Quyết định 1531/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định 1531/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1531/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Tổ chức cuộc thi – triển lãm quốc tế sáng tạo khoa học công nghệ trẻ lần thứ 7 năm 2010 tại Việt Nam (IEYI – 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1531/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1531/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T ÁN T CH C CU C THI – TRI N LÃM QU C T SÁNG T O KHOA H C CÔNG NGH TR L N TH 7 NĂM 2010 T I VI T NAM (IEYI – 2010) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam t i t trình s 697/LHH ngày 15 tháng 5 năm 2009 v vi c phê duy t án T ch c cu c thi – tri n lãm qu c t sáng t o khoa h c công ngh tr l n th 7 năm 2010 t i Vi t Nam (IEYI – 2010), QUY T NNH i u 1. Phê duy t án T ch c cu c thi – tri n lãm qu c t sáng t o khoa h c công ngh tr l n th 7 năm 2010 t i Vi t Nam (g i t t là IEYI – 2010) v i các n i dung chính sau ây: 1. M c ích - Khơi d y ti m năng, khuy n khích các ho t ng sáng t o, thúc Ny phong trào sáng t o khoa h c công ngh trong thanh, thi u niên Vi t Nam và hư ng ho t ng c a thanh, thi u niên vào th c hi n các công vi c xã h i; - T o cơ h i cho thanh, thi u niên Vi t Nam h c t p, trao i kinh nghi m trong ho t ng sáng t o khoa h c công ngh v i b n bè qu c t ; - Tăng cư ng tình h u ngh và hi u bi t l n nhau gi a các tài năng tr c a Vi t Nam và các nư c; nâng cao hình nh Vi t Nam yêu chu ng hòa bình, thân thi n và h i nh p qu c t ; góp ph n thi t th c chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i. 2. Yêu c u - Th c hi n úng Quy ch c a Hi p h i sáng t o tr qu c t và lu t pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; - Huy ng s ph i h p, tham gia c a các cơ quan, oàn th , t ch c, a phương trong c nư c và s óng góp c a các nư c tham d ; i u hành các ho t ng c a IEYI – 2010 khoa h c, ti t ki m, an toàn và hi u qu ;
  2. - Tăng cư ng tình h u ngh , th hi n lòng m n khách, t o n tư ng t t pv t nư c và con ngư i Vi t Nam. 3. i tư ng d thi i tư ng tham d IEYI – 2010 là thanh, thi u niên Vi t Nam và các nư c t 6 n 19 tu i. 4. Lĩnh v c d thi Các mô hình, s n phNm d thi ph i thu c các lĩnh v c sau: - dùng dành cho h c t p; - Ph n m m tin h c; - chơi tr em và dùng ph c v vui chơi gi i trí; - B o v môi trư ng và phát tri n kinh t ; - Ti t ki m năng lư ng. 5. Th i gian và a i m t ch c D ki n cu c thi ư c t ch c trong 6 ngày, t ngày 21 n ngày 26 tháng 9 năm 2010 t i Th ô Hà N i. 6. Các ho t ng chính - T ch c oàn i Nigeria nh n bàn giao công tác t ch c IEYI l n th 7; - T ch c so n th o th l cu c thi – tri n lãm và th c hi n các công tác chuNn b ; - Gi i thi u và m i các nư c tham d IEYI - 2010 t i Vi t Nam; - T ch c ón và ti n các oàn tham d IEYI - 2010; - ChuNn b ch ăn, cho các oàn và khách m i tham d IEYI – 2010; - T ch c thi, ch m thi, t ng k t và trao gi i; - T ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , th thao, tham quan xen k v i các ho t ng chính; - Xây d ng trang web v IEYI – 2010, biên t p k y u, in ĩa CD g i các oàn sau khi k t thúc IEYI – 2010; - Bàn giao công tác t ch c IEYI – 2011 cho Thái Lan; - Xây d ng b phim “Sáng t o tr Vi t Nam và h i nh p qu c t ”.
  3. 7. Kinh phí - Kinh phí t ch c IEYI – 2010 bao g m: ngân sách nhà nư c h tr m t ph n, l phí và kinh phí óng góp c a các oàn tham d IEYI – 2010, kinh phí thu t v n ng tài tr , óng góp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và t các ngu n thu h p pháp khác (n u có); - Ngu n thu trên ư c chi cho các ho t ng t ch c IEYI – 2010. Vi c l p, phê duy t và quy t toán kinh phí t ch c IEYI – 2010 th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t, b o m vi c s d ng kinh phí úng m c ích, ti t ki m và hi u qu . i u 2. T ch c th c hi n 1. Thành l p H i ng Ch o qu c gia cu c thi – tri n lãm qu c t sáng t o khoa h c công ngh tr l n th 7 năm 2010 t i Vi t Nam (g i t t là H i ng). a) Thành ph n c a H i ng: - Ch t ch danh d là Phó Th tư ng Chính ph ; - Ch t ch H i ng là Ch t ch Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam; - Phó Ch t ch H i ng là Th trư ng B Khoa h c và Công ngh ; - Các thành viên H i ng là i di n lãnh o các cơ quan, t ch c: B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B Ngo i giao, B Thông tin và Truy n thông, B Công an, B Y t , B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và ài Truy n hình Vi t Nam; - Cơ quan thư ng tr c c a H i ng là Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam. b) Nhi m v c a H i ng: - Ch o vi c l p k ho ch t ch c IEYI – 2010 b o m th c hi n ư c m c ích, yêu c u ã t ra và xem xét, thông qua k ho ch này; - Ch o, ôn c các cơ quan, t ch c, a phương có liên quan th c hi n các công vi c ư c phân công c p trong k ho ch; - Ch o, x lý các v n phát sinh trong quá trình chuNn b và t ch c IEYI – 2010; - xu t v i Th tư ng Chính ph vi c th c hi n các bi n pháp c n thi t nh m b o m t ch c thành công IEYI – 2010. 2. Thành l p Ban T ch c cu c thi – tri n lãm qu c t sáng t o khoa h c công ngh tr l n th 7 năm 2010 t i Vi t Nam (g i t t là Ban T ch c). a) Thành ph n c a Ban T ch c:
  4. - Trư ng ban là Ch t ch H i ng b o tr Qu h tr sáng t o k thu t Vi t Nam (VIFOTEC); - Thành viên là i di n lãnh o các cơ quan, t ch c: B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B Ngo i giao, B Thông tin và Truy n thông, B Công an, B Y t , B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và ài Truy n hình Vi t Nam. - Cơ quan thư ng tr c c a Ban T ch c là Qu h tr sáng t o k thu t Vi t Nam (VIFOTEC). b) Nhi m v c a Ban T ch c: - Xây d ng k ho ch t ch c IEYI – 2010 theo ý ki n ch oc aH i ng Ch o; - i u hành vi c th c hi n các n i dung k ho ch ã ư c H i ng Ch o thông qua. 3. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c a) Các cơ quan, t ch c: Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, B Khoa h c và Công ngh , B Giáo d c và ào t o, B Tài chính, B Ngo i giao, B Thông tin và Truy n thông, B Công an, B Y t , B Văn hóa, Th thao và Du l ch, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, ài Truy n hình Vi t Nam có trách nhi m ch o các ơn v tr c thu c th c hi n các công vi c liên quan n ch c năng, nhi m v c a mình c p trong k ho ch t ch c IEYI – 2010 ã ư c H i ng Ch o thông qua. b) B Tài chính làm vi c v i Ban T ch c xem xét, h tr m t ph n kinh phí t ch c IEYI – 2010 t ngân sách trung ương theo quy nh c a pháp lu t. c) y ban nhân dân thành ph Hà N i ch u trách nhi m b trí a i m t ch c IEYI – 2010 theo k ho ch; d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m, ch o, h tr vi c t ch c cu c thi sáng t o cho thanh, thi u niên a phương l a ch n mô hình, s n phNm xu t s c tham gia IEYI – 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 4. Ch t ch Liên hi p các H i khoa h c và k thu t Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG
  5. Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n Thi n Nhân - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Liên hi p các H i KHKT Vi t Nam; - TW oàn TNCS HCM; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam; - C c S h u trí tu ; - ài Truy n hình Vi t Nam; - Qu h tr sáng t o k thu t VN (VIFOTEC); - VPCP: BTCN, PCN Nguy n H u Vũ, C ng TT T, các V : QHQT, KTTH, PL, TH; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản