Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 155/2005/Q§-TTg ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2005VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n gi¶i quyÕt chç ë cho sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®Õn n¨m 2010 thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 76/2004/Q§-TTg ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Þnh híng ph¸t triÓn nhµ ë ®Õn n¨m 2020; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o t¹i tê tr×nh sè 2600/KHTV ngµy 06 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc tr×nh duyÖt §Ò ¸n gi¶i quyÕt chç ë cho sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®Õn n¨m 2010, QuyÕt ®Þnh: § iÒu 1 . Phª duyÖt §Ò ¸n gi¶i quyÕt chç ë cho sinh viªn c¸c tr êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®Õn n¨m 2010 (d íi ®©y gäi t¾t lµ ký tóc x¸ sinh viªn) víi nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: 1. Môc tiªu cña ®Ò ¸n: phÊn ®Êu ®Õn cuèi n¨m 2010 b¶o ®¶m chç ë cho kho¶ng 60% tæng sè sinh viªn hÖ dµi h¹n tËp trung cã nhu cÇu ë néi tró cña c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, víi diÖn tÝch chç ë vµ sinh ho¹t b×nh qu©n kho¶ng 3 m2/1 sinh viªn. 2. C¬ quan qu¶n lý ®Ò ¸n: Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 3. C¬ quan thùc hiÖn ®Ò ¸n: c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng; c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng. 4. §Þnh híng ph¸t triÓn: a) X©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn ®¶m b¶o cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®¸p øng nhu cÇu sinh ho¹t vµ häc tËp cña sinh viªn. Quy m« vµ ®Þa ®iÓm x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña tõng trêng, víi quy ho¹ch m¹ng líi c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng, phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®· ®îc phª duyÖt. b) Chñ ®Çu t x©y dùng, qu¶n lý ký tóc x¸ bao gåm: - Nhµ trêng. - Doanh nghiÖp, t nh©n. KhuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng, qu¶n lý ký tóc x¸ sinh viªn.
  2. 2 c) Ng©n s¸ch hç trî cña nhµ níc tËp trung chñ yÕu cho viÖc x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn c¸c trêng s ph¹m, c¸c trêng ë vïng s©u, vïng xa, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi khã kh¨n (T©y Nguyªn, miÒn nói phÝa B¾c, ®ång b»ng s«ng Cöu Long). d) Quy ho¹ch x©y dùng c¸c ký tóc x¸ sinh viªn ph¶i ®ång bé, cã chç ¨n ë, häc tËp, thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ nh»m t¹o m«i trêng v¨n ho¸ gi¸o dôc lµnh m¹nh. ®) T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý c¸c ký tóc x¸ sinh viªn. 5. Quy m« x©y dùng vµ nguån vèn thùc hiÖn ®Ò ¸n: a) Quy m« x©y dùng: tæng diÖn tÝch ký tóc x¸ sinh viªn cÇn x©y dùng míi kho¶ng 970.000 m2; diÖn tÝch ký tóc x¸ sinh viªn cÇn c¶i t¹o n©ng cÊp kho¶ng 730.000 m2. Tæng møc vèn ®Çu t kho¶ng: 3.500 tû ®ång Trong ®ã: - Vèn c¶i t¹o n©ng cÊp c¸c ký tóc x¸ hiÖn cã: 640 tû ®ång - Vèn x©y dùng ký tóc x¸ míi: 1.960 tû ®ång - C¸c c«ng tr×nh phóc lîi, dÞch vô nh c¨ng tin, 900 tû ®ång c©u l¹c bé, c¬ së h¹ tÇng v.v...: b) Nguån vèn ®Çu t bao gåm: - Ng©n s¸ch nhµ níc. - §Çu t cña c¸c ®Þa ph¬ng. - Vay tõ Quü ph¸t triÓn nhµ ë. - §Çu t cña c¸c doanh nghiÖp, cña t nh©n. - Kinh phÝ tõ ho¹t ®éng ®µo t¹o, nghiªn cøu cña nhµ trêng. - Huy ®éng tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. - ViÖn trî cña c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ. - C¸c nguån vèn hîp ph¸p kh¸c. 6. C¬ chÕ c©n ®èi vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n: - Ng©n s¸ch nhµ níc (gåm nguån kinh phÝ ch¬ng tr×nh môc tiªu vµ nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp trung) b¶o ®¶m tõ 40% ®Õn 50%, ® îc ph©n bæ cho §Ò ¸n trong kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Nhµ níc. - Ng©n s¸ch trung ¬ng bè trÝ vèn ®Çu t hoÆc hç trî cho c¸c dù ¸n thuéc c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng do Bé, ngµnh trung ¬ng qu¶n lý. - Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ vèn ®Çu t cho c¸c dù ¸n thuéc c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng do ®Þa ph¬ng qu¶n lý. 7. Thêi gian thùc hiÖn: tõ 2005 ®Õn 2010.
  3. 3 - Tõ n¨m 2005 ®Õn 2007: tËp trung u tiªn ®Çu t x©y dùng c¸c ký tóc x¸ sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc träng ®iÓm, c¸c tr êng ®¹i häc khu vùc, c¸c trêng s ph¹m; c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n (miÒn nói phÝa B¾c, T©y Nguyªn, ®ång b»ng s«ng Cöu Long). - Tõ n¨m 2008 ®Õn 2010: tiÕp tôc x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng cßn l¹i trong §Ò ¸n. 8. Ph¬ng thøc thùc hiÖn ®Ò ¸n: thùc hiÖn theo LuËt X©y dùng vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. §iÒu 2. C¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch u ®·i. §Ò ¸n gi¶i quyÕt chç ë cho sinh viªn c¸c tr êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng ®îc hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i sau: 1. §èi víi ®Êt ®Ó x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn : kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt; ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt; ®îc hç trî tiÒn gi¶i phãng mÆt b»ng khi giao ®Êt. 2. §îc huy ®éng vèn tõ quü ph¸t triÓn nhµ ë cña Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng, c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn theo quy ®Þnh. 3. §îc xem xÐt ®Ó bæ sung vµo Danh môc vay tÝn dông ®Çu t cña Nhµ níc theo quy ®Þnh. 4. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng ký tóc x¸ cho sinh viªn ®îc ¸p dông møc thuÕ u ®·i cao nhÊt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. § iÒu 3. Tæ chøc thùc hiÖn. 1. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thµnh lËp Ban ChØ ®¹o thùc hiÖn ®Ò ¸n, chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn vµ ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn §Ò ¸n; phèi hîp víi Bé X©y dùng thèng nhÊt ban hµnh mét sè mÉu thiÕt kÕ x©y dùng c¸c ký tóc x¸ sinh viªn ®Ó ¸p dông trong c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng; chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé C«ng an, Trung ¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng nghiªn cøu ban hµnh c¬ chÕ qu¶n lý c¸c ký tóc x¸ vµ quy ®Þnh u tiªn vÒ chç ë ®èi víi sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n. 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ tríc ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005 vÒ bæ sung c¸c dù ¸n ®Çu t c¶i t¹o, x©y dùng míi ký tóc x¸ sinh viªn vµo Danh môc ngµnh, nghÒ thuéc c¸c lÜnh vùc ®îc hëng u ®·i ®Çu t ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Danh
  4. 4 môc A, B, C ban hµnh t¹i Phô lôc kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæng hîp kÕ ho¹ch hµng n¨m vÒ ®Çu t x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng; dù kiÕn ph©n bæ vèn phï hîp víi kh¶ n¨ng c©n ®èi vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n; tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr× : a) Phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan tr×nh ChÝnh phñ tríc ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2005 vÒ bæ sung c¸c dù ¸n ®Çu t c¶i t¹o, x©y dùng míi ký tóc x¸ sinh viªn vµo : - Danh môc ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®îc hëng u ®·i ®Çu t ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - Danh môc c¸c dù ¸n ch¬ng tr×nh vay vèn ®Çu t ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§-CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. b) Híng dÉn chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ cho viÖc ®Çu t x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn. 4. Bé X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh mét sè thiÕt kÕ mÉu khu ký tóc x¸ sinh viªn trong ®ã cã mÉu nhµ ë phï hîp víi lo¹i h×nh trêng, phong tôc tËp qu¸n vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cña tõng ®Þa ph¬ng. 5. Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (Uû ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng) cã tr¸ch nhiÖm: a) Quy ho¹ch vµ bè trÝ quü ®Êt ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng ®ãng trªn ®Þa bµn. b) T¹o ®iÒu kiÖn vµ b¶o ®¶m ®ñ nhu cÇu vèn ®Ó thùc hiÖn §Ò ¸n x©y dùng ký tóc x¸ cña c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng do ®Þa ph¬ng qu¶n lý vµ thùc hiÖn viÖc qu¶n lý nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh. c) Quy ®Þnh c¬ chÕ, phï hîp ®Ó c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý ® - îc huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p ®Ó x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn. d) Phèi hîp víi c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng vµ c¸c c¬ quan liªn quan thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý sinh viªn néi tró trong c¸c ký tóc x¸ sinh viªn vµ c¸c sinh viªn ë nhµ thuª cña d©n. 6. C¸c ®¹i häc, c¸c trêng ®¹i häc vµ cao ®¼ng (c¸c nhµ tr êng) cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn chç ë cho sinh viªn; lËp dù ¸n do trêng qu¶n lý, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch vµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 7. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, nhµ trêng cã dù ¸n c¶i t¹o n©ng cÊp, x©y dùng míi ký tóc x¸ sinh viªn ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã tr¸ch nhiÖm c«ng khai quy ho¹ch x©y dùng; ®ång thêi cô thÓ ho¸ c¸c c¬ chÕ,
  5. 5 chÝnh s¸ch u ®·i cña Nhµ níc, c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph¬ng hoÆc cña nhµ trêng g¾n víi tõng ®Ò ¸n cô thÓ nh»m t¹o thuËn lîi ®Ó c¸c nhµ ®Çu t thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản