Quyết định 1532/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định 1532/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1532/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1532/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1532/Q -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; tri n khai th c hi n Lu t Lý l ch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; Sau khi th ng nh t ý ki n v i Chánh án Tòa án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp; QUY T NNH i u 1. Phê duy t K ho ch tri n khai th c hi n Lu t Lý l ch tư pháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (3).
  2. K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1532/Q -TTg ngày 23 tháng 9 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Lu t Lý l ch tư pháp ư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2010. ây là m t o lu t quan tr ng, liên quan tr c ti p n quy n c a công dân và ho t ng c a các cơ quan tư pháp. Lu t lý l ch tư pháp t ra nh ng nhi m v m i, ph c t p và khó khăn trong qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp như xây d ng h th ng d li u v lý l ch tư pháp; hình thành cơ ch cung c p, ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp; ch ng xóa án tích cho nh ng ngư i ã t ng b k t án có i u ki n …. Vi c chuNn b tri n khai th c hi n nh ng nhi m v này òi h i ph i có s ph i h p ch t ch c a các cơ quan như Tòa án, Ki m sát, Công an, Qu c phòng, Tư pháp trong vi c hư ng d n, quy nh chi ti t thi hành Lu t; ào t o, t p hu n cán b , công ch c; trao i, cung c p thông tin lý l ch tư pháp. Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch tri n khai th c hi n Lu t Lý l ch tư pháp v i các n i dung như sau: A. M C ÍCH, YÊU C U 1. Th c hi n t t vi c xây d ng các văn b n quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Lý l ch tư pháp; chuNn b n i dung và các bi n pháp c n thi t thi hành có hi u qu Lu t Lý l ch tư pháp ngay t khi có hi u l c pháp lu t (ngày 01 tháng 7 năm 2010). 2. Xây d ng cơ ch ng b gi a các b , ngành trong vi c trao i, cung c p thông tin lý l ch tư pháp, xây d ng cơ s d li u lý l ch tư pháp, tăng cư ng và nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp. 3. Tuyên truy n, ph bi n Lu t Lý l ch tư pháp, c bi t cho ngư i dân v cơ ch c p nh t thông tin lý l ch tư pháp, ch ng xóa án tích cho nh ng ngư i ã t ng b k t án có i u ki n ương nhiên ư c xóa án tích. ào t o, t p hu n cán b , công ch c làm công tác lý l ch tư pháp và cán b , công ch c các b , ngành có liên quan v Lu t Lý l ch tư pháp; 4. Xây d ng cơ ch trao i, cung c p thông tin lý l ch tư pháp có trư c ngày Lu t Lý l ch tư pháp có hi u l c ph c v yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c. B. N I DUNG K HO CH TRI N KHAI TH C HI N LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP 1. Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Lý l ch tư pháp Cơ quan ch trì: B Tư pháp.
  3. Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng, B N i v , B Tài chính, Văn phòng Chính ph . N i dung: - Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành 3 i u trong Lu t Lý l ch tư pháp: t ch c c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia ( i u 11); vi c b o v và lưu tr cơ s d li u lý l ch tư pháp ( i u 14); th t c tra c u, trao i, cung c p thông tin lý l ch tư pháp có trư c ngày Lu t lý l ch tư pháp có hi u l c ph c v c p Phi u lý l ch tư pháp và xây d ng Cơ s d li u lý l ch tư pháp ( i u 56); - Hư ng d n nh ng quy nh c n thi t áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c: Trình t , th t c c p nh p, x lý thông tin lý l ch tư pháp; ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý lý l ch tư pháp; th t c c p Phi u lý l ch tư pháp. Th i gian hoàn thành: tháng 01 năm 2010 trình Chính ph . 2. Thông tư liên t ch c a B Tư pháp, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an và B Qu c phòng hư ng d n chi ti t trình t , th t c cung c p, trao i thông tin lý l ch tư pháp. Cơ quan ch trì: B Tư pháp Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an và B Qu c phòng. N i dung: - Hư ng d n chi ti t trình t , th t c cung c p, trao i thông tin lý l ch tư pháp t ngày Lu t Lý l ch tư pháp có hi u l c; - Hư ng d n chi ti t th t c tra c u, trao i, cung c p thông tin lý l ch tư pháp có trư c ngày Lu t lý l ch tư pháp có hi u l c ph c v c p Phi u lý l ch tư pháp và xây d ng Cơ s d li u lý l ch tư pháp ( i u 56); - Ban hành kèm theo m t s bi u m u liên quan n cung c p thông tin lý l ch tư pháp: m u trích l c b n án; m u trích l c quy t nh tuyên b phá s n. Th i gian hoàn thành: tháng 3 năm 2010. 3. Thông tư c a B trư ng B Tài chính hư ng d n m c thu n p, qu n lý và s d ng l phí c p Phi u lý l ch tư pháp Cơ quan ch trì: B Tài chính. Cơ quan ph i h p: B Tư pháp. N i dung: Trên cơ s rà soát Quy t nh s 94/2004/Q -BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính quy nh v ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p
  4. Phi u lý l ch tư pháp, th ng nh t quy nh ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p Phi u lý l ch tư pháp cho phù h p v i i u ki n và tình hình hi n nay. Th i gian hoàn thành: tháng 5 năm 2010. 4. Quy t nh c a B trư ng B Tư pháp v vi c ban hành bi u m u lý l ch tư pháp Cơ quan th c hi n: B Tư pháp. Th i gian hoàn thành: tháng 2 năm 2010. II. XÂY D NG ÁN THÀNH L P TRUNG TÂM LÝ LNCH TƯ PHÁP QU C GIA VÀ T CH C THU C S TƯ PHÁP QU N LÝ CƠ S D LI U LÝ LNCH TƯ PHÁP Cơ quan ch trì: B Tư pháp Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng, B N i v , B Tài chính, Văn phòng Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. N i dung: - a v pháp lý, cơ c u t ch c, ch c năng, nhi m v c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia; - T ch c thu c S Tư pháp qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp t i a phương. Th i gian hoàn thành: tháng 3 năm 2010 trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh phê duy t án. III. TUYÊN TRUY N, PH BI N LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP 1. Tuyên truy n, ph bi n Lu t Lý l ch tư pháp và các văn b n hư ng d n thi hành Cơ quan th c hi n: B Tư pháp Cơ quan ph i h p: B Thông tin và Truy n thông i tư ng tuyên truy n: cá nhân, cơ quan, t ch c N i dung: - Hư ng d n cơ quan ch c năng các B , ngành liên quan và các S Tư pháp v công tác t ch c tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t; - Biên so n các tài li u: H i áp pháp lu t, c san tuyên truy n Lu t Lý l ch tư pháp, cương gi i thi u Lu t Lý l ch tư pháp. Th i gian: trong năm 2009 và năm 2010.
  5. 2. Ph bi n, quán tri t Lu t Lý l ch tư pháp cho cán b lãnh o ngành Tư pháp Cơ quan ch trì: B Tư pháp. i tư ng ph bi n, quán tri t: Lãnh o S Tư pháp, trư ng (phó) phòng hành chính tư pháp (lý l ch tư pháp) 63 t nh, thành ph . N i dung: - Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Lý l ch tư pháp và các văn b n hư ng d n thi hành; - Cung c p, ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp - T ch c xây d ng, qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp, c p Phi u lý l ch tư pháp. Th i gian: Quý I năm 2010. 3. Ph bi n, quán tri t Lu t Lý l ch tư pháp cho cán b lãnh o ngành Tòa án, Vi n ki m sát, Công an, Qu c phòng Cơ quan ch trì: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng t ch c ph bi n, quán tri t cho cán b trong ngành mình. Cơ quan ph i h p: B Tư pháp. i tư ng ph bi n, quán tri t: - Cán b ngành Tòa án: Lãnh o Tòa án nhân dân c p t nh (63 t nh, thành ph ), Lãnh o Tòa án nhân dân c p huy n (700 huy n), Tòa án quân khu và tương ương (09), Tòa án khu v c (17); - Cán b ngành Ki m sát: Lãnh o Vi n Ki m sát nhân dân c p t nh (63 t nh, thành ph ), Lãnh o Vi n Ki m sát nhân dân c p huy n (700 huy n); Vi n ki m sát quân khu và tương ương (16), Vi n ki m sát quân s khu v c (34); - Cán b ngành Công an: Trư ng phòng PC27, Trư ng phòng PA18 (63 t nh, thành ph x 2), giám th tr i giam (44 tr i), giám th tr i t m giam (63 tr i); cán b , chi n sĩ làm công tác thi hành án hình s , h p tác qu c t trong u tranh phòng, ch ng t i ph m và các l c lư ng khác có liên quan; - Cán b thi hành án (hình s ) thu c B Qu c phòng: giám th tr i giam (08), giám th tr i t m giam (13); - Cán b thi hành án (dân s ) thu c B Qu c phòng: Trư ng thi hành án quân khu và tương ương (09). N i dung: - Nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Lý l ch tư pháp và các văn b n hư ng d n thi hành;
  6. - X lý, cung c p thông tin lý l ch tư pháp; - T ch c th c hi n cung c p thông tin lý l ch tư pháp có trư c ngày Lu t Lý l ch tư pháp có hi u l c ph c v vi c c p Phi u lý l ch tư pháp và xây d ng cơ s d li u lý l ch tư pháp. Th i gian: tháng 5 năm 2010. IV. ÀO T O NGHI P V LÝ LNCH TƯ PHÁP 1. ào t o nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác lý l ch tư pháp t i B Tư pháp và các S Tư pháp. Cơ quan ch trì: B Tư pháp Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng. N i dung: - Nh ng v n chung: nh ng n i dung cơ b n c a Lu t Lý l ch tư pháp và các văn b n hư ng d n thi hành, các văn b n pháp lu t có liên quan n lý l ch tư pháp. Kinh nghi m c a m t s nư c có h th ng qu n lý lý l ch tư pháp phát tri n; - K năng, nghi p v : ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp; l p Lý l ch tư pháp; s p x p, lưu tr , th ng kê lý l ch tư pháp; tra c u thông tin c p Phi u lý l ch tư pháp; - Ki n th c b tr : tin h c; k thu t nh n d ng; quan h xã h i v i các cơ quan có liên quan; th c hành, x lý các tình hu ng nghi p v ; báo cáo th c t c a Tòa án, Vi n Ki m sát, B Công an, … Th i gian: Quý II năm 2010. 2. B sung chương trình gi ng d y c a Trư ng i h c Lu t Hà N i, H c vi n Tư pháp và các Trư ng trung c p lu t Cơ quan ch trì: B Tư pháp N i dung: B sung giáo trình và chương trình gi ng d y phù h p v i nh ng quy nh c a Lu t Lý l ch tư pháp và các văn b n hư ng d n thi hành. Th i gian: t quý II năm 2010. V. TRI N KHAI NG D NG CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG QU N LÝ CƠ S D LI U LÝ LNCH TƯ PHÁP Cơ quan ch trì: B Tư pháp
  7. Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng. 1. Xây d ng ph n m m qu n lý lý l ch tư pháp N i dung: Xây d ng ph n m m qu n lý lý l ch tư pháp áp d ng t i Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia Th i gian hoàn thành: tháng 4 năm 2010. 2. Xây d ng D án tin h c hóa cơ s d li u lý l ch tư pháp N i dung: - Xây d ng cơ s d li u lý l ch tư pháp qu c gia b ng i n t t i B Tư pháp; - ng d ng công ngh thông tin trong xây d ng cơ s d li u và qu n lý lý l ch tư pháp t i các S Tư pháp. Th i gian th c hi n: t năm 2010 n năm 2013. VI. SƠ K T 3 NĂM TH C HI N LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP Cơ quan ch trì: B Tư pháp. Cơ quan ph i h p: Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, B Công an, B Qu c phòng. N i dung: T ch c sơ k t vi c th c hi n Lu t Lý l ch tư pháp ánh giá tình hình, k t qu và nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n; trên cơ s ó xu t, ki n ngh có gi i pháp tháo g . C. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s K ho ch này, các B , ngành, a phương ư c giao nhi m v ch trì xây d ng K ho ch c th tri n khai các nhi m v ư c phân công. 2. B Tư pháp ch u trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c các B , ngành, a phương trong vi c tri n khai và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n K ho ch này. 3. B Tư pháp ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao th c hi n các nhi m v ư c phân công trong K ho ch. 4. B Tư pháp ch trì ti n hành kh o sát kinh nghi m m t s nư c v mô hình t ch c và ho t ng lý l ch tư pháp. 5. Các cơ quan ư c giao ch trì có trách nhi m hoàn thành s n phN m, b o m ti n và n i dung công vi c; các cơ quan ph i h p có trách nhi m tham gia ch t ch v i cơ quan ch trì th c hi n các nhi m v ư c giao theo K ho ch này.
  8. 6. Kinh phí th c hi n các nhi m v t i K ho ch này ư c b trí t ngu n ngân sách nhà nư c và ngu n h tr h p pháp khác (n u có).
Đồng bộ tài khoản