p ch t ch gi a giáo d c nhà trư ng, gia ình và xã h i; th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong nhà trư ng; xây d ng nhà trư ng th c s tr thành trung tâm văn hoá, khoa h c. 4. Trư ng i h c th c hi n t t ch trương xã h i hoá s nghi p giáo d c, t o i u ki n xã h i có th tham gia u tư xây d ng cơ s v t ch t, góp ý ki n cho nhà trư ng v quy ho ch phát tri n, cơ c u ngành ngh , cơ c u trình ào t o; h tr kinh phí cho ngư i h c và ti p nh n ngư i t t nghi p; giám sát các ho t ng giáo d c và t o l p môi trư ng giáo d c lành m nh. 5. Trư ng i h c có trách nhi m ph bi n trong c ng ng các tri th c khoa h c, chuy n giao các k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . i u 24. Quan h gi a trư ng i h c v i các B , ngành, a phương và các t ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t kinh doanh 1. Trư ng i h c có trách nhi m ch ng ph i h p v i các B , ngành, các a phương, các t ch c khoa h c và công ngh , các cơ s s n xu t kinh doanh t o i u ki n thu n l i cho ngư i h c tham quan, th c hành, th c t p và rèn luy n k năng ngh nghi p; g n vi c gi ng d y, h c t p v i môi trư ng xã h i. 2. Trư ng i h c ph i h p v i các B , ngành, các a phương, các doanh nghi p trong vi c xác nh nhu c u ào t o, g n ào t o v i vi c làm và vi c tuy n d ng
 10. ngư i h c ã t t nghi p; tri n khai ng d ng nh ng thành t u khoa h c và công ngh m i vào th c ti n s n xu t và i s ng xã h i. i u 25. Quan h gi a trư ng i h c v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, cơ quan thông tin i chúng Trư ng i h c ch ng ph i h p v i các cơ s văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, các cơ quan thông tin i chúng trong các ho t ng văn hoá, ngh thu t, th d c th thao, t o môi trư ng giáo d c lành m nh; phát hi n và b i dư ng nh ng ngư i h c có năng khi u v ho t ng ngh thu t, th d c th thao; t o i u ki n v cơ s v t ch t, tài chính ph c v ho t ng giao lưu văn hoá, ngh thu t, th d c th thao cho ngư i h c. i u 26. Quan h gi a trư ng i h c v i chính quy n a phương Trư ng i h c ch ng ph i h p v i chính quy n a phương nơi trư ng t tr s trong vi c ưa ti n b khoa h c và công ngh vào s n xu t, i s ng xã h i và ào t o nhân l c cho a phương; b o m tr t t , an ninh, c nh quan môi trư ng h c t p và an toàn c a ngư i h c; ngăn ch n vi c s d ng ma tuý và các t n n xã h i xâm nh p vào nhà trư ng. Chương 5: QUAN H QU C T i u 27. Nhi m v v quan h qu c t 1. Trư ng i h c ch ng thi t l p các m i quan h h p tác, ký các văn b n ghi nh , tho thu n v ào t o, khoa h c và công ngh v i các trư ng i h c, các t ch c giáo d c, khoa h c và công ngh nư c ngoài; m i chuyên gia nư c ngoài n gi ng d y và trao i kinh nghi m theo các quy nh c a nhà nư c. 2. Trư ng i h c xây d ng các d án có v n u tư nư c ngoài trình cơ quan có thNm quy n quy t nh; huy ng ngu n l c th c hi n t t các tho thu n, các d án phù h p v i các quy nh c a nhà nư c. 3. Trư ng i h c t ch c thí i m các chương trình ào t o qu c t trong khuôn kh các d án h p tác v i các trư ng i h c có uy tín trên th gi i, trên cơ s ó ki n ngh B Giáo d c và ào t o ki m tra, công nh n là chương trình ào t o chính th c c a trư ng. 4. Trư ng i h c t ch c h i ngh , h i th o qu c t theo các quy nh c a nhà nư c và c a B Giáo d c và ào t o. 5. Trư ng i h c tham gia các t ch c qu c t v giáo d c, khoa h c và công ngh theo quy nh c a nhà nư c. i u 28. H p tác v giáo d c v i nư c ngoài
 11. 1. Trư ng i h c h p tác v i các t ch c cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài trong gi ng d y h c t p và nghiên c u khoa h c. 2. Trư ng i h c khuy n khích và t o i u ki n gi ng viên, cán b nhân viên ra nư c ngoài h c t p, gi ng d y, nghiên c u, trao i kinh nghi m, h c thu t theo các chương trình c a nhà nư c, c a nhà trư ng ho c t túc ho c b ng kinh phí do t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài tài tr . Chương 6: T CH C VÀ NHÂN S i u 29. Cơ c u t ch c c a trư ng ih c 1. Cơ c u t ch c c a trư ng i h c bao g m: a) H i ng trư ng i v i các trư ng công l p ho c H i ng qu n tr i v i các trư ng bán công, dân l p và tư th c (sau ây g i chung là các trư ng ngoài công l p); b) Hi u trư ng và các Phó Hi u trư ng i v i trư ng i h c, Giám c và các Phó Giám c i v i h c vi n (sau ây g i chung là Hi u trư ng và Phó Hi u trư ng); c) H i ng khoa h c và ào t o; d) Các phòng ch c năng; ) Các khoa và b môn tr c thu c trư ng; e) Các b môn thu c khoa. M t s trư ng i h c chuyên ngành có th ch có các khoa ho c b môn tr c thu c trư ng; g) Các t ch c khoa h c và công ngh như vi n, trung tâm, các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh ; h) Các doanh nghi p, các ơn v s nghi p; i) T ch c ng C ng s n Vi t Nam; k) Các oàn th và t ch c xã h i. 2. Cơ c u t ch c c a i h c Qu c gia ư c quy nh t i Ngh nh s 07/2001/N - CP ngày 1 tháng 2 năm 2001 c a Chính ph v i h c Qu c gia. 3. Cơ c u t ch c c a các i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a các i h c. 4. Cơ c u t ch c c th c a trư ng i h c ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng. i u 30. H i ng trư ng và H i ng qu n tr
 12. 1. H i ng trư ng là cơ quan qu n tr c a trư ng i h c. H i ng trư ng quy t ngh các ch trương l n th c hi n quy n t ch và t ch u trách nhi m c a trư ng i h c ư c Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t và theo i u l này. a) H i ng trư ng có các nhi m v sau ây: - Quy t ngh v m c tiêu chi n lư c, k ho ch phát tri n c a trư ng bao g m d án quy ho ch, k ho ch phát tri n trung h n và dài h n phù h p v i Quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c c a nhà nư c; - Quy t ngh v d th o quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng ho c các b sung, s a i quy ch trư c khi Hi u trư ng trình các c p có thNm quy n phê duy t; - Quy t ngh ch trương chi tiêu, u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3 i u 53 c a i u l này; - Giám sát vi c th c hi n "Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng" do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành và các quy t ngh c a H i ng trư ng, báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o. b) Các cu c h p c a H i ng trư ng ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên tham d . Các quy t ngh c a H i ng ch có giá tr khi có quá n a t ng s thành viên H i ng nh t trí. c) Hi u trư ng trư ng i h c có trách nhi m th c hi n các quy t ngh ho c k t lu n c a H i ng trư ng v nh ng n i dung ư c quy nh t i m c a c a kho n này. Khi Hi u trư ng không nh t trí v i quy t ngh ho c k t lu n c a H i ng trư ng ph i k p th i báo cáo xin ý ki n cơ quan ch qu n. d) Nhi m kỳ c a H i ng trư ng là 5 năm. H i ng trư ng có các thành viên là: Hi u trư ng, Bí thư ng u trư ng, i di n các gi ng viên, cán b qu n lý giáo d c có uy tín trong và ngoài trư ng, các t ch c chính tr -xã h i trong trư ng, các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng trư ng. Ch t ch H i ng trư ng là chuyên trách và do các thành viên c a H i ng trư ng b u theo nguyên t c a s phi u. Hi u trư ng không kiêm nhi m Ch t ch H i ng trư ng. ) T ng s các thành viên H i ng trư ng là m t s l . B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh cơ c u thành viên c th , quy ch ho t ng, quy trình b u c , công nh n các thành viên, Ch t ch và T ng Thư ký; hư ng d n v i u ki n và th t c thành l p H i ng trư ng. 2. H i ng qu n tr là t ch c i di n duy nh t quy n s h u c a các trư ng ngoài công l p; có trách nhi m và quy n t ch quy t nh nh ng v n quan tr ng v t ch c, nhân s và tài chính, tài s n c a trư ng. a) H i ng qu n tr th c hi n ch c năng và các nhi m v c a H i ng trư ng quy nh t i m c a kho n 1 c a i u này và các ch c năng, nhi m v khác c a H i ng qu n tr .
 13. b) Cơ c u, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr ư c quy nh trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng ngoài công l p. i u 31. Hi u trư ng trư ng ih c 1. Hi u trư ng là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà trư ng; ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý và i u hành các ho t ng c a nhà trư ng theo các quy nh c a pháp lu t và c a i u l này. 2. Hi u trư ng trư ng i h c ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Có phNm ch t chính tr , o c t t, có uy tín trong gi i khoa h c, giáo d c, có năng l c và ã có ít nh t 5 năm tham gia qu n lý giáo d c i h c t c p b môn tr lên; b) Có h c v Ti n sĩ; c) Có s c kho ; tu i khi b nhi m Hi u trư ng trư ng i h c công l p không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nh ng trư ng h p c bi t B trư ng B Giáo d c và ào t o th ng nh t v i cơ quan ch qu n xin ý ki n Th tư ng Chính ph trư c khi quy t nh; Tu i b nhi m Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng. i u 32. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v t ch c và nhân s 1. Quy t nh thành l p và gi i th các t ch c c a trư ng ư c quy nh t i i m c, d, , e, g, h kho n 1 i u 29 c a i u l này. 2. Ban hành và bãi b các n i quy, quy nh trong n i b trư ng nh m m b o vi c i u hành, ki m tra và giám sát m i ho t ng c a trư ng theo úng các quy nh hi n hành. 3. Quy t nh b nhi m và mi n nhi m các ch c danh trong các t ch c ư c quy nh t i i m c kho n 1, trư ng, phó các ơn v quy nh t i các i m d, , e, g, h kho n 1 i u 29 c a i u l này. 4. Xây d ng quy ho ch phát tri n i ngũ gi ng viên, t ch c vi c b i dư ng, ào t o l i i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên; chăm lo i s ng v t ch t, tinh th n và t o i u ki n cho gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c tham gia các sinh ho t oàn th và ho t ng xã h i. 5. T ch c thi tuy n cán b , nhân viên, quy t nh vi c ti p nh n, chuy n ng ch các ch c danh t gi ng viên chính tr xu ng; ư c cơ quan ch qu n nhà trư ng u quy n t ch c thi nâng ng ch và b nhi m vào ng ch t gi ng viên chính tr xu ng theo quy nh c a nhà nư c (v i các trư ng công l p), phù h p v i cơ c u cán b , nhân viên c a trư ng và tiêu chuNn ch c danh c a ngành giáo d c.
 14. Ký quy t nh tuy n d ng, thôi vi c và thuyên chuy n công tác gi ng viên, cán b , nhân viên và ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Th c hi n Quy ch th c hi n dân ch trong các ho t ng c a nhà trư ng do B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành. 7. B o m quy n l i ngư i h c theo quy nh c a i u l này. 8. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v các m t ho t ng c a trư ng theo quy nh hi n hành. 9. Th c hi n ch khen thư ng, k lu t theo quy nh c a nhà nư c. 10. m b o tr t t , an ninh và an toàn trong nhà trư ng. i u 33. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng ào t o 1. T ch c th c hi n các ho t ng ào t o ư c quy nh t i Chương II c a i u l này. 2. Ch u trách nhi m v ch t lư ng ào t o c a nhà trư ng. i u 34. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v ho t ng khoa h c và công ngh 1. Xây d ng k ho ch ho t ng khoa h c và công ngh c a trư ng báo cáo các cơ quan có thNm quy n. 2. T ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p nhà nư c. 3. Tham gia qu n lý và t ch c th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p b . 4. Xét duy t, qu n lý và nghi m thu các tài nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , các tài h p tác qu c t , các d án phát tri n c p trư ng. 5. Xây d ng, t ch c, qu n lý các ngu n thông tin khoa h c và công ngh và các d ch v khoa h c và công ngh . i u 35. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v tài chính, tài s n và u tư 1. Hi u trư ng là ch tài kho n c a trư ng i h c, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v toàn b công tác qu n lý tài chính và tài s n c a ơn v ; 2. Ch o và t ch c th c hi n các quy nh v qu n lý tài chính, tài s n t i các i u 52, 55 c a i u l này và các quy nh v lao ng, ti n lương, ti n công, h c b ng, h c phí, tr c p xã h i, các ch chính sách tài chính i v i gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c c a trư ng;
 15. 3. Quy t nh m c chi qu n lý, chi nghi p v trong ph m vi ngu n tài chính ư c s d ng, tuỳ theo n i dung và hi u qu công vi c quy nh t i i u 55 c a i u l này. 4. Tuỳ theo i u ki n c th Hi u trư ng các trư ng công l p ư c B trư ng B Giáo d c và ào t o ho c Th trư ng cơ quan ch qu n y quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a nhà nư c. 5. Hi u trư ng th c hi n vi c quy t nh u tư và qu n lý các d án t ngân sách nhà nư c theo Quy ch qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành. 6. Căn c vào quy ho ch ho c k ho ch phát tri n nhà trư ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và quy t ngh c a H i ng trư ng ho c H i ng qu n tr , Hi u trư ng ch u trách nhi m xem xét, quy t nh u tư và phê duy t t t c các d án, th t c xây d ng cơ b n, mua s m, thanh lý tài s n t ngu n v n nêu t i các kho n 2 và 3 i u 53 c a i u l này. i u 36. Quy n h n và trách nhi m c a Hi u trư ng v quan h qu c t 1. T ch c th c hi n các nhi m v v quan h qu c t ư c quy nh t i Chương V c a i u l này. 2. Quy t nh c cán b t Phó Hi u trư ng tr xu ng i công tác nư c ngoài trên cơ s nh ng quy nh hi n hành c a nhà nư c. 3. Qu n lý các oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. nh kỳ báo cáo cơ quan ch qu n và B Giáo d c và ào t o v công tác quan h qu c t c a trư ng; i u 37. Nguyên t c b nhi m Hi u trư ng 1. Hi u trư ng ư c b nhi m và b nhi m l i theo nhi m kỳ, m i nhi m kỳ là 5 năm và không gi quá hai nhi m kỳ liên ti p. 2. Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng các trư ng i h c công l p. Trong nh ng trư ng h p c th , Th trư ng cơ quan ch qu n t ch c thăm dò tín nhi m t i trư ng trư c khi b nhi m. Quy trình b nhi m Hi u trư ng trư ng công l p ư c th c hi n theo quy nh c a nhà nư c. 3. Th trư ng cơ quan ch qu n công nh n, không công nh n Hi u trư ng các trư ng i h c ngoài công l p. Quy trình công nh n Hi u trư ng các trư ng ngoài công l p ư c th c hi n theo Quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng.
 16. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p) ho c H i ng qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm dò tín nhi m i v i Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t. i u 38. Phó Hi u trư ng trư ng ih c 1. Giúp vi c cho Hi u trư ng có các Phó Hi u trư ng. Phó Hi u trư ng trư ng i h c ph i có b ng t t nghi p i h c tr lên, có s c kho , tu i khi b nhi m không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Riêng Phó Hi u trư ng ph trách ào t o và nghiên c u khoa h c ph i có các tiêu chuNn như i v i Hi u trư ng. Theo ngh c a Hi u trư ng, Th trư ng cơ quan ch qu n b nhi m và mi n nhi m Phó Hi u trư ng ( i v i các trư ng công l p); công nh n, không công nh n Phó Hi u trư ng ( i v i các trư ng ngoài công l p). 2. Phó Hi u trư ng có nh ng nhi m v và quy n h n sau: a) Giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý và i u hành các ho t ng c a trư ng; tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a Hi u trư ng và gi i quy t các công vi c do Hi u trư ng giao; b) Khi gi i quy t công vi c ư c Hi u trư ng giao, Phó Hi u trư ng thay m t Hi u trư ng và ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng v k t qu công vi c ư c giao. 3. Nhi m kỳ c a Phó Hi u trư ng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. 4. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan ch qu n (v i các trư ng công l p) ho c H i ng Qu n tr (v i các trư ng ngoài công l p) có th t ch c l y phi u thăm dò tín nhi m i v i Phó Hi u trư ng gi a nhi m kỳ ho c t xu t. i u 39. H i ng khoa h c và ào t o 1. H i ng khoa h c và ào t o là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v : a) M c tiêu, chương trình ào t o; k ho ch dài h n và k ho ch hàng năm phát tri n giáo d c - ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng; b) ào t o, b i dư ng i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên. 2. Các thành viên H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng ư c quy n ki n ngh v k ho ch và n i dung công vi c c a H i ng. 3. H i ng khoa h c và ào t o c a trư ng i h c bao g m: Hi u trư ng, m t s Phó Hi u trư ng, các Trư ng khoa, các Vi n trư ng; m t s Giám c trung tâm, Trư ng phòng, Giáo sư, Phó Giáo sư, Ti n sĩ, gi ng viên, cán b ho t ng khoa h c - công ngh c a trư ng; m t s nhà khoa h c, giáo d c, qu n lý giáo d c và i di n m t s t ch c kinh t - xã h i ngoài trư ng quan tâm và am hi u v giáo d c i h c.
 17. 4. H i ng khoa h c và ào t o ư c thành l p theo quy t nh c a Hi u trư ng. Nhi m kỳ c a H i ng khoa h c và ào t o theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng. Ch t ch H i ng do các y viên H i ng b u theo nguyên t c a s phi u. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh theo phía có phi u c a Hi u trư ng. Hi u trư ng ký quy t nh b nhi m Ch t ch H i ng khoa h c và ào t o. 5. H i ng khoa h c và ào t o h p ít nh t 6 tháng m t l n và do Ch t ch H i ng tri u t p. i u 40. Các phòng ch c năng 1. Các phòng có nhi m v tham mưu và giúp Hi u trư ng trong vi c qu n lý, t ng h p, xu t ý ki n, t ch c th c hi n các m ng công vi c ch y u c a trư ng: hành chính - t ng h p, t ch c - cán b , ào t o i h c và sau i h c, khoa h c và công ngh , công tác chính tr - qu n lý ngư i h c, k ho ch - tài chính, quan h qu c t , thanh tra. 2. ng u các phòng là Trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c Trư ng phòng có các Phó trư ng phòng do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng phòng. Tu i khi b nhi m Trư ng phòng, Phó trư ng phòng không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Nhi m kỳ c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng theo nhi m kỳ c a Hi u trư ng và có th ư c b nhi m l i. Trong trư ng h p c n thi t, Hi u trư ng có th l y phi u tín nhi m i v i Trư ng phòng. i u 41. Các khoa và b môn tr c thu c trư ng 1. Khoa là ơn v qu n lý hành chính cơ s c a trư ng, có các nhi m v sau ây: a) Xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y, h c t p và ch trì t ch c quá trình ào t o m t ho c m t s ngành; t ch c quá trình ào t o và các ho t ng giáo d c khác trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a nhà trư ng; b) T ch c ho t ng khoa h c và công ngh , ch ng khai thác các d án h p tác qu c t ; ph i h p v i các t ch c khoa h c và công ngh , cơ s s n xu t, kinh doanh, g n ào t o v i nghiên c u khoa h c, s n xu t kinh doanh và i s ng xã h i; c) Qu n lý gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c thu c khoa theo phân c p c a Hi u trư ng; d) Qu n lý ch t lư ng, n i dung, phương pháp ào t o và nghiên c u khoa h c; ) T ch c biên so n chương trình, giáo trình môn h c do Hi u trư ng giao. T ch c nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, h c t p; xu t xây d ng k ho ch b sung, b o trì thi t b d y - h c, th c hành, th c t p và th c nghi m khoa h c; e) Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng cho i ngũ gi ng viên, cán b , nhân viên và ngư i h c, t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, nghi p v cho gi ng viên và cán b nhân viên thu c khoa.
 18. 2. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh thành l p và gi i th các khoa. 3. ng u các khoa là Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m. Giúp vi c Trư ng khoa có các Phó Trư ng khoa do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng khoa. Nhi m kỳ c a Trư ng khoa và Phó Trư ng khoa là 5 năm và có th ư c b nhi m l i nhưng không quá hai nhi m kỳ liên ti p. 4. Trư ng khoa, Phó Trư ng khoa ư c ch n trong s các gi ng viên có uy tín, có kinh nghi m gi ng d y, nghiên c u khoa h c, qu n lý. Trư ng khoa có h c v ti n s . 5. Tu i khi b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa các trư ng công l p không quá 55 i v i nam và 50 i v i n . Gi i h n tu i b nhi m Trư ng khoa, Phó trư ng khoa trong các trư ng ngoài công l p ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng. 6. Quy trình b nhi m Trư ng khoa ư c quy nh trong quy ch v t ch c và ho t ng c a trư ng. 7. Trong các khoa có H i ng khoa h c và ào t o c a khoa. Nhi m v và quy n h n c a H i ng khoa h c và ào t o c a khoa do Hi u trư ng quy nh. 8. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng ra quy t nh thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a b môn tr c thu c trư ng. 9. Trong các trư ng i h c chuyên ngành ch t ch c khoa ho c b môn tr c thu c trư ng thì các khoa ho c b môn tr c thu c có ch c năng, nhi m v c a khoa và b môn ư c quy nh t i các i u 41 và 42 c a i u l này. i u 42. Các b môn 1. B môn là ơn v cơ s v ào t o, khoa h c và công ngh c a trư ng i h c, ch u trách nhi m v h c thu t trong các ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Trên cơ s ý ki n tư v n c a H i ng khoa h c và ào t o và ngh c a Trư ng khoa, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p, gi i th và quy nh nhi m v c th c a b môn. B môn ho t ng theo quy ch do Hi u trư ng quy nh. 2. B môn có các nhi m v sau ây: a) Ch u trách nhi m v n i dung, ch t lư ng, ti n gi ng d y, h c t p m t s môn h c trong chương trình, k ho ch gi ng d y chung c a trư ng, c a khoa; b) Xây d ng và hoàn thi n n i dung, chương trình, biên so n giáo trình, tài li u tham kh o liên quan n chuyên ngành ào t o và môn h c ư c khoa và trư ng giao; c) Nghiên c u c i ti n phương pháp gi ng d y, t ch c các ho t ng h c thu t nh m nâng cao ch t lư ng ào t o;
 19. d) Ti n hành nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và cung ng các d ch v khoa h c và công ngh theo k ho ch c a trư ng và khoa giao; ch ng ph i h p v i các cơ s ào t o, t ch c khoa h c và công ngh , s n xu t kinh doanh, d ch v nh m g n ào t o, nghiên c u khoa h c v i ho t ng s n xu t và i s ng xã h i, b sung ngu n tài chính cho trư ng; ) Xây d ng và ào t o i ngũ cán b khoa h c c a b môn; tham gia ào t o, b i dư ng i ngũ cán b thu c chuyên ngành; e) Ch trì vi c ào t o chuyên ngành cho m t ho c m t s chuyên ngành; ch trì vi c ào t o các chuyên ngành sau i h c; g) Qu n lý cơ s v t ch t, thi t b c a b môn. 3. ng u b môn là Trư ng b môn. Trư ng b môn do Hi u trư ng b nhi m, mi n nhi m trên cơ s ngh c a Trư ng khoa sau khi tham kh o ý ki n c a các gi ng viên trong b môn. Trư ng b môn là nhà khoa h c có uy tín c a chuyên ngành ào t o tương ng. Nhi m kỳ c a Trư ng b môn là 5 năm và có th ư c b nhi m l i. Tiêu chuNn c th và gi i h n v tu i c a Trư ng B môn do Hi u trư ng quy nh nhưng không vư t quá tu i lao ng quy nh t i Lu t Lao ng i v i các trư ng công l p ho c tu i quy nh t i quy ch v t ch c và ho t ng c a t ng lo i hình trư ng i v i các trư ng ngoài công l p. i u 43. Các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p và các ơn v s nghi p 1. Các t ch c khoa h c và công ngh trong trư ng i h c g m có các t ch c nghiên c u và phát tri n và các t ch c d ch v khoa h c và công ngh . 2. Các t ch c nghiên c u và phát tri n ư c t ch c dư i các hình th c: vi n, trung tâm và các cơ s nghiên c u và phát tri n khác. Các t ch c nghiên c u và phát tri n ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t và có các nhi m v sau: a) Tri n khai các ho t ng khoa h c và công ngh , ưa ti n b khoa h c và chuy n giao công ngh ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng; b) Tham gia ào t o, g n ào t o v i ho t ng khoa h c và công ngh . 3. Các t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t ph c v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , tri n khai các ho t ng có liên quan n s h u trí tu , chuy n giao công ngh , các d ch v v thông tin, tư v n, ào t o, b i dư ng, ph bi n và ng d ng tri th c khoa h c và công ngh vào th c ti n. 4. Các doanh nghi p và các ơn v s nghi p ư c t ch c phù h p v i ngành ngh ào t o c a trư ng, ph c v cho m c tiêu phát tri n c a trư ng; ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
 20. 5. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p và các ơn v s nghi p. i u 44. Các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh 1. Trư ng i h c có Trung tâm thông tin tư li u ph c v ho t ng ào t o, khoa h c và công ngh . Trung tâm thông tin tư li u có trách nhi m qu n lý, b sung và cung c p thông tin, tư li u khoa h c và công ngh trong và ngoài nư c thu c các lĩnh v c ho t ng c a trư ng, thu th p và b o qu n các sách, t p chí, băng, ĩa, các tài li u lưu tr , các lu n án ã b o v t i trư ng, các n phNm c a trư ng; hư ng d n và qu n lý công tác quy n s h u trí tu c a trư ng. Trung tâm thông tin tư li u ho t ng theo quy ch do Hi u trư ng ban hành. 2. Trư ng i h c có t ch c in n. Nhi m v , ch c năng c a t ch c in n do Hi u trư ng quy nh phù h p v i pháp lu t hi n hành. 3. Trư ng i h c còn có các ơn v ph c v công tác ào t o, khoa h c và công ngh như: phòng thí nghi m, tr m nghiên c u, tr m quan tr c, tr m th c nghi m, xư ng, trư ng th c hành, b o tàng, phòng truy n th ng, t ch c d ch v , câu l c b , nhà văn hoá - th d c th thao, h th ng ký túc xá, nhà ăn. Ch c năng, nhi m v c a các cơ s này ư c quy nh trong Quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng. 4. Trên cơ s quy t ngh c a H i ng trư ng v k ho ch phát tri n c a trư ng, Hi u trư ng quy t nh vi c thành l p và gi i th các cơ s ph c v ào t o, khoa h c và công ngh . Chương 7: GI NG VIÊN, CÁN B , NHÂN VIÊN i u 45. Quy n h n và trách nhi m c a gi ng viên, cán b , nhân viên 1. Ch p hành nghiêm ch nh ch trương, Ngh quy t c a ng, chính sách, pháp lu t c a nhà nư c, th c hi n y các quy ch c a B Giáo d c và ào t o, i u l trư ng i h c, Quy ch t ch c và ho t ng và các quy nh khác c a trư ng do Hi u trư ng ban hành. 2. Hoàn thành nhi m v chuyên môn và các công tác khác ư c trư ng, khoa, b môn giao. 3. Tham gia góp ý ki n vào vi c gi i quy t nh ng v n quan tr ng c a nhà trư ng, nh ng v n có liên quan n vi c th c hi n Quy ch th c hi n dân ch cơ s . 4. Tham gia công tác qu n lý nhà trư ng; tham gia công tác ng, oàn th khi ư c tín nhi m. 5. ư c hư ng lương, ph c p và các quy n l i khác theo quy nh c a nhà nư c và quy nh c a nhà trư ng; ư c xét t ng Huy chương Vì s nghi p giáo d c và các
Đồng bộ tài khoản