Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây nguyên mua trả chậm nhà ở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  155/2002/Q§­T T g   n g µ y 12  th¸ng 11 n¨ m   2002 V Ò  c h Ý n h  s¸ch ch o  c¸c  é  h ® å n g  b µ o  d © n  t é c thi Ó u s è   ¹i h ç  v µ   é  d © n  thu é c  t  c h di Ö n  ch Ý n h  s¸ch   ë c¸c tØn h  T © y   g u yªn m u a N  tr¶ c h Ë m   h µ  ë   n T h ñ  tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   Õt  è  NQ/TW   µy  th¸ng 01  cø  quy s 10­ ng 18    n¨m 2002  ña  é   cB ChÝnh  Þ; tr C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 168/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 30    n¨m  2001  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Öc  nh  íng dµih¹n,kÕ   ¹ch 5  Th t   ph vi ®Þ h       ho   n¨m  2001­2005  vµ  ÷ng    nh gi¶iph¸p c¬    b¶n    iÓnkinh tÕ­   éivïng T ©y  ph¸ttr     x∙h     Nguyªn; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é  ©y  ùng,Bé  ­ ®Ò ngh c B tr BT    tr BX d   tr ëng  é   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héivµ  èng  c  ©n   µng  µ   íc   X∙    Th ®è Ng h Nh n   ViÖtNam,   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. C¸c  é  ©n  ng  µo  ©n  éc  Óu  è  ¹ichç  µ  é  ©n   hd ®å b d t thi s t   vhd thuéc  Ön  chÝnh  di   s¸ch ë      c¸c tØnh:L© m   ång, § ¾c  ¾c,    §   L Gia    Lai,Kon Tum   cã  ã  kh kh¨n vÒ   µ    a  ã  µ      nh ë (ch c nh ë hoÆc   µ  ¹m,nhµ  ét n¸t)® îcNhµ   íc nh t   d      n  hç  î   tr ®Ó mua  µ      Ë m   nh ë tr¶ch b»ng  Ön  Ët,nh»m   hi v   b¶o  ¶m   ® cho  ng  µo  ®å b cã  éc  èng    nh  µ  õng  ícn©ng  cu s æn ®Þ vt b  cao  i sèng,t¨ngcêng  èi®oµn  ®ê      kh   kÕt  ©n  éc,thóc ®Èy    iÓnkinh tÕ­   éi,b¶o  ¶m   ninh quèc  d t    ph¸ttr     x∙h   ® an    phßng  trªn®Þa  µn  ©y    bT Nguyªn,cô  Ó      th nh sau: 1. C¸c  é  nh    êng  ót¹  a   ¬ng  ã  n      h ®Þ c th tr   i®Þ ph c ®¬ xin mua   µ  , cam   nh ë   kÕt    î  ng  ¹n, ® îc chÝnh  tr¶ n ®ó h   quyÒn      Ën  ×  îc mua     Ë m   x∙ x¸c nh th ®   tr¶ ch b»ng  Ön  Ët m ét    µ  íi   Þtèi®a  hi v   c¨n nh v   tr     kh«ng    tr Öu®ång  íi   Êt gi¸ qu¸ 7  i   v i l∙su   tr¶chË m   µ3%/n¨m. Ph Çn    Þc¨n nhµ  ính¬n  tr Öu ®ång  × hé  ©n  ù   l    gi¸tr     l  7  i   th   d t  tr¶thªm  Çn    ph chªnh  Öch. l 2. Thêih¹n    î tèi®a  µ10      tr¶n     l   n¨m, thêigian ©n  ¹n  µ5       h l   n¨m. Thùc  Ön    hi tr¶nîb ¾t  u   õn¨m  6  Ó   õthêi®iÓ m      ®Ç t   thø  k t     mua,  møc    î(c¶ gèc  µ  itèi tr¶n     v l∙     ) thiÓu  µng  h n¨m  b»ng 20%  tæng  è  Òn  î.Bé   µi chÝnh  s ti n   T   quy  nh  Ýnh  ®Þ ch s¸ch khuyÕn  Ých  i víi ÷ng  é  ©n    îsím  ícthêih¹n.   kh ®è    nh hd tr¶n   tr     Trong  êigian  a    Õt  î,hé  ©n  th   ch tr¶ h n   d kh«ng  îc b¸n,cÇ m   è  µ    ®    c nh ë trªn.
  2. 2 §i Ò u 2. Nguån  èn  u   lµm  µ      tr¶ chË m   v ®Ç t nh ë ®Ó b¸n    cho    é  c¸c h d©n  ©n  Ng s¸ch Trung  ng  ç  î   ¬ h tr  50%   tæng  èn  u    v ®Ç tcho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi;      cßn  ¹50%   Ng ©n  µng  Ýnh  l  i do  h Ch s¸ch x∙héihuy  ng.      ®é C¸c  é  ©n  hd sau    Ën  µ    ×  khinh nh ë th ph¶itrùctiÕp  ý  îp ®ång  Ën  î    kh  nh n   mua   µ      Ë m   íiNg ©n   µng  Ýnh  nh ë tr¶ ch v  h Ch s¸ch    éi.Ng ©n   µng  Ýnh   x∙ h   h Ch s¸ch x∙ héithanh         to¸ncho  n  Þ  ®¬ v s¶n  Êt nhµ  xu   theo  è îng  µ  ùc tÕ  ∙  s l nh th   ® l¾p cho  ©n.  ©n   d Ng s¸ch Trung  ng  Êp  ï chªnh  Öch    Êt vµ  ¬ c b  l l∙ su   møc   Ý  i ph 1%/n¨m    è    îcho  ©n  µng  Ýnh  trªns d n   Ng h Ch s¸ch x∙héi.    §i Ò u      3. Tæ chøc  chØ  o  ùc hiÖn. ®¹ th   1.Chñ  Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh  ©y  T Nguyªn  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ Quy  nh  ô  Ó  µ    ®Þ c th v c«ng  è  b c«ng  khaic¸c tiªuchuÈn, danh        s¸ch c¸c    hé  îcmua    Ë m   µ    ña  a  ¬ng  ×nh  ®  tr¶ch nh ë c ®Þ ph m b¶o  ¶m   ® c«ng  b»ng  îp lý. h   ChØ   o  Öc  Ëp,duyÖt  ®¹ vi l   danh s¸ch    i  îng  îc mua     Ë m   µ  , c¸c ®è t ®  tr¶ ch nh ë   ® Æt  µng  íi n  Þ  h v  ®¬ v s¶n  Êt nhµ  µ  xu   v th«ng  cho  ©n  µng  Ýnh  b¸o  Ng h Ch s¸ch  x∙héibiÕt®Ó   ùc hiÖn  Öc      Ë m   µ         th   vi b¸n tr¶ch nh ë cho    é  ©n. c¸ch d ­ Qu¶n  ýtètviÖc    l    s¶n  Êt cÊu  Ön, vËt liÖu lµm  µ  µ  Êm  îpcña  xu   ki       nh v t l  c¸c doanh    nghiÖp s¶n  Êt  µ, tÊm   îp.Tao  iÒu  Ön  Ën  î cho    xu nh   l  ® ki thu l i   c¸c doanh  nghiÖp  u    ¬  ë  ®Ç tc s s¶n  ÊtcÊu  Ön  µ  ËtliÖu lµm  µ. xu   ki v v     nh 2. C¸c    doanh nghiÖp s¶n  Êt ®ñ   Êu  Ön  µ  Ët liÖu lµm  µ      xu   c ki v v     nh ë ®Ó b¸n cho  ©n  íigi¸thµnh  µ    d v    v gi¸b¸n  îp  ý,®¶m   h l  b¶o cho doanh nghiÖp    s¶n xuÊtkh«ng  Þ  ç, ng  òng    b l  nh c kh«ng  Ýnh      nhµ    t l∙khib¸n  i ë cho  ©n. C¸c  d   doanh  nghiÖp  s¶n  Êt m ét  è  É u   µ    ©n  ùa chän  xu   sm nh ®Ó d l  cho  ï hîp  íiyªu  Çu  ph   v   c cña  × nh. m 3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙ héithùc hiÖn         cho vay,thu  åinî vay  µm    h    l nhµ    ë theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 4. Bé    Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héihíng dÉn  ô  Ó  i t ng hé  éc   X∙      c th ®è  î   thu   diÖn  é  Ýnh  h ch s¸ch ® îcthùc hiÖn       theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n 5. C¸c  é: Tµi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu   ©n  i phÇn  èn  ©n    B     ho v§ tc ®è   v ng s¸ch  Trung  ng  Êp  µ  ï l∙suÊt phÇn  èn  ¬ c v b    i   v huy  ng  µ  Ý  ®é v ph quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   2 cña Quy Õt  nh  µy  ®Þ n cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi.    6. C¸c  é:  µi chÝnh, X ©y  ùng, K Õ   ¹ch  µ  Çu , Lao  ng  ¬ng    B T    d   ho v§ t  ®é Th binh  µ  héi vµ  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ô  Ó  iÓn khai v X∙    Ng h Nh n     h d c th tr     thùc hiÖn  éidung    n  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n         §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 5. Bé   ëng    é:  ©y  ùng, Tµi chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu , tr c¸c B X d      ho v§ t  Tµi nguyªn  µ    v M«i  êng, Lao  ng    ¬ng  tr   ®é ­ Th binh  µ  héi,N«ng  v X∙    nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  µ  Bé   ëng  ñ   Ö m   y  v   tr Ch nhi ñ ban  © n   éc,Thèng  c  D t  ®è Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  h Nh n     Tæng   gi¸m  c  ©n   µng  Ýnh  ®è Ng h Ch s¸ch    x∙ héi,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh:L© m   ång,§ ¾c  ¾c, Gia      §   L   Lai,Kon  Tum   Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản