Quyết định 1559/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 1559/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1559/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin lở mồm long móng, hóa chất khử trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái phòng, trừ dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1559/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1559/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C XU T V C XIN L M M LONG MÓNG, HÓA CH T KH TRÙNG D TR QU C GIA H TR T NH YÊN BÁI PHÒNG, TR DNCH B NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i văn b n s 3064/BNN-TY ngày 23 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 65.000 li u v c xin LMLM týp O và 2000 lít hóa ch t kh trùng Benkocid thu c hàng d tr qu c gia h tr t nh Yên Bái phòng, tr d ch b nh LMLM như ngh t i văn b n s 3064/BNN-TY nêu trên. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s v c xin và hóa ch t nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư; Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng CP, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, C ng TT T, các V : KTN, P; - Lưu: VT, KTTH(3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản