Quyết định 1532/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 1532/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1532/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1532/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1532/Q -CTN Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 158/TTr-CP ngày 05/10/2009. QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 06 trư ng h p có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và ngư i có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI HI N CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1532/Q -CTN ngày 16 tháng 10 năm 2009 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam)
  2. 1. Lee Chang Kun, sinh ngày 15/01/1958 t i Hàn Qu c; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Xương Căn Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i 2. Kim Yong Ja (W/o Lee), sinh ngày 28/6/1961 t i Hàn Qu c; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Kim Dung T Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i 3. Lee You Jin, sinh ngày 04/02/1989 t i Hàn Qu c; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lý Hu Trân Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i 4. Lee Hyuk Chan, sinh ngày 07/02/1991 t i Hàn Qu c; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Hách San Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i 5. Lee Wal Kuk, sinh ngày 26/11/1998 t i Hàn Qu c; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Vi t Qu c Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i 6. Lee Young Hoon, sinh ngày 02/5/1923 t i Hàn Qu c Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Anh Huân Hi n trú t i: nhà X1B1, phư ng Láng H , qu n ng a, thành ph Hà N i.
Đồng bộ tài khoản